Midlertidig ansettelse

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidsavtaler skal inngås fast (ubestemt tidsrom). Adgangen til å ansette midlertidig er derfor begrenset.

Når kan midlertidig ansettelse avtales? Etter arbeidsmiljøloven § 14-9 kan midlertidig ansettelse bare avtales i følgende tilfeller:

Når arbeidets karakter tilsier det

Det er adgang til å ansette midlertidig for å dekke arbeidskraftbehov som knytter seg til sesongmessige svingninger i varehandelen, turistnæringen, næringsmiddelindustrien og annen sesongpreget virksomhet. Det er videre anledning til å ansette midlertidig for å dekke behov for tidsavgrenset ekstra arbeidskraft som gjentas, for eksempel julehjelp. Arbeidsgiver kan også ansette midlertidig for topper som ikke er sesongavhengige dersom det dreier seg om kortvarige og uforutsigbare situasjoner.

Etter dette punktet i bestemmelsen er det ikke anledning til å ansette midlertidig for å avhjelpe generelle eller jevne variasjoner i ordretilgang eller ved usikkerhet om eventuell fremtidig reduksjon i arbeidsmengde, omorganisering eller lignende. Grensen mellom sesongvariasjoner og generelle variasjoner i arbeidsmengde er vanskelig å trekke. Det at arbeidet er organisert i prosjekter eller enkeltstående oppdrag vil ikke i seg selv være nok til å begrunne midlertidig ansettelse.

Bestemmelsen er vanskelig å praktisere og arbeidsgiver må foreta en konkret, skjønnsmessig vurdering av det enkelte ansettelsesforhold. Dersom du er usikker på om du er lovlig midlertidig ansatt så bør du kontakte Tekna for en vurdering. Dersom ansettelsen er i strid med loven vil vi kunne hjelpe deg med å få denne gjort om til fast ansettelse.

Vikariater

Denne bestemmelsen er praktisk. Det er viktig å være oppmerksom på at vikariatet er reelt. Det betyr at den midlertidig ansatte skal fylle bestemte arbeidsoppgaver eller en bestemt stilling ved andre arbeidstakeres fravær. Typiske eksempler er sykevikariater, vikariat ved permisjoner eller ferieavvikling. Det er anledning til å bruke samme vikar flere ganger under forutsetning av at noen faktisk er fraværende og vikaren dekker et arbeidskraftbehov som skyldes fraværet.

Praksisarbeid

Typisk opplæringsstilling innenfor et fagområde.

Arbeidsmarkedstiltak

Dette gjelder for arbeidsledige og er i regi av arbeidsmarkedsetaten.

Innenfor idretten

Dette gjelder for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen organisert idrett.

Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag

Midlertidig ansettelsesavtale kan uansett avtales på generelt grunnlag for en periode på inntil 12 måneder. Det er ikke noe krav om at arbeidsoppgavene er av midlertidig art, de kan også være av varig art. Det er begrenset hvor mange av bedriftens arbeidstakere som kan omfattes av en slik midlertidig avtale på generelt grunnlag.

Etter tariffavtale

Landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan inngå tariffavtale med arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon om adgang til midlertidig ansettelse innenfor kunstnerisk arbeid, forskning og idrett.

Tekna har inngått tariffavtale med Abelia (NHO) om mulighet til midlertidig ansettelse av forskere.

Retten til fast ansettelse

Arbeidsmiljøloven § 14-9 sjette ledd bestemmer at dersom man har vært sammenhengende midlertidig ansatt i en virksomhet i over fire år etter bokstav a) (når arbeidets karakter tilsier det), vil man ha det samme oppsigelsesvernet som fast ansatte etter § 15-7. Tilsvarende gjelder etter tre år der en har vært sammenhengende midlertidig ansatt etter bokstav b) (vikariater) og f) (på generelt grunnlag). Der midlertidig ansettelse skjer i kombinasjon med grunnlag i bokstav a) og b) og/eller f), vil retten til fast ansettelse inntre etter tre års ansettelse. Dette innebærer blant annet at det gjelder et krav om saklighet dersom vedkommende skal kunne sies opp.

Denne bestemmelse gjelder ikke for praksisarbeid, utdanningsstillinger, ansatte på arbeidsmarkedstiltak og i idretten.

Midlertidig ansettelse på åremål

§ 14-10 har en særlig bestemmelse om ansettelse på åremål av øverste leder i virksomheten, eller etter avtale når det anses nødvendig pga. folkerettslige forpliktelser.

Ansatte i staten, statsansatteloven § 9

For statsansatte gjelder også hovedregelen fast ansettelse. Det er i midlertidig adgang til å inngå midlertidige ansettelsesforhold der vilkårene i  statsansatteloven § 9 er oppfylt.

I staten er det adgang til å ansette midlertidig når arbeidet er av midlertidig karakter, man er vikar for en annen ansatt, praksisarbeid, for en periode på inntil seks måneder når det har oppstått ett uforutsett behov, og  for noen bestemte utdanningsstillinger. Det følger av forskriften til statsansatteloven hvilke utdanningsstillinger som omfattes av unntaket til fast ansettelse. Det er her snakk om spesialistkandidater, stipendiater, vitenskapelig assistent, dommerfullmektig og rettsfullmektig.  

Opphør av midlertidig arbeidsforhold

Et midlertidig arbeidsforhold opphører av seg selv når den avtalte tid er omme eller når det bestemte oppdraget er utført. Dersom det midlertidige arbeidsforholdet har vart i mer enn 1 år skal den ansatte ha minst 1 mnd varsel om tidspunktet for fratreden, jf arbeidsmiljøloven § 14-9 fjerde ledd og tjenestemannsloven § 7. I avtaleperioden gjelder lovens regler om opphør av arbeidsforhold. Tjenestemenn (statlig sektor) som er midlertidig ansatt for å utføre et bestemt oppdrag eller fordi arbeidet ikke er fast organisert er omfattet av lovens alminnelige oppsigelsesvern. Dette betyr at stillingen må sies opp.

 

Sist oppdatert: 18. juni 2018