Tekna har følgende støtteordninger for medlemmer som blir arbeidsledige, permitterte eller rammet av konkurs.

Ventedagskompensasjon

Tekna har støtteordning for ventedager med et fast beløp på 1500 kroner. Er du arbeidsledig eller permittert og har søkt om dagpenger, kan du søke om ventedagskompensasjon fra Tekna ved å sende søknadsskjema til kontingent@tekna.no

Søk Tekna om økonomisk støtte ved avslag på dagpenger fra NAV grunnet for lav arbeidsinntekt

Tekna-medlemmer som ellers fyller vilkår for dagpenger, men som får avslag fra NAV grunnet inntektskravet fordi man har hatt kortvarig arbeidsforhold/for lav arbeidsinntekt, kan søke om økonomisk støtte fra Tekna.

Hvis du får innvilget støtte av Tekna, kan du forvente å motta et engangsbeløp tilsvarende maksimalt én måneds dagpenger på laveste sats.

Hovedvilkåret for å motta økonomisk støtte fra Tekna er at du:

 • ellers fyller vilkår for dagpenger
 • at du selv ikke har forårsaket arbeidsledigheten
 • at du har vært Tekna-medlem i minst 6 måneder når dagpengevilkårene ellers skulle vært oppfylt
 • at du er aktivt arbeidssøkende

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema og legg ved følgende dokumentasjon:

 • Kopi av ditt vedtak om avslag på dagpenger fra NAV
 • Inntektsdokumentasjon (kopi av de siste 3 måneders lønnsslipper, eller lønns- og trekkoppgave)
 • Kopi av Arbeidsavtale og permitteringsvarsel, evt. oppsigelse/sluttattest som må inneholde følgende informasjon:
  • arbeidsforholdets start- og sluttdato
  • ukentlig arbeidstid
  • sluttårsak (dersom du har sagt opp selv som alternativ til å bli oppsagt grunnet innskrenkninger, må dette dokumenteres)
  • oppsigelsestid
  • dato for oppsigelsen

Søknaden med vedlegg sendes per post til Teknas sekretariat,  postboks 2312 Solli, 0201 Oslo. Saksbehandlingstiden er ca. en uke fra søknaden er mottatt.

Forskuttering av lønnsgarantimidler ved konkurs

En arbeidstaker kan få dekket utestående lønn, feriepenger m.m. ved konkurs hos arbeidsgiver. Det er NAV som administrerer Lønnsgarantiordningen som utbetaler slik støtte. Støtten er begrenset oppad til 2 ganger grunnbeløpet (G).

NAV har lang saksbehandlingstid og Tekna forskutterer derfor nettobeløpet  straks dette er godkjent av bostyrer i konkursboet.

Det er et vilkår at du har vært Tekna-medlem i minst 6 måneder.

Slik søker du

Du må fylle ut Transporterklæringsskjema. Skjemaet må fylles ut i samarbeid med bostyrer som også må underskrive på skjemaet.

Originalt signert skjema sendes per post til Tekna v/Ellen Fonnlid Larsen, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo.
På NAVs hjemmesider finner du god informasjon om lønnsgarantiordningen.

Sist oppdatert: mandag 12. april 2021