Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Ung kvinne med penn og papir på kontor
Les arbeidsavtalen nøye før du signerer.

Råd og tips

Sjekkliste for arbeidskontrakt

Publisert: 1. juni 2021

Arbeidsavtalen er viktig for deg som skal inn i ny jobb. Det er fordi den regulerer hvilke rettigheter og plikter du og arbeidsgiver har i arbeidsforholdet. Du bør derfor lese nøye gjennom arbeidsavtalen før du signerer.

Det skal i følge arbeidsmiljøloven § 14-5 inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven § 14-6 regulerer minimumskrav til innholdet i arbeidsavtalen.

Her gir vi deg en huskeliste over forhold du bør være oppmerksom på når du er i ferd med å inngå en ny arbeidsavtale.

Viktige sjekkpunkter før du signerer en ny arbeidsavtale

 1. Forbehold om endringer:

  Vær oppmerksom på formuleringer som gir arbeidsgiver rett til å foreta endringer uten samtykke fra deg. Dette gjelder særlig for arbeidsoppgaver og arbeidssted. Formuleringer som «for tiden», «den til enhver tid gjeldende» eller lignende utvider arbeidsgivers styringsrett. Dersom du ønsker forutsigbarhet med hensyn til slike forhold, kan du ta dette opp og avklare dette nærmere.

  Når det gjelder pensjons- og forsikringsordninger eller bonusordninger, er det helt vanlig at disse ensidig kan endres av arbeidsgiver.

 2. Arbeidsoppgaver:

  Arbeidsavtalen skal inneholde stillingstittel eller en beskrivelse av dine arbeidsoppgaver. Vår anbefaling er at avtalen inneholder en arbeidsbeskrivelse som er så detaljert som mulig. På denne måten innsnevres arbeidsgivers adgang til å gjøre endringer i arbeidsoppgavene dine, uten samtykke fra deg.

  Alternativt kan det utformes en egen stillingsinstruks, som det henvises til i arbeidsavtalen.

 3. Arbeidssted:

  Sørg for at avtalen spesifiserer hva som er definert som arbeidssted, og om arbeidsgiver forventer reisevirksomhet eller utstasjonering. Vi anbefaler at arbeidssted er beskrevet så begrenset og konkret som mulig. Står det for eksempel at arbeidsstedet er Asker, vil det være vanskeligere for arbeidsgiver å bestemme at du skal begynne å jobbe i Ås, enn dersom arbeidsstedet er angitt som Viken fylke.

 4. Reising:

  Dersom reising er en del av jobben, bør du forhøre deg om hvor mye arbeid utenfor arbeidsstedet som må påregnes, og hvor det er du må reise. Du bør også forhøre deg om du får kompensasjon for reisetid utenfor alminnelig arbeidstid.

  Tekna mener reisetid er arbeidstid, og at reisetid må registreres og kompenseres.

 5. Arbeidstid:

  Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om daglig og ukentlig arbeidstid, og om plasseringen av arbeidstiden (for eksempel kl. 08.00-16.00). Du bør avklare med arbeidsgiver om du har rett til fleksibel arbeidstid med rett til avspasering.

 6. Arbeidsforholdets varighet:

  Hovedregelen er at du skal ansettes fast. Dersom ansettelsen er midlertidig, skal arbeidsavtalen inneholde informasjon om forventet varighet og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.

 7. Lønn:

  Sjekk lønnstilbudet mot vår statistikk. Merk at det er variasjoner på gjennomsnittslønn når det gjelder forskjeller i bransje, regioner osv. Du kan alltid forhandle om lønn. Det bør avtales årlig lønnsjustering i arbeidsavtalen.

  Teknas lønnsstatistikk
  Teknas begynnerlønnsanbefaling
  Les mer om lønn og forhandlinger her

 8. Bonus:

  Vær oppmerksom på at bonus er variable ytelser som man ikke kan regne som en sikker inntekt. Ofte henviser kontrakten til den «til enhver tid gjeldende bonusordning», som innebærer at ordningen ensidig kan endres av arbeidsgiver. 

  Les våre råd om bonus i arbeidsforholdet her

 9. Overtidsbetaling:

  Sjekk om stillingen er overtidsbetalt. Hovedregelen er at det skal betales overtid, og det er kun arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stillinger som kan unntas fra lovens regler om arbeidstid og overtid. Teknas erfaring er at unntaksbestemmelsen brukes i større utstrekning enn det loven gir grunnlag for.

  Vi mener blant annet at det svært sjeldent er slik at nyutdannede har en jobb hvor de er så selvstendige og uavhengige at de kan plasseres inn i denne stillingskategorien.

