Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
to menn med barnevogner

Råd og tips

Permisjon

Tekst av Juridisk avdeling Publisert: 14. juni 2023

Permisjon er et tidsbegrenset fravær fra jobben. De vanligste typer permisjon er knyttet til foreldreansvar og utdanning. Permisjoner kan være både lønnet og ulønnet.

Permisjon må ikke forveksles med permittering, som innebærer en rett for arbeidsgiver til å sette arbeidsforholdet til side i en periode, herunder plikten til å yte lønn og til å tilby arbeid.

Arbeidsmiljøloven gir visse rettigheter til permisjon fra arbeidet, mens folketrygdloven gir rett til pengeytelser mens du er i permisjon. Mange arbeidsgivere gir ytelser som er bedre enn lovens minstekrav.

En viktig ordning for Teknas medlemmer er full lønn under fødselspermisjon. Det er vanlig at arbeidsgiver yter mellomlegget mellom Folketrygdens øvre tak på 6 G (Folketrygdens grunnbeløp) og full lønn.

I forbindelse med permisjon kan det oppstå spørsmål knyttet til oppsigelse, endring av arbeidsoppgaver ved tilbakekomst og andre forhold. Dette vil kort bli berørt nedenfor. Framstillingen gir ingen komplett oversikt over regler og praksis knyttet til permisjon, men tar for seg de viktigste bestemmelsene.

Fødselspermisjon

Retten til permisjon i forbindelse med fødsel er regulert i arbeidsmiljøloven §§ 12-3 til 12-6. Etter § 12-5 har foreldrene rett til 12 måneder lønnet foreldrepermisjon. De første seks uker med permisjon er forbeholdt mor.

Far har rett til to ukers omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel. Loven gir derimot ikke rett på lønn denne perioden. Dette er et gode mange arbeidsgivere tilbyr.

Regelen om hvor lang del av permisjonen som forbeholdes mor eller far endres stadig, og det henvises til NAVs nettsider vedrørende dette.

Hver av foreldrene har i tillegg rett til ett års ulønnet permisjon som må tas i umiddelbar tilknytning til det første permisjonsåret. Slik permisjon gir ikke rett til foreldrepenger fra folketrygden. 

Det er også mulig å kombinere arbeid og permisjon ved å ta delvis permisjon (arbeidsmiljøloven § 12-6), hvor mor eller far mottar graderte fødselspenger og forlenger permisjonstiden. Ordningen krever en skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Ulønnet permisjon

Hver av foreldrene har rett til 12 måneder ekstra ulønnet permisjon for hver fødsel etter den ordinære foreldrepermisjonen. Denne permisjonen må tas umiddelbart etter den lønnede permisjonen. Hvis du for eksempel trenger noen ekstra permisjonsmåneder før dere får barnehageplass, eller vil vente med å jobbe til barnet blir litt eldre, vil du altså ha rett til permisjon så lenge det ikke blir noe opphold mellom lønnet og ulønnet permisjon.

Du vil ikke ha rett til ulønnet permisjon hvis du har hatt delvis permisjon, det vil si at du har kombinert å jobbe deltid samtidig som du har hatt permisjon. Hvis du har hatt delvis permisjon og likevel ønsker eller har behov for ulønnet permisjon, for eksempel fordi dere ikke har fått barnehageplass, kan du forhøre deg med arbeidsgiver om muligheten for dette. Hvis det ikke løser seg, kan du ha rett til redusert arbeidstid som følge av vektige velferdsgrunner.

Du bør sjekke om du fortsatt omfattes av pensjons- og forsikringsordningene hos arbeidsgiver når du er i ulønnet permisjon. Videre er det viktig å være klar over at man i forbindelse med ulønnet permisjon mister deler av sykepengerettighetene. Dette kan du lese mer om i artikkelen: Sykepenger i ulønnet foreldrepermisjon.

Omsorgspermisjon

Ved sykdom hos barn under 12 år har hver forelder rett til inntil 10 dagers omsorgspermisjon pr år. Aleneforeldre har rett på 20 dager (arbeidsmiljøloven § 12-9).
Les også: Hva har du egentlig krav på når du eller barna dine er syke.

Rett til utdanningspermisjon 

Etter tre års yrkesaktivitet og to års ansettelse hos samme arbeidsgiver har arbeidstaker rett til utdanningspermisjon i inntil tre år.

Det er et vilkår at utdanningen er yrkesrelatert og at den ikke er "til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer" (arbeidsmiljøloven §12-11). Uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker avgjøres av Tvisteløsningsnemda.

Utdanningspermisjon finansieres av arbeidstakeren selv.

Folketrygdens pengeytelser under permisjon

Hovedvilkåret for rett til foreldrepenger er at mor eller far har vært i arbeid i seks av de ti siste månedene før permisjonen tar til.

Det gis fulle foreldrepenger i 49 uker, eller 80% fødselspenger i 59 uker.

Mor kan senest påbegynne stønadsperioden tre uker før fødselen. Hun skal ha foreldrepenger de første seks ukene etter fødselen.

Foreldrepengeperioden deles mellom mor og far. Det henvises til NAV for mer informasjon vedrørende dette.

Utregning av foreldrepenger er knyttet til utregningsmåten for sykepenger. Per i dag gis det full lønn under sykdom og  under foreldrepermisjon. Det er lagt inn et "tak" på 6 G (grunnbeløp) for Folketrygdens utbetaling av både sykepenger og foreldrepenger. Mange arbeidsgivere dekker mellomlegget mellom 6 G og full lønn.

Vanlige ordninger utover loven

De fleste av Teknas medlemmer er omfattet av ordninger der de mottar full lønn under permisjon. Dette kan være fastsatt i tariffavtale, i personalhåndbok eller i den enkeltes arbeidskontrakt. For de av våre medlemmer som har en årsinntekt på over 6 G (Folketrygdens grunnbeløp) bidrar en slik ordning til at inntektsnivået sikres i permisjonsperioden.

Det er viktig å merke seg at en ordning med full lønn under permisjon sikrer at det betales inn pensjonspremie til bedriftens pensjonsordning og at det opptjenes feriepenger for hele permisjonsperioden. Folketrygden gir kun feriepengeopptjening i de 12 første ukene av permisjonsperioden.

Mange virksomheter gir barnefar full lønn under de to ukene med omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel. Folketrygden yter ingenting for disse to permisjonsukene.

Oppsigelse og endring av arbeidsoppgaver

Det å være i permisjon gir ikke vern mot oppsigelse, men for ansatte som er i foreldrepermisjon begynner ikke oppsigelsestiden å løpe før permisjonstiden er over (arbeidsmiljølovens § 15-9 nr 2).
Permisjonen i seg selv er heller ikke en oppsigelsesgrunn.

Hvis du som ansatt ønsker å si opp selv i permisjonsperioden, vil oppsigelsestiden begynne å løpe fra første dag i måneden etter at du har sendt inn oppsigelsen, hvis ikke annet er avtalt.

De fleste vil i et arbeidsforhold erfare at arbeidsoppgaver stadig utvikler seg, men endringen kan ikke innebære at grunnpreget i stillingen endres. Etter permisjon har arbeidsgiver i utgangspunktet plikt til å gi deg tilbake de arbeidsoppgaver du hadde før permisjonen. Ta kontakt med Tekna dersom du opplever utfordringer i forbindelse med returnering til arbeid etter permisjon.

Arbeidsmiljøloven

Fant du det du lette etter?

Les også