Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
en glad baby stirrer henført på fotografen

Råd og tips

Permisjon

Tekst av Juridisk avdeling 22. feb. 2021

Permisjon er en rett du som arbeidstaker har til tidsbegrenset fravær fra arbeidet. De vanligste typer permisjon er knyttet til foreldreansvar og utdanning. Permisjoner kan være både lønnet og ulønnet.

Permisjon må ikke forveksles med permittering, som innebærer en rett for arbeidsgiver til å sette arbeidsforholdet til side i en periode, herunder plikten til å yte lønn og til å tilby arbeid.

Arbeidsmiljøloven gir visse rettigheter til permisjon fra arbeidet, mens folketrygdloven gir rett til pengeytelser mens du er i permisjon. Mange arbeidsgivere gir ytelser som er bedre enn lovens minstekrav.

En viktig ordning for Teknas medlemmer er full lønn under fødselspermisjon. Det er vanlig at arbeidsgiver yter mellomlegget mellom Folketrygdens øvre tak på 6 G (Folketrygdens grunnbeløp) og full lønn.

I forbindelse med permisjon kan det oppstå spørsmål knyttet til oppsigelse, endring av arbeidsoppgaver ved tilbakekomst og andre forhold. Dette vil kort bli berørt nedenfor. Framstillingen gir ingen komplett oversikt over regler og praksis knyttet til permisjon, men tar for seg de viktigste bestemmelsene.

Fødselspermisjon 

Fødsel gir etter arbeidsmiljøloven §§ 12-3 til 12-6 rett til permisjon i inntil tre år. Etter arbeidsmiljøloven § 12-2 har mor rett til svangerskapspermisjon i 12 uker  under svangerskapet. Permisjon under svangerskapet er frivillig. Mor skal videre ha permisjon seks uker etter fødsel.

Far har rett til to ukers omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel.

Regelen om hvor lang del av permisjonen som forbeholdes mor eller far endres stadig, og det henvises til NAVs nettsider vedrørende dette.

Hver av foreldrene har i tillegg rett til ett års permisjon som må tas i umiddelbar tilknytning til det første permisjonsåret. Slik permisjon gir ikke rett til foreldrepenger fra folketrygden. Du bør også sjekke om du fortsatt er en del av pensjons- og forsikringsordningene hos arbeidsgiver når du er i ulønnet permisjon.

Det er også mulig å kombinere arbeid og permisjon ved å ta delvis permisjon. jf arbeidsmiljøloven § 12-6, hvor mor eller far mottar graderte fødselspenger og forlenger permisjonstiden. Ordningen krever en skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og fører til bortfall av retten til ett års ekstra permisjon for hver av foreldrene.

Omsorgspermisjon

Ved sykdom hos barn under 12 år har hver forelder rett til inntil 10 dagers omsorgspermisjon pr år: For aleneforeldre gjelder slik rettighet for 20 dager, jf arbeidsmiljøloven § 12-9.

Retten til permisjon etter arbeidsmiljøloven er viktig, men det er Folketrygdens ytelser i permisjonstiden som gir de fleste muligheten til å benytte permisjonsadgangen fullt ut.

Rett til utdanningspermisjon 

Etter tre års yrkesaktivitet og to års ansettelse hos samme arbeidsgiver har arbeidstaker rett til utdanningspermisjon i inntil tre år.

Det er et vilkår at utdanningen er yrkesrelatert og at den ikke er "til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer", jf arbeidsmiljøloven §12-11. Uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker avgjøres av Tvisteløsningsnemda.

Utdanningspermisjon finansieres av arbeidstakeren selv.

Folketrygdens pengeytelser under permisjon

Hovedvilkåret for rett til foreldrepenger er at mor eller far har vært i arbeid i seks av de ti siste månedene før permisjonen tar til.

Det gis fulle foreldrepenger i 49 uker , eller 80% fødselspenger i 59 uker.

Mor kan senest påbegynne stønadsperioden tre uker før fødselen. Hun skal ha foreldrepenger de første seks ukene etter fødselen.

Foreldrepengeperioden deles mellom mor og far. Det henvises til NAV for mer informasjon vedrørende dette.

Utregning av foreldrepenger er knyttet til utregningsmåten for sykepenger. Pr i dag gis det full lønn under sykdom, og  under foreldrepermisjon. Det er lagt inn et "tak" på 6 G (Folketrygdens grunnbeløp) for Folketrygdens utbetaling av både sykepenger og foreldrepenger. Det er vanlig at arbeidsgiver dekker mellomlegget mellom 6 G og full lønn.

Vanlige ordninger utover loven

De fleste av Teknas medlemmer er omfattet av ordninger der de mottar full lønn under permisjon. Dette kan være fastsatt i tariffavtale, i personalhåndbok eller i den enkeltes arbeidskontrakt. For de av våre medlemmer som har en årsinntekt på over 6 G (Folketrygdens grunnbeløp) bidrar en slik ordning til at inntektsnivået sikres i permisjonsperioden.

Det er viktig å merke seg at en ordning med full lønn under permisjon sikrer at det betales inn pensjonspremie til bedriftens pensjonsordning og at det opptjenes feriepenger for hele permisjonsperioden. Folketrygden gir kun feriepengeopptjening i de 12 første ukene av permisjonsperioden.

Det er også vanlig for Teknas mannlige medlemmer å motta full lønn under de to ukene med omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel. Folketrygden yter ingenting for disse to permisjonsukene.

Oppsigelse og endring av arbeidsoppgaver

Det å være i permisjon gir ikke vern mot oppsigelse. Men arbeidsmiljølovens § 15-9 nr 2 fastslår at oppsigelsestiden ikke begynner å løpe før permisjonstiden er utløpt.

Det at du er i permisjon kan ikke i seg selv brukes av arbeidsgiver som grunn til oppsigelse.

Hvis du som ansatt ønsker å si opp selv i permisjonsperioden, vil oppsigelsestiden begynne å løpe fra første dag i måneden etter at du har sendt inn oppsigelsen, hvis ikke annet er avtalt.

De fleste vil i et arbeidsforhold erfare at arbeidsoppgaver stadig utvikler seg. Det er likevel slik at enhver stilling har et grunnpreg. Etter permisjon har arbeidsgiver i utgangspunktet plikt til å gi deg tilbake de arbeidsoppgaver du hadde før permisjonen. Ta kontakt med Tekna dersom du opplever utfordringer i forbindelse med returnering til arbeid etter permisjon.

Arbeidsmiljøloven

Les også

Relaterte kurs og arrangementer