Permittering vil si at arbeidstaker midlertidig blir fritatt fra arbeidsplikten, samtidig som arbeidsgiver midlertidig fritas fra lønnsplikten

Permittering

Permittering kan brukes når arbeidsgiver ikke kan gjøre seg nytte av sine ansattes arbeidskraft. Permittering medfører at arbeidstaker fritas for arbeidsplikt i forbindelse med midlertidig driftsinnskrenkning eller driftsstans. Arbeidsgiveren slipper å betale deg lønn når du er permittert.

Det kan være både i arbeidsgivers og arbeidstakers interesse at arbeidsforholdet ikke bringes til opphør permanent ved oppsigelse. Ved permittering består arbeidsforholdet, og dette medfører at dette må sies opp av en av partene hvis det skal avsluttes.

Du som er medlem kan ta vårt nettkurs om permittering.

Vilkår for permittering

Selv om adgangen til permittering ikke er lovregulert, er det ikke fritt fram for arbeidsgiver. Både gjennom rettspraksis og avtaleverket er det trukket opp noen vilkår for når permittering skal kunne brukes.

For det første må permitteringen være saklig begrunnet i bedriftens faktiske behov. Det medfører også at arbeidsgivers valg av hvem som skal permitteres må være velbegrunnet.

For det andre må bortfallet av behovet for arbeidskraft være midlertidig.

For det tredje er det i alle tilfeller et krav til saksbehandlingen før permittering kan iverksettes. En mulig bruk av permittering skal drøftes med de tillitsvalgte, og det skal gis 14 dagers varsel før permittering kan iverksettes.

Krav om saklig grunn ved permittering

Dette kan være driftsinnskrenkninger på grunn av avsetningsvansker, eller driftsstans, slik at arbeidstakeres ressurser ikke kan brukes til å dekke bedriftens behov. Vurderingen av behov må kunne knyttes til den enkelte ansatte som permitteres og dennes funksjon i virksomheten. Som hovedregel vil permittering ikke være lovlig hvis de arbeidsoppgavene den permitterte har er rammet av situasjonen som begrunner permitteringen.

At bedriften går dårlig økonomisk, er ikke et selvstendig grunnlag for å bruke permittering. Kravet til saklig grunn omfatter at arbeidsgiver også må har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå den situasjonen som ligger bak permitteringen.

I forarbeidene til lov om lønnsplikt under permittering vises det til at saklig grunn kan være "ordremangel eller fulle lagre, råstoffmangel, ulykker og andre praktiske arbeidshindringer, arbeidskonflikter m.v."

Midlertidig ordning

I permitteringsperioden består arbeidsforholdet. Det er en forutsetning at arbeidstaker skal tilbake på jobb når forholdene har bedret seg. Det er derfor en helt sentral forutsetning at permitteringen skyldes en midlertidig driftsinnskrenkning eller driftsstans. Hvis forholdene under permittering endres slik at det ikke er rimelig grunn til å tro at du vil bli tatt tilbake i arbeid, må bedriften gå til oppsigelse. Tilsvarende vil da ikke lenger vilkåret om saklig grunn for permittering være oppfylt.

Krav til saksbehandling og permitteringsvarsel

Arbeidsgiver må drøfte permittering med tillitsvalgte der slike finnes før det iverksettes. Her må bedriften redegjøre for nødvendigheten av permitteringen og hvilke arbeidstakere dette gjelder. Hvis permitteringen ikke gjelder alle, må utvelgelsen være basert på saklige kriterier ut fra virksomhetens behov. Eksempel på kriterier kan være kompetanse, egnethet og ansiennitet.

Det skal føres protokoll fra drøftingsmøtet. I den skal det blant annet fremgå hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering.

Tillitsvalgte vurderer om det er et reelt grunnlag for å permittere. Vi anbefaler kontakt med Juridisk kontor i Tekna for en nærmere rettslig vurdering.

Permittering skal varsles til den enkelte arbeidstaker som omfattes. Varselet skal gis skriftlig. Permittering kan ikke settes i verk før 14 dager etter slik varsling.

Varselet skal også angi permitteringstidens sannsynlige lengde. Hvis det er vanskelig eller umulig å si hvor langvarig permitteringen tenkes å bli, kan det permitteres på ubestemt tid. Arbeidsgiver må i så fall informere om usikkerheten og sørge for at de permitterte (og tillitsvalgte) blir holdt orientert om bedriftens situasjon.