  Les vår artikkel om ledende og særlig  uavhengig stilling her.

 10. Ferie:

  5 uker ferie og 12 % feriepenger er vanlig for Teknas medlemmer. Etter ferieloven har du minimum krav på ferie i 4 uker og 1 dag og 10, 2 % feriepenger.

 11. Trekk i lønn og feriepenger:

  Adgangen til å trekke i arbeidstakers lønn og feriepenger er strengt regulert i arbeidsmiljøloven § 14-15 (3) og krever forutgående skriftlig avtale med deg, uavhengig av hva som står i arbeidsavtalen.

  Du bør være oppmerksom på dette dersom du i løpet av ansettelsesforholdet blir trukket i lønn eller feriepenger.

 12. Pensjon og forsikring:

  Du bør sette deg inn i bedriftens pensjons- og forsikringsordninger. Ordningene er kollektive og vil som regel ikke kunne forhandles om. Arbeidsgiver er pålagt å ha en innskuddspensjonsordning med et minimumsinnskudd på 2 %. Maksimale satser er 7 % opp til 7,1 G og 25,1 % opp til 12 G. (Gjeldende grunnbeløp G endres hver 1.mai.)

  Det er få Tekna-medlemmer som har lavere sparing enn 5 % av inntekten. Dersom bedriften har en «dårligere» pensjonsordning enn dette, kan du bruke dette som et argument i en eventuell lønnsforhandling.

  Sett deg inn i pensjon på tekna.no/pensjon.

 13. Lønn ved sykdom og foreldrepermisjon:

  Du bør sjekke om du har rett til full lønn under sykdom og foreldrepermisjon, da NAV i slike tilfeller bare dekker opp til 6 G (grunnbeløpet G justeres hver 1.mai). Mange bedrifter betaler full lønn, over 6 G, enten som en administrativ ordning eller i henhold til tariffavtale. Da mottar bedriften utbetalingen fra trygden som refusjon.

 14. Konkurranseklausuler:

  Sjekk om du ilegges noen begrensninger i hva du kan jobbe med eller hvem du kan kontakte, etter at arbeidsforholdet opphører. Vær oppmerksom på bestemmelser som sier at brudd på klausulene sanksjoneres med en konvensjonalbot, altså at du må betale et forhåndsavtalt beløp ved overtredelse.

  Det beste er å få fjernet slike klausuler om konvensjonalbot, men dersom boten er høy, bør du i hvert fall vurdere å forhandle deg frem til en lavere bot. Dersom arbeidsgiver hevder at det foreligger overtredelse, bør du ta kontakt med Teknas juridiske avdeling.

  Les vår artikkel om konkurranseklausuler her

 15. Immaterielle rettigheter:

  Det er vanlig at arbeidsavtalen inneholder bestemmelser om patenterbare oppfinnelser, åndsverk, design, programvare med mer. Vi anbefaler i så fall at det står i arbeidsavtalen at arbeidsgiver bare overtar rettigheter til det som er tilknyttet dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder, og at utnyttelsen ligger innenfor bedriftens virksomhetsområde.

  Vær spesielt oppmerksom på avtalevilkår som gir bedriften eierskap til det du måtte frembringe etter fratredelse, altså i ditt neste arbeidsforhold. Slikt kan virke sterkt begrensende på din frihet i yrkesvalg, blant annet ettersom det kan føre til at gammel arbeidsgiver – med rette eller urette – gjør krav på arbeidsresultater som beviselig stammer fra ditt nye arbeidsforhold.

  Du må selv vurdere hvor viktig dette eventuelt er for deg basert på type stilling og dine interesser utenfor jobb, eller din frihet til å søke andre jobber senere. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Teknas juridiske avdeling.

  Les mer om immaterielle rettigheter her

 16. Oppsigelsestid:

  Det er vanlig med 1 måned oppsigelsestid i prøvetiden og 3 måneder oppsigelsestid etter prøvetiden.

I tillegg til selve arbeidsavtalen er det viktig at du setter deg inn i alle andre referansedokumenter som personalhåndbok, lokale avtaler og styringsdokumenter, så tidlig som mulig. Husk på at til forskjell fra arbeidsavtalen, kan arbeidsgiver endre personalhåndboken når som helst, og uten de ansattes samtykke.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål eller ønsker en nærmere tilbakemelding på avtaleforslaget før du signerer, kan du sende det til Teknas juridiske avdeling for vurdering.

Lykke til!

Kampanje

Har du riktig lønn? 

Sjekk om du har riktig lønn med vår årlige lønnsstatistikk, og få hjelp og gode råd til dine egne lønnsforhandlinger. 

Fant du det du lette etter?

Les også