Meninger

Tekna arbeider aktivt gjennom media og direkte overfor Regjeringen, Stortinget og andre organisasjoner for å fremme våre politiske synspunkter. Meningene våre er nedfelt i foreningens politikkdokumenter. Tekna er en partipolitisk uavhengig fagforening.

Lønns- og interessepolitikk

Lønn skal være et aktivt personalpolitisk virkemiddel. Utdanning, kompetanse, ansvar og innsats skal belønnes.

Tekna tar ansvar for sine medlemmer, virksomheten og samfunnet gjennom sin lønns- og interessepolitikk. Samarbeid og lokale kollektive forhandlinger i den enkelte virksomhet ivaretar fleksibilitet i forhold til sentraliserte lønnsdannelsessystemer. Lønns- og interessepolitikken er en del av Teknas samfunnspolitiske engasjement.

Last ned politikkdokument om lønns- og interessepolitikk

Høyere utdanning og forskning

Tekna har som foreningspolitiske mål å sikre god rekruttering til utdanning og forskning i teknisknaturvitenskapelige fag og at disse fagene skal holde et høyt internasjonalt nivå. Tekna mener at det å bygge opp fremragende fagmiljøer er avgjørende for å skape innovasjon og verdiskapning og for å ivareta og beskytte samfunnet på en god måte. Utdannings- og forskningspolitikken må stimulere til økt samarbeid mellom universiteter og høyskoler, FoU-institutter og næringsliv nasjonalt og internasjonalt.

Last ned politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Skole

Tekna mener at en solid offentlig fellesskole legger grunnlaget for en likeverdig utdanning av høy kvalitet. Kunnskap som krever tid og modning må starte så tidlig som mulig. Opplæringen i algebra må starte tidligere på barnetrinnet. Faglig sterke og engasjerte lærere med høye, men realistiske forventninger til elevene er viktig for deres motivasjon, læring og mestring. Tekna mener det må bli flere farbare veier inn i læreryrket. Tett oppfølging og tidlig innsats er viktig for å forhindre frafall.

Last ned politikkdokument om skole

Klima, miljø og energi

Klima- og miljøpolitikken må ha et tverrsektorielt perspektiv, og være basert på oppdatert kunnskap og føre var-prinsippet. På veien mot lavutslippssamfunnet trenger vi økt forskning, teknologiutvikling og fullskala demonstrasjonsanlegg på en rekke områder innen fornybare og ikke-fossile energikilder. Klimatilpasning må bli et viktig kriterium i samfunnsutviklingen. Tekna vil styrke ordninger som stimulerer til flere ENØK-investeringer i næringsliv og private hjem. Et jevnere og lavere strømforbruk enn i dag vil legge til rette for et mer rasjonelt kraftnett i framtiden.

Last ned politikkdokument om klima, miljø og energi

Arbeidsliv

Tekna vil ha et organisert arbeidsliv som bygger på kollektive rettigheter, sikrer medbestemmelse og samarbeid på arbeidsplassen. Tariffavtaler og andre avtaler skal sikre anstendige arbeidsvilkår og trygge arbeidsforhold. Forutsigbarhet, tillit og sikkerhet rundt arbeidsforholdet bidrar til innovasjon og utvikling av norsk næringsliv og velferdssamfunnet. Tekna vil ha et inkluderende og ikke-diskriminerende arbeidsliv som sikrer fortsatt høy sysselsetting og høy produktivitet.

Last ned politikkdokument om arbeidsliv

Næringspolitikk

Tekna jobber for en teknologi- og næringspolitikk som forener bærekraft og konkurranseevne. Norge bør satse på forskning, teknologi og innovasjon, som skaper flere kompetansearbeidsplasser i lønnsomme bedrifter. Miljøteknologi og ny energi er i sterk vekst, og Norge bør ha som ambisjon å bli en ledende aktør i dette markedet.

Last ned politikkdokumentet om næringspolitikk

Offentlig sektor

Tekna mener verdiskapingen i samfunnet er avhengig av et godt samvirke mellom offentlig og privat sektor og enighet om noen felles mål. Offentlig sektor må aktivt legge til rette og skape stabile rammevilkår for næringslivet. Samtidig må offentlig tjenesteproduksjon og -distribusjon være kostnadseffektiv, for å sikre en best mulig utnyttelse av samfunnets ressurser.

Last ned politikkdokument om offentlig sektor

Helse

Tekna mener at Norge skal ha en offentlig finansiert helsetjeneste, som sikrer befolkningen forsvarlige, effektive og likeverdige tjenester. Nye IT-løsninger må baseres på behov og treffsikre problembeskrivelser som understøtter og utvikler arbeidsprosesser i sektoren. Innbyggerne bør ha enkel og sikker tilgang til de digitale helse- og omsorgstjenestene, og det må legges til rette for økt selvbetjening og automatisering. Tverrfaglig kompetanse må utnyttes og bli en naturlig del av det nasjonale forebyggende arbeidet mot antibiotikaresistens.

Last ned politikkdokument om helse

Sist oppdatert: 8. mars 2018