Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
HVA ER FORELDREPERMISJON? Foreldrepermisjon er et tidsbegrenset fravær fra jobben.. Foto: Mikkel Moe.

Råd og tips

Hva er foreldrepermisjon?

Tekst av Sondre Tallaksrud Publisert: 19. apr. 2024

Foreldrepermisjon omfatter både det man i dagligtale kaller pappaperm og mammapermisjon. Les alt om foreldrepermisjon her.

Hvis du venter barn er det lurt å reflektere rundt hva dette har å si for jobben din de neste månedene. Hvor lenge kan du være hjemme? Får du lønnsøkninger mens du har permisjon

Kan arbeidsgiver kreve at jeg er tilgjengelig under foreldrepermisjon?

Foreldrepermisjon er et tidsbegrenset fravær fra jobben. Arbeidsmiljøloven gir visse rettigheter til permisjon fra arbeidet, mens folketrygdloven gir rett til pengeytelser mens du er i permisjon. Mange arbeidsgivere gir ytelser som er bedre enn lovens minstekrav.

Retten til permisjon i forbindelse med fødsel er regulert i arbeidsmiljøloven §§ 12-3 til 12-6. Etter § 12-5 har foreldrene rett til 12 måneder lønnet foreldrepermisjon. De første seks uker med permisjon er forbeholdt mor.

Les også: Har jeg rett til ulønnet foreldrepermisjon etter lønnet foreldrepermisjon?

Når må arbeidsgiver ha beskjed?

Stina Johnsen, som er juridisk rådgiver i Tekna, gir deg svarene på spørsmålene mange lurer på om foreldrepermisjon.

Kan arbeidsgiver spørre om jeg er gravid eller planlegger å få barn på et intervju?

– Nei, arbeidsgiver har ikke lov til å innhente opplysninger om en søkers graviditet, adopsjon eller planer om å få barn i ansettelsesprosessen (på intervju eller annen måte). Spørreforbudet i likestillings- og diskrimineringsloven er der for å hindre at usaklige forhold blir vektlagt i en rekrutteringsprosess, sier hun.

– Du kan tidligst søke om foreldrepenger ved 22. svangerskapsuke.

Når må jeg gi beskjed til arbeidsgiver om at jeg skal ha foreldrepermisjon?

– Arbeidstaker skal senest varsle en uke i forveien ved fravær utover to uker, senest fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker og senest tolv uker i forveien ved fravær utover ett år. Du plikter ikke å fortelle arbeidsgiveren din at du er gravid før dette, men det kan være nødvendig ved behov for tilrettelegging.

Har jeg krav på tilrettelegging som følge av graviditet?  

– Ja, gravide arbeidstakere og arbeidssøkere har rett til egnet individuell tilrettelegging av ansettelsesprosess, arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Hvilken tilrettelegging du har krav på, må vurderes ut fra ditt behov. Vi anbefaler at du går i dialog med arbeidsgiver om hvilken tilrettelegging som er nødvendig for at du skal kunne stå i arbeid. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten, sier juristen.

Bli medlem

Hos oss får du tryggheten med en sterk fagforening i ryggen og mange medlemmer sparer over 10 000 kr i året på våre avtaler. 

Hva bør jeg tenke på før jeg tar ulønnet permisjon?

Hver av foreldrene har rett til 12 måneder ekstra ulønnet permisjon for hver fødsel etter den ordinære foreldrepermisjonen. Denne permisjonen må tas umiddelbart etter den lønnede permisjonen.

  • Lønn og feriepenger

– Du får ikke lønn, feriepenger eller andre ytelser fra arbeidsgiver i perioden du har ulønnet permisjon.

  • Pensjons- og forsikringsordninger.

– Det normale er at du blir meldt ut av pensjons- og forsikringsordningene til arbeidsgiver i perioden du er borte. Dette bør du avklare med arbeidsgiver.

– Folketrygden gir pensjonsopptjening for omsorgsarbeid hvis du har hatt daglig omsorg for barn fra 0 til og med 5 år. Omsorgsopptjeningen sikrer en pensjonsopptjening tilsvarende en årlig inntekt på 4,5 ganger grunnbeløpet (G).

