Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
mann leker med to barn

Råd og tips

Ulønnet foreldrepermisjon og muligheten for sykepenger

Tekst av Juridisk avdeling Oppdatert: 11. mai 2022

Hvordan påvirker ulønnet foreldrepermisjon retten til sykepenger? Det er slik at ulønnet foreldrepermisjon kan gi rett til sykepenger dersom visse vilkår er oppfylt.

Fikk du ikke barnehageplass fra det tidspunktet du hadde behov for det? Eller ville du ha mer tid hjemme sammen med barnet ditt? Det finnes ulike grunner til at foreldre tar ut ulønnet foreldrepermisjon. Uansett grunn, er det viktig at den som forlenger permisjonen tenker gjennom hvilke konsekvenser dette får eller kan få.

Tekna har den siste tiden fått flere henvendelser fra foreldre som lurer på hvordan ulønnet foreldrepermisjon påvirker retten til sykepenger. Det er slik at ulønnet foreldrepermisjon kan gi rett til sykepenger hvis visse vilkår er oppfylt.

Lovens utgangspunkt – du mister sykepenger etter 14 dager

Hovedregelen i folketrygdloven § 8-15 er at arbeidstakers rett til å motta sykepenger faller bort når et arbeidsforhold midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager. Som avbrudd regnes også ulønnet permisjon.

Årsaken til dette er at sykepenger skal dekke tapt arbeidsinntekt, og siden man ikke får lønn ved ulønnet permisjon vil man heller ikke tape arbeidsinntekt dersom man blir syk.

Hvis det avvikles lovbestemt ferie, sykefravær, avspasering eller at arbeidet avbrytes på grunn av fast turnusordning anses ikke dette som avbrudd i arbeidsforholdet.

Unntak: Lovfestet foreldrepermisjon kan likevel gi rett til sykepenger 

Det finnes flere unntak fra 14-dagers regelen.

Et av unntakene i folketrygdloven § 8-47 gjelder yrkesaktive som har lovbestemt foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5.

Arbeidsmiljøloven gir rett til både lønnet og ulønnet foreldrepermisjon. For å ta ut ulønnet foreldrepermisjon etter denne bestemmelsen er det et vilkår at permisjonen tas ut umiddelbart etter foreldrenes ordinære foreldrepengeperiode. Å ta ulønnet permisjon er noe hver av foreldrene har rett til i inntil 12 måneder for hver fødsel.

En forelder har heller ikke rett til å ta ulønnet permisjon hvis han/hun kombinerer permisjon med å jobbe deltid samtidig som permisjonen (delvis permisjon).

Hvilke vilkår må være oppfylt?

For å få sykepenger i ulønnet permisjon må altså den ulønnede permisjonen tas umiddelbart etter den betalte foreldrepermisjonen.

I tillegg er det et krav at den som tar permisjon har en avtale med arbeidsgiver om å gjenoppta arbeidet etter permisjonen. Tekna anbefaler at man inngår en skriftlig avtale om tilbakekomst.

Videre må den som blir syk kunne godtgjøre et inntektstap. Dette kan høres merkelig ut siden en ulønnet permisjon ikke gir inntekt. NAV åpner imidlertid opp for at dersom hensikten med permisjonen faller bort, vil man kunne si at det foreligger et inntektstap, og at vilkåret anses oppfylt.

NAV viser til følgende eksempel i sitt rundskriv om Folketrygdloven § 8-47:
«Kari har tatt et års ulønnet permisjon etter foreldrepengepermisjonen med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 12-5. Hun har avtale om å gjenoppta arbeidet etter utløpet av permisjonen. Tre måneder før permisjonstidens utløp blir hun akutt syk og innlagt på sykehus. I dette tilfellet vil Kari kunne få rett til sykepenger fra 15. dag, da hun ikke lenger har omsorg for barnet og hensikten med permisjonen er bortfalt.»

Utover dette er det et krav at forelderen har et sykepengegrunnlag som minst svarer til grunnbeløpet G som justeres hvert år 1. mai.

Hvilke rettigheter gir bestemmelsen?

Hvis vilkårene er oppfylt, vil den som er i ulønnet permisjon ha rett til sykepenger på 65 % av sykepengegrunnlaget fra dag 15 etter sykemeldingstidspunktet.

Sykemeldingstidspunktet er tidspunktet fra den som er i ulønnet permisjon oppsøkte lege og ble erklært syk. Selv om ikke dette gir like gode rettigheter som ved ordinær sykdom i et arbeidsforhold, er det en viktig rettighet å kjenne hvis man skulle være så uheldig å bli langvarig syk under en foreldrepermisjon.

Kort oppsummert

Du kan ha krav på sykepenger i ulønnet foreldrepermisjon fra sykdommens 15. dag dersom:

  • Den ulønnede permisjonen tas umiddelbart etter foreldrenes ordinære permisjon
  • Du har en avtale med arbeidsgiver om å gjenoppta arbeidet
  • Du kan godtgjøre at hensikten med permisjonen faller bort
  • Du har et sykepengegrunnlag på minst 1 G (grunnbeløpet G).

Her finner du svar på flere spørsmål om ulønnet permisjon.
Vi kan også hjelpe deg med svar på en rekke spørsmål om foreldrepermisjon.

Fant du det du lette etter?

Les også