Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Høringsuttalelser fra Tekna

Her finner du dokumenter med Teknas uttalelser om aktuelle saker for våre medlemmer som vi oversender direkte til myndighetene eller via Akademikerne.

 

Se oversikt over høringer per departement hos regjeringen

Leverte høringsuttalelser

Meld. St. 20 (2023-2024) Opptak til høgare utdanning​

Høring om Profesjonsnære utdanningar over heile landet

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027

Endringer i opplæringslova og privatskolelova

En gruppe kolleger diskuterer et prosjekt.

Høring - NOU 2023:30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi

Teknas innspill til Nasjonal transportplan

Forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger

Lærer som underviser gruppe av studenter på vgs

Endringer i fraværsreglene i videregående skole

Invitasjon til tre tematiske innspillsmøter om politisk plattform

Grunder, mann, Tekna Egen bedrift

Innspill til stortingsmelding om gründere og oppstartsbedrifter

Fiskeoppdrettsanlegg i havet med land og høye fjell i bakgrunn

Representantforslag 8:85 S (2023-2024) om en rask omstilling av en oppdrettsnæring

Kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2024

offshore arbeider havvind

Høring av regelverk for sikkerhet og arbeidsmiljø ved fornybar energiproduksjon til havs

NOU 2023: 18 Genteknologi i en bærekraftig fremtid​

NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel

Teknas innspill til stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester

​​Høringssvar om forslag til endringer i FOSA – gjennomføring av ASAP-forordningen​

Teknas innspill til marskonferansen (Statsbudsjettet 2025)

​​Teknas innspill til stortingsmeldinger om klima og naturmangfold​

Teknas innspill til representantforslag om Norges neste steg for kunstig intelligens

Teknas innspill til partihøring om natur

Teknas innspill til Kompetansereform-utvalgets arbeid

Innspill til representantforslag om tiltak for lavere gebyrer innen vann- og avløpssektoren

Høring - Omstilling til lavutslipp - Veivalg for klimapolitikken mot 2050 - rapport av Klimautvalget 2050

vann omringet av skog, myr og myrull

Høring- forslag til lov om oppheving av lov om endring av jordlova (oppheve forbudet mot nydyrking av myr)

​​Teknas innspill til Forskningsrådets strategi​

Helseberedskapsmeldingen

Fiskeoppdrett om vinteren, Norge

Høringssvar NOU 2023 - 23: Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

21.12.2022
Stortingshøring: Innspill Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning
Sendt til Stortingets Utdannings- og forskningskomité

19.12.2022
Innspill til Klimautvalget 2050
Sendt til Klimautvalget

05.12.2022
Innspill: Innspill til arbeidet med virkemiddelapparatet
Sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

05.12.2022
Innspill
: Innspill til arbeid med stortingsmelding strategi for klimatilpasning
Sendt til Klima- og miljødepartementet

05.12.2022
Høringsinnspill: Studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området eller Sveits mm
Sendt til Kunnskapsdepartementet

05.12.2022
Stortingshøring: Representantforslag om å ta læreryrket framover
Sendt til Stortingets utdanning- og forskningskomité

29.11.2022
Innspill
: Gjennomgang av den sentrale helseforvaltningen
Sendt til Helse- og omsorgsdepartementet

29.11.2022
Høringssvar
: Heving av grensen for krav om funksjonelt skille
Sendt til Olje- og energidepartementet

17.11.2022
Høringssvar
: Forlenget overgangsordning i forbindelse med innføring av krav om landmålerbrev m.m.
Sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet

15.11.2022
Høringssvar: Forslag til forskriftsregulering av innleie til helse- og omsorgstjenesten og innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse
Sendt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

11.11.2022
Innspill
: til ESA-saken.pdf
Sendt til Stortingets næringskomité

07.11.2022
Stortingshøring
: Dok. 8:254 S (2021-2022) om en mer sirkulær økonomi
sendt til Stortingets energi- og miljøkomité

03.11.2022
Innspillsmøte: Behovet for utdanning innen helseteknologi for helsepersonell
Presentert og sendt til Helsedirektoratet

31.10.2022
Høringssvar: NOU 2022 8 Ny minerallov
Sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

23.10.2022
Høringssvar: Rapport fra ekspertutvalget for klimavennlige investeringer
Sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

Oktober 2022
Teknas innspill til Statsbudsjettet 2023, budsjetthøringer:

12.10.2022
Høringssvar: Innspill stortingsmelding helseberedskap
Sendt til Helse- og omsorgsdepartementet

12.10.2022
Høringssvar: Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov
Sendt til Kunnskapsdepartementet

05.10.2022
Høringsinnspill
: Høringsinnspill permitterte og privat tjenestepensjon
Sendt til Akademikerne

29.09.2022
Høringssvar
: Teknas innspill til NOU 2022 6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet
Sendt til Olje- og energidepartementet