  • Sykepenger og omsorgspenger

– Ulønnet permisjon fører til at du ikke har rett til sykepenger (lønn under sykdom) og omsorgspenger (lønn ved «sykt-barn-dager») fra arbeidsgiver under permisjonen eller i fire uker etter at du kommer tilbake på jobb. Hvis du eller barnet ditt blir rammet av langvarig sykdom, vil en ulønnet permisjon derfor få store økonomiske konsekvenser for deg.

– En ulønnet permisjon vil kunne påvirke sykepengegrunnlaget NAV fastsetter for deg. Du kan ha rett til reduserte sykepenger fra NAV fra dag 15 hvis visse vilkår er oppfylt. Du kan lese mer om dette i artikkelen: Retten til sykepenger under ulønnet permisjon.

  • Egenmelding

– Ved ulønnet foreldrepermisjon vil du kunne bruke egenmelding etter fire uker i jobb, sier hun.

Når og hvordan søker mor om foreldrepenger?

– Du kan tidligst søke om foreldrepenger ved 22. svangerskapsuke. NAV anbefaler at du søker fire – seks uker før perioden med foreldrepenger starter. Du kan søke om foreldrepenger digitalt eller ved papirsøknad som du sender i posten.

Når og hvordan søker far/medmor om foreldrepenger?

– Far eller medmor kan tidligst ta ut foreldrepenger fra to uker før barnet ventes født. Du kan søke før barnet blir født. NAV anbefaler at du søker fire – seks uker før perioden med foreldrepenger starter. Du kan søke om foreldrepenger digitalt eller ved papirsøknad som du sender i posten.

Hvor lang er en foreldrepermisjon?

– Foreldrene har rett til permisjon (inkludert svangerskapspermisjon) i til sammen tolv måneder eller så lenge det ytes foreldrepenger fra folketrygden. Hver av foreldrene har i tillegg rett til permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Dette gjelder likevel ikke arbeidstaker som har delvis permisjon.

FORELDREPERMISJON: Hva er en foreldrepermisjon? Foto: Mikkel Moe.

Hva skal til for å ha rett til foreldrepenger/lønn under foreldrepermisjon?

– Rett til foreldrepenger opptjenes ved å være yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før uttak av foreldrepenger. Årsinntekt må tilsvare et halvt grunnbeløp (G). Enkelte ytelser fra NAV, arbeidsgiver eller førstegangstjenesten i forsvaret likestilles også med yrkesaktivitet.

Hvor lenge har jeg krav på foreldrepermisjon med lønn?

– Samlet stønadsperiode for foreldrene er 245 stønadsdager (49 uker) med full sats eller 295 stønadsdager (59 uker) med redusert sats (80 prosent). Med virkning fra 1. juli 2024 utvides foreldrepengeperioden ved redusert sats (80 prosent) til 306 stønadsdager (61 uker og en dag), slik at foreldrene får utbetalt tilnærmet like mye ved å velge 80 prosent som ved å velge 100 prosent dekning.

Har jeg rett til full lønn under foreldrepermisjon?

– Når du skal ut i foreldrepermisjon dekker NAV opp til seks ganger grunnbeløpet (G). Mange av Teknas medlemmer tjener mer enn 6 G, og mange av Teknas medlemmer er omfattet av ordninger hvor de mottar full lønn under foreldrepermisjon, også for inntekter som overstiger 6 G. Dette kan være fastsatt i tariffavtale, i personalhåndbok eller i den enkeltes arbeidsavtale. Dette er et punkt det er viktig å sjekke hvis du skal inn i et nytt arbeidsforhold.

– Du har rett til å fremme lønnskrav og bli vurdert i lønnsforhandlinger når du har foreldrepermisjon.

Har jeg krav på ulønnet permisjon?

– Hver av foreldrene har rett til ulønnet permisjon i inntil tolv måneder for hver fødsel. Dette gjelder likevel ikke arbeidstaker som har delvis permisjon. Den ulønnede permisjonen må tas ut umiddelbart etter foreldrenes samlede ordinære permisjon.

