Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
kvinne på arbeidsreise

Råd og tips

Reisetid er arbeidstid

Tekst av Juridisk avdeling 23. feb. 2021

Hvis en arbeidsgiver pålegger deg å reise utenfor normal arbeidstid til et annet arbeidssted enn ditt vanlige, er dette da arbeidstid? Er det fritid? Eller er det reisetid? Og hvor går egentlig grensen for når du er på jobb?

Disse spørsmålene var sentrale da Høyesterett tok stilling til om tiden en polititjenestemann hadde brukt på reiser til og fra et annet arbeidssted enn det som var hans vanlige, og som lå utenfor hans alminnelige arbeidstid, skulle regnes som arbeidstid etter reglene i arbeidsmiljøloven. Konklusjonen fra Høyesterett var klar: Reisetiden skulle regnes som arbeidstid. Før Høyesterett landet på denne konklusjonen, ble problemstillingen om reisetid og arbeidstid forelagt EFTA-domstolen, som konkluderte med at reisetid er arbeidstid. Denne uttalelsen vil også ha betydning for forståelsen av arbeidstid i norsk rett.

Tre kriterier  

I loven defineres arbeidstid som tiden arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon. Ett av spørsmålene i saken var hva dette faktisk innebærer. Etter dommen er det på det rene at vurderingen av om et tidspunkt er arbeidstid består av tre elementer:

  1. Arbeidstakeren må være i arbeid eller på arbeid

I dommen presiseres det at en pålagt reise til et annet sted enn det sedvanlige oppmøtestedet, er en nødvendig og vesentlig forutsetning for at arbeidstakeren skal kunne ivareta sine forpliktelser på en pliktoppfyllende måte.

  1. Arbeidstakeren må stå til arbeidsgivers disposisjon

Arbeidstakeren må være rettslig forpliktet til å følge arbeidsgivers instrukser og utføre sine arbeidsoppgaver for arbeidsgiveren. Domstolen uttalte at det ikke kreves en vurdering av intensiteten av den mengde arbeid som utføres på reisen.

  1. Arbeidstakeren må utføre sine arbeidsoppgaver eller plikter

Dersom en arbeidstaker må reise for å utføre oppgaver pålagt av arbeidsgiver på et annet sted enn sitt faste og sedvanlige oppmøtested, vil denne reisen være en nødvendig og vesentlig forutsetning for at arbeidstakeren skal kunne ivareta sine oppgaver på en pliktoppfyllende måte.

Ingen vurdering av intensitet

Et interessant og viktig moment fra dommen, er at det kreves ingen vurdering av intensitet på den mengde arbeid som utføres på reisen. Det ble vist til at selv om en arbeidstaker kan ha en viss grad av fleksibilitet og valgfrihet under en reise med hensyn til transportmidler og alternative reiseruter, vil arbeidstakeren i løpet av denne tid være forpliktet til å følge arbeidsgivers instrukser og at arbeidsgiveren fritt kan avlyse, endre eller legge til oppdrag. Det ble videre vist til at arbeidstakeren under reisetiden ikke fritt og uten avbrudd kunne beskjeftige seg med egne interesser. Tekna er enig med domstolen i dette: På reise vil ikke arbeidstakeren kunne være sammen med familien eller være med på fritidsaktiviteter.

Krav på kompensasjon?

Arbeidsmiljøloven opererer bare med begrepene arbeidstid og arbeidsfri; loven åpner ikke for noen mellomting som for eksempel reisetid. Tekna mener at hvis reisetid er arbeidstid, har arbeidstakeren krav på kompensasjon hvis vilkårene for dette er oppfylt, og dette ikke er regulert på en annen måte i en tariffavtale med en fagforening med innstillingsrett.

Tariffavtalen som politimannen var omfattet av, opererte med flere kategorier. Etter en konkret vurdering kom Høyesterett til at polititjenestemannen kun hadde krav på overtid for ett av de tre oppdragene han hadde vært på.

Dersom reisetid regnes som arbeidstid, vil dette også påvirke grensene for maksimal arbeidstid i løpet av en dag og en uke. 

Hva innebærer dommen?

Etter dommen er det klart at reisetid utenfor alminnelig arbeidstid kan være arbeidstid. Per i dag har mange arbeidsgivere lagt til grunn at reisetid utenfor alminnelig arbeidstid ikke er arbeidstid. Denne dommen er dermed med på å nyansere bildet av hva som er arbeidstid i favør av arbeidstakere. Selv om Høyesterett ikke tok stilling til partenes uenighet om rekkevidden av dommen, er EFTA-domstolens rådgivende uttalelse generelt utformet og gir klare anvisninger på hvordan arbeidstid skal forstås. Uttalelsen vil dermed etter Teknas mening gi retningslinjer for hva som er arbeidstid også i andre tilfeller enn i saken som var oppe i Høyesterett. 

Når det gjelder arbeidstakere som har en «særlig uavhengig stilling» eller en «ledende stilling», er ikke disse omfattet av arbeidstidskapitelet i arbeidsmiljøloven. Denne dommen vil derfor ikke få betydning for disse.

Høsten 2019 kom det en lagmannsrettsdom som bekreftet at reisetid skal regnes som arbeidstid. Arbeidstakerne fikk under tvil ikke medhold i at de hadde rett til lønn for arbeidstiden som ble brukt til reisen, da dette ikke var forankret i hverken arbeids- eller tariffavtale. Tekna er uenig i lagmannsrettens konklusjon og mener at prinsippet om ytelse mot ytelse også må gjelde i disse tilfellene. Rettstilstanden er for tiden usikker.

Uenighet om dette på din arbeidsplass?

Hvis arbeidsgiver mener reisetiden ikke er arbeidstid, anbefaler vi at dere ber arbeidsgiver om en skriftlig begrunnelse for dette. Ved eventuell uenighet, anbefaler vi at dere ta kontakt med oss.

Les også