28.09.2022
Høringssvar
: NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem
Sendt til Akademikerne

27.09.2022
Høringssvar: Forslag til endringer i etterretningstjenesteloven
Sendt til Forsvarsdepartementet

15.09.2022
Stortingsmelding
: Innspill til regjeringens arbeid med utsynsmeldingen
Sendt til Kunnskapsdepartementet

14.09.2022
Høringssvar: Høringssvarskjema - Nasjonal e-helsestrategi
Sendt til Direktoratet for E-helse

02.09.2022
Stortingsmelding
: Innspill til stortingsmelding om dyrevelferd Innspill til stortingsmelding om dyrevelferd
Sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

01.09.2022
Høring: Innspill handlingsplan og samstyringsmodell for digital omstilling i høyere utdanning og forskning
Sendt til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

22.08.2022
Høring
: Forslag til endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten)
Sendt til Justis- og beredskapsdepartementet

01.07.2022
Innspill
: Innspill til Samferdselsdepartementets utredning om organisering av veisektoren
Sendt til Samferdselsdepartementet

30.06.2022
Høringsinnspill
: NOU 2022 3 På trygg grunn
Sendt til Olje- og energidepartementet

29.06.2022
Høringsinnspill: Forslag om korallrev og typisk høgmyr som utvalgt naturtype
Sendt til Klima- og miljødepartementet

27.06.2022
Høringssvar
: Forslag til endringer i eksportkontrollforskriften
Sendt til Utenriksdepartementet

17.06.2022
Høringsinnspill
: Unntak fra kravet om relevant kompetanse i
undervisningsfag

Sendt til Kunnskapsdepartementet

10.06.2022
Høringsinnspill: Prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet
Sendt til E-helse direktoratet

24.05.2022
Høringssvar
: Innspill til Energikommisjonen – om økt energiproduksjon
Sendt til Olje- og energidepartementet

20.05.2022
Høringsinnspill
: Rapport fra et partssammensatt utvalg om sikring av feriepenger
Sendt til Akademikerne

19.05.2022
Stortingshøring
: Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger
Sendt til Stortingets finanskomité

19.05.2022
Stortingshøring
: Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2022
Sendt til Stortingets finanskomité

12.05.2022
Høringsinnspill: Rapport – Finansiering av universiteter og høyskoler – Hatlen-utvalget
Sendt til Kunnskapsdepartementet

12.05.2022
Høringsinnspill: Opptaksutvalget – gjennomgang av regelverket for opptak til høyere utdanning
Sendt til Kunnskapsdepartementet

27.04.2022
Stortingshøring
: Innspill til Energimeldingen
Sendt til Stortingets energi- og miljøkomité

26.04.2022
Høringsinnspill
: Innspill til regjeringens arbeid med ny distriktsmelding
Sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet

19.04.2022
Høringsinnspill
: Endringer i domstolsstruktur
Sendt til Justis- og beredskapsdepartementet

11.04.2022
Høringsinnspill
: Høring - forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv
Sendt til Akademikerne

08.04.2022
Høringsinnspill: Endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak
Sendt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

07.04.2022
Innspill
: Tillitsreformen innenfor UH-sektoren
sendt til Kunnskapsdepartementet

04.04.2022
Høringsinnspill
: Skriftlig innspill til Norgesmodellen for offentlig anskaffelser
sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

25.03.2022
Høringsinnspill
: Høring endring i forskrift om bruk av legemidler til dyr
sendt til Mattilsynet

14.03.2022
Høringssvar
: Innspill til Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer
Sendt til Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

09.03.2022
Stortingshøring: Innspill til Dokument 8:109 S (2021-2022) Undervisningskvalitet for studentene etter pandemien
Sendt til Stortingets utdanningskomité

10.03.2022
Høringssvar
: Representantforslag om full breibandsdekning og realisering av gigabitsamfunnet innan 2025
Sendt til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité

03.03.2022
Høringsinnspill: Styrking av retten til heltid
Sendt til Akademikerne

01.03.2022
Høringsinnspill
: Innspill til høring om forlengelse av reglene om koronasertifikat
sendt til Akademikerne

18.02.2022
Høringsinnspill:
Gjennomføring av eksamen våren 2022 og midlertidige tilpasninger i fag- og timefordelingen skoleåret 2021–2022
sendt til Kunnskapsdepartementet

15.02.2022
Høringsinnspill
: Innspill til ny eierskapsmelding
sendt til Akademikerne

15.02.2022
Høringsinnspill
: Skriftlig innspill til Helsepersonellkommisjonens arbeid
sendt til Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

14.02.2022
Høringsinnspill: Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger
sendt til Akademikerne

09.02.2022
Høringsinnspill
: Høringsbrev om skisserte pakker med smitteverntiltak
sendt til Kunnskapsdepartementet

09.02.2022
Høringsinnspill:
Høringsbrev om skisserte pakker med smitteverntiltak - Det kongelige nærings- og fiskeridepartement
Sendt til Akademikerne

07.02.2022
Innspill: Teknas innspill til Statsbudsjettet 2023
sendt til Finansdepartementet

02.02.2022
Høringsinnspill
: Teknas innspill til forslag om videreføring av en lærerspesialistordning – Representantforslag 67 S (2021-2022)
Sendt til Stortingets utannings- og forskningskomité

27.01.2022
Høringsinnspill
: Høring om endring av friskoleloven, oppheving av adgang til å godkjenne realfagsskoler
Sendt til Kunnskapsdepartementet

