Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
en som ser på armbåndsuret sitt

Råd og tips

Arbeidstid - hvor finner du bestemmelsene

Tekst av Juridisk avdeling Publisert: 18. aug. 2023

Formålet bak arbeidstidsbestemmelsene i loven er å sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem eller deres nærmeste familie unødige helsemessige eller sosiale belastninger. Reglene om arbeidstid finner du i arbeidsmiljøloven kapittel 10.

Arbeidsmiljøloven kapittel 10


Her finner du blant annet regler om:

  • arbeidstidsordninger
  • hva som er alminnelig arbeidstid
  • regler om overtid
  • daglig og ukentlig arbeidsfri
  • arbeid på søndager og helligdager
  • nattarbeid
  • unntaksregler

Du kan også finne regler om arbeidstiden i tariffavtale - enten en tariffavtale som gjelder mellom Tekna og arbeidsgiver - eller i en annen tariffavtale som arbeidsgiver følger for alle ansatte i bedriften.

Ytterligere regler om ordning av arbeidstiden kan være beskrevet i personalhåndbok, arbeidsreglement eller andre skrevne dokumenter. Det er derfor lurt om du for fullstendighetens skyld sjekker innholdet her også.

Hvorfor har vi regler om arbeidstid?

Formålet bak arbeidstidsbestemmelsene i loven er å sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem eller deres nærmeste familie unødige helsemessige eller sosiale belastninger.

Hva menes med arbeidstid?

Med arbeidstid menes den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver for å utføre de arbeidsoppgaver som følger av arbeidsavtalen, instruks eller pålegg. Pauser er som hovedregel ikke arbeidstid så lenge du fritt kan forlate arbeidsplassen. Reisetid til og fra det faste arbeidsstedet, regnes normalt ikke som arbeidstid.

Når det gjelder pålagt reisetid til et annet arbeidssted enn det faste utenfor alminnelig arbeidstid, se Reisetid er arbeidstid.

Kan det gjøres unntak fra arbeidstidskapittelet?

Arbeidsmiljøloven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker, med mindre den enkelte lovbestemmelse uttrykkelig åpner for det. Et praktisk eksempel er at en fagforening på visse vilkår kan avtale andre arbeidstidsregler enn de som følger av loven.

Omfang og unntaksregler

I utgangspunktet omfattes alle arbeidstakere av bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10.

To grupper av ansatte kan imidlertid unntas fra deler av arbeidstidskapitlet. Dette gjelder arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere med særlig uavhengig stilling. Lovens forutsetning er at reglene om særlig uavhengig stilling skal forstås strengt. Det betyr at adgangen til å gi arbeidstakere en særlig uavhengig stilling er snever. 

Vernebestemmelsene i § 10-2 nr 1, 2 og 4 gjelder uansett. Det betyr at arbeidstidsordningene skal være slik at arbeidstaker ikke blir utsatt for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. I tillegg har de, som andre arbeidstakere, rett til fritak fra nattarbeid og rett til å kreve redusert arbeidstid.

Teknas erfaring er at unntaksbestemmelsen brukes i større utstrekning enn det ordlyden egentlig gir grunnlag for. Dersom du er i tvil om du tilhører en av disse to gruppene eller ikke, anbefaler vi at du tar kontakt med Teknas juridiske avdeling for en vurdering. Tekna mener blant annet at nyutdannede kandidater som hovedregel svært sjelden kan defineres som arbeidstakere med særlig uavhengig stilling.

Vi gjør også oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er korrekt at du er unntatt fra vernebestemmelsene i arbeidstidskapitlet, bare fordi arbeidsgiver i avtalen har skrevet at du ikke får overtidsgodtgjørelse. Definisjonen av stillingen din må undergis en konkret vurdering.

Reglene i arbeidstidskapitlet

Hva er alminnelig arbeidstid

Den alminnelige arbeidstiden skal etter arbeidsmiljøloven § 10-4 ikke overstige 9 timer per døgn (24 timer) eller 40 timer per uke (syv dager).

For arbeidstakere som jobber skiftordning eller turnus, er arbeidstiden enten 38 eller 36 timer per uke.

Mange har avtalt - enten gjennom tariffavtale eller gjennom personalreglement - 37.5 times uke. Lunsjpausen er ofte ikke inkludert i arbeidstiden. Det er altså en forskjell på alminnelig arbeidstid etter loven og avtalt arbeidstid. Alminnelig arbeidstid er 40 timer per uke og avtalt arbeidstid er normalt 37,5 timer per uke. Differansen på 2,5 timer er ikke overtid etter loven, men kan være overtid etter avtale.

Bestemmelsen om alminnelig arbeidstid finner du i arbeidsmiljøloven § 10-4

Overtid

Dersom du blir pålagt å jobbe mer enn 40 timer pr. uke, er dette etter arbeidsmiljøloven definert som overtid. Overtidsarbeid kan bare gjennomføres hvis det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det. Eksempler på slike behov kan være særlig arbeidspress, uforutsette hendelser og akutt sykdom.

Det er egne grenser for lovlig overtid i loven. Disse kan avvikes etter avtale mellom bedriften og tillitsvalgte eller etter særlig tillatelse fra Arbeidstilsynet. Overtidsarbeidet må ikke overstige ti timer i løpet av syv dager, 25 timer i fire sammenhengende uker eller 200 timer i løpet av en periode på 52 uker.

Du har rett til fritak fra overtid, dersom det foreligger helsemessige eller vektige sosiale grunner for det. Aleneomsorg for små barn og egen sykdom kan være slike sosiale grunner. Hvorvidt grunnen er sterk nok for fritak, beror på en konkret vurdering der dokumentasjon fra f.eks. lege ofte er nødvendig.

Overtid skal etter loven godtgjøres med et tillegg på minimum 40%. Etter avtale kan høyere tillegg gjelde.

Bestemmelsen om overtid finner du i arbeidsmiljøloven § 10-6

Daglig og ukentlig arbeidsfri

Arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri per døgn (24 timer), og 35 timer per uke (syv dager). Den ukentlige arbeidsfrie perioden skal som hovedregel omfatte søndag.

Bestemmelsen om daglig og ukentlig arbeidsfri finner du i arbeidsmiljøloven § 10-8.

Nattarbeid

Arbeid mellom 21.00 og 06.00 er nattarbeid, og er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeidsgiver skal drøfte nødvendigheten av nattarbeid før det iverksettes.

Reglene om nattarbeid står i arbeidsmiljøloven § 10-11.

Søndagsarbeid og arbeid på helgedager

Arbeid på søndager og andre helgedager er definert i lovens § 10-10 nummer 1, og er bare tillatt dersom arbeidets art gjør det nødvendig. Også søndags- og helligdagsarbeid skal drøftes med de tillitsvalgte før arbeidet iverksettes. Vi du se nærmere på denne bestemmelsen finner du den i 
arbeidsmiljøloven § 10-10

Arbeidstidsordninger - fleksibel og redusert arbeidstid

Du har krav på en arbeidstidsordning som sikrer at du ikke utsettes for fysiske og psykiske belastninger. Du har rett til fleksibel arbeidstid dersom det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

Har du fylt 62 år eller du på grunn av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å arbeide redusert arbeidstid, kan du søke om dette. Retten til arbeidstidsreduksjonen forutsetter at den kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Dersom du jobber redusert arbeidstid har du fortrinnsrett til å øke arbeidstiden når en stilling blir ledig i virksomheten. Forutsetningen er at den ledige stillingen helt eller i det vesentlige er tillagt de samme arbeidsoppgavene. Vil du se nærmere på denne bestemmelsen finner du den her: arbeidsmiljøloven § 10-2 nr. 4

Tvisteløsning

Ved tvist om rett til fleksibel arbeidstid, redusert arbeidstid og fritak fra nattarbeid eller overtid skal Tvisteløsningsnemda behandle spørsmålet. Vi ber deg ta kontakt med juridisk avdeling i Tekna dersom du er i en slik situasjon.

 

Fant du det du lette etter?

Les også