Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Anders Kvam
Anders Kvam, spesialrådgiver i Tekna

Råd og tips

Nådd pensjonsalder – men ønsker å jobbe videre?

Tekst av Anders Kvam Publisert: 20. des. 2021

Pensjonsreformen har medført at det er stor fleksibilitet i mulighetene til å selv styre hvor lenge du vil jobbe. Her får du innsikt i forhold du bør sette deg inn i, før du velger hvor lenge du ønsker å stå i jobb.

Det er ikke mulig å omtale alle forhold, men de mest sentrale vil berøres nedenfor. Med reformen er det innført levealdersjustering av folketrygden som gjør at pensjonen vil bli lavere ved samme alder for yngre årskull ettersom levealderen øker. Ettersom levealderen øker jevnt så må derfor yngre gjennomgående stå lenger i arbeid for å få like god pensjon.

Hva bør jeg vurdere før jeg bestemmer meg?

Det er mange forhold som ligger til grunn for når en velger å slutte å jobbe og/eller når en velger å ta ut pensjon.

Mange av Teknas medlemmer er motiverte til å stå lenge i jobb og ønsker dette. Hvis du ønsker dette kan det likevel være at du vurderer om du vil ta ut pensjon på et tidligere tidspunkt eller at du lurer på hvilke rettigheter du har.

Er du mindre motivert til å stå videre i jobb så er kanskje det viktigste å sjekke om det finnes et mer eller mindre optimalt tidspunkt å slutte på. Eller et tidspunkt der pensjonen er på sitt høyeste eller andre forhold.

Et generelt råd er at du setter deg inn i hvilke konsekvenser de ulike alternativene du vurderer for videre arbeid og pensjonsuttak har, før du bestemmer deg. Det siste du bør gjøre er å komme i en situasjon der du en gang i framtiden sitter igjen med mindre inntekter enn du trenger for å ha råd til det livet du ønsker.

Kan jeg jobbe ved siden av pensjon?

Etter pensjonsreformen kan en som hovedregel arbeide fritt ved siden av mottak av pensjon. Men, det er ulike regler i ulike pensjonsordninger. Omtalen i det etterfølgende er generell og en bør søke råd hos pensjonsleverandør eller Tekna før en tar endelige valg.

Privat sektor

Jobber du i privat sektor (og har tjenestepensjon etter privat sektors regler og privat sektors AFP) så kan en ta ut både folketrygd/NAV, AFP og tjenestepensjon fritt ved siden av arbeid fra fylte 62 år.

Offentlig sektor

De som jobber i offentlig sektor og er født i 1963 eller senere har generelt sett nå tilsvarende regler som i privat sektor.

Jobber du i offentlig sektor og er født i 1962 eller tidligere (og har offentlig tjenestepensjon og offentlig sektors AFP) er det generelt slik at pensjonen tas ut når du slutter å jobbe. Det generelle unntaket er om en ønsker å trappe ned og delvis motta pensjon og delvis stå i arbeid – da kan en normalt ta ut delvis pensjon tilsvarende nedgangen i stilling. Unntaket er folketrygden/NAV som du kan ta ut fritt om du ikke tar ut AFP. Merk imidlertid at uttak av alderspensjon fra folketrygden før uttak av tjenestepensjon reduserer den samlede årlig pensjonsytelsen når du slutter å jobbe. Velger du å stå i jobb utover 67 år så er det spesielt viktig at du sjekker hvordan videre arbeid vil påvirke pensjonen. Uttellingen kan være veldig lav for de som allerede har full opptjening, og i teorien kan du tape pensjon hvis du arbeider for lenge.

Hva får jeg i pensjon?

Generelt vil pensjonen øke jo lenger du står i arbeid og jo lenger du venter med uttak av pensjon. Det vil derfor normalt lønne seg å stå lenger i arbeid. Står en lenger i arbeid mottar en også lønn i denne perioden, og lønnen er gjennomgående høyere enn pensjonen. Rent økonomisk skal det derfor mye til at ikke videre arbeid lønner seg. Men, en må da bruke tiden sin på å jobbe, og det er ikke sikkert du vurderer det som det rette valget for deg.

Der det er mest unntak fra hovedregelen, er for de som jobber i offentlig sektor og er født i 1962 eller tidligere. Her kan det være noe mindre gunstig å stå lenger i arbeid.

De ulike pensjonsleverandørene har stort sett gode pensjonskalkulatorer på side nettsider der du kan logge inn og beregne pensjonen som gjelder akkurat deg. Det anbefales at du ikke bare ser på hva pensjonen beregnes til å være ved uttak – men også ved senere tidspunkter, for eksempel 67 år, 70 år og 80 år. Dette fordi varigheten og størrelsen på pensjonen kan endre seg. I de fleste kalkulatorene kan du velge ulike tidspunkter for når du ønsker å ta ut pensjon og når du ønsker å slutte å jobbe.

