Meninger

Tekna arbeider aktivt gjennom media og direkte overfor Regjeringen, Stortinget og andre organisasjoner for å fremme våre politiske synspunkter. Meningene våre er nedfelt i foreningens politikkdokumenter. Tekna er en partipolitisk uavhengig fagforening.

Lønns- og interessepolitikk

Lønn skal være et aktivt personalpolitisk virkemiddel. Utdanning, kompetanse, ansvar og innsats skal belønnes.

Tekna tar ansvar for sine medlemmer, virksomheten og samfunnet gjennom sin lønns- og interessepolitikk. Samarbeid og lokale kollektive forhandlinger i den enkelte virksomhet ivaretar fleksibilitet i forhold til sentraliserte lønnsdannelsessystemer. Lønns- og interessepolitikken er en del av Teknas samfunnspolitiske engasjement.

Last ned politikkdokument om lønns- og interessepolitikk

Høyere utdanning og forskning

Tekna har som foreningspolitisk mål å sikre god rekruttering til utdanning og forskning i teknisk-naturvitenskapelige fag, og at disse fagene skal holde et høyt internasjonalt nivå.
Høy nasjonal forskningsaktivitet, sammen med utstrakt internasjonalt samarbeid, er viktig for kvalitet og kapasitet i våre utdanningsinstitusjoner. Tekna vil jobbe for at flere tar doktorgrader og at deres kompetanse blir verdsatt i arbeidslivet.
Utdanningssektoren må dreies over til også å kunne tilby livslang læring i tett samarbeid med arbeidslivet.

Last ned politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Skole

Tekna skal jobbe for at flere unge velger tekniske og naturvitenskaplige utdannelser. Vi kjemper
også for forskning og utvikling innen teknisk-naturvitenskapelige fag, og at det legges til rette for
å skape verdier for samfunnet gjennom teknisk-naturvitenskapelig innsats.

Last ned politikkdokument om skole

Klima, miljø og energi

Klima, miljø- og energipolitikken må ha et tverrsektorielt perspektiv, og være basert på oppdatert kunnskap og føre var-prinsippet. På veien mot lavutslippssamfunnet trenger vi økt forskning, teknologiutvikling og fullskala demonstrasjonsanlegg på en rekke områder innen fornybare og ikke-fossile energikilder. Klimatilpasning må bli et viktig kriterium i samfunnsutviklingen og det må utføres miljøtiltak og Tekna ønsker å styrke utvikling av alternative energikilder. FNs bærekraftsmål ligger til grunn for Teknas politikk på området.

Hovedstyret har behandlet politikkdokumentet om klima, miljø og energi av 9. mai 2019 og anbefaler dette overfor organisasjonen. Hovedstyret vil gi organisasjonen mulighet til å komme med kommentarer på anbefalt politikkdokument innen 14. august. Kommentarer sendes til innspill@tekna.no

Last ned politikkdokument om klima, miljø og energi

Arbeidsliv

Tekna vil ha et organisert arbeidsliv som bygger på kollektive rettigheter, sikrer medbestemmelse og samarbeid på arbeidsplassen. Tariffavtaler og andre avtaler skal sikre anstendige arbeidsvilkår og trygge arbeidsforhold. Forutsigbarhet, tillit og sikkerhet rundt arbeidsforholdet bidrar til innovasjon og utvikling av norsk næringsliv og velferdssamfunnet. Tekna vil ha et inkluderende og ikke-diskriminerende arbeidsliv som sikrer fortsatt høy sysselsetting og høy produktivitet.

Last ned politikkdokument om arbeidsliv

Næringspolitikk

Tekna jobber for en teknologi- og næringspolitikk som forener bærekraft og konkurranseevne. Norge bør satse på forskning, teknologi og innovasjon, som skaper flere kompetansearbeidsplasser i lønnsomme bedrifter. Miljøteknologi og ny energi er i sterk vekst, og Norge bør ha som ambisjon å bli en ledende aktør i dette markedet.

Last ned politikkdokumentet om næringspolitikk

Offentlig sektor

Tekna mener verdiskapingen i samfunnet er avhengig av et godt samvirke mellom offentlig og privat sektor og enighet om noen felles mål. Offentlig sektor må aktivt legge til rette og skape stabile rammevilkår for næringslivet. Samtidig må offentlig tjenesteproduksjon og -distribusjon være kostnadseffektiv, for å sikre en best mulig utnyttelse av samfunnets ressurser.

Last ned politikkdokument om offentlig sektor

Helse

Tekna mener at Norge skal ha en offentlig finansiert helsetjeneste, som sikrer befolkningen forsvarlige, effektive og likeverdige tjenester. Nye IT-løsninger må baseres på behov og treffsikre problembeskrivelser som understøtter og utvikler arbeidsprosesser i sektoren. Innbyggerne bør ha enkel og sikker tilgang til de digitale helse- og omsorgstjenestene, og det må legges til rette for økt selvbetjening og automatisering. Tverrfaglig kompetanse må utnyttes og bli en naturlig del av det nasjonale forebyggende arbeidet mot antibiotikaresistens.

Last ned politikkdokument om helse

Sist oppdatert: 27. mai 2019