Kan arbeidsgiver kreve at jeg er tilgjengelig under foreldrepermisjon?

– Nei, arbeidsgiver kan ikke kreve at du er tilgjengelig eller ufører arbeid under foreldrepermisjon. Under foreldrepermisjon har du arbeidsfri, og du skal ikke stå til disposisjon for arbeidsgiver eller pålegges noen form for plikter.

Hva skjer med ferie under foreldrepermisjon?

– Du bestemmer selv om du vil ha ferie i permisjonstiden hvor det ytes foreldrepenger. Arbeidsgiver kan ikke uten ditt samtykke legge ferie til slik permisjonstid. Det samme gjelder under permisjon som fedre og andre omsorgspersoner har i tilknytning til fødsel. Ferie som ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår.

Har jeg rett på en lønnsutvikling under foreldrepermisjon?

– Du har rett til å fremme lønnskrav og bli vurdert i lønnsforhandlinger når du har foreldrepermisjon. Dette er også ofte fastsatt i tariffavtale.

HAR JEG RETT TIL AMMEFRI? – Ja. Kvinner som ammer har rett til fri, forteller Stina Johnsen. Foto: Mikkel Moe.

Har jeg rett på bonus under foreldrepermisjon?

– Spørsmålet må vurderes konkret i forhold til bonusordningens formål, ordlyd og virksomhetens praksis. Forutsetningen er at det er en generell bonusordning på virksomhets- eller gruppenivå. Utgangspunktet er at dersom bonus er avhengig av firmaets resultater og opptjening, skal du motta bonus selv om du er i foreldrepermisjon, og da for den perioden du faktisk har arbeidet før permisjonen startet. Dersom det dreier seg om en generell bonus som gis uavhengig av firmaets resultater, skal bonusen utbetales til alle ansatte, uavhengig av om du er i foreldrepermisjon eller ikke.

Har jeg rett til å komme tilbake til samme stilling etter foreldrepermisjon?

– Ja, arbeidstaker har som hovedregel rett til å komme tilbake til samme stilling etter endt foreldrepermisjon. Arbeidsgiver kan ha lov til å gjøre visse endringer, f.eks. av hensyn til kontinuitet, men arbeidstaker har uansett rett til å komme tilbake til en tilsvarende stilling. Arbeidsvilkårene må være likeverdige både med hensyn til innhold, ansvar og lønn. Arbeidsgiver kan foreta endringer som ikke har sammenheng med foreldrepermisjon, dersom endringene er innenfor arbeidsgivers styringsrett. Dette må vurderes konkret.

Kan jeg søke på ny jobb selv om jeg er gravid og skal i foreldrepermisjon?

– Ja. Ved ansettelse er forskjellsbehandling på grunn av graviditet og foreldrepermisjon aldri tillatt. Arbeidsgivere har i ansettelsesprosessen (under intervju eller på annen måte) ikke lov til å innhente opplysninger om en søkers graviditet, adopsjon eller planer om å få barn. Du kan lese mer om dette i artikkelen: Graviditet og ansettelse

Har jeg rett til ammefri?

– Ja. Kvinner som ammer har rett til fri. Kvinner som har ammefri har i barnets første leveår rett til lønn inntil én time på arbeidsdager der den avtalte arbeidstiden er syv timer eller mer. Tariffavtaler eller interne reglementer kan gi bedre rettigheter.

Kan jeg kreve å få komme tilbake fra permisjon tidligere enn planlagt?

– Utgangspunktet er at en avtale om permisjon er bindende for både arbeidstaker og arbeidsgiver, og at arbeidstaker ikke har krav på å komme tilbake før det avtalte tidspunktet. Dette er det opp til arbeidsgiver å avgjøre. Dersom du ønsker å komme tilbake tidligere, bør du gå i dialog med arbeidsgiver, sier Johnsen.

Du finner mer om permisjon her.

Fant du det du lette etter?

Les også