Hvis permitteringen ikke iverksettes etter at varselperioden på 14 dager er utløpt, kan ikke arbeidsgiver senere permittere deg under henvisning til det første permitteringsvarselet. Arbeidsgiver må i dette tilfellet gi deg et nytt permitteringsvarsel.

Hvilken rett til ytelser har du som permittert?

Ved permittering har du normalt rett til dagpenger fra NAV. Det utbetales ikke dagpenger de første dagene du er arbeidssøkende, for tiden tre dager.

I den første tiden etter at permitteringen starter (etter varslingsperioden) har bedriften fortsatt plikt til å betale lønn, selv om du ikke jobber (arbeidsgiverperioden). Dette følger av en egen lov som har som formål å motvirke bruk av helt kortvarige og langvarige permitteringer. Lov av 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Loven gir nærmere regler om hvilken lønnsplikt arbeidsgiver har under permittering.

I tillegg til å angi arbeidsgiverperiodens lengde etter at permittering er iverksatt, setter den grenser for hvor lenge permittering kan brukes.

Helt siden loven kom har både arbeidsgiverperioden og totallengden på permitteringer vært gjenstand for stadige endringer. I økonomiske nedgangstider har arbeidsgiverperioden vært kortet ned, og permitteringsperioden utvidet, mens dette har endret seg når tidene har blitt bedre igjen.

Arbeidsgiverperioden har dermed variert fra 3 til 15 dager. Lengden på perioden hvor arbeidstaker kan være permittert har variert tilsvarende fra 26 til 52 uker. Reglene i folketrygdloven blir normalt endret tilsvarende, slik at du skal kunne motta dagpenger samme tidsrom som du er permittert.

Pr januar 2019 er arbeidsgiverperioden ved permittering 15 dager. Maks periode for permittering er begrenset til 26 uker innenfor en periode på 18 måneder.

Hvis du fortsatt er permittert når maksperioden er over, gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt. Samtidig gjenoppstår din rett til å komme tilbake på jobb. Retten til dagpenger opphører parallelt.

Ved delvis permittering vil du ha rett til graderte dagpenger. For å få dagpenger må stillingen din være redusert med minimum 50 %. Jobber du mer enn det, vil du ikke ha rett til dagpenger. Les mer i  folketrygdloven § 4-13

Permitteringen tar slutt - tilbake på jobb

Opphører årsaken til permittering før permitteringsperioden har løpt ut skal du kalles tilbake på jobb. Du er pliktig til å gjeninntre på kort varsel. Hvor lang tid du kan kreve å få på deg, vil måtte vurderes konkret.

Et vilkår for å få dagpenger er at du er villig til å ta annet passende arbeid. Dersom du får midlertidig jobb annet sted i perioden du er permittert, er det viktig at du varsler ny arbeidsgiver om at du kan bli kalt tilbake på kort varsel. I slike tilfeller må din alminnelige arbeidsgiver tåle å vente 2-3 dager før du er tilbake. Rent private sysler vil ikke kunne begrunne utsatt retur til arbeid etter avsluttet permittering

Du kan ta ferie under permittering. Arbeidsgiver må underrettes og du vil ikke har rett til dagpenger mens ferien varer.

Oppsigelse under permittering

Arbeidstaker som er helt eller delvis permittert kan si opp stillingen med 14 dagers varsel selv om oppsigelsestiden etter arbeidsavtalen sier noe annet. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-3 nr. 9. Retten til denne forkortede oppsigelsestiden gjelder bare i den perioden du er permittert. Du kan med andre ord ikke gjøre bruk av denne særregelen i den perioden fristen i permitteringsvarselet løper Arbeidsmiljøloven § 15-3

Derom situasjonen bak permitteringen går fra midlertidig til mer permanent kan som nevnt arbeidsgiver gå til oppsigelse mens permitteringen løper. Det må holdes drøftinger om oppsigelse før den kan gis og oppsigelsen må i selg selv være saklig begrunnet.

Virkningen av slik situasjon er at arbeidsgiver igjen må betale deg lønn og fra den dagen permitteringsgrunnen ikke lenger var tilstede. Dette tidspunktet kan ligge forut for tiden da oppsigelsen ble gitt. Arbeidsplikten gjeninntrer fra samme tidspunkt, slik at du må være forberedt på å stille på jobb igjen i oppsigelsestiden, dersom arbeidsgiver ønsker det.

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver vil den alminnelige oppsigelsestiden i arbeidsforholdet gjelde.

Du finner mer informasjon om permittering på http://www.nav.no/

Sist oppdatert: 13. mars 2019