Løpende pensjonsinnbetaling kombinert med lovpålagte forsikringer hos arbeidsgiver skal gi deg grunnlag for et godt liv selv om du blir ufør, når en alder hvor du ønsker å jobbe mindre, eller for etterlatte hvis du faller fra.

Det er vanlig å omtale pensjon fra tre kilder: Folketrygden (samfunnet), arbeidsforhold (arbeidsgiver) eller egen sparing. Når man når en viss alder eller blir ufør, kommer de oppsparte pensjonsrettighetene til utbetaling. Alle opparbeider rettigheter i folketrygden når de arbeider og mottar lønn. Det spares også opp pensjonsrettigheter av de virksomhetene man er ansatt i gjennom livet.

 

 

Individuell bistand

Som medlem får du gratis juridisk bistand i alle spørsmål som gjelder pensjons- og forsikringsforhold knyttet til arbeidsforhold.

Tekna har i tillegg et medlemskurs om pensjon som arrangeres i regi av lokalavdelingene.

Du finner notater om forskjellige problemstillinger, herunder pensjon, eller kan ta kontakt med juridisk kontor.

Bistand til bedriftsgrupper

Mange bedrifter i privat sektor vurderer å justere eller endre pensjons- og forsikringsordningene sine. Dette kan ha store konsekvenser for de ansatte.

Teknas lokale tillitsvalgte i bedrifter som justerer eller endrer pensjonsordningen, har krav på å drøfte dette med arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt i prosessen. Tekna yter bistand til bedriftsgrupper (medlemmer og tillitsvalgte) knyttet til pensjonsordninger og ved endring av disse.

For medlemmer i virksomheter som har offentlig tjenestepensjonsordning, er ordningene definert sentralt og er like i alle virksomheter.

Politisk arbeid

Tekna er opptatt av å fremme medlemmenes interesser overfor beslutningstakerne for å få til best mulige ordninger for foreningens medlemmer. Tekna mener at alle typer ordninger må kunne gi like gode ytelser. Dagens forskjellbehandling i lovverket mellom ytelses- og innskuddspensjon må rettes opp, slik at også innskuddspensjon kan forventes å gi god ytelse for foreningens medlemmer. Det er viktig at tjenestepensjonsordningene også gir god ytelse ved uførhet.

I mange pensjonspolitiske saker arbeider Tekna gjennom Akademikerne mot politiske myndigheter. Pensjonsreformen har medført mange prosesser der Akademikerne blir involvert. Tekna bidrar sterkt til Akademikernes arbeid innenfor dette området.

Sist oppdatert: 25. februar 2020