Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
kvinne med bekymringer

Råd og tips

Dagpenger og dine rettigheter

Tekst av Juridisk avdeling Oppdatert: 18. nov. 2022

Dagpenger skal delvis kompensere for det inntektsbortfallet du har når du er arbeidsledig eller permittert fra stillingen din.

For å ha rett til dagpenger må du fylle følgende hovedvilkår:

 • Du må oppholde deg i Norge (unntaksregler finnes på NAVs hjemmesider).
 • Du må ha minst 50% redusert stilling.
 • Du må ha hatt arbeidsinntekt på minst 1,5 G siste 12 månedene, eller 3 G de siste 36 månedene.

Retten til dagpenger følger av folketrygdloven.

Dagpenger og sluttpakker

Du har ikke rett på dagpenger for perioder hvor du har krav på lønn.
I oppsigelsestiden har du ikke rett til dagpenger.

Når det gjelder sluttpakker, vil NAV se på denne som en løpende ytelse, selv om den er utbetalt som en engangssum. Hvis du har fått en sluttpakke tilsvarende 6 måneders lønn, vil du ikke ha rett til dagpenger før denne perioden er omme.

Ved konkurs kan du få forskuttert dagpenger mens du venter på dekning fra Statens lønnsgarantiordning. Tekna kan også forskuttere utbetaling fra lønnsgarantiordningen etter søknad, som alternativ til dagpenger. Les om Teknas støtteordninger.

Ventetid

De første tre dagene av dagpengeperioden får du ikke dagpenger, fordi de regnes som karenstid- eller såkalte ventedager. Tekna har støtteordning for ventedager med et fast beløp på 1500 kroner. Er du arbeidsledig eller permittert og har søkt om dagpenger, kan du søke om ventedagskompensasjon fra Tekna ved å sende inn søknadsskjema .

Ventetid ved egen oppsigelse

Har du selv sagt opp stillingen din er hovedregelen at du må vente i 18 uker (karenstid) før du får dagpenger fra NAV.

Hvis du sa opp fordi alternativet var oppsigelse fra arbeidsgiver, må du sørge for at du kan dokumentere dette. Da slipper du ventetiden på 18 uker. Arbeidsgiver vil kunne utarbeide et notat om årsaken til opphør av arbeidsforholdet. Denne dokumentasjonen bør du legge ved dagpengesøknaden din til NAV.

Ventetid ved permittering

For å ha krav på dagpenger som permittert må permitteringsvarsel legges ved søknad om dagpenger. NAV lister opp flere krav til varselet som skal inneholde:

 • Informasjon om permitteringens årsak
 • Varslingsdato
 • Dato for iverksettelse
 • Permitteringens lengde
 • Hvem som blir permittert
 • Er det hel eller delvis permittering
 • Signatur fra arbeidsgiver

I tillegg trenger NAV:

 • Referat fra protokoll fra drøftelsesmøte før permitteringen
 • Datoen du startet i jobben din
 • Hvor mye du har jobbet eller den avtalte arbeidstiden din, ved flere arbeidsforhold må arbeidstiden i alle arbeidsforholdene dokumenteres.
 • Dokumentasjonen kan fylles i skjema «Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering» ved søknad på NAV sine sider.

NAV har god veiledning og utfyllende forklaringer på sine nettsider.

Dagpenger og tilbakevirkende kraft

Du kan ikke søke om dagpenger med tilbakevirkende kraft. Selv om du ville hatt krav på dagpenger for en lengre periode forut for at du meldte deg som arbeidssøkende, kan du ikke få dagpenger i etterkant. Søk derfor så snart du er berettiget stønad. 

Krav til minimumsinntekt

For å ha rett til dagpenger må du ha hatt arbeidsinntekt på minst 1,5 G (167 216 kr) siste 12 månedene, eller 3 G (334 431 kr) de siste 36 månedene.

Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes også med. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med.

Tidligere ordning for lærlinger ble avviklet 1. april 2022, og søknad om dagpenger følger nå ordinære regler.

Maksimumsgrense for dagpenger

Dagpenger beregnes ut fra det såkalte dagpengegrunnlaget. Dagpengegrunnlaget tilsvarer brutto inntekt de tolv avsluttede kalendermånedene før søknad fremsettes. Eller gjennomsnittlig brutto arbeidsinntekt de siste 36 avsluttede kalendermånedene dersom dette gir et høyere grunnlag. NAV begrenser imidlertid grunnlaget slik at inntekt over 6G (668 862 kroner) tas ikke med i beregningsgrunnlaget.

Beregningsgrunnlaget for dagpenger er:

 • 62,4 % av inntektene dine opp til 6G (668 862 kr)

Du kan i tillegg få et kronebidrag for hvert barn du forsørger.

Du får dagpenger for fem dager i uka.

Plikt til å være reell arbeidssøker

Du kan miste retten til dagpenger dersom du nekter å ta i mot tilbud om arbeid uten rimelig grunn. Vanligvis er det slik at studier eller etablering av egen virksomhet medfører at du kan miste rett til dagpenger fordi du ikke regnes som reell arbeidssøker.

Høyere utdanning

Det finnes nå visse muligheter for å kombinere dagpenger med høyere utdanning ved 100% permittering, en rettighet Tekna lenge har kjempet for å oppnå. Det er visse vilkår som må være oppfylt, blant annet at du må ha fylt 30 år og at du har fått behandlet søknad om dagpenger for minst 12 uker siden for å kunne kombinere med høyere utdanning. For kurs eller annen opplæring er vilkåret at du har fylt 25 år, med en begrensning i kursperiode på 3 måneder.
Du må søke om å kombinere dagpenger med utdanning og kurs, og du må gå i dialog med NAV for å avklare innholdet i opplæringsplanen NAV utarbeider. Reglene om kombinasjon av dagpenger og kurs eller utdanning er regulert i dagpengeforskriften.
NAV har mer om reglene

Som selvstendig næringsdrivende kan du søke om kompensasjon for inntektsbortfallet hos NAV.

Hvor lenge kan du få dagpenger?

I vedtaket om dagpenger fra NAV står det hvor lenge du kan få dagpenger. Utgangspunktet er:

 • Er du arbeidsledig og har hatt arbeidsinntekt på 2G (222 954 kr) eller mer det siste året eller i snitt de siste 3 årene, kan du få dagpenger i inntil 2 år (104 uker).
 • Er du arbeidsledig og har hatt lavere arbeidsinntekt enn 2G det siste året eller i snitt de siste 3 årene, kan du få dagpenger i inntil 1 år (52 uker).

Som permittert kan du få dagpenger fra NAV i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder, jf folketrygdloven §4-7.

Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes som arbeidsinntekt. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med.

Teknas medlemstilbud til arbeidsledige og permitterte

Det er viktig å huske på følgende: Hvis du har først har vært permittert og deretter får oppsigelse, bruker du av samme dagpengeperiode. Tekna oppfordrer derfor alle som har vært permittert en stund til å søke jobber. Ikke vent for lenge!

Tekna dekker ventedager ved dagpenger og kan tilby økonomisk støtte hvis du ikke fyller vilkår for dagpenger. Les mer om Teknas støtteordninger for arbeidsledige og permitterte.
I tillegg tilbyr vi kontingentfritak for arbeidsledige og permitterte medlemmer

Finn mer om hva vi kan tilby deg som er permittert eller arbeidsledig..
Eller kanskje du vil ha inspirasjon og tips til jobbsøking?

Fant du det du lette etter?

Les også