Dagpenger beregnes ut fra tapt skal delvis kompensere for det inntektsbortfallet du har når du er arbeidsledig eller permittert fra stillingen din.

For dagpenger er det som hovedregel et vilkår at du oppholder deg i Norge, men her er det gjort visse unntak, se nærmere om EØS-avtalen på NAVs hjemmesider.

For å ha rett til dagpenger må stillingen din være redusert med minimum 50% (50% ved permittering).

Dagpenger og sluttpakker

Du har ikke rett på dagpenger for perioder hvor du har krav på lønn. I oppsigelsestiden har du ikke rett til dagpenger. Når det gjelder sluttpakker, vil NAV se på denne som en løpende ytelse, selv om den er utbetalt som en engangssum. Hvis du har fått en sluttpakke tilsvarende 6 måneders lønn, vil du ikke ha rett til dagpenger før denne perioden er omme. Ved konkurs kan du få forskuttert dagpenger mens du venter på dekning fra Statens lønnsgarantiordning

Ventetid

Etter at du har søkt om dagpenger, løper en ventetid de første dagene. Ventetiden er tre dager.

Søknadsskjema - kompensasjon for ventedager før dagpenger i forbindelse med permittering.pdf

Har du selv sagt opp stillingen din er hovedregelen at du må vente i 12 uker (karenstid) før du får dagpenger.

Hvis du sa opp fordi alternativet var oppsigelse fra arbeidsgiver, må du sørge for at du kan dokumentere dette, slik at du slipper ventetiden på 12 uker. Arbeidsgiver vil kunne utarbeide et notat om årsaken til opphør av arbeidsforholdet.

Dagpenger og tilbakevirkende kraft

Du kan ikke søke om dagpenger med tilbakevirkende kraft. Selv om du ville hatt krav på dagpenger for en lengre periode forut for at du meldte deg som arbeidssøkende, kan du ikke få dagpenger i etterkant. Søk derfor så snart du er berettiget stønad, selv om de første tre dagene vil være "ventedager" som nvent ovenfor.

Krav til minimumsinntekt

For å få rett til dagpenger må du minimum ha hatt en inntekt på 1.5 G (G = folketrygdens grunnbeløp) foregående år. Du kan likevel ha rett til dagpenger etter en alternativ beregningsmetode; hvis inntekten de siste tre årene til sammen har overstiget 3G, altså i snitt 1 G pr år. For arbeidsledige som nettopp har avtjent verneplikt gjelder det særregler.

Maksimumsgrense

Dagpenger beregnes ut fra det såkalte dagpengegrunnlaget. Dagpengegrunnlaget tilsvarer forrige års inntekt, men er begrenset til 6G. Av dette får du 2.4 promille i dagpenger hver dag. Dagpenger beregnes altså til 62,4% av inntekt begrenset til 6 G. I tillegg kan du få et kronebidrag for hvert barn du forsørger. Du får dagpenger for fem dager i uka.

Du kan miste retten til dagpenger dersom du nekter å ta i mot tilbud om arbeid uten rimelig grunn. Dersom du bestemmer deg for videreutdanning eller for å etablere egen virksomhet kan du også miste retten til dagpenger. Her gjelder imidlertid en del viktige unntak, se nærmere under rettigheter på NAVs hjemmesider, www.nav.no

Du kan maksimum få dagpenger for en periode på to år (104 uker).  

Sist oppdatert: 6. februar 2017