Vær også obs på at de fleste kalkulatorene regner fast i dagens kroneverdi og ikke ser på hvordan pensjonen kan regulere seg/øke fra et år til det neste. Dette gjør f.eks. at verdien av tidlig uttak av pensjon kan overvurderes (fordi pensjonsrettigheten du ikke tar ut vil ha bedre oppregulering enn pensjonen du tar ut) og at fripoliser vil overvurderes, spesielt om det er mange år igjen til du kan ta det ut (fordi de gjennomgående har veldig svak oppregulering).

Hva hvis jeg blir syk eller arbeidsledig

Når du jobber så vil du som hovedregel motta dagpenger (arbeidsledighetstrygd) og sykepenger fram til du er 67 år uavhengig av om du har tatt ut pensjon eller ikke.

Jobber du ut over 67 år så vil du ikke motta dagpenger om du skulle stå uten arbeid. Tekna jobber for at disse rettighetene skal fortsette ut over 67 år, noe som vil være viktig når levealderen øker og en er nødt til å stå lenge i arbeid for å få en god pensjon. Men per i dag er systemet at du må ta ut alderspensjon for å få inntekt hvis du er arbeidsledig eller permittert og har passert 67 år.

Hvis du er over 67 år, i arbeid, og blir syk så vil du motta sykepenger fra NAV i 60 dager hvis inntekten din er på et visst nivå på 2 G (1 G = 106 399 per 1. mai 2021). Dette er vesentlig kortere enn for de som er under 67 år som kan motta sykepenger i 12 måneder. Sykepenger fra NAV dekker full lønn opp til 6 G. Mange arbeidsgivere dekker full lønn under sykdom også for lønn over dette, men de kan ha ulik regelverk/praksis for hvordan dette gjøres for arbeidstakere over 67 år.

Generelt har en fulle rettigheter til sykepenger selv om en mottar pensjon, men det kan være særskilte regler knyttet til pensjon fra tjenestepensjonsordninger (spesielt i offentlig sektor). Mottar en alderspensjon f.eks. fra offentlig tjenestepensjonsordning samtidig med arbeid og blir syk så kan leverandøren kontaktes for å sjekke ut dette.

Har du passert 70 år har du ikke rett på sykepenger uansett.

Hvis du blir langtidssykemeldt og passerer sykepengeperioden så vil en kunne søke uføreytelser (f.eks. arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd). Retten til disse opphører uansett ved 67 år, er en eldre enn dette er det alderspensjon en kan motta uansett.

Hva med andre «goder» hos arbeidsgiver?

Det er en god del variasjon i hvilke goder arbeidsgiver yter sine ansatte. Alle er pålagt å ha et minimum av forsikringsordninger for sine ansatte, men mange har vesentlig bedre ordninger enn det som er lovpålagt. Generelt vil disse opphøre når du slutter i jobb. En del forsikringer kan også opphøre ved en viss alder (f.eks. 67 eller 70 år). Dette kan det være greit å undersøke. Er det forsikringsdekninger du er interessert i å videreføre når du slutter kan du i mange tilfeller ha rett på å få fortsettelsesforsikring med tilsvarende forsikringsdekning som du kan videreføre som en privat forsikring. Dette kan du i så fall be om pris på fra leverandøren.

Andre goder fra arbeidsgiver som dekning av bredbånd, tilgang på utstyr, fri telefon eller andre ytelser vil også normalt opphøre når du slutter.

Har jeg rett på å jobbe redusert?

Hvis du har passert 62 år så har du generelt rett til å få redusert din arbeidstid (og lønn tilsvarende) dersom det ikke er til «vesentlig ulempe for virksomheten». Det betyr at det skal mye til for at arbeidsgiver kan nekte deg dette hvis du ønsker det. For mange kan dette bidra til at en står lenger i arbeid enn en ellers ville gjort. Ønsker du dette bør du melde dette til arbeidsgiver i god tid slik at dere kan finne løsninger som passer dere begge.

Skyldes behovet for reduksjon helsemessige forhold bør du konsultere legen din da det kan være helsemessige ytelser du kan ha rett på som ikke medfører samme nedgang i lønn.

Kan Tekna hjelpe meg?

Spørsmål rundt pensjon og alt du lurer på knyttet til arbeidsforholdet ditt er del av Teknas juridiske bistand til medlemmer.

Les også