26.01.2022
Høringsinnspill
: Innspill på revidering av NSOs internasjonale plattform
Sendt til Norsk studentorganisasjon (NSO)

19.01.2022
Høringsinnspill:
Endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse)
Sendt til Stortinget arbeids- og sosialkomité

12.01.2022
Høring:
Forslag til forskrift om kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2021/2022
Sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

10.01.2022
Høringsinnspill: 
Endringar i statsansatteloven m.m. (lovheimel for registrering av verva og dei økonomiske interessene til enkelte statstilsette)
Sendt til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité

07.01.2022
Høringsinnspill: 
Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030, Meld. St. 40 (2020-2021)
Sendt til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité

07.01.2022
Høring:
Forslag om etablering av en ny ordning for tildeling av tillatelser til miljøteknologiformål
Sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

05.01.2022
Høringssvar:
 Endringer i politiloven og politiregisterloven mv. – PSTs etterretningsoppdrag og behandling av åpent tilgjengelig informasjon
Sendt til Justisdepartementet

03.01.2022
Høring:
 Opptakskrav til lærarutdanning – erstatning av 4’er-krav i matematikk med høyere krav til skolepoeng
Sendt til Kunnskapsdepartementet

 

Forslag om å avvikle skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer - sendt til Stortingets finanskomité

Høringsinnspill til omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt - sendt til Finansdepartementet

Teknas innspill budsjettforhandlingene - sendt til Ap, SP og SV

Teknas innspill til Statsbudsjettet 2022 - sendt til Stortingets justiskomité

Teknas innspill til Statsbudsjettet 2022 - sendt til Stortingets helse- og omsorgskomité

Høring – fleksibel bruk av avkastningsoverskudd for garanterte pensjonsprodukter - sendt til Akademikerne

Forslag til endring av mal for kontrollområdeforskrift for ILA - sendt til Mattilsynet

Teknas innspill til Statsbudsjettet 2022 - sendt til Stortingets Transport- og energikomité

Teknas innspill til Statsbudsjettet 2022 - sendt til Stortingets Energi- og miljøkomité

Teknas innspill til Statsbudsjettet 2021 - sendt til Stortingets finanskomité

Teknas innspill til Statsbudsjettet 2022 - sendt til Stortingets næringskomité

Teknas innspill til Statsbudsjettet 2022 - sendt til Stortingets utdannings- og forskningskomité

Teknas innspill til Statsbudsjettet 2022 - sendt til Stortingets arbeids - og sosialkomité

Endring i forskrift til statsansatteloven – unntak fra kravet om offentlig utlysning - sendt til Akademikerne

Høringsinnspill Forskrift om opptak til høgare utdanning for opptaksåret 2022-2023 - sendt til Kunnskapsdepartementet

Høringsinnspill klimabasert energikrav til bygg - sendt til Direktoratet for byggkvalitet

Innspill forskningsrådets porteføljeplan for naturvitenskap og teknologi - sendt til Forskningsrådet

Innspill forskningsrådets porteføljeplan for livsvitenskap - sendt til Forskningsrådet

Innspill til Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning - sendt til Kunnskapsdepartementet

Innspill til ny stortingsmelding om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten - sendt til Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsinnpill om nye regler for reduksjon av uføreytelser - sendt til Akademikerne

Høringssvar Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta - sendt til Olje- og energidepartementet

Høringsinnspill Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren 2021-2025 - sendt til Kunnskapsdepartementet

Høringsinnspill - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) - sendt til Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsinnspill til forslag til innkjøpsordning for å sikre funksjonell tilgang til internett og telefontjeneste til alle - sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høringsinnspill til endringer i egenbetalingsforskriften - sendt til Kunnskapsdepartementet

Høringsinnspill forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem - sendt til Arbeids- og sosialdepartemente

Høringsinnspill rapport fra partssammensatt maritimt utvalg - sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

Innspill til strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling - sendt til Kunnskapsdepartementet

Høring sysselsettingsutvalget (samlet besvarelse) - sendt til Akademikerne

Teknas etterfølgende innspill til revidert nasjonalbudsjett 2021 - sendt til Stortingets finanskomité

Teknas innspill til revidert nasjonalbudsjett 2021 - sendt til Stortingets finanskomité

Teknas innspill til forslag til endringer i smittevernloven - koronasertifikat - sendt til Helse- og omsorgsdepartementet

Høringssvar - endringer i grenseloven mv., ny forskrift om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseforskriften) mv. og nytt kapittel 60 i politiregisterforskriften om behandling av flypassasjerinformasjon (PNR-opplysninger) - sendt til Justis- og beredskapsdepartementet

Innspill til Meld. St. 22 (2020-21) Data som ressurs – datadrevet økonomi og innovasjon  - sendt til Stortingets Næringskomité

Innspill på Meld. St. 28 (2020-2021) Vår felles digitale grunnmur. Mobil-, bredbånds- og internettjenester - sendt til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

Innspill til Prop. 111 L (2020–2021) Endringer i universitets- og høyskoleloven - sendt til Stortingets utdannings- og forskningskomité

