Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Ser gjennom vinduet til et pågående allmøte i et stort møtelokale

Råd og tips

Virksomhetsoverdragelse – hva bør du sjekke?

Tekst av Juridisk avdeling Publisert: 14. juni 2023

Virksomhetsoverdragelse betyr at hele eller deler av en virksomhet overdras til en annen. Da er det viktig å kjenne til dine rettigheter og plikter. Her finner du tips til hva du bør sjekke.

Fusjon og fisjon er begrep som ofte brukes om prosessen. Det vi snakker om er altså en overføring av mennesker, utstyr og maskiner til en annen virksomhet. Overdragelse av aksjer fra en eier til annen eier innebærer ikke en overdragelse etter arbeidsmiljøloven.

Hvorfor er dette viktig?

En overdragelse innebærer at arbeidsforholdet ditt flyttes fra en arbeidsgiver til en annen. Da er det viktig at du kjenner dine rettigheter og plikter. Dette gjelder særlig hva du har rett til av informasjon, hva som kan overdras og hva du ikke kan forvente å få med deg til ny arbeidsgiver. Ofte vil du tilbys ny arbeidsavtale. Den må du sjekke.

Tillitsvalgtes rolle

Selve overdragelsen og betydningen den kan få for deg, skal først drøftes med tillitsvalgte etter reglene i arbeidsmiljølovens § 16-5. De virksomhetene som skal slås sammen skal i tillegg utarbeide en fusjonsplan. Denne planen har du innsynsrett i.

Reservasjonsrett

Dersom du mener at du ikke er tjent med et bytte av arbeidsgiver eller av andre grunner ikke vil bli med over til ny arbeidsgiver, kan du reservere deg etter reglene i arbeidsmiljølovens § 16-4. Det betyr at ditt nåværende arbeidsforhold opphører samtidig med overdragelsen, altså fra det tidspunktet fusjonen eller sammenslåingen inntrer. Det kan bety at din oppsigelsestid etter arbeidsavtalen blir forkortet. Dersom du ikke har noen ny jobb å gå direkte over i, anbefaler Tekna i utgangspunktet at du heller blir med over til ny arbeidsgiver og søker nye utfordringer derfra.

Valgrett

Helt unntaksvis kan arbeidstaker ha rett til å velge å være igjen. Dette er kun aktuelt ved overdragelse av del av virksomhet. Valgretten er ikke lovfestet og grensene er trukket opp av domstolene. Det kreves at overføring til ny arbeidsgiver vil føre til ikke uvesentlige negative endringer i arbeidstakerens situasjon. Dersom du vurderer å utøve valgrett, ta kontakt med Teknas juridiske avdeling for en vurdering av saken din.

Hva kan du forvente av ny arbeidsavtale

Arbeidsmiljølovens § 16-2 nummer 1 sier at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver.

Det er dine individuelle rettigheter som skal overføres. De må enten være avtalt i arbeidsavtale eller annet dokument, eller det må på annen måte følge av arbeidsforholdet at du har en slik rett. Hva dette er, beror som regel på en vurdering av innholdet i din arbeidsavtale. Det er viktig å være klar over at både ny og gammel arbeidsgiver har ansvar for å gi deg tilstrekkelig informasjon om overdragelsen før du bestemmer deg for om du vil bli med eller ikke. Dette fremgår av arbeidsmiljølovens § 16-6.

Etter lovens § 16-5 nummer 2 skal arbeidsgiver gi deg informasjon om disse følgende av overdragelsen:

  • rettslige
  • økonomiske
  • sosiale

Rettslige følger

Arbeidsgiver skal sørge for at du som ansatt får tilstrekkelig informasjon særlig om disse tre forholdene. Dette kan du se i sammenheng med lovens § 16-2 som beskriver hvilke rettigheter som skal overføres fra gammel til ny arbeidsgiver. Selv om det kan se ut som om alle goder og rettigheter i det gamle arbeidsforholdet også skal gjelde hos ny arbeidsgiver, er det flere begrensninger.

  1. Det som skal overføres er dine individuelle rettigheter. Det vil typisk være de rettigheter som følger av din arbeidsavtale. Det betyr at det som ikke er avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, for eksempel forhold som bare kommer frem av personalhåndboken, bortfaller ved overføringen. Ny arbeidsgiver kan ha tilsvarende eller avvikende bestemmelser i personalhåndboken.
  2. Ikke alle individuelle rettigheter er overførbare. De vil som hovedregel bortfalle. Typiske eksempler er bonus, aksje eller opsjonsprogram – altså rettigheter som er så nært knyttet til gammel arbeidsgiver at disse ikke passer eller kan videreføres. I en slik situasjon kan det oppstå spørsmål om ny arbeidsgiver bør eller må kompensere for bortfallet. Det kan vi ikke gi et entydig svar på, men det vil være naturlig at dette spørsmålet drøftes med de tillitsvalgte etter lovens § 16-5.
  3. Tariffavtaler bortfaller dersom ny arbeidsgiver velger å erklære seg ubundet av tariffavtalen. Dersom du har individuelle rettigheter etter tariffavtalen, kan disse i en slik situasjon likevel overdras, men bare i gjenstående løpetid for tariffavtalen. Har tariffavtalen en gjenstående løpetid på et år etter overdragelsen, beholder du dine rettigheter i et år.
  4. Kollektive pensjonsordninger hos gammel arbeidsgiver bortfaller hvis ny arbeidsgiver velger å tilby allerede eksisterende ordning for de som overføres, eller ny kollektiv pensjonsordning må opprettes. AFP er ikke en kollektiv tjenestepensjon og kan ikke overføres ny arbeidsgiver. Det betyr at AFP-rettigheter bortfaller, dersom overdragelsen skjer til virksomhet som ikke er tilknyttet AFP-ordningen.

Økonomiske følger

En overdragelse kan medføre at du i ditt nye arbeidsforhold kan få andre og kanskje også dårligere vilkår enn tidligere. I sum kan endringene bety at du vurderer å reservere deg mot overdragelsen. Vi mener at arbeidsgiver bør sette opp en oversikt over vilkårene hos gammel og ny arbeidsgiver. Arbeidsgiver bør gi en samlet oversikt over verdien av ytelser som du beholder og de du eventuelt taper som følge av overdragelsen. Da vil du ha bedre grunnlag for å kunne vurdere om du ønsker at arbeidsforholdet skal videreføres.

Sosiale følger

Sosiale følger av overdragelsen kan dreie seg om organisering av virksomheten, arbeidsform, samarbeidsformer eller ledelse.

Selv om tillitsvalgte normalt skal bli informert tidlig i prosessen og skal dele denne informasjonen med deg som medlem av Tekna, er det viktig at du selv også er aktiv og etterspør informasjon om overdragelsen. Det kan du gjøre på møter, du kan sende dine innspill til tillitsvalgte eller du kan selv kontakte arbeidsgiver.

Sitter du igjen med spørsmål anbefaler vi deg å ta kontakt med tillitsvalgte på din arbeidsplass eller juridisk avdeling i Tekna for råd.

Les også