Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
en ansatt plages av kollega

Råd og tips

Mobbing i arbeidslivet

Tekst av Juridisk avdeling Publisert: 27. juni 2023

Mobbing i arbeidslivet kan defineres som en situasjon der en ansatt gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger fra andre på arbeidsplassen.

Mobbing er forbudt. I arbeidsmiljøloven § 4-3 nr. 3 heter det: ”Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden”.

Mobbing kan dreie seg om trakassering, utfrysing, sårende erting og lignende. Det er typisk for situasjonen at den som utsettes for mobbing av ulike grunner ikke er i stand til å forsvare seg. Et slikt eksempel kan være at styrkeforholdet mellom partene, for eksempel leder og ansatt, er ulikt. Dersom partene som står mot hverandre er like sterke eller det handler om enkeltstående episoder, defineres det ikke som mobbing.

Hvorfor oppstår mobbing?

Visse faktorer øker risikoen for mobbing:

 • Arbeidsmiljø som tolererer mobbing eller ikke ser på den aktuelle adferden som et problem 
 • Plutselige organisatoriske forandringer
 • Usikre ansettelsesforhold
 • Dårlig forhold mellom arbeidstakere og ledelse.
 • Dårlig forhold mellom kollegaer
 • Ekstremt høye arbeidskrav
 • Mangler i personalpolitikken og mangel på felles verdier
 • Høyt arbeidsbetinget stress
 • Rollekonflikter

I tillegg kan risikoen øke som følge av individuelle og situasjonsbestemte faktorer som forskjellsbehandling, intoleranse, personlige problemer og bruk av rusmidler. 

Ansvaret for arbeidsmiljøet

Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidsmiljøet er fullt ut forsvarlig, både fysisk og psykososialt, jf arbeidsmiljølovens kapittel 4. Med arbeidsgiver menes virksomheten, og de personer som utøver arbeidsgiverfunksjonen i kraft av for eksempel å være leder eller mellomleder. Også de øvrige ansatte har et ansvar for å unngå mobbing og for arbeidsmiljøet i virksomheten. Dette kan utledes delvis av lojalitetsplikten som gjelder for alle ansatte, og av medvirkningsplikten i arbeidsmiljølovens § 2-3. I lovens § 2-3 bokstav d heter det;

”Arbeidstaker skal sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.”

Hva bør du gjøre dersom du mener deg mobbet?

Virksomheten der du jobber bør ha egne rutiner for å behandle mobbesaker. Etter arbeidsmiljølovens § 3-1 skal arbeidsgiver sørge for et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette arbeidet bør omfatte kartlegging av mobbing og eventuelle mottiltak. Det er videre klokt å søke bistand og råd dersom du mener deg mobbet. Tillitsvalgt og verneombud kan kontaktes, dersom disse funksjonene finnes der du jobber. Arbeidstilsynet kan også kontaktes for veiledning og eventuell oppfølging. I tillegg kan du selvsagt alltid kontakte Teknas juridiske avdeling for råd og videre bistand.

Mobbesaker kan ofte være utfordrende å ta videre, for eksempel til domstolene. Dels skyldes dette at det ofte er vanskelig å bevise at mobbing faktisk har skjedd, dels er det normalt mange kollegaer som kan bli involvert i prosessen og på en måte de ikke ønsker.

Steder å henvende seg til dersom du blir mobbet på arbeidsplassen:

 • Bedriftshelsetjenesten – dersom virksomheten har det. Du kan be om en samtale, og husk at de har taushetsplikt så lenge du ikke gir tillatelse til å ta saken opp med arbeidsgiver.
 • Fastlege – dersom du blir syk på grunn av forhold på arbeidsplassen skal legen melde dette på eget skjema som sendes Arbeidstilsynet. Forutsetningen for at Arbeidstilsynet kan følge opp saken, er at arbeidstakeren har gitt skriftlige samtykke til dette på meldeskjemaet.
 • Arbeidstilsynet – kan gi informasjon og veiledning til alle parter i en konflikt/mobbesituasjon. Arbeidstilsynet fordeler ikke skyld og er heller ikke konfliktmeglere, men er pådrivere for at virksomheten skal iverksette nødvendige tiltak for å løse saken.
 • Mental helses telefon for arbeidslivet tlf. 225 66 700 – når du trenger noen å snakke med og få råd for å komme videre.
Fant du det du lette etter?

Les også