Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
familie ligger og koser seg i solen på en fjellhylle

Råd og tips

Feriepenger, ferieloven og dine rettigheter

Tekst av Juridisk avdeling Publisert: 31. mai 2023

Hvem har rett til ferie? Hvordan opptjenes feriepenger? Hvor mye ferie kan overføres? Hva skjer med feriepengene når du slutter?

Her gir vi deg svar på noen av de mest vanlige spørsmålene om ferie og feriepenger.

Hurtignavigering: 

Rett til ferie

Ferieloven gir alle arbeidstakere rett til ferie.

Loven definerer en arbeidstaker som «enhver som utfører arbeid i annens tjeneste».  Selvstendig næringsdrivende er ikke omfattet av ferieloven.

For å ha rett til full ferie samme år, må du ha begynt i jobben senest 30. september. Har du begynt etter 30. september, har du bare rett til én ukes ferie det første året.

Ferieloven sikrer deg rett til ferie i minimum 4 uker og ­én dag pr. år. De aller fleste har imidlertid en avtalefestet rett til fem ukers ferie. For mange er dette regulert i tariffavtaler arbeidsgiver er bundet av. Men for noen vil dette framgå enten av den enkeltes arbeidsavtale, eller av den ordning arbeidsgiver praktiserer i virksomheten (ofte tatt inn i virksomhetens personalhåndbok).

De aller fleste har en avtalefestet rett til fem ukers ferie.

Arbeidstakere over 60 har rett på én ukes ekstra ferie, fra det året de fyller 60 år. Du kan lese mer om det her.

Hvor lang ferie har du rett til?

Både lov, tariffavtale og din egen arbeidsavtale kan angi hvor lang ferie du har rett på. Tariffavtale eller individuell arbeidsavtale kan likevel ikke medføre at du får kortere ferie enn det loven gir rett til.

Lovfestet ferie

Etter ferieloven har du rett til ferie i 25 virkedager. Ferieloven regner lørdagen som virkedag og 6 virkedager tilsvarer dermed én uke ferie. Til sammen gir ferieloven rett til 4 uker og én dag ferie.

Tariffestet ferie

I forbindelse med tariffoppgjøret år 2000 fikk mange grupper rett til en femte ferieuke. Feriepengene beregnes da med 12%.

Avtalefestet rett til lengre ferie

Noen arbeidstakere har gjennom egen avtale rett til lengre ferie enn loven gir. Denne kan være finansiert på samme måte som den tariffestede, ved at det beregnes feriepenger etter en høyere feriepengesats. Den kan også være finansiert på den måten at avtalen gir deg rett til en ukes ekstra ferie, uten at du trekkes i lønn.

Ekstra ferieuke når du fyller 60 år

Alle arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har rett til en ekstra ferieuke etter ferieloven. Den ekstra ferieuken finansieres ved at prosentsatsen for beregning av feriepenger forhøyes med 2,3%. Hvis du tjener mer enn 6G (folketrygdens grunnbeløp) beregnes likevel ikke feriepenger etter denne forhøyede satsen for den del av lønnen som overstiger 6G.

Ta din plass ved bordet – bli medlem i en fagforening

Når ledelsen skal diskutere neste års lønnsvekst, omorganiseringer eller kanskje permitteringer, lønner det seg å ha en tillitsvalgt i rommet. Er du Tekna-medlem, så snakker hun din sak. Les mer om hvorfor det lønner seg å være med i en fagforening.

Feriepenger 

Ferie med lønn

Selv om du har rett til å ta ut feriedager, er det ikke sikkert du har rett på ferie med lønn.

Ferieloven skiller mellom rett til ferie og rett til feriepenger. Når du tar ut ferie har du ikke krav på lønn. Ferielovens system er at feriepengene skal kompensere for bortfallet av lønn i den perioden du avvikler ferie.

Når du tar ut ferie har du ikke krav på lønn.

Feriepenger beregnes av foregående års inntekt (opptjeningsåret). Det første året du er i jobb har du dermed ikke rett til feriepenger hvis du tar ut ferie. Du har rett til fri (ferie), men da uten lønn.

Hvordan regne ut feriepenger?

Hvis du har rett til fem ukers ferie, skal feriepenger beregnes med 12% av fjorårets arbeidsinntekt. Hvis du kun har ferie etter ferieloven – altså fire uker og én dag – beregnes feriepengene med 10,2%.

Feriepengegrunnlaget er det du mottok i arbeidsvederlag året før - opptjeningsåret.

