Det finnes tre typer tjenestepensjonsordninger i privat sektor: Innskuddspensjon, ytelsespensjon, og fra 1. januar 2014 ble det også åpnet for en ny tjenestepensjonsordning, hybrid.

Sentrale lover: lov om foretakspensjon (LOF), lov om innskuddspensjon (LOI), lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og lov om tjenestepensjon.

Ytelsesordninger er den "tradisjonelle" pensjonsordningen som tar sikte på å gi et tillegg til alderspensjonen fra folketrygden som i sum gir en viss andel av sluttlønnen, for eksempel 66 %.

I innskuddsordningene er det ikke hvilken pensjon ordningen skal gi som er definert, men hvilke innskudd arbeidsgiveren skal gjøre årlig til ordningen.

I den nye tjenestepensjonen betaler arbeidsgiver inn et fast innskudd i prosent av lønnen til den ansatte hver år, på samme måte som ved innskuddspensjon. Det maksimale beløpet arbeidsgiver kan sette av er 7 % av lønn mellom 0 og 12 G. For lønn mellom 7,1 G og 12 G, kan arbeidsgiver foreta et tilleggsinnskudd på 18, 1 % av lønnen.

Flere arbeidsgivere går av ulike grunner over til innskuddsordninger, og Tekna har arbeidet for at de øvre tak i innskuddsordningene skal økes, og det har nå skjedd.

Lovverket setter et øvre tak på innskuddene for både innskuddspensjon og ny tjenestepensjon på 7 % av lønn mellom 0 og 7,1 G, og mulighet for et tilleggsinnskudd på 18,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G (det vil si i sum inntil 25,1 % av lønn i dette intervallet). Tilleggsinnskuddet for lønn mellom 7,1 G og 12 G gir med andre ord større mulighet for å kompensere for manglende pensjonsmessig opptjening i folketrygden for lønn over 7,1 G.

For innskuddspensjonsordningene er det nå mulig å betale inn fra første krone for arbeidsgiver. For hybridpensjon er det innbetaling fra første krone.

Knekkpunktet er også endret fra 6 G til 7,1 G.

Arbeidsgiver har tiden frem til 31.12.2016 på å gjennomføre endringene.

Ut over et beskjedent minimumsnivå som følger av lov om obligatorisk tjenestepensjon, har arbeidsgivere i privat sektor i de fleste tilfeller adgang til selv å bestemme innholdet i tjenestepensjonsordningen. Tekna oppfordrer både nyutdannede og alle som vurderer å skifte arbeid, til å sette seg nøye inn i innholdet i pensjonsordningen hos en mulig ny arbeidsgiver

Sist oppdatert: tirsdag 28. september 2021