Med permisjon menes en rett arbeidstaker har til tidsbegrenset fravær fra arbeidet. De vanligste typer permisjon er knyttet til foreldreansvar og utdanning.

Permisjon må holdes fra permittering, som innebærer en rett for arbeidsgiver til å sette arbeidsforholdet til side i en periode, herunder plikten til å yte lønn og til å tilby arbeid.

Arbeidsmiljøloven gir visse rettigheter til permisjon fra arbeidet, mens folketrygdloven gir rett til pengeytelser mens du er i permisjon. Mange arbeidsgivere gir ytelser som er bedre enn lovens minstekrav. Teknas arbeidsvilkårsundersøkelse er et godt verktøy for å se hvilke ordninger som er vanlige for Teknas medlemmer.

En viktig ordning for Teknas medlemmer er full lønn under fødselspermisjon. Det er vanlig at arbeidsgiver yter mellomlegget mellom Folketrygdens øvre tak på 6 G (Folketrygdens grunnbeløp) og full lønn.

I forbindelse med permisjon kan det oppstå spørsmål knyttet til oppsigelse, endring av arbeidsoppgaver ved tilbakekomst og andre forhold. Dette vil kort bli berørt nedenfor. Framstillingen gir ingen komplett oversikt over regler og praksis knyttet til permisjon, men tar for seg de viktigste bestemmelsene.

Fødselspermisjon og omsorgspermisjon etter arbeidsmiljøloven

Fødsel gir etter arbeidsmiljøloven §§ 12-3 til 12-6 rett til permisjon i inntil tre år. Etter arbeidsmiljøloven § 12-2 har mor rett til svangerskapspermisjon i inntil 12 uker før fødsel. Mor skal videre ha permisjon seks uker etter fødsel.

Far har rett til to ukers omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel. Ti uker av det første permisjonsåret forbeholdes far (foreslått utvidet pr mai 2011 til tolv uker).

Resten av permisjonen knyttet til første år etter fødsel kan deles mellom mor og far etter foreldrenes eget valg. Hvor lang perioden er avhenger om foreldrene velger 80 eller 100% stønad.  

Hver av foreldrene har i tillegg rett til ett års  permisjon som må tas i umiddelbar tilknytning til det første permisjonsåret. Slik permisjon er ikke stønadsberettiget.

Det er også mulig å kombinere arbeid og permisjon etter en såkalt tidskontomodell, jf arbeidsmiljøloven § 12-6, hvor mor eller far mottar graderte fødselspenger og derved permisjonsperioden. Denne ordningen er ikke mye benyttet og fører i utgangspunktet til bortfall av retten til ett års ekstra permisjon for hver av foreldrene.

Ved sykdom hos barn under 12 år har hver forelder rett til inntil 10 dagers omsorgspermisjon pr år: For aleneforeldre gjelder slik rettighet for 20 dager, jf arbeidsmiljøloven § 12-9.

Retten til permisjon etter arbeidsmiljøloven er viktig, men det er Folketrygdens ytelser i permisjonstiden som gir de fleste muligheten til å benytte permisjonsadgangen fullt ut.

Rett til utdanningspermisjon etter arbeidsmiljøloven

Etter tre års yrkesaktivitet og to års ansettelse hos samme arbeidsgiver har arbeidstaker rett til utdanningspermisjon i inntil tre år.

Det er et vilkår at utdanningen er yrkesrelatert og at den ikke er "til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer", jf arbeidsmiljøloven §12-11. Uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker avgjøres av Tvisteløsningsnemda.

Den bebudede etter- og videreutdanningsreformen var på 90-tallet LO-leder Yngve Hågensens fanesak. LO har imidlertid ved inngangen til årtusenårsskiftet prioritert lønn framfor finansiering av en slik reform. Stortinget har heller ikke satt av penger til formålet. Foreløpig må derfor utdanningspermisjon finansieres av arbeidstakeren selv.

Folketrygdens pengeytelser under permisjon

Hovedvilkåret for rett til foreldrepenger er at mor eller far har vært i arbeid i seks av de ti siste månedene før permisjonen tar til.

Det gis fulle foreldrepenger i 46 uker mnd, eller 80% fødselspenger i 56 uker.

Mor kan senest påbegynne stønadsperioden tre uker før fødselen. Hun skal ha foreldrepenger de første seks ukene etter fødselen.

Mor og far kan dele foreldrepengeperioden som de ønsker begrenset av fedrekvoten på ti uker og mors seks pluss tre uker.

Utregning av foreldrepenger er knyttet til utregningsmåten for sykepenger. Pr i dag gis det full lønn under sykdom, og så også under foreldrepermisjon. Det er lagt inn et "tak" på 6 G (Folketrygdens grunnbeløp) for Folketrygdens utbetaling av både sykepenger og foreldrepenger. Det er vanlig at arbeidsgiver dekker mellomlegget mellom 6 G og full lønn.

Tidligere var fars rett til foreldrepenger knyttet til mors yrkesaktivitet før fødsel. Disse reglene er nå endret slik at fars rett til foreldrepenger ikke lenger er avhengig av mors opptjening.

Som nevnt over gis ingen ytelser fra folketrygden under utdanningspermisjon.

Vanlige ordninger utover loven

De fleste av Teknas medlemmer er omfattet av ordninger der de mottar full lønn under permisjon. Dette kan være fastsatt i tariffavtale, i personalhåndbok eller i den enkeltes arbeidskontrakt. For de av våre medlemmer som har en årsinntekt på over 6 G (Folketrygdens grunnbeløp) bidrar en slik ordning til at inntektsnivået sikres i permisjonsperioden.

Det er viktig å merke seg at en ordning med full lønn under permisjon sikrer at det betales inn pensjonspremie til bedriftens pensjonsordning og at det opptjenes feriepenger for hele permisjonsperioden. Folketrygden gir kun feriepengeopptjening i de 12 første ukene av permisjonsperioden.

Det er også vanlig for Teknas mannlige medlemmer å motta full lønn under de to ukene med omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel. Folketrygden yter ingenting for disse to permisjonsukene.

Det er en viktig sak for Tekna å arbeide for vedlikehold og viderutvikling av våre medlemmers kompetanse på arbeidsplassen. Teknas lokale bedrifts- og etatsgrupper har i varierende grad lykkes med å etablere ordninger for utdanningspermisjon og faglig utvikling i samarbeid med arbeidsgivere.

Oppsigelse og endring av arbeidsoppgaver

Det å være i permisjon gir ikke vern mot oppsigelse. Men arbeidsmiljølovens § 15-9 nr 2 fastslår at oppsigelsestiden ikke begynner å løpe før permisjonstiden er utløpt.

Det at du er i permisjon kan ikke i seg selv brukes av arbeidsgiver som grunn til oppsigelse.

Hvis du som ansatt ønsker å si opp selv i permisjonsperioden, vil oppsigelsestiden begynne å løpe fra første dag i måneden etter at du har sendt inn oppsigelsen, hvis ikke annet er avtalt.

De fleste vil i et arbeidsforhold erfare at arbeidsoppgaver stadig utvikler seg. Det er likevel slik at enhver stilling har et grunnpreg. Etter permisjon har arbeidsgiver i utgangspunktet plikt til å gi deg tilbake de arbeidsoppgaver du hadde før permisjonen. Ta kontakt med Tekna hvis du mener deg galt behandlet i forbindelse med returnering til arbeid.

Arbeidsmiljøloven

Sist oppdatert: 6. februar 2018