Utbetaling av feriepenger

Hvordan og når arbeidsgiver utbetaler disse feriepengene, kommer an på hvilke avtaler arbeidsgiver er bundet av, og hvilke praktiske løsninger som velges. Uansett hvilken løsning som velges, skal du ikke tape noen rettigheter.

Etter ferieloven skal feriepenger egentlig utbetales når ferien avvikles

Etter ferieloven skal feriepenger egentlig utbetales når ferien avvikles. Loven kan fravikes på dette punkt, og de fleste arbeidsgivere utbetaler feriepengene enten mai- eller junilønn, uavhengig av om du avvikler ferie da eller ikke. 

Til gjengjeld holder arbeidsgiver tilbake et beløp som tilsvarer den ferien du har krav på. Har du bare krav på lovfestet ferie, holder arbeidsgiver tilbake lønn for fire uker og én dag. Hvis du har rett til fem ukers ferie, holder arbeidsgiver tilbake lønn for fem uker. Dette systemet medfører at du kan avvikle ferien når du vil i løpet av året, uten at du behøver å få noe lønnstrekk når du faktisk avvikler ferien.

Hvis vi forutsetter at du har rett til fem ukers ferie, og er under 60 år, vil dette være det du får i feriepenger:

Arbeidsvederlag i fjor x 0,12 - (brutto månedslønn i år x 4/26)

Må jeg ha ferie? 

Ferielovens viktigste formål er å sikre at du får årlig ferie.

Arbeidsgiver plikter å sørge for dette.

Du har også en plikt til å medvirke til at ferie blir avviklet, men her er det noen unntak hvis du ikke har opptjent rett til feriepenger ennå.

Hvis du ikke har opparbeidet feriepenger i det hele tatt, eller ikke nok til å kompensere for lønnsbortfallet ved avvikling av hele ferien, kan du nekte å avvikle den del av ferien hvor lønnsbortfallet ikke kompenseres med feriepenger.

Ferielovens viktigste formål er å sikre at du får årlig ferie.

Hvis arbeidsgiver avvikler fellesferie, må du likevel godta ferie, selv om du ikke får feriepenger.

Ferie når man er i deltidsstilling

Ferieloven skal sikre rett til ferie i 4 uker og en dag. Dersom du har en 50% stilling, og avvikler 4 ukers sommerferie har du brukt alle de 4 ukene du har krav på i ferie selv om du noen av dagene er fridager i utgangspunktet. De dagene du normalt har fri regnes i denne sammenheng som feriedager.

Det som er viktig å passe på er at arbeidsgiver ikke trekker deg for 4 uker og en dag hvis han avregner feriepengene i mai- eller junilønnen. Har du 50% stilling skal du bare trekkes et tilsvarende antall dager. Med 50% stilling betyr det at det trekkes for to uker og en halv dag.

Den måneden feriepengene avregnes i lønn, skal du ha forholdsvis mye mer enn de som arbeider 100% stilling. De som arbeider 100% skal trekkes for lønn tilsvarende 4 uker og en dag, mens du bare skal trekkes for to uker og en halv dag.

Hva skjer med feriepengene når du slutter i jobben?

Hvis du slutter har du krav på at opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Den delen av kravet som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales første vanlige lønningsdag etter fratreden.

Hvis du får feriepengene utbetalt i opptjeningsåret, blir det beregnet skatt av det. Du kan imidlertid be om at utbetalingen utsettes til januar måned året etter, hvis du ikke ønsker å betale forskuddsskatt av utbetalingen. Dette forutsetter at du kommer til enighet med arbeidsgiver om utsettelse, og er ikke noe du kan kreve.

Ferieavvikling

Når kan du kreve å avvikle ferie og kan du kreve å avvikle ferien samlet?

Ferieloven legger opp til avtalefrihet på dette punktet. Du kan kreve at 18 virkedager - dvs. 3 uker - avvikles i sommermånedene, fra 1. juni til 30. september (hovedferieperioden). Resten av ferien - en uke og en dag - kan kreves avviklet samlet.

Hvis du begynte i jobb etter 15. august kan du bare kreve en uke i tiden frem til 30. september.

Hvis du ikke blir enig med arbeidsgiver om når ferien skal fastsettes, har arbeidsgiver rett til å fastsette tiden for ferie. Arbeidsgiver har likevel plikt til å diskutere dette med deg i god tid, og du har som hovedregel krav på to måneders varsel.

Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv når den ekstra ferieuken skal avvikles.

Hva skjer hvis ferien blir utsatt?

Arbeidsgiver kan endre tiden for ferien dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. Endringen kan bare gjennomføres når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av den uforutsette hendelsen vil medføre vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes vikar.

