Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Permisjon - hva lurer du på?

Mange spør oss om foreldrepermisjon.

Finner du ikke svar på det du lurer på her, kan du som medlem ta kontakt med våre flinke jurister.

Gravid?

Er du gravid før du begynner i ny jobb? Hvilke rettigheter har du?

Gravid kvinne

Alt om foreldrepermisjon

Når må arbeidsgiver ha beskjed og hvordan søker jeg? Finn svar på dette og andre spørsmål. 

to kvinner med barnevogner

80 eller 100% ? Nå blir det endringer

Les om hvordan reglene blir mer rettferdige til sommeren.

Anette Moldrem ute

Diskriminering grunnet foreldrepermisjon

Kvinner over hele Norge går glipp av lønnsamtaler, stillingsendringer, lønnsøkninger og forfremmelser fordi de er ute i foreldrepermisjon.

Anette Moldrem ute

Permittering

Er du gravid eller i foreldrepermisjon og bekymret for å bli permittert? Her er alt du trenger å vite.

Tre podkaster om før, under og etter foreldrepermisjon:

 • FØR: Vi snakker om omveltningene et barn gjør, hva du bør gjøre om du er student eller i jobb. Når bør du si ifra til sjefen og er en lønnssamtale lurt? Hva om du ikke får barn? Litt om adopsjon og ufrivillig barnløshet
 • UNDER: Må du følge med på jobben din? Hva skjer om du blir syk? Og er det lurt å søke andre jobber under permisjon?
 • ETTER: Vi snakker om tidsklemma og annet relevant for småbarnsforeldre, som fri til tilvenning til barnehage, ammefri og ønske om å arbeide redusert

Nei, arbeidsgiver har ikke lov til å innhente opplysninger om en søkers graviditet, adopsjon eller planer om å få barn i ansettelsesprosessen (på intervju eller annen måte). Spørreforbudet i likestillings- og diskrimineringsloven er der for å hindre at usaklige forhold blir vektlagt i en rekrutteringsprosess.

Arbeidstaker skal senest varsle en uke i forveien ved fravær utover to uker, senest fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker og senest tolv uker i forveien ved fravær utover ett år. Du plikter ikke å fortelle arbeidsgiveren din at du er gravid før dette, men det kan være nødvendig ved behov for tilrettelegging.

Ja, gravide arbeidstakere og arbeidssøkere har rett til egnet individuell tilrettelegging av ansettelsesprosess, arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Hvilken tilrettelegging du har krav på, må vurderes ut fra ditt behov. Vi anbefaler at du går i dialog med arbeidsgiver om hvilken tilrettelegging som er nødvendig for at du skal kunne stå i arbeid. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten.

Du kan tidligst søke om foreldrepenger ved 22. svangerskapsuke. NAV anbefaler at du søker 4 – 6 uker før perioden med foreldrepenger starter. Du kan søke om foreldrepenger digitalt eller ved papirsøknad som du sender i posten.

Far eller medmor kan tidligst ta ut foreldrepenger fra to uker før barnet ventes født. Du kan søke før barnet blir født. NAV anbefaler at du søker 4 – 6 uker før perioden med foreldrepenger starter. Du kan søke om foreldrepenger digitalt eller ved papirsøknad som du sender i posten.

Foreldrene har rett til permisjon (inkl. svangerskapspermisjon) i til sammen tolv måneder eller så lenge det ytes foreldrepenger fra folketrygden. Hver av foreldrene har i tillegg rett til permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Dette gjelder likevel ikke arbeidstaker som har delvis permisjon.

Rett til foreldrepenger opptjenes ved å være yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før uttak av foreldrepenger. Årsinntekt må tilsvare et halvt grunnbeløp (G). Enkelte ytelser fra NAV, arbeidsgiver eller førstegangstjenesten i forsvaret likestilles også med yrkesaktivitet.

Samlet stønadsperiode for foreldrene er 245 stønadsdager (49 uker) med full sats eller 295 stønadsdager (59 uker) med redusert sats (80 %). Med virkning fra 1. juli 2024 utvides foreldrepengeperioden ved redusert sats (80 %) til 306 stønadsdager (61 uker og en dag), slik at foreldrene får utbetalt tilnærmet like mye ved å velge 80 % som ved å velge 100 % dekning.

Når du skal ut i foreldrepermisjon dekker NAV opp til seks ganger grunnbeløpet (G). Mange av Teknas medlemmer tjener mer enn 6 G, og mange av Teknas medlemmer er omfattet av ordninger hvor de mottar full lønn under foreldrepermisjon, også for inntekter som overstiger 6 G. Dette kan være fastsatt i tariffavtale, i personalhåndbok eller i den enkeltes arbeidsavtale. Dette er et punkt det er viktig å sjekke hvis du skal inn i et nytt arbeidsforhold.

Nei, arbeidsgiver kan ikke kreve at du er tilgjengelig eller ufører arbeid under foreldrepermisjon. Under foreldrepermisjon har du arbeidsfri, og du skal ikke stå til disposisjon for arbeidsgiver eller pålegges noen form for plikter.

Du bestemmer selv om du vil ha ferie i permisjonstiden hvor det ytes foreldrepenger. Arbeidsgiver kan ikke uten ditt samtykke legge ferie til slik permisjonstid. Det samme gjelder under permisjon som fedre og andre omsorgspersoner har i tilknytning til fødsel. Ferie som ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår.

Du har rett til å fremme lønnskrav og bli vurdert i lønnsforhandlinger når du har foreldrepermisjon. Dette er også ofte fastsatt i tariffavtale.

Spørsmålet må vurderes konkret i forhold til bonusordningens formål, ordlyd og virksomhetens praksis. Forutsetningen er at det er en generell bonusordning på virksomhets- eller gruppenivå. Utgangspunktet er at dersom bonus er avhengig av firmaets resultater og opptjening, skal du motta bonus selv om du er i foreldrepermisjon, og da for den perioden du faktisk har arbeidet før permisjonen startet. Dersom det dreier seg om en generell bonus som gis uavhengig av firmaets resultater, skal bonusen utbetales til alle ansatte, uavhengig av om du er i foreldrepermisjon eller ikke.

Ja, arbeidstaker har som hovedregel rett til å komme tilbake til samme stilling etter endt foreldrepermisjon. Arbeidsgiver kan ha lov til å gjøre visse endringer, f.eks. av hensyn til kontinuitet, men arbeidstaker har uansett rett til å komme tilbake til en tilsvarende stilling. Arbeidsvilkårene må være likeverdige både med hensyn til innhold, ansvar og lønn. Arbeidsgiver kan foreta endringer som ikke har sammenheng med foreldrepermisjon, dersom endringene er innenfor arbeidsgivers styringsrett. Dette må vurderes konkret.

Ja. Ved ansettelse er forskjellsbehandling på grunn av graviditet og foreldrepermisjon aldri tillatt. Arbeidsgivere har i ansettelsesprosessen (under intervju eller på annen måte) ikke lov til å innhente opplysninger om en søkers graviditet, adopsjon eller planer om å få barn. Du kan lese mer om dette i artikkelen: Graviditet og ansettelse.

Ja. Kvinner som ammer har rett til fri hun av den grunn trenger. Kvinner som har ammefri har i barnets første leveår rett til lønn inntil én time på arbeidsdager der den avtalte arbeidstiden er syv timer eller mer. Tariffavtaler eller interne reglementer kan gi bedre rettigheter.

Utgangspunktet er at en avtale om permisjon er bindende for både arbeidstaker og arbeidsgiver, og at arbeidstaker ikke har krav på å komme tilbake før det avtalte tidspunktet. Dette er det opp til arbeidsgiver å avgjøre. Dersom du ønsker å komme tilbake tidligere, bør du gå i dialog med arbeidsgiver.

Fant du det du lette etter?

Hver av foreldrene har rett til ulønnet permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Dette gjelder likevel ikke arbeidstaker som har delvis permisjon. Den ulønnede permisjonen må tas ut umiddelbart etter foreldrenes samlede ordinære permisjon.

 • Lønn og feriepenger

  Du får ikke lønn, feriepenger eller andre ytelser fra arbeidsgiver i perioden du har ulønnet permisjon.

 • Pensjons- og forsikringsordninger

  Det normale er at du blir meldt ut av pensjons- og forsikringsordningene til arbeidsgiver i perioden du er borte. Dette bør du avklare med arbeidsgiver.

  Folketrygden gir pensjonsopptjening for omsorgsarbeid hvis du har hatt daglig omsorg for barn fra 0 til og med 5 år. Omsorgsopptjeningen sikrer en pensjonsopptjening tilsvarende en årlig inntekt på 4,5 ganger grunnbeløpet (G).

 • Sykepenger og omsorgspenger

  Ulønnet permisjon fører til at du ikke har rett til sykepenger (lønn under sykdom) og omsorgspenger (lønn ved «sykt-barn-dager») fra arbeidsgiver under permisjonen eller i fire uker etter at du kommer tilbake på jobb. Hvis du eller barnet ditt blir rammet av langvarig sykdom, vil en ulønnet permisjon derfor få store økonomiske konsekvenser for deg.

  En ulønnet permisjon vil kunne påvirke sykepengegrunnlaget NAV fastsetter for deg. Du kan ha rett til reduserte sykepenger fra NAV fra dag 15 hvis visse vilkår er oppfylt. Du kan lese mer om dette i artikkelen: Retten til sykepenger under ulønnet permisjon.

 • Egenmelding

  Ved ulønnet foreldrepermisjon vil du kunne bruke egenmelding etter fire uker i jobb.

 

Utgangspunktet er at en avtale om permisjon er bindende for både arbeidstaker og arbeidsgiver, og at arbeidstaker ikke har krav på å komme tilbake før det avtalte tidspunktet. Dette er det opp til arbeidsgiver å avgjøre. Dersom du ønsker å komme tilbake tidligere, bør du gå i dialog med arbeidsgiver.

Vurderer du ulønnet permisjon?

Det kan være vanskelig å få hverdagen til å gå rundt. Vurderer du å ta ulønnet permisjon? Her er ting du bør tenke på.

Sykdom under ulønnet permisjon

Mange nybakte foreldre ønsker å forlenge foreldrepermisjonen med en periode med ulønnet permisjon. Man hva skjer dersom du blir syk i en slik periode?

Ikke lett å få det til å gå i hop

Både Rikke og mannen tok ulønnet permisjon i vente av barnehageplass.

Hva er kriteriene for å få sykepenger?

Det er noen viktige ting du må passe på for å kunne få sykepenger i en ulønnet foreldrepermisjon.

mann og to barn leker

Podkast om ulønnet permisjon

Vi snakker om hva du bør passe på ved ulønnet foreldrepermisjon. (Ikke oppdatert regelverk)
Fant du det du lette etter?