Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
kvinne med bekymringer

Råd og tips

Dagpenger og dine rettigheter

Tekst av Juridisk avdeling 2. mars 2021

Dagpenger skal delvis kompensere for det inntektsbortfallet du har når du er arbeidsledig eller permittert fra stillingen din.

For å ha rett til dagpenger må du fylle følgende hovedvilkår:

  • Du må oppholde deg i Norge (unntaksregler finnes på NAVs hjemmesider)
  • Du må ha minst 50% redusert stilling – eller minst 40% hvis du er permittert
  • Du må ha hatt arbeidsinntekt på minst 76 013 kroner (0,75 G) siste 12 månedene, eller 228 040 kroner (2,25 G) de siste 36 månedene.

Dagpenger og sluttpakker

Du har ikke rett på dagpenger for perioder hvor du har krav på lønn.
I oppsigelsestiden har du ikke rett til dagpenger.

Når det gjelder sluttpakker, vil NAV se på denne som en løpende ytelse, selv om den er utbetalt som en engangssum. Hvis du har fått en sluttpakke tilsvarende 6 måneders lønn, vil du ikke ha rett til dagpenger før denne perioden er omme.

Ved konkurs kan du få forskuttert dagpenger mens du venter på dekning fra Statens lønnsgarantiordning. Tekna kan også forskuttere utbetaling fra lønnsgarantiordningen etter søknad, som alternativ til dagpenger. Les om Teknas støtteordninger.

Ventetid

De første tre dagene av dagpengeperioden får du ikke dagpenger, fordi de regnes som karenstid- eller såkalte ventedager. Tekna har støtteordning for ventedager med et fast beløp på 1500 kroner. Er du arbeidsledig eller permittert og har søkt om dagpenger, kan du søke om ventedagskompensasjon fra Tekna ved å sende søknadsskjema til kontingent@tekna.no

Har du selv sagt opp stillingen din er hovedregelen at du må vente i 18 uker (karenstid) før du får dagpenger fra NAV.

Hvis du sa opp fordi alternativet var oppsigelse fra arbeidsgiver, må du sørge for at du kan dokumentere dette. Da slipper du ventetiden på 18 uker. Arbeidsgiver vil kunne utarbeide et notat om årsaken til opphør av arbeidsforholdet. Denne dokumentasjonen bør du legge ved dagpengesøknaden din til NAV.

Dagpenger og tilbakevirkende kraft

Du kan ikke søke om dagpenger med tilbakevirkende kraft. Selv om du ville hatt krav på dagpenger for en lengre periode forut for at du meldte deg som arbeidssøkende, kan du ikke få dagpenger i etterkant. Søk derfor så snart du er berettiget stønad. 

Krav til minimumsinntekt

For å ha rett til dagpenger må du ha hatt arbeidsinntekt på minst  76 013 kroner (0,75 G) siste 12 månedene. Eller 228 040 kroner (2,25 G) de siste 36 månedene.

Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes også med. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med.

Du som er lærling eller har nylig avtjent verneplikt kan ha rett til dagpenger uavhengig av tidligere inntekt.

Maksimumsgrense for dagpenger

Dagpenger beregnes ut fra det såkalte dagpengegrunnlaget. Dagpengegrunnlaget tilsvarer brutto inntekt de tolv avsluttede kalendermånedene før søknad fremsettes. Eller gjennomsnittlig brutto arbeidsinntekt de siste 36 avsluttede kalendermånedene dersom dette gir et høyere grunnlag. NAV begrenser imidlertid grunnlaget slik at inntekt over 6G (608 106 kroner) tas ikke med i beregningsgrunnlaget.

Beregningsgrunnlaget for dagpenger er:

  • 80 % av inntektene dine under 304 053 kroner (3 G)
  • 62,4 % av inntektene dine mellom 304 053 kroner (3 G) og 608 106 kroner (6 G)

Som følge av koronasituasjonen får du i en midlertidig periode mer i dagpenger. Etter 1. oktober 2021 vil du få 62,4 % av inntektene dine på opptil 608 106 kroner (6 G). Dette er det samme som før koronasituasjonen.

Du kan i tillegg få et kronebidrag for hvert barn du forsørger.

Du får dagpenger for fem dager i uka.

Plikt til å være reell arbeidssøker

Du kan miste retten til dagpenger dersom du nekter å ta i mot tilbud om arbeid uten rimelig grunn. Vanligvis er det slik at studier eller etablering av egen virksomhet medfører at du kan miste rett til dagpenger fordi du ikke regnes som reell arbeidssøker.   Under koronaen er det innført unntaksregler.

Tekna har lenge kjempet for at det skal være mulig å kombinere studier med dagpenger og har midlertidig fått gjennomslag. Nå kan du kombinere utdanning med dagpenger dersom du ikke mottar lån fra Lånekassen fram til 1. juli 2021. Mottar du lån fra Lånekassen, kan du søke om å få godkjent utdanning med rett til dagpenger. Sjekk reglene på NAVs hjemmesider.

Som selvstendig næringsdrivende kan du søke om kompensasjon for inntektsbortfallet hos NAV.

Hvor lenge kan du få dagpenger?

I forbindelse med koronasituasjonen er det flere midlertidige regler som gjør at du kan ha rett til dagpenger frem til 30. september 2021 uavhengig av hvor lenge du har mottatt dagpenger tidligere.

I svaret fra NAV står det hvor lenge du kan få dagpenger

  • Er du arbeidsledig og har hatt arbeidsinntekt på 202 702 kroner (2 G) eller mer det siste året eller i snitt de siste 3 årene, kan du få dagpenger i inntil 2 år (104 uker).
  • Er du arbeidsledig og har hatt lavere arbeidsinntekt enn 202 702 kroner (2 G) det siste året eller i snitt de siste 3 årene, kan du få dagpenger i inntil 1 år (52 uker).
  • Er du nydimmitert, kan du få dagpenger i inntil 26 uker.

Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes som arbeidsinntekt. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med.

Teknas medlemstilbud til arbeidsledige og permitterte

Det er viktig å huske på følgende: Hvis du har først har vært permittert og deretter får oppsigelse, bruker du av samme dagpengeperiode. Tekna oppfordrer derfor alle som har vært permittert en stund til å søke jobber. Ikke vent for lenge!

Vil du ha inspirasjon og tips til jobbsøkingen? Vi har et bredt tilbud av streaminger og kurs til deg som er permittert eller arbeidsledig.

Tekna dekker ventedager ved dagpenger og kan tilby økonomisk støtte hvis du ikke fyller vilkår for dagpenger. Les mer om Teknas støtteordninger for arbeidsledige og permitterte.
I tillegg tilbyr vi kontingentfritak for arbeidsledige og permitterte medlemmer

Les også