Hvis arbeidsgiver ønsker å flytte ferien din, skal dette drøftes og du har krav på å få med deg en tillitsvalgt. Dersom du har merutgifter som følge av flytting av ferien kan du kreve disse utgiftene erstattet av arbeidsgiver.

Syk i ferien

Hvis du blir syk i ferien din, og dette kan dokumenteres med en legeerklæring, kan du kreve ny ferie. Kravet om dette må fremsettes så raskt som mulig (uten ugrunnet opphold) etter at du er tilbake på jobb.

Arbeidstaker kan kreve utsettelse av ferie ved sykefravær ned til én dag.

Person som er hjemme fra jobb med sykdom
Hvis du blir syk i ferien din, og dette kan dokumenteres med en legeerklæring, kan du kreve ny ferie.

Et slikt krav forutsetter at du har vært 100% arbeidsufør.

Hvis du blir syk før ferien begynner, kan du kreve at ferien utsettes til senere på året. Kravet må dokumenteres med en legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag før ferien skulle begynt.

Overføring av ferie

Hvis du ikke har fått avviklet hele ferien ved årets slutt, kan du overføre inntil to uker til neste år. Dette må imidlertid avtales skriftlig. Du kan også inngås avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil to uker. Hvis du har tariffestet ferie utover det loven gir, kan disse dagene overføres til neste år hvis du ikke får avviklet dem.

All ferie som ikke er avviklet, skal overføres til det påfølgende ferieår, selv om dette i praksis skulle overstige det antallet dager det er lov til å overføre etter avtale. Dette gjelder uansett årsak til at ferien ikke ble avviklet.

Det er lagt til grunn at forbudet mot utbetaling av uavviklet ferie bare gjelder ferie etter ferieloven. Ferie som følger avtale kan man dermed fortsatt avtale utbetaling av i stedet for overføring.

Adgangen til å ta ut forskuddsferie er begrenset til 12 virkedager, altså to ukers ferie.

Ferie og foreldrepermisjon

Du kan også kreve at allerede fastsatt ferie blir utsatt til permisjonen er over. Arbeidsgiver kan ikke uten ditt samtykke, legge ferien i den tiden hvor du har betalt foreldrepermisjon. 

Man kan likevel bli enige om dette, fordi mange finner det praktisk å skjøte på omsorgspermisjonen med ferie. Permisjonen blir da avbrutt mens du avvikler ferie, og begynner å løpe igjen når ferien er over.

En far som triller en barnevogn og en mann som går ved siden av  og leier en sykkel
Arbeidsgiver kan ikke uten ditt samtykke, legge ferien i den tiden hvor du har betalt foreldrepermisjon. Du kan også kreve at allerede fastsatt ferie blir utsatt til permisjonen er over.

Ferieavvikling i oppsigelsestid

Hvis du blir sagt opp kan ikke arbeidsgiver kreve at du avvikler ferie i oppsigelsestid, med mindre du har en oppsigelsestid på tre måneder eller mer.

Har du tre måneders oppsigelsestid, kan arbeidsgiver legge ferie i oppsigelsestiden, men her er det viktig å huske på at du har krav på at minst tre uker av ferien legges mellom 1. juni og 30. september, og at du som hovedregel skal ha to måneders varsel ved fastlegging av ferie.

Arbeidsgiver står med andre ord ikke fritt til å legge ferie i oppsigelsestid selv om du har tre måneders oppsigelsestid. Hvis du selv sier opp, kan du kreve at ferie avvikles i oppsigelsestiden dersom det ellers ikke vil bli tid til å avvikle ferien i hovedferieperioden eller ferieåret.

Hvis du sier opp etter 15. august, kan du likevel ikke kreve å få avviklet ferien før 30. september.

Ferie for deg som er eller har vært permittert

Ferie og permittering

Selv om du er permittert, har du rett på å avvikle ferie. Allerede planlagt ferie skal avvikles som planlagt, med mindre du og arbeidsgiver blir enige om noe annet.  

Du og arbeidsgiver kan også bli enige om at du skal ta ut ferie mens du er permittert, eller arbeidsgiver kan, innenfor rammene av ferieloven, pålegge deg å ta ut ferie.

Ferieavvikling og dagpenger

Når du avvikler ferie, skal utbetalinger av dagpenger stoppes. Du må derfor huske å si fra til NAV når du skal ta ut ferie.

Har du rett til feriepenger av dagpenger?

Hvis du har mottatt dagpenger i mer enn åtte uker i et kalenderår, vil du motta et ferietillegg. Ferietillegget beregnes med 9,5 prosent av de utbetalte dagpengene i kalenderåret.

Les også