Høringsnotat til Meld.St. 29 (2020-2021): Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur - sendt til Stortingets Energi- og miljøkomité

Høring om fullføringsreformen i videregående skole - sendt til Stortingets utdanningskomtié

Innspill på Dyrehelsepersonell og bruk av ikke-medikamentelle behandling (IMM) - sendt til Mattilsynet

Høring - Forslag til endringer i reglene om å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning - sendt til Stortingets arbeids- og sosialkomité

Innspill til NOU 2020 11 «Den tredje statsmakt» - Domstolene i endring - sendt til Justisdepartementet

Innspill til Meld. St. 19 (2020–2021) Styring UH-sektoren - sendt til Stortingets utdanningskomité

Teknas innspill til nasjonal transportplan (NTP) - sendt til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

Teknas innspill til Meld. St 16 (2020-2021) Utdanning for omstilling. Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning - sendt til Stortingets utdanningskomité

Høring – forslag til endring i forskrift om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden - sendt til Akademikerne

Innspill til strategi for desentralisert og fleksibel utdanning - sendt til Kunnskapsdepartementet

Innspill til digitaliseringsstrategi for universitets- og høyskolesektoren - sendt til Kunnskapsdepartementet

Statsbudsjettet 2022 - innspill til mars-konferansen

Høringsinnspill Samordning av dagpenger mot private tjenestepensjonsordninger - sendt til Akademikerne

Høringssvar utredning om pensjon fra første krone og første dag - sendt til Akademikerne

Høringsinnspill - Forslag til endringer i reglene om å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning - sendt til arbeids- og sosialdepartementet

Høringsinnpill Framtidig forvaltning av fiskesykdommen ILA i Norge - sendt til Mattilsynet

Fellesbrev til næringsministeren om behovet for en tiltakspakke for maritim sektor- fra Fagforeningene Fellesforbundet, NITO, Negotia, Lederne, FLT og Tekna

Høringsnotat - Regjeringens Klimaplan - sendt til Stortingets energi- og miljøkomiteen

Høringssvar Forslag til lovendringer for å øke den generelle aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år - sendt til Akademikerne

Høring samfunnssikkerhetsmeldingen - sendt til Stortingets justiskomité

Høringsinnspill St. meld. morgendagens maritime næringer - sendt til Stortingets næringskomité

Teknas Innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet - sendt til Stortingets Utdannings- og forskningskomité

Felles brev fra UDF, NL og Tekna om Eksamen i matematikk - sendt til Stortingets utdanningskomité

Høring om ekomloven (lagring av IP-adresser) - sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Høring lov om legemidler til dyr - Forordning (EU) 2019 6 - sendt til Helse- og omsorgsdepartementet

Innspill - forskrift om plikt til å fratre ved aldersgrensen - sendt til Akademikerne

Innspill til arbeidet med stortingsmelding om marint vern - sendt til Klima- og miljødepartementet

Innspill på høringsnotatet om unntak fra reservasjonsretten etter arbeidsmiljøloven § 16-3 ved omorganisering innad i staten - sendt til Akademikerne

Teknas høringssvar til Svendsen-utvalgets rapport «Økt evne til å kombinere menneske og teknologi – veier mot et høyteknologisk forsvar» - sendt til Forsvarsdepartementet

Innspill til Regjeringens handlingsplan for bærekraft fra Tekna - sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høring av forslag om forlengelse for unntak fra forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr - sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

Europakommisjonens forslag til direktiv om minstelønn - sendt til Akademikerne

Høringssvar på forslag til endringer i lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) - sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høringsinnspill om stortingsmelding om Langskip (CCS) - sendt til Stortingets energi- og miljøkomité

Høringsinnspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet - endringer i statsansatteloven - sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høringsinnspill endringer i permitteringsregelverket Prop. 142 S (2019-2020) - sendt til Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsinnspill prop 11 L (2020-2021) Jordskiftedommere - sendt til Stortingets justiskomité

Teknas innspill til statsbudsjettet 21 - sendt til Stortingets arbeids- og sosialkomité

Teknas innspill til statsbudsjettet 21 - sendt til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité

Teknas innspill til statsbudsjettet 21 - sendt til Stortingets helse- og omsorgskomité

Teknas innspill til statsbudsjettet 21 - sendt til Stortingets energi- og miljøkomité

Teknas innspill til statsbudsjettet 21 - sendt til Stortingets utdannings- og forskning (fra Tekna student)

Teknas innspill til statsbudsjettet 21 - sendt til Stortingets utenriks- og forsvarskomité

Teknas innspill til statsbudsjettet 21 - sendt til Stortingets finanskomité

Teknas innspill til statsbudsjettet 21 - sendt til Stortingets utdannings- og forskningskomité

Teknas innspill til statsbudsjettet 21 - sendt til Stortingets næringskomité

Teknas innspill til FNs miljøforsamling og til ny naturavtale - sendt til Klima- og miljødepartementet

Innspill til høringssvar på forslag til endringer i lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) - sendt til Akademikerne

E-helseloven - skriftlig innspill - sendt til Stortingets helse- og omsorgskomité

Innspill til ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren: Erfaringer fra våren 2020 - sendt til UNIT

Høring – endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger - sendt til Akademikerne

Innspill til forslag om endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven - sendt til Akademikerne

Høring - Forslag om å fjerne plikten til å fratre ved aldersgrensen for personer med lavere aldersgrense enn den øvre aldersgrensen i staten - sendt til Akademikerne

Høringsinnspill Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggkvalitetsutvalget - forslag om endringer i plan og bygningsloven - sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høringssvar på endringer i Genteknologiloven - sent til Klima- og miljødepartementet

Høringsuttalelse om funksjonelt skille for nettforetak – endringer i energiloven - sendt til Olje- og Energidepartementet

Høringsinnspill forskrifter mv. om egen pensjonskonto - sendt til Akademikerne

Høring - forslag om deling av inntektsopplysninger fra Skatteetaten til pensjonsinnretninger og overføring av tilsynsmyndighet etter OTP-loven til Skatteetaten - sendt til Akademikerne

Høringssvar ny gatenormal for Oslo - sendt til Oslo kommune

Teknas innspill til regjeringens eksporthandlingsplan - sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

Teknas innspill til endringer i Statsbudsjettet 2020 - prop. 127s (2019-2020) - sendt til Stortingets finanskomité

Innspill til stortingsmelding om god styring av statlige universiteter og høgskoler - sendt til Kunnskapdepartementet

Høringsinnspill NOU 2020 3 Ny lov om universiteter og høyskoler - sendt til Kunnskapsdepartementet

Ny forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg (lakselusforskrift) - sendt til Mattilsynet

Teknas høringsinnspill til lov om e-tjenesten - sendt til Stortingets utenriks- og forsvarskomité

Høringssvar til Romlovutvalgets utredning «Rett i bane» - sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

Høringsuttalelse til NOU-2019: 17 og til regjeringsforslag til endringer i rettskretsene og domstolloven - sendt til Justis- og beredskapsdepartementet

Teknas innspill til midlertidige endringer i petroleumsskatteloven - Prop. 113 L (2019-2020) - sendt til Stortingets finanskomité

Teknas innspill til Revidert nasjonalbudsjett 2020 - sendt til Stortingets finanskomité

Innspill til ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren - sendt til UNIT

Teknas innspill til grønn omstillingspakke - sendt til flere departement

Teknas innspill partiprogrammet - sendt til flere partier

Teknas innspill på kompetansereformen - sendt til Stortingets utdanningskomité

Teknas innspill til høring om Klimakur 2030 - sendt til Miljødirektoratet

Teknas innspill til Klimaomstillingsutvalget 2020

Teknas innspill til RNB 2020 - sendt til Stortingets finanskomité

Innspill til stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon - sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Innspill til forslag om utvidelse av merverdiavgiftsfritak for aviser - sendt til Finansdepartementet

Høring om Meld. St. 10 (2019 –2020) Høytflyvende satellitter – jordnære formål En strategi for norsk romvirksomhet - sendt til Stortingets næringskomité

Høring - Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om leverandørkjeder - sendt til Barne- og likestillingsdepartementet

Høring om NorthConnect - kraftkabel til Skottland - sendt til Olje- og energidepartementet

Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter - sendt til Akademikerne

Høringssvar til Forskrift om utdanningsstøtte 2020-2021 - sendt til Kunnskapsdepartementet

20200805 Høringssvar Genteknologiloven.pdf

Høring - NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk - sendt til Finansdepartementet

Innspill til rapport - Gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet - sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

Høringssvar til foreslåtte endringer i personopplysningsloven - sendt til Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsinnspill Forskrift om tilbakebetaling av studielån - sendt til Kunnskapsdepartementet

Høringsinnspill utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretoppdrett 2019-2020 - sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

Høringssvar - forslag til endringer i matrikkelforskriften - sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høring levealdersjustering av alderspensjon til tidligere uføre - sendt til Akademikerne

Teknas innspill til høring om Tilgjengeliggjøring av helsedata – forslag om endringer i helseregisterloven m.m - sendt til Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsinnspill fornybar energiproduksjon til havs - sendt til Olje- og energidepartementet

Høringssvar til forslag om endringer i forskrift til lov om statens ansatte (statsansattloven) - sendt til Akademikerne

Teknas høringssvar til forslag til endring av forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger - sendt til Klima- og miljødepartementet

Høring – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land - sendt til Olje- og energidepartementet

Teknas høringssvar til NOU 2018:12 Lærekraftig Utvikling (Markussen-utvalget) - sendt til Kunnskapsdepartementet

Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning - sendt til Kunnskapsdepartementet

Høringsinnspill – håndheving av reglene i arbeidsmiljøloven om innleie og likebehandling mv. - sendt til Akademikerne

Høringsinnspill bekjempelsesplan pankreassykdom (PD) på fisk - sendt til Fiskeri- og næringsdepartementet

Innspill til NOKUTs strategiplan for 2020-2025 - sendt til Akademikerne

Høringssvar om endringer i Skattefunn ordningen - sendt til Finansdepartementet

Innspill til behandling av Meld. St. 18 (2018-2019) – Helsenæringen – Sammen om verdiskaping og bedre tjenester - levert til Stortingets næringskomité

Høringssvar om endring av publiseringsindikatoren - sendt til KD ved kunnskapsminister Iselin Nybø

Høringsinnspill fra Tekna til fornyelse av læreplanene for grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring - sendt til Utdanningsdirektoratet/KD

Endring i dagpengeforskriften - sendt til Akademikerne

Innspill til regjeringens AI-strategi - sendt til Digitaliseringsministeren

Kontrollhøring i sak om Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Innspill til ekspertutvalget for etter- og videreutdanning - sendt til Markussen-utvalget

Høringssvar på forslag til tilskuddordningen for studentboliger - sendt til Kunnskapdepartementet

Innspill til høring av NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett, sendt til Justis- og beredskapsdepartementet

Høringsinnspill- forslag til endring i organisering av skoleåret i videregående opplæring, sendt til Utdanningsdirektoratet

Høringsinnspill NOU 2018 17 Klimarisiko og norsk økonomi, sendt til Finansedepartementet

Høringsinnspill kommersialisering av forskningsresultater - sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

Høring - Forskrift om medisinske kvalitetsregistre - sendt til Helse- og omsorgsdepartementet

Høring om Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover mv - fellesinnspill fra LO, UNIO, YS og Akademikerne, sent til Arbeids- og sosialdepartementet

Høring – Merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner, fellesinnspill fra Tekna og NITO - sendt til Skattedirektoratet

Høringsinnspill til lov om Etterretningstjenesten - sendt til Forsvarsdepartementet

Høringsinnspill - Forslag til endring i krav til transport av fisk knyttet til PD - sendt til Mattilsynet

Høringsinnspill om implementeringen av Plan S - sendt til Forskningsrådet

Høringssvar angående forslag til endringer i veglova, mfl. og forslag til lov om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesveiadministrasjon fra Statens vegvesen til fylkeskommunene - sendt til Samferdselsdepartementet

Høringsinnspill til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2019-2020 - sendt til Akademikerne

Felles høringssvar om Offentlig tjenestepensjon - sendt til Arbeids- og sosialdepartementet

Forslag til ny endring av PD-forskrift - sendt til Mattilsynet

Høring - Justering av NOKUTs kriterier - godkjenningspraksis for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning - sendt til Akademikerne

Høring om offentlig tjenestepensjon - sendt til Akademikerne

Innspill strategi mot arbeidslivskriminalitet – revisjon 2019 - sendt til Akademikerne

Teknas innspill til høring om långivers utlånsvirksomhet ved lånebasert folkefinansiering - sendt til Finansdepartementet

Teknas innspill om anbefalinger for instituttpolitikken - sendt til Forskningsrådet

Høringsinnspill på skisser til nye læreplaner - sendt til Utanningsdirektoratet

Innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet - sendt til Akademikerne

Høring - tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg - sendt til Nærings og Fiskeridepartementet

Høringsinnspill til endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - Studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø - sendt til Akademikerne

Teknas innspill til forskrifter til ny sikkerhetslov - sendt til Forsvarsdepartementet

Innspill til Folkehelsemeldingen - sendt til Helse- og omsorgsdepartementet

Teknas høringsinnspill til rapporten «Stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler» - sendt til Akademikerne

Personvernkommisjon – innspill til mandat - sendt til Justis- og beredskapsdepartementet

Teknas innspill til høringssvar - NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet - sendt til Akademikerne

Teknas høringsinnspill til rapporten «Fra Sams og samling - Konsekvenser ved overføring av fylkesvegadministrasjon fra Statens vegvesen til fylkeskommunene fra 1.1.2020, og vurderinger av alternativer» - sendt til Samferdselsdepartementet

Høring - forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger - sendt til BLD

Innspill til behandling av Meld. St. 12 (2017-2018) – Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten - sendt til Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Høringsinnspill om genteknologiloven - sendt til Bioteknologirådet

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene - sendt til Akademikerne

Forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler - sendt til Akademikerne

Høringssvar på rapport om politi- og lensmannsetatens kapasitets- og kompetansebehov de kommende ti-årene - sendt til Akademikerne

Fagfornyelsen - siste innspillsrunde kjerneelementer - sendt til Utdanningdirektoratet

Skisse til en forsvarspolitikk for Akademikerne, sendt til Akademikerne

Vedrørende Statoil, Shell og Totals forslag til utredningsprogram for konsekvensutredning av mottak og permanent lagring av CO2 - sendt til Statoil og OED

Høringssvar Oslo Universitetssykehus - Utviklingsplan 2035 - sendt til Oslo Universitetssykehus

Høring – endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger - sendt til Kunnskapsdepartementet

Høring - Forslag om ny struktur i matematikk i videregående opplæring - sendt til Utdanningsdirektoratet

Integrering av forskning tidlig i utdanningsløpet - brev sendt til FOU-minister Iselin Nybø

Høring - Egen pensjonskonto - sendt til Akademikerne

Fellesbrev om endringer i energiloven § 4-7 om krav om funksjonelt skille - sendt til Energi- og miløkomiteen

Høring forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2018–2019 - sendt til Kunnskapsdepartementet

Komiténotat til høyring om Endringar i matrikkellova (prop 148L) - Stortingets kommunalkomité

Teknas høringsinnspill til Meld. St. 38 (2016-2017) IKT-sikkerhet - levert til Stortingets justiskomité

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet, sendt til Arbeids- og sosialdepartementet

Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning - sendt til Etikkom

Høring om forslag om nye endringer i universitets- og høyskoleloven, sendt til Kunnskapsdepartementet

Høring av rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata, sendt til Helse- og omsorgsdepartementet

Høring: Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr og Nord-Trøndelag og Nordland, sendt til Mattilsynet

Forslag til forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna og Leka kommuner i Nord Trøndelag og Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner i Nordland, sendt til Mattilsynet

NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap, sendt til Justis- og beredskapsdepartementet

Høring Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) - sendt til Utenriks- og forsvarskomiteen

Høring – Tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler – levealdersjustering og samordning - sendt til Akademikerne

Høring – Akademikernes næringspolitiske dokument - sendt til Akademikerne

Høring - Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser - sendt til Helse- og omsorgsdepartementet

Høring Forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale - sendt til NFD

Forslag til ny personopplysningslov - høring - sendt til Akademikerne

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven - via Akademikerne

Innspill til gjennomgang av informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og omsorgssektoren - sendt til Direktoratet for e-helse

Innspill til revidering av langtidsplan for forskning - sendt til KD

Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen - sendt til Udir

Høring – forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon - sendt til Akademikerne

Høring på utkast lov om mineraler på kontinentalsokkelen - sendt til OED

Momsfritaket på fagblad - sendt til KUD

Høring- Forslag til ny forskrift om tiltak mot PD, sendt til Mattilsynet

Høring – revisjon av Luseforskriften, sendt til Mattilsynet

Høring – forslag til forskrift til lov om statens ansatte m.v. (statsansatteloven) - sendt til Akademikerne

Høringssvar – overordnet del - verdier og prinsipper (ny generell del av læreplanverket), sendt til Akademikerne

Innspill til Perspektivmeldingen, sendt til Akademikerne

Høring – Folketrygdens ytelser til etterlatte

Høring - endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår, sendt til Akademikerne

Høring om forslag til fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV, sendt til Akademikerne

Høring – Seniorer og arbeidslivet - Sendt til Akademikerne

Høring - Forslag til endringer i kart- og planforskriften - sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Innspill til utkast mandat for ny Domstolkommisjon - sendt til Justis- og beredskapsdepartementet

Høring – Forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy - sendt til Samferdselsdepartementet

Høring Handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus

Høring om digitalt grenseforsvar (DGF) sendt til Forsvarsdepartementet

Kapitalkrav for pensjonskasser - sendt til Akademikerne

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2017 Sendt til Olje- og energidepartementet

Høring- Forslag til ny forskrift om tiltak mot PD

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid - sendt til Akademikerne

Høringsinnspill - Forslag til endring i matrikkelloven

Innspill til regjeringens havstrategi - Nærings- og fiskeridepartementet

Høringssvar Forskrift om nasjonal vitnemåls- og karakterportal.pdf

Høringssvar – forslag til lov om klimamål (klimaloven)

Høringssvar – NOU 201614 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort

Høringssvar – NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

Høring - offentlig administrasjon av forsikringsforetak

Høring til Nærings- og fiskeridepartementet om tiltak for å motvirke negative miljøeffekter fra behandling mot lakselus

Høringsuttalelse til foreslått endring i studiekvalitetsforskrift

Høringsinnspill Norsk transportplan

Akademikernes innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

Høring – Endringer i forskrift 26. november 2014 nr. 1467 om reduksjon av uførepensjon fra lovfestet off. tjenestepensjonsordning ...

Høringssvar – nasjonale retningslinjer for femårige grunnskolelærerutdanninger

Høringssvar NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder — som problem og ressurs

Teknas innspill til Akademikerne om rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra

Teknas innspill til Akademikerne om NOU 2016:3 Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi (Produktivitetskommisjonen)

Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger - Sendt til Kunnskapsdepartementet

Høring om endringer i kommunenes inntektssystem - sendt til KMD

Høring – NOU 2015:15 Sett pris på miljøet - Sendt til Akdemikerne

Høringssvar til Akademikerne - Forslag til ny åndsverkslov

Høringssvar - Endring i dagpengeforskriften

Karriereveiledning i en digital verden - Sendt til KD av Tekna m.fl

Høring - øvre grense for reguleringsfond etter tjenestepensjonsloven § 4-6

Endringer i kommunenes inntektssystem

Innspill til Forskningsrådets policy Rekruttering og karriereløp for forskning - Sendt til Forsningsrådet

Høring til Kunnskapsdepartementet på forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling.

Høring om TFO-området og forslag til utvidelse - Sendt til Olje- og energidepartementet

Høring – forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov - Sendt til Akademikerne

Uttalelse om fiskesykdommen pancreas disease (PD) - Sendt til Mattilsynet

Høring om vitnemålsbank Nokut - Sendt til Akademikerne

Lik adgang til hjelpemidler på sentralgitt eksamen - Sendt til Udir

Forskrifter til tjenestepensjonsloven (uførepensjon) - sendt til Akademikerne

Høring om skjerpede opptakskrav til realfagsstudier - Sendt til Kunnskapsdepartementet

Høring NOU 2015 9 Finanspolitikk i en oljeøkonomi. Praktisering av handlingsregelen - Sendt Finansdepartamentet

Høring om revisjon av forskningsetikkloven - Sendt til Kunnskapsdepartementet

Høring om endringer i fagskoleloven og i studiekvalitetsforskriften - sendt til Kunnskapsdepartementet

NOU 2015:8 om Fremtidens skole - sendt til Akademikerne

Høring om forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi - NENT

UH-lov styringledelse - Sendt til Kunnskapsdepartementet og Akademikerne.

NOU 2015:5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV - Sendt til Akademikerne

Forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere aldersgrense - Sendt til Akademikerne

Forskrift om register for utestengte studenter RUST - Sendt til Kunnskapsdepartementet

Nye energikrav for bygg TEK10 - Sendt til Direktoratet for byggkvalitet

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - Sendt til Finansdepartementet

Avskrivingsregler for vindkraft - Sendt til Finansdepartementet

Forslag til endring av § 7 nr 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven - Sendt til Akademikerne.pdf

Om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater - Sendt Olje- og energidepartementet

Rapport fra ekspertgruppen for Statens pensjonsfond utlands virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumsselskaper - Sendt til Finansdepartementet

OECDs ”Recruiting Immigrant Workers – Norway” - Sendt til Akademikerne

Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i energilovforskriften - Sendt til Olje- og energidepartementet

Forslag til endring av lov om elsertifikater - Sendt til Olje- og energidepartementet

Vekst i norsk lakse og ørretoppdrett - Sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningstøtte for undervisningsåret 2015-2016 - Sendt til Kunnskapsdepartementet

Høring NOU 2015 9 Finanspolitikk i en oljeøkonomi – Praktisering av handlingsregelen sendt Finansdepartamentet.pdf

Teknas innspill budsjettforhandlingene - sendt til Ap, SP og SV

Forslag til endringer i privatskoleloven - Sendt til Akademikerne og Kunnskapsdepartementet

Revisjon av eierseksjonsloven - Sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Perspektiver på en klimalov - Sendt til Klima- og miljødepartementet og Akademikerne

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår - Sendt til Akademikerne

Ny hovedstrategi for Forskningsrådet - Sendt til Forskningsrådet

Karakterkrav i matematikk for lærerutdanningene - Sendt til Kunnskapsdepartementet

NOU 2014:5 – MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning - Sendt til Kunnskapsdepartementet via Akademikerne

Organisering av strømnettet - Sendt til Olje- og energidepartementet

NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser - Sendt til Akademikerne

Forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure - Sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

Minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, pensjonsordningen for sykepleiere og pensjonsordningen for apotekvirksomhet - Sendt til Arbeids- og sosialdepartementet via Akademikerne, LO, Unio og YS

Forslag til endring i energilovforskriften - Sendt til Olje- og energidepartementet

Endringer i arbeidsmiljøloven - Sendt til Arbeids- og sosialdepartementet fra Akademikerne

Endringer i arbeidsmiljøloven - Sendt til Akademikerne

Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring - Sendt til Utdanningsdirektoratet

Sektorselskaper som effektive redskap i sektorpolitikken Send til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Akademikerne

Miljøkonsekvensutredning for Fennovoima atomkraftverk, Finland - Sendt til Klima- og Miljødepartementet

Reservasjonsordning for leger - Sendt til Akademikerne

Rapport fra utvalg om lønnsdannelse - Holden III - Sendt til Akademikerne og til Finansdepartementet

Tilpasning i folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd - Sendt til Arbeids- og sosialdepartementet, fra Akademikerne, Unio, YS, Kommuneforbundet og LO

Endringer i samordningsregelverket mv ved innføring av ny uføreordning i OfTP og FT - Sendt til Arbeids- og sosialdepartementet, fra Akademikerne, Unio, YS, og LO

London-avtalen: Endringer i patentloven og patentforskriften m.m. - Sendt til NFD fra Norsk forening for industriens patentingeniører

TFO-området og forslag til utvidelse - Sendt til Olje- og Energidepartementet

HelseOmsorg21 - Kommentarer på Forskning, Kunnskap og Næring, sendt til Forskningsrådet

Forslag til endringer i opplæringsloven - påbygging til generell studiekompetanse - Sendt til Kunnskapsdepartementet

Ikrafttredelse av regler om fripoliser med investeringsvalg - Sendt til Kunnskapsdepartementet

Forslag om videreutvikling av produksjonsbegrensningssystemet (MTB) - Sendt til Nærings- og fiskeridepartementet

Høringsvedlegg, gatenormal Teknologidagene 2018_Hastighet for syklende_Betydning av stigningsgrad rundt lyskryss for syklister.pptx