Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Synne L. Lied
Synne L. Lied er en av Teknas flinke jurister som kan hjelpe deg

Råd og tips

Midlertidig ansettelse

Tekst av Juridisk avdeling Publisert: 20. mars 2022

Adgangen til å ansette midlertidig er begrenset. Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstaker skal ansettes fast, det vil si i et løpende og tidsubegrenset arbeidsforhold.

Arbeidsmiljøloven § 14-9 regulerer adgangen til å ansette midlertidig. Avtale om midlertidig ansettelse kan inngås i disse tilfellene:

Når arbeidets karakter tilsier det

Det er adgang til å ansette midlertidig for å dekke arbeidskraftbehov som knytter seg til sesongmessige svingninger i varehandelen, turistnæringen, næringsmiddelindustrien og annen sesongpreget virksomhet. Det er videre anledning til å ansette midlertidig for å dekke behov for tidsavgrenset ekstra arbeidskraft som gjentas, for eksempel julehjelp. Arbeidsgiver kan også ansette midlertidig for topper som ikke er sesongavhengige dersom det dreier seg om kortvarige og uforutsigbare situasjoner.

Det er ikke anledning til å ansette midlertidig for å avhjelpe generelle eller jevne variasjoner i ordretilgang eller ved usikkerhet om eventuell fremtidig reduksjon i arbeidsmengde, omorganisering eller lignende. Grensen mellom sesongvariasjoner og generelle variasjoner i arbeidsmengde er vanskelig å trekke. Det at arbeidet er organisert i prosjekter eller enkeltstående oppdrag vil ikke i seg selv være nok til å begrunne midlertidig ansettelse.

Arbeidsgiver må foreta en konkret, skjønnsmessig vurdering av det enkelte ansettelsesforhold. Dersom du som arbeidstaker skal utføre arbeid som normalt og løpende utføres i bedriften, vil normalt ikke vilkåret om arbeidets karakter være oppfylt til å ansette midlertidig.

Dersom du er usikker på om du er lovlig midlertidig ansatt så bør du kontakte Tekna for en vurdering. Dersom ansettelsen er i strid med loven vil vi kunne hjelpe deg med å få denne gjort om til fast ansettelse.

Vikariater

Denne bestemmelsen er praktisk. Vikariatet må være reelt. Det betyr at den midlertidig ansatte skal fylle bestemte arbeidsoppgaver eller en bestemt stilling ved andre arbeidstakeres fravær. Typiske eksempler er sykevikariater, vikariat ved permisjoner eller ferieavvikling. Det er anledning til å bruke samme vikar flere ganger under forutsetning av at noen faktisk er fraværende og vikaren dekker et arbeidskraftbehov som skyldes fraværet. Det er ikke avgjørende at navnet på personen man vikarierer for er oppgitt på forhånd.

Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag

Midlertidig ansettelsesavtale kan uansett avtales på generelt grunnlag for en periode på inntil 12 måneder. Det er ikke noe krav om at arbeidsoppgavene er av midlertidig art, de kan også være av varig art. Det er begrenset hvor mange av bedriftens arbeidstakere som kan omfattes av en slik midlertidig avtale på generelt grunnlag.

Andre grunnlag

Det er også adgang til å ansette arbeidstakere i midlertidige stillinger i praksisarbeid, som er en typisk opplæringsstilling. Videre kan arbeidsledige som er på arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV ansettes midlertidig. Det er også adgang til å ansette midlertidig innenfor idretten.

En landsomfattende arbeidstakerorganisasjon kan også inngå tariffavtale med arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon om adgang til midlertidig ansettelse innenfor kunstnerisk arbeid, forskning og idrett.

Tekna har inngått tariffavtale med Abelia (NHO) om mulighet til midlertidig ansettelse av forskere.

Når har du rett til fast ansettelse?

Arbeidsmiljøloven § 14-9 sjette ledd slår fast at dersom du har vært sammenhengende midlertidig ansatt etter bestemmelsen om at arbeidets karakter tilsier det – har du krav på fast ansettelse etter fire år. Dersom du har vært vikar eller har vært midlertidig ansatt på generelt grunnlag, har du krav på fast ansettelse etter tre år. Dersom du har vært ansatt på flere ulike grunnlag, vil retten til ansettelse inntre etter tre års ansettelse. Når man er fast ansatt innebærer det at det gjelder et krav om saklighet dersom du skal kunne sies opp.

Bestemmelsen om retten til fast ansettelse gjelder ikke for praksisarbeid, utdanningsstillinger, ansatte på arbeidsmarkedstiltak og i idretten.

Midlertidig ansatt i staten?

For statsansatte gjelder også hovedregelen om fast ansettelse. Det er likevel adgang til å inngå midlertidige ansettelsesforhold der vilkårene i statsansatteloven § 9 er oppfylt.

I staten er det adgang til å ansette midlertidig når:

  • arbeidet er av midlertidig karakter
  • arbeidstaker er vikar for en annen ansatt
  • praksisarbeid
  • for en periode på inntil seks måneder når det har oppstått ett uforutsett behov
  • og for noen bestemte utdanningsstillinger.

Det følger av forskriften til statsansatteloven hvilke utdanningsstillinger som omfattes av unntaket til fast ansettelse. Det er her snakk om spesialistkandidater, stipendiater, vitenskapelig assistent, dommerfullmektig og rettsfullmektig.  

Når opphører den midlertidige stillingen?

Et midlertidig arbeidsforhold opphører av seg selv når den avtalte tid er omme eller når det bestemte oppdraget er utført. Dersom det midlertidige arbeidsforholdet har vart i mer enn 1 år skal den ansatte ha minst 1 måneds varsel om tidspunktet for fratreden. I perioden du er midlertidig ansatt gjelder lovens regler om opphør av arbeidsforhold.

 

Les også