Permittering vil si at arbeidstaker midlertidig blir fritatt fra arbeidsplikten, samtidig som arbeidsgiver midlertidig blir fritatt fra lønnsplikten.

Vilkår for permittering

Krav om saklig grunn ved permittering

For det første må det foreligge saklig grunn for å kunne permittere. Dette kan være driftsinnskrenkninger på grunn av avsetningsvansker, eller driftsstans, slik at arbeidstakeres ressurser ikke kan brukes til å dekke bedriftens behov. Andre eksempler på saklig grunn kan være ordremangel, fulle lagre, praktiske arbeidshindringer, ulykker mm. Forholdene som ligger til grunn for permitteringen må kunne knyttes til virksomheten, ikke den ansatte.

Frykt for koronasmitte eller at ansatte er i karantene kan etter Teknas vurdering ikke brukes som grunnlag for permittering. Hvis nøkkelansatte eller mange ansatte blir syke/satt i karantene kan imidlertid dette føre til at andre på ansatte ikke kan sysselsettes forsvarlig. Dette kan gi grunnlag for å permittere andre ansatte på arbeidsplassen. Behovet for permittering må være midlertidig

Det er en forutsetning at permitteringen skyldes en midlertidig driftsinnskrenkning eller driftsstans. Hvis forholdene under permittering endres slik at det ikke er rimelig grunn til å tro at du vil bli tatt tilbake i arbeid, må bedriften gå til oppsigelse.

Krav til saksbehandling og permitteringsvarsel

Hvis det er tillitsvalgte i virksomheten må arbeidsgiver drøfte permitteringen med dem før permitteringen blir iverksatt. Bedriften må redegjøre for hvorfor det er nødvendig å permittere og hvilke arbeidstakere som blir permittert i det tilfelle permitteringen ikke gjelder alle. Hvis permitteringen ikke gjelder alle, må vurderingen av hvem som skal velges ut til permittering være basert på saklige kriterier. Eksempel på saklige kriterier vil være kompetanse, egnethet og ansiennitet.

Det er grunn til å tro at ansiennitet vil ha mindre betydning ved permitteringer enn ved oppsigelser idet omdisponeringer og opplæring vil være mindre aktuelt ved permittering. Økonomiske hensyn og kostnader knyttet til bruk av den enkelte arbeidstaker kan også få betydning for utvelgelsen. Generelt har arbeidsgivere et større handlingsrom ved utvelgelse til en permittering enn ved en ordinær oppsigelse eller nedbemanningssituasjon. 

Den enkelte arbeidstaker som blir omfattet skal varsles om permitteringen. Varselet skal gis skriftlig. Permittering kan ikke settes i verk før 14 dager etter slik varsling. NB: I henhold til hovedavtalen kan denne varslingsfristen unntaksvis reduseres til 2 dager. Koronaepidemien kan være et slikt unntak, men dette skal drøftes med tillitsvalgte.

Varselet om permittering skal angi permitteringens sannsynlige lengde. Hvis det ikke er mulig å si noe om varigheten, skal fortsatt permittering drøftes tillitsvalgte innen 1 måned og deretter hver måned hvis tillitsvalgt og arbeidsgiver ikke blir enige om noe annet. Maks periode for permittering er begrenset til 26 uker innenfor en periode på 18 måneder.

Hvis permitteringen likevel ikke iverksettes etter at varselperioden er utløpt, kan ikke arbeidsgiver senere permittere deg under henvisning til det første permitteringsvarselet. Arbeidsgiver må i dette tilfellet gi deg et nytt permitteringsvarsel.

Hvilken rett til ytelser har du som permittert?

Bedriften har plikt til å utbetale full lønn til sine permitterte ansatte i 15 dager før dagpengene overtar. Den 16. mars 2020 annonserte Stortinget at dette nå endres til 2 dager på grunn av Koronaepidemien. Deretter betaler staten full lønn de neste 18 dager, med en begrensning på 6G, pr dags dato kr 600 000,-.

Etter at staten har betalt full lønn (inntil 6G) i 18 dager vil du kunne ha rett til dagpenger fra NAV.  Du kan finne mer informasjon om dine rettigheter til dagpenger og hva dagpengene utgjør i kroner og øre her.

Det utbetales i utgangspunktet ikke dagpenger de første dagene du er arbeidssøkende, for tiden tre dager. Disse karensdagene er fjernet i tilknytning til Koronaepidemien.

Hvis du fortsatt er permittert når maksperioden for permittering er over, gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt. Samtidig gjenoppstår din rett til å komme tilbake på jobb. Retten til dagpenger opphører parallelt.

Ved delvis permittering vil du ha rett til graderte dagpenger. Et vilkår for å få dagpenger er imidlertid at stillingen er redusert med minimum 50 %. På grunn av koronaepidemien er dette endret til minimum 40 %.

Permitteringen tar slutt - tilbake på jobb

Opphører årsaken til permittering før permitteringsperioden har løpt ut skal du tilbake på jobb. Du er pliktig til å gjeninntre på kort varsel. Et vilkår for å få dagpenger er at du er villig til å ta annet passende arbeid. Dersom du får midlertidig jobb annet sted i perioden du er permittert, er det derfor viktig at du varsler ny arbeidsgiver om at du kan bli kalt tilbake på kort varsel. I slike tilfeller må din alminnelige arbeidsgiver tåle å vente 2-3 dager før du er tilbake. Du har ikke krav på utsatt retur til jobb på grunn av rent private sysler. Du kan imidlertid avvikle ferie under permittering. Arbeidsgiver må i så fall underrettes og du vil ikke har rett til dagpenger mens ferien varer.

Oppsigelse under permittering

Arbeidstaker som er helt eller delvis permittert kan si opp stillingen med 14 dagers varsel selv om oppsigelsestiden etter arbeidsavtalen sier noe annet. Dette gjelder bare i den perioden du er permittert. Du kan med andre ord ikke gjøre bruk av denne særregelen i varslingsperioden.

Dersom situasjonen bak permitteringen går fra midlertidig til mer permanent, kan som nevnt arbeidsgiver gå til oppsigelse.. Arbeidsgiver må i så fall innkalle deg til drøftingsmøte om oppsigelse først. Oppsigelsen må være saklig begrunnet, les mer om dette her.

Virkningen av slik situasjon er at arbeidsgiver igjen må betale deg lønn og fra den dagen permitteringsgrunnen ikke lenger var tilstede. Dette tidspunktet kan ligge forut for tiden da oppsigelsen ble gitt. Arbeidsplikten gjeninntrer fra samme tidspunkt, slik at du må være forberedt på å stille på jobb igjen i oppsigelsestiden, dersom arbeidsgiver ønsker det.

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver vil den alminnelige oppsigelsestiden i arbeidsforholdet gjelde.

Du finner mer informasjon om permittering på Nav sine nettsider. 

 

Sist oppdatert: 30. mars 2020