Pensjon og forsikringer

Pensjon er en løpende ytelse som skal gi deg grunnlag for et godt liv selv om du har blitt ufør, har nådd en alder der det vil være mulig å trappe ned i arbeidslivet, eller for etterlatte hvis du faller fra.

Det er vanlig å omtale pensjon fra tre kilder: Folketrygden (samfunnet), arbeidsforhold (arbeidsgiver) eller egen sparing. Når man når en viss alder eller blir ufør, kommer de oppsparte pensjonsrettighetene til utbetaling. Alle opparbeider rettigheter i folketrygden når de arbeider og mottar lønn. Det spares også opp pensjonsrettigheter av de virksomhetene man er ansatt i gjennom livet.

 

 

Individuell bistand

Som medlem får du gratis juridisk bistand i alle spørsmål som gjelder pensjons- og forsikringsforhold knyttet til arbeidsforhold.

Tekna har i tillegg et medlemskurs om pensjon som arrangeres i regi av lokalavdelingene.

Du finner notater om forskjellige problemstillinger, herunder pensjon, eller kan ta kontakt med juridisk kontor.

Bistand til bedriftsgrupper

Mange bedrifter i privat sektor vurderer å justere eller endre pensjons- og forsikringsordningene sine. Dette kan ha store konsekvenser for de ansatte.

Teknas lokale tillitsvalgte i bedrifter som justerer eller endrer pensjonsordningen, har krav på å drøfte dette med arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt i prosessen. Tekna yter bistand til bedriftsgrupper (medlemmer og tillitsvalgte) knyttet til pensjonsordninger og ved endring av disse.

For medlemmer i virksomheter som har offentlig tjenestepensjonsordning, er ordningene definert sentralt og er like i alle virksomheter.

Politisk arbeid

Tekna er opptatt av å fremme medlemmenes interesser overfor beslutningstakerne for å få til best mulige ordninger for foreningens medlemmer. Tekna mener at alle typer ordninger må kunne gi like gode ytelser. Dagens forskjellbehandling i lovverket mellom ytelses- og innskuddspensjon må rettes opp, slik at også innskuddspensjon kan forventes å gi god ytelse for foreningens medlemmer. Det er viktig at tjenestepensjonsordningene også gir god ytelse ved uførhet.

I mange pensjonspolitiske saker arbeider Tekna gjennom Akademikerne mot politiske myndigheter. Pensjonsreformen har medført mange prosesser der Akademikerne blir involvert. Tekna bidrar sterkt til Akademikernes arbeid innenfor dette området.

Sist oppdatert: 18. mai 2017