I denne artikkelen finner du svar på de vanligste spørsmålene om lønn

Aktuelt

Lønn

20. aug. 2020

Tekna hjelper deg som er medlem med spørsmål og rådgivning om lønn, enten det er gjennom tillitsvalgte eller råd og veiledning fra juridisk avdeling. Lønn er også mer enn en årlig justering, og her finner du svar på de vanligste spørsmålene.

Hva inngår i lønnen

Lønn er vederlag en arbeidstaker mottar fra arbeidsgiver i et arbeidsforhold. Lønnen kalles gjerne fast årslønn og omfatter den månedlige bruttolønnen x 12. I tillegg har arbeidstaker krav på overtidsbetalt når han/hun blir pålagt overtidsarbeid, med mindre arbeidstakere har en ”ledende” eller ”særlig uavhengig stilling” hvor man blant annet ikke får overtidsbetaling. I tillegg til årslønn avtales det ofte andre ytelser, for eksempel pensjon og forsikring.

Bonusordninger er i mange tilfeller ordninger som gjelder alle ansatte, men kan også være forbeholdt nærmere definerte stillinger.

Resultatlønn brukes som regel individuelt overfor den enkelte arbeidstaker og belønner oppnådde resultater. For nærmere informasjon om resultatlønn, se nærmere på vår artikkel om bonus og aksjeopsjoner.

Når du tar ut ferie, har du ikke krav på lønn. Ferielovens system er at feriepengene skal kompensere for bortfallet av lønn i den perioden du avvikler ferie. Feriepenger beregnes av foregående års inntekt (opptjeningsåret). Det første året du er i jobb har du dermed ikke rett til feriepenger hvis du tar ut ferie. Du har rett til fri (ferie), men da uten lønn. Feriepenger beregnes etter loven med 10,2% av fjorårets arbeidsinntekt. De fleste får likevel feriepengene beregnet med 12%, fordi de har avtalefestet rett til fem ukers ferie.

Lønn og foreldrepermisjon

Under permisjonen har den ansatte krav på lønn inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Mange virksomheter yter full lønn i henhold til interne ordninger eller tariffavtale. I stat og kommune får alle full lønn i henhold til tariffavtale.

De ansatte har som utgangspunkt ikke krav på en bestemt lønnsjustering mens de er i permisjon. De har imidlertid krav på å bli vurdert på samme måte som øvrige arbeidstakere i virksomheten. De har også krav på å få generelle tillegg dersom dette er blitt fremforhandlet. Dersom virksomheten yter bonus, har den ansatte krav på å få bonus tilsvarende den tiden man var til stede.

Alt om lønn

Sjekk om du har riktig lønn med vår årlige lønnsstatistikk, og få hjelp og gode råd til dine egne lønnsforhandlinger.

Hvis lønnen uteblir

Hvis arbeidsgiver ikke kan utbetale lønn vil det være aktuelt å sende konkursvarsel. Vi anbefaler at medlemmer av Tekna i et slikt tilfelle tar kontakt med Juridisk kontor i Tekna, som vil bistå. Hvis arbeidsgiver ikke vil betale lønn, må krav om lønn rettes for domstolene. Dette kan også Juridisk kontor hjelpe til med.

Vi anbefaler at du kontakter Tekna raskt dersom du ikke får utbetalt lønn til fastsatt dato

Vi anbefaler at du kontakter Tekna raskt dersom du ikke får utbetalt lønn til fastsatt dato og dette ikke skyldes feil eller misforståelser.

Trekk i lønn kan som hovedregel ikke foretas med mindre den ansatte aksepterer det i det enkelte tilfellet. Unntak gjøres i de tilfelle hvor det ifølge loven er adgang til dette, eks innskudd i tariffavtale.

Lønnsjustering

Alle ansatte bør ha en årlig gjennomgang av lønnen. Der hvor det er bedrifts-/etatsgruppe, vil tillitsvalgte som regel føre forhandlinger på vegne av medlemmene. Det vil si at tillitsvalgte vil forhandle lønn for medlemmene av Teknas lokale gruppe på kollektivt nivå. I etterkant av forhandlingene, er det opp til arbeidsgiver å fordele lønnen mellom de enkelte på bakgrunn av fastsatte kriterier. I statlig sektor og i Oslo kommune er det i tillegg sentrale forhandlinger mellom partene, hvor Tekna er representert gjennom Akademikerne. I de ulike tariffavtalene er det bestemmelser som gir anledning til å snakke om lønn utenom de årlige forhandlingene. I statlig og kommunal sektor er det for eksempel anledning til å føre forhandlinger om lønn dersom det har skjedd vesentlige endringer i forholdene som er lagt til grunn ved fastsetting av arbeidstakers lønn og ved vansker med rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft. Ta gjerne kontakt med Tekna for nærmere informasjon om hva som gjelder på din arbeidsplass.

Der hvor det ikke er kollektive lønnsforhandlinger, fastsettes lønnsjusteringen individuelt. Tekna anbefaler i så fall at medlemmene gjennomfører lønnssamtaler, noe man kan ha krav på etter tariffavtale. Medlemmene bør sjekke ut om man er omfattet av en tariffavtale som innebærer en slik rettighet. Det vil i så fall også være adgang til å kreve lønnssamtale der tillitsvalgte forhandler på vegne av medlemmene. Dersom man ikke har tillitsvalgt, kan en spørre arbeidsgiver på individuelt grunnlag om å ha en lønnssamtale.

Lønnsnedsettelse

Arbeidsgiver vil i noen tilfeller ønske en nedsettelse av lønnen til den ansatte. Har den ansatte samme stilling, krever lønnsnedsettelse en enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Lønnen er da en del av arbeidsavtalen, og kan ikke settes ned uten at det er enighet om dette. 

Ved stillingsendring vil situasjonen kunne stille seg annerledes hvis arbeids- og ansvarsområdet blir vesentlig endret. Hvis partene er enige om stillingsendringen, vil normalt lønns- og øvrige vilkår inngå som en del av dette. 

Lønn under permittering

Arbeidsgiver har 10 dagers lønnsplikt etter iverksettelse av permittering.

Lønn i oppsigelsestid

Arbeidsgiver har plikt til å utbetale lønn i oppsigelsestiden. Lovens minstekrav til oppsigelsestid er 1 måned, men de fleste arbeidstakere har 3 måneder i henhold til arbeidsavtale. Eldre arbeidstakere kan ha noe lenger oppsigelsestid. Les mer om dette i artikkel om oppsigelse.

Bli medlem

Som medlem i Tekna får du tryggheten av en sterk fagforening i ryggen, faglig påfyll, sosiale møteplasser og en av Norges beste bank- og forsikringsavtaler.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer