Juss i arbeidslivet

Her finner du verdifulle artikler om aktuelle juridiske problemstillinger skrevet av Teknas advokater og jurister.

Lønn

Tekna har tillitsvalgte i over 900 bedrifts-, etats- og kommunale grupper. Her forhandles lønn på kollektivt nivå, og deretter fastsetter arbeidsgiver den enkeltes lønn på bakgrunn av avtalte kriterier. Tekna tilbyr  rådgivning i spørsmål om lønn og lønnsutvikling.

Les hele artikkelen om lønn

Oppsigelse

Å bli sagt opp kan få dramatiske konsekvenser for den enkelte, og det er viktig å kjenne til sine rettigheter dersom man kommer i en slik situasjon. Reglene følger i hovedsak av arbeidsmiljøloven. Unntaket er for arbeidstakere som er ansatt i staten, og omhandles i egen artikkel nedenfor. 

Les hele artikkelen om oppsigelser

Oppsigelse i statlig sektor

Reglene om oppsigelse for statens ansatte er regulert i lov om statens ansatte av 16. juni 2017. Loven regulerer reglene for oppsigelse av statsansatte arbeidstakere.

Les hele artikkelen om oppsigelser i statlig sektor 

Ferie

Hvem har rett til ferie, hvor mye ferie og hvordan opptjenes feriepenger? Hvor mye ferie kan jeg overføre? Hva skjer med feriepengene når jeg slutter i jobben?

Les hele artikkelen om ferie

IPR/Immaterialrett/Åndsrett

Nær alle virksomheter har immaterielle rettigheter, det være seg i form av forretnings- og bedriftshemmeligheter, knowhow, patenter, varemerker, design, opphavsrettigheter, firma(navn) eller domenenavn. Rettighetene er ofte etablert på basis av ansattes prestasjoner. I slike tilfeller vil det ofte være behov for klare regler for mulig overføring av rettigheter fra ansatte til virksomheten.

Les artikkelen om immaterialrett (arbeidstaker)

Immaterialrett for studenter

Arbeidskontrakt

Tekna anbefaler at du gjennomgår arbeidsavtalen nøye før signering. Dette er det viktigste avtaledokumentet som regulerer rettigheter og plikter mellom deg og arbeidsgiver.

Se sjekklisten og hvordan vi kan hjelpe deg med arbeidskontrakten

Pensjon

En viktig del av dine lønns- og arbeidsvilkår. 

Les mer, og se hvordan Tekna kan hjelpe deg med pensjonsspørsmål 

Arbeidstid

Formålet bak arbeidstidsbestemmelsene i loven er å sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem eller deres nærmeste familie unødige helsemessige eller sosiale belastninger. Reglene om arbeidstid finner du i arbeidsmiljøloven kapittel 10.

Les hele artikkelen om arbeidstid

Ansettelse i statlig sektor

Ansettelser i staten er mer regelstyrt enn ansettelser i privat sektor. Denne artikkelen gir deg svar på hvilke krav som gjelder for prosess og saksbehandling ved ansettelser, utlysninger av stillinger og hva kvalifikasjonsprinsippet innebærer. 

Les hele artikkelen om ansettelse i statlig sektor

Sist oppdatert: 22. februar 2018