Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Hvordan slår ny offentlig tjenestepensjon ut for Akademikerne?

Publisert: 7. mars 2018

Vi har sett nærmere på konsekvensene av ny pensjonsordning for de ulike årskullene.

I eksemplene er det tatt utgangspunkt i en karriere med startlønn 468 170 kroner (5 G) og sluttlønn 749 072 kroner (8 G). Hele karrieren er i offentlig sektor. Figurene viser pensjon i prosent av sluttlønn for en person som har opptjening fra 27 år. Tidligere start gir høyere pensjon i ny løsning, mens senere er mindre gunstig. Pensjon fra privat sektor vil komme i tillegg. Det er benyttet regler for gammel folketrygd fra 1992 for de som får pensjon helt eller delvis samordnet med gammel folketrygd (uavhengig av fødselsår).

Ny AFP tas ut senest ved 70 år. I figurene øker den også ved uttak senere enn 70. Dette illustrerer verdien en kortere utbetalingsperiode kunne hatt (faktisk er nivået ved 70 det største men for eksempel ved uttak av øvrig pensjon ved 72 ville en da allerede hatt AFP-en utbetalt i 2 år).

Gammel AFP er en tidligpensjonsordning. Det livsvarige nivået på pensjonen ved fratreden før 67 år er pensjonsnivået ved 67 år i figurene.


De som skal få nye ordninger får mulighet til fleksibelt uttak av pensjon opptjent i gammel ordning. Det vil bli foretatt en foreløpig samordning når oppsatt pensjon fra bruttoordningen tas ut fleksibelt før 67 år. I figurene er det lagt til grunn at det ikke er videre opptjening i folketrygden etter uttak, og nivåer før 67 år viser hva pensjonen fra bruttoordningen blir hvis det ikke legges til grunn videre opptjening i den foreløpige samordningen.
Det tas forbehold om enkelte beregningsdetaljer.

Født 1954Født 1958

Personer født 1958 får 50 prosent av alderspensjonen fra folketrygden beregnet etter nye opptjeningsregler og 50 prosent. beregnet etter gamle regler. De har full individuell garanti som sikrer 66 prosent i pensjon etter samordning ved 67 år gitt full opptjening på 30 år.


Født 1962

Personer født 1962 får 90 pst. alderspensjonen fra folketrygden beregnet etter nye opptjeningsregler og 10 pst. beregnet etter gamle regler. De får en andel av garantitillegget gitt til og med 1958-kullet. Andelen utgjør 60 pst. og avhenger videre av forholdet mellom opptjening før 2011 og samlet opptjeningstid.Født 1963

Personer født 1963 får opptjening i nye ordninger fra 2020. Samlet pensjon vil dermed bestå av alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler, en oppsatt pensjonsrettighet for opptjening i gammel tjenestepensjonsordning før 2020, tjenestepensjon fra påslagsordningen og ny AFP. Alt dette kan tas ut fleksibelt fra 62 år.
De får også en individuell garanti som avhenger av forholdet mellom opptjening før 2011 og kravet til full opptjening. Garantien justeres for uttakstidspunkt.

Ved uttak før 67 år utbetales det et overgangstillegg fram til 67 år. Dette tillegget forutsetter fratreden og minst 15 års tjenestetid. Tillegget justeres for tjenestetid slik at fullt tillegg krever 40 år.

For å illustrere situasjonen dersom det ikke blir nye ordninger, er det tatt med en beregning som viser videreføring av det gamle systemet de samordningsreglene som skal gjelde for ny opptjening i folketrygden for de som beholder gammel ordning.Født 1973

Personer født 1973 blir ikke omfattet av individuell garanti eller overgangstillegg. De får typisk mindre opptjening i gammel ordning og mer opptjening i ny ordning.


Født 1983


Født 1993

Med forutsetningene for beregningene her følger det at 1993-kullet ikke vil ha opptjening i gammel ordning. De får all opptjening fra nye ordninger.