Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Synne Lied
Synne Lüthcke Lied er forhandlingsleder for Tekna i Akademikerne helse

Lønnsoppgjøret i Akademikerne helse

Akademikerne helse er Akademikernes forhandlingsutvalg i sykehussektoren, og inngår sentrale avtaler om hvordan lokale forhandlinger skal gjennomføres. Akademikerne helse gjennomfører årlige forhandlinger med Arbeidsgiverforeningen Spekter på vegne av over 23 500 medlemmer. Av disse er 1 750 Tekna-medlemmer.

 

Forhandlinger i Akademikerne helse

Akademikerne helse jobber for at det sentrale avtaleverket bygges videre ut, for å gi gode vilkår for pasientbehandling og for å ivareta de ansatte. Lønn skal kunne brukes aktivt for å rekruttere og beholde viktig kompetanse i sykehusene.

Alle forhandlinger om endring av lønn gjennomføres av hver medlemsforening lokalt, eller mellom hver enkelt forening og Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Tekna forhandler lønn og lokale tariffavtaler, såkalte B-deler, på det enkelte foretak, enten som Tekna-gruppe, eller gjennom et Akademiker-samarbeid.

Reglene som gjelder konflikt for forhandlingssammenslutningen Akademikerne helse finnes i Arbeidstvistloven, Hovedavtalen mellom Akademikerne og Spekter, samt A-delsoverenskomsten.

Disse bestemmelsene er nær identiske som for øvrige tariffområder der Tekna er involvert, men i tariffområdet Spekter-Akademikerne helse kan en ideelt sett streike på grunnlag av brudd i de lokale tarifforhandlingene i den enkelte virksomhet i tillegg til uenighet mellom de sentrale parter.

Forhandlingsystemets faser

Fase 1: Her forhandles A-delen, som omhandler bestemmelser om de lokale forhandlingene, prøvetid og oppsigelse, lønnsdata, hjemmekontor, kompetanse og særlig uavhengig stilling Protokollen gjelder generelt, på nasjonalt plan – for alle akademikerforeningene og alle helseforetak/ sykehus. Det er forhandlingsutvalget i Akademikerne helse og Spekter sentralt som forhandler denne avtalen.

Etter fase 1 forhandles A1: Denne delen omhandler de sosiale bestemmelsene, herunder lønn under sykdom/permisjon, yrkesskade, forsikringer, pensjon og ferie. Protokollen gjelder generelt, på nasjonalt plan – for alle akademikerforeningene og alle helseforetak/ sykehus. Det er forhandlingsutvalget i Akademikerne Helse og Spekter sentralt som forhandler denne avtalen.

Parallelt med fase 2, forhandles A2: Dette er Legeforeningens avtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår. Det som tidligere var regulert i særavtaler forhandles nå ved hvert tariffoppgjør mellom Legeforeningen og Spekter, som en del av det ordinære oppgjøret og dermed er et mulig konfliktgrunnlag.

Fase 2: Herforhandles det om de lokale B-delene. Disse lokale avtalene forhandles mellom det enkelte helseforetak og den enkelte forening. Noen steder har Tekna egen Tekna-gruppe, andre steder forhandler Tekna i et Akademikersamarbeid med andre foreninger. Lønn forhandles også på den enkelte virksomhet/helseforetak. Dersom de lokale parter mener at det er sannsynlig at forhandlingene ikke vil føre frem til enighet innen fristens utløp, skal Tekna varsles, og de sentrale parter kobles inn for å yte bistand. I bistandsforhandlingene er det fortsatt de lokale partene som forhandler. Hvordan bistanden gjennomføres varierer.

Fase 3: Dette er de sentrale avsluttende forhandlingene, gjøres alle avtaledeler gjeldende som overenskomsten ved avtaleinngåelse mellom Akademikerne helse og Spekter. I protokoll for avsluttende sentrale forhandlinger inngår beslutning om forhandlingsresultat for avtaledeler hvor partene ikke har kommet til enighet (for eksempel B-deler som det ikke ble enighet om lokalt etter sentral bistand), samt eventuelt andre utestående temaer.

Ved en eventuell streik er det det sentrale KBU som koordinerer streikeuttak på de enkelte helseforetakene, mens L-KBU, lokalt konfliktberedskapsutvalg, organiserer streiken lokalt på respektive helseforetak. Det organiseres lokale L-KBU ved hvert hovedoppgjør på helseforetakene, som består av lokale tillitsvalgte i Akademikerne i virksomhetene.

 

Ord og utrykk i lønnsforhandlinger

Høres gresk ut når man snakker om lønnsforhandlinger og lønnsoppgjøret? Slapp av du er ikke den eneste som er usikker på hva glidning og overheng egentlig betyr. 

Fjellklatrer henger under et overheng.

Gjennomslag og innflytelse gjennