Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Synne L. Lied
Synne L. Lied er en av Teknas flinke jurister som kan hjelpe deg

Råd og tips

Regler for midlertidig ansettelse

Tekst av Juridisk avdeling Publisert: 20. juni 2023

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstakere skal ansettes fast. Dette betyr at man ansettes i et løpende arbeidsforhold som ikke har noen utløpsdato. I visse tilfeller er det likevel tillatt å ansette midlertidig, slik at ansettelsesforholdet har en bestemt varighet og tar slutt når det avtalte tidspunktet er nådd.

I privat og kommunal sektor er midlertidig ansettelse regulert i arbeidsmiljøloven § 14-9. Det er tillatt å ansette midlertidig i disse tilfellene:

Arbeid av midlertidig karakter

Høyesterett har uttalt at denne bestemmelsen skal tolkes strengt. For å slå fast om arbeidet er av midlertidig karakter, må det gjøres en helhetsvurdering. Hvis det er snakk om arbeidsoppgaver med et tidsbegrenset preg, kan vilkåret om arbeid av midlertidig karakter være oppfylt. For eksempel kan det være adgang til å ansette midlertidig for å dekke arbeidskraftbehov som knytter seg til sesongmessige svingninger i varehandelen, turistnæringen og annen sesongpreget virksomhet.

Arbeidsgiver kan også ansette midlertidig for topper som ikke er sesongavhengige, hvis det er snakk om kortvarige og uforutsigbare situasjoner.

Det er ikke anledning til å ansette midlertidig for å avhjelpe generelle eller jevne variasjoner i ordretilgang eller ved usikkerhet om eventuell fremtidig reduksjon i arbeidsmengde, omorganisering eller lignende.

Grensen mellom sesongvariasjoner og generelle variasjoner i arbeidsmengde kan være vanskelig å trekke. Det at arbeidet er organisert i prosjekter eller enkeltstående oppdrag, vil ikke nødvendigvis være nok til å begrunne midlertidig ansettelse i seg selv.

Arbeidsgiver må gjøre en konkret vurdering av det enkelte ansettelsesforhold. Dersom du som arbeidstaker skal utføre arbeid som normalt og løpende utføres i bedriften, vil det normalt ikke være adgang til å ansette midlertidig.

Dersom du er usikker på om du er lovlig midlertidig ansatt, kan du kontakte Tekna for en vurdering. Hvis ansettelsen er i strid med loven, vil vi kunne hjelpe deg med å vurdere om du bør kreve fast ansettelse.

Vikariater

Denne bestemmelsen er praktisk. Vikariatet må være reelt. Dette betyr at den midlertidig ansatte skal fylle bestemte arbeidsoppgaver eller en bestemt stilling ved andre arbeidstakeres fravær. Typiske eksempler er sykevikariater, vikariat ved permisjoner eller ferieavvikling. Det er anledning til å bruke samme vikar flere ganger, så lenge noen faktisk er fraværende og vikaren dekker et arbeidskraftbehov som skyldes fraværet. Det er ikke avgjørende at navnet på personen man vikarierer for er oppgitt på forhånd.

Andre grunnlag

Det er også adgang til å ansette arbeidstakere i midlertidige stillinger i praksisarbeid, typisk opplæringsstillinger. Videre kan arbeidsledige som er på arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV, ansettes midlertidig. Det er også adgang til å ansette midlertidig innenfor den organiserte idretten.

En landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon om adgang til midlertidig ansettelse innenfor kunstnerisk arbeid, forskning eller idrett.

Tekna har inngått tariffavtale med Abelia (NHO) om mulighet til midlertidig ansettelse av forskere. Denne finner du her: Tariffavtaler for Tekna-medlemmer.

Når har du rett til fast ansettelse?

Arbeidsmiljøloven § 14-9 syvende ledd slår fast at når man har vært sammenhengende midlertidig ansatt på visse grunnlag, vil man ha krav på fast ansettelse etter enten tre eller fire år. Dersom du har vært sammenhengende midlertidig ansatt etter bestemmelsen om arbeid av midlertidig karakter, har du krav på fast ansettelse etter fire år. Har du vært vikar, er grensen tre år. Hvis ansettelsesgrunnlaget har vært en kombinasjon av disse grunnlagene, er grensen tre år. Det er også viktig å merke seg at ansettelsestiden må være «sammenhengende». Rettmessig fravær skal ikke trekkes fra ved beregning av ansettelsestiden. Når man først er å regne som fast ansatt, vil de vanlige reglene for oppsigelse måtte følges hvis arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet. Dette innebærer blant annet at arbeidsgiver må ha saklig grunn.

Bestemmelsen om rett til fast ansettelse etter tre eller fire år gjelder ikke for praksisarbeid, utdanningsstillinger, ansatte på arbeidsmarkedstiltak eller i idretten.

Midlertidig ansatt i staten?

Statsansatteloven har egne regler om midlertidig ansettelse for statsansatte. Også her gjelder hovedregelen om fast ansettelse. Det er likevel adgang til å inngå midlertidige ansettelsesforhold på visse grunnlag. Disse er listet opp i statsansatteloven § 9.

I staten er det adgang til å ansette midlertidig når:

  • arbeidet er av midlertidig karakter
  • arbeidstaker er vikar for en annen ansatt
  • det er snakk om praksisarbeid, eller
  • for en periode på inntil seks måneder når det har oppstått ett uforutsett behov

Det er også adgang til å ansette midlertidig for bestemte utdanningsstillinger. Disse stillingene er listet opp i forskriften til statsansatteloven – det er her snakk om spesialistkandidater, stipendiater, vitenskapelige assistenter, dommerfullmektiger og rettsfullmektiger.

Når opphører den midlertidige stillingen?

Et midlertidig arbeidsforhold opphører av seg selv når det avtalte tidspunktet er nådd eller når det konkrete oppdraget er utført. Dersom det midlertidige arbeidsforholdet har vart i mer enn ett år, skal den ansatte ha minst én måneds varsel om tidspunktet for fratreden. Hvis fristen ikke overholdes, kan arbeidsgiver ikke kreve at den ansatte fratrer før en måned etter at varsel er gitt..

Fant du det du lette etter?

Les også