Bonus i arbeidsforhold – noen spørsmål

Mange arbeidstakere omfattes av bonusordninger. Her er aktuelle spørsmål og svar om bonus.

Bonus i arbeidsforhold er regelmessig forankret skriftlig. I blant er bonusordningen regulert i arbeidsavtalen. Dette gir deg en mulig forhandlingsrett på innholdet i avtalen, og sikrer at avtalen ikke ensidig endres eller avsluttes. Vi anbefaler at bonusordningen avtalefestes, dersom det er mulig. I normaltilfellet er bonusordningen likevel regulert i personalhåndbok, i egen beslutning som fattes av arbeidsgiver eller muntlig. I disse tilfellene er avtalen normalt helt undergitt arbeidsgivers beslutningsmyndighet og styringsrett.

En bonusordning kan rette seg mot alle ansatte, en gruppe av de ansatte eller en enkelt ansatt. Det normale er at det utmåles bonus på overordnet nivå, for eksempel for alle ansatte eller for ansatte i en gruppe. Dette kalles gjerne generell bonus, og står altså i kontrast til individuell eller prestasjonsbasert bonus.

Vær oppmerksom på at bonus er en variabel ytelse. Det betyr at det ikke er noen garanti for at bonus oppnås og blir utbetalt. Du bør derfor planlegge din økonomi basert på fastlønnen din, og ikke variable lønnselementer.

Bonusordningens kriterier

Etter Hovedavalen mellom Tekna og NHO § 10 skal kriteriene for bonusordningen gjøres kjent for dem ordningen gjelder. Det gjelder uavhengig av om ordningen utmåles på individ- eller gruppenivå. Det er selvsagt viktig at kriteriene er kjent. Dette sikrer etterprøvbarhet og kontroll med at bonus utmåles korrekt.

Kriteriene i bonusordningen knyttes normalt mot et definert års- eller halvårsresultat, en nettofortjeneste eller en resultatmargin. Bonusutbetalingen kan skje som en prosentvis andel eller som en fastsatt sum. Videre kan kriteriene relateres til den enkeltes tilstedeværelse eller gruppens eller alle ansattes produksjon i et tidsintervall.

Fortolking og utfylling av bonusordninger

Ofte kan det oppstå tvil om hva en bonusordning egentlig regulerer. Skal Per få bonus, og hva utgjør egentlig Påls andel? Dette blir det selvsagt ekstra vanskelig å svare på der det ikke finnes noe skriftlig avtale. Utgangspunktet for tolking er normalt hva som objektivt er fastsatt i avtalen, det vil si avtaleteksten slik den foreligger. Dette gir sjelden særlig god veiledning, og er jo ofte grunnlaget for tvisten. Derfor blir det viktig å klarlegge hva partene egentlig har ment med ord og uttrykk i avtalen. I tillegg kan avtalen utfylles, for eksempel vil praksis fra tidligere år kunne gi en viss veiledning. Det samme vil forhold rundt partenes eventuelle dialog om bonusordningen, og lovgivning på området.

Bonusordning og feriepenger

Flere lurer på om feriepenger skal beregnes av bonusutbetaling eller ikke. Som den klare hovedregel skal alt arbeidsvederlag danne utgangspunkt for feriepengeberegning. Med arbeidsvederlag menes blant annet lønn og bonus. Bonus skal derfor inngå i feriepengegrunnlaget. Etter ferielovens § 11 skal feriepenger utbetales året etter at feriepengene er opptjent. Per og Pål som får utbetalt bonus i 2010, skal derfor få feriepenger av bonus i 2011. Dersom det er utbetalt feriepenger samtidig med bonus, må likevel feriepenger utbetales året etter. Dette er fastslått i to lagmannsrettsavgjørelser. Unntaket er i de tilfelle der den ansatte bevisst har spekulert i en dobbel utbetaling. Det skal sannsynligvis meget til for å konstatere slik spekulasjonshensikt.

Bonusordning og pensjonsgrunnlag

Etter både foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven, skal lønn i løpet av året legges til grunn som pensjonsgrunnlag. Med lønn forstås her den skattepliktige personinntekten. Bonusutbetalinger i løpet av året skal derfor som utgangspunkt medtas. Men, etter begge lover kan det i regelverket for pensjonsordningen gjøres unntak for varierende eller midlertidige tillegg, eller det kan ses bort fra en andel av lønnen på inntil 10 %. Hva som er en varierende ytelse, vil bero på den konkrete situasjonen.

Dersom Pål får bonus i 2008, men verken har fått bonus i 2007 eller 2009-2010 er bonusen en midlertidig ytelse. Vårt råd er at du setter deg  nøye inn i regelverket.  Spørsmål om hva som skal inngå i lønnsbegrepet kan i begge ordninger stilles til styringsgruppen for pensjonsordningen, der en slik finnes. I motsatt fall kan spørsmålet tas opp direkte med arbeidsgiver. Vi mener at bonus som utgangspunkt skal defineres inn i pensjonsgrunnlaget.

Bonusordning og opphør av arbeidsforholdet

Et vanlig arbeidsgiverstandpunkt er at du må stå i uoppsagt stilling på bonusutbetalingstidspunktet. Mange opplever et slikt standpunkt som urimelig. Hva er riktig? I utgangspunktet beror spørsmålet på en tolking og utfylling av bonusavtalen, der en slik avtale foreligger. Dersom forholdet ikke er regulert, er det naturlig å kreve lik bonus som det de øvrige vil motta.

De som slutter i løpet av bonusåret, bør som hovedregel kunne kreve å få utbetalt en forholdsmessig andel av bonusen. Har Per vært ansatt i åtte måneder, bør hans bonus altså utgjøre 8/12 av full bonusutbetaling. Forholdet må likevel undergis konkret vurdering. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med Teknas juridiske kontor, dersom det oppstår tvist om bonus i forbindelse med fratreden fra stilling.

Bonusordning og permisjon

Dersom du for eksempel er i lovbestemt fødselspermisjon, blir spørsmålet om du har krav på hele eller en forholdsmessig andel av en bonusutbetaling. Forutsetningen er at det er en generell bonusordning på virksomhets- eller gruppenivå. Spørsmålet må vurderes konkret i forhold til bonusordningens formål, ordlyd og virksomhetens praksis.

Likestillings- og Diskrimineringsombudet har i flere uttalelser sagt at ansatte i slik permisjon ikke skal diskrimineres i forhold til lønn og bonus. Uttalelsene peker på at det er naturlig at bonus utbetales for den perioden man faktisk har arbeidet før permisjonen startet.

Sist oppdatert: 6. mars 2018