Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
småbarnsfar jobber hjemmefra

Råd og tips

Hjemmekontor

Tekst av Juridisk avdeling Oppdatert: 11. jan. 2024

Hjemmekontor er en betegnelse på at arbeidstaker jobber fra eget hjem. Hjemmekontor har vært praktisert i mange år, men har blitt vanligere under og etter pandemien. De fleste som jobber hjemmefra, kombinerer som regel arbeid hjemme med arbeid på det faste arbeidsstedet.

Ny forskrift fra 2022

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (den såkalte hjemmekontorforskriften) regulerer hjemmearbeid. Forskriften ble innført fra 1. juli 2022.

Forskriften er begrenset til arbeid som arbeidstaker utfører i «eget hjem», og gjelder ikke andre typer fjernarbeid, som for eksempel arbeid fra hytta, arbeid på toget eller på tjenestereise.

Det er viktig å være klar over at forskriften gjelder hjemmekontor som fast ordning. Forskriften gjelder dermed ikke kortvarig eller sporadisk arbeid, med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem. Om man har en fast eller sporadisk ordning bør avklares med arbeidsgiver.

Arbeid fra utlandet kan reise noen særskilte spørsmål om NAV/trygd, skatt og forsikring som arbeidsgiver og arbeidstaker bør undersøke nærmere før man avtaler hjemmekontor utenfor Norge.

Selv om ikke forskriften gjelder direkte ved arbeid fra andre steder enn i arbeidstakers eget hjem er det selvsagt ingenting i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå en avtale om hjemmekontor i slike tilfeller.

Det er Arbeidstilsynet som fører tilsyn med forskriften.

Hjemmekontor kan ikke pålegges eller kreves

Hjemmekontor kan verken pålegges av arbeidsgiver eller kreves av den ansatte. Det kan likevel avtales hjemmekontorordning, men arbeidsgiver vil kunne si nei om det ikke allerede er særskilt avtalt.

Vanlige regler om arbeidstid

Arbeidsmiljølovens vanlige regler om arbeidstid skal også gjelde for arbeidet på hjemmekontor. Det finnes altså ingen særregler for hjemmearbeid. Årsaken er blant annet at det skal tas hensyn til arbeidstakernes helse og utfordringer for å skille mellom arbeidstid og fritid.

Skriftlig avtale om hjemmekontor

Dersom forskriften gjelder, skal arbeidsgiver og arbeidstaker skal inngå en skriftlig avtale om hjemmekontor. Den skal gjøre det tydelig hva som gjelder når arbeidstaker arbeider hjemme.

Avtalen må inngås med de ansatte, i tillegg til den vanlige arbeidsavtalen. Avtalen skal regulere følgende punkter:

  • omfanget av hjemmearbeidet
  • arbeidstiden som gjelder for hjemmearbeidet
  • varighet av avtalen
  • hvem som eier og har ansvar for eventuelt kontorutstyr
  • når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
  • oppsigelsesfrist
  • eventuell prøvetid for ordningen
  • eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring dokumenter (digitale og fysiske)

Arbeidstilsynet har laget en nyttig mal som dekker kravene til innholdet i en skriftlig avtale om hjemmekontor: Hjemmekontor (arbeidstilsynet.no)

Arbeidsmiljøet på hjemmekontor

Arbeidsgiver har et overordnet ansvar for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, samt de alminnelige reglene om systematisk arbeidsmiljøarbeid (HMS). Dette ansvaret gjelder også på hjemmekontoret. Ansvaret omfatter både det fysiske og det psykososiale miljøet på hjemmekontoret. Forskriften slår fast at arbeidsgiver skal «så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige». Det er ikke presisert nærmere hvordan disse undersøkelsene skal foregå, men en dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker bør være et minimum, og arbeidstakere med hjemmekontoravtale skal også medvirke til et sunt og trygt arbeidsmiljø. Målet er å sikre at mulige og faktiske problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Det fremgår også av forskriften at verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal «så langt det er praktisk mulig» ivareta arbeidstakernes interesser i spørsmål som knytter seg til den enkeltes arbeidsmiljø, samt påse at arbeidsmiljøforhold for arbeidstakere i eget hjem er en del av virksomhetens internkontrollsystem. Verneombud har imidlertid ikke tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale.

Dekning av kontorutstyr

Undersøkelser som er gjort av Akademikerne viser at det er en ganske stor andel (40%) som ikke får dekket kostnader til utstyr på hjemmekontor, så som arbeidsstol, pult, tastatur mm.

Forskriften gir ikke i seg selv hjemmel for å kreve dekket utgifter til utstyr ved hjemmekontor. Men dersom dette er en ordning som begge parter ønsker kan det likevel stilles spørsmål om arbeidsgiver bør dekke det utstyr som anses nødvendig. Her bør arbeidsgiver og arbeidstaker ha en dialog om hva behovet er og hva som eventuelt kan dekkes av arbeidsgiver.

Yrkesskade og hjemmekontor

Lov om yrkesskadeforsikring gjelder også ved bruk av hjemmekontor. Noen nyere dommer er likevel ganske strenge når det gjelder vilkårene for yrkesskadedekningen på hjemmekontor. Det er blant annet slik at vanskelige bevisspørsmål kan oppstå i forhold til om vilkårene er oppfylt, for eksempel om konkret skade inntraff mens arbeidstakeren var i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Slike skadetilfeller må vurderes individuelt. Det kan derfor være lurt å ta en prat med arbeidsgiver om det er mulig å tegne en tilleggsforsikring som vil gjelde også på hjemmekontoret.

Les også