Tjenestepensjon

Alle arbeidstakere har krav på en tjenestepensjonsordning.

Private tjenestepensjoner

Det finnes tre typer tjenestepensjonsordninger i privat sektor: Innskuddspensjon, ytelsespensjon, og fra 1. januar 2014 ble det også åpnet for en ny tjenestepensjonordning, hybrid. 

Sentrale lover: lov om foretakspensjon (LOF), lov om innskuddspensjon (LOI), lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og lov om tjenestepensjon.

Ytelsesordninger er den "tradisjonelle" pensjonsordningen som tar sikte på å gi et tillegg til alderspensjonen fra folketrygden som i sum gir en viss andel av sluttlønnen, for eksempel 66 %.

I innskuddsordningene er det ikke hvilken pensjon ordningen skal gi som er definert, men hvilke innskudd arbeidsgiveren skal gjøre årlig til ordningen.

I den nye tjenestepensjonen betaler arbeidsgiver inn et fast innskudd i prosent av lønnen til den ansatte hver år, på samme måte som ved innskuddspensjon. Det maksimale beløpet arbeisdgiver kan sette av er 7 % av lønn mellom 0 og 12 G. For lønn mellom 7,1 G og 12 G, kan arbeidsgiver foreta et tilleggsinnskudd på 18, 1 % av lønnen.

Flere arbeidsgivere går av ulike grunner over til innskuddsordninger, og Tekna har arbeidet for at de øvre tak i innskuddsordningene skal økes, og det har nå skjedd.

Lovverket setter et øvre tak på innskuddene for både innskuddspensjon og ny tjenestepensjon på 7 % av lønn mellom 0 og 7,1 G, og mulighet for et tilleggsinnskudd på 18,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G (det vil si i sum inntil 25,1 % av lønn i dette intervallet). Tilleggsinnskuddet for lønn mellom 7,1 G og 12 G gir mao større mulighet for å kompensere for manglende pensjonsmessig opptjening i folketrygden for lønn over 7,1 G.

For innskuddspensjonsordningene er det nå mulig å betale inn fra første krone for arbeidsgiver. For hybridpensjon er det innbetaling fra første krone.

Knekkpunktet er også endret fra 6 G til 7,1 G.

Arbeidsgiver har tiden frem til 31.12.2016 på å gjennomføre endringene.

Ut over et beskjedent minimumsnivå som følger av lov om obligatorisk tjenestepensjon, har arbeidsgivere i privat sektor i de fleste tilfeller adgang til selv å bestemme innholdet i tjenestepensjonsordningen. Tekna oppfordrer både nyutdannede og alle som vurderer å skifte arbeid, til å sette seg nøye inn i innholdet i pensjonsordningen hos en mulig ny arbeidsgiver.

Offentlige tjenestepensjoner

Hvis du jobber i stat, kommune, helseforetak eller bedrifter med offentlig tilknytning, er du er automatisk medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning.

Offentlig tjenestepensjon er en såkalt bruttoordning som garanterer en samlet pensjonsytelse på 66 % av pensjonsgrunnlaget (sluttlønn) ved pensjonsalderen (normalt 67 år). Det forutsettes full tjenestetid på 30 år i full stilling (hvis flere år enn 30 teller de 30 årene med høyest stillingsprosent). Kortere tjenestetid eller deltidsarbeid gir forholdmessig avkorting av den delen av pensjonen som kommer fra tjenestepensjonsordningen.

Etter forhandlingene i 2009 er det klart at offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres. Dette betyr at hvis levealderen i befolkningen øker vil pensjonene reduseres og den enkelte kan kompensere for dette ved å arbeide lenger (dvs utover fylte 67 år).

Sist oppdatert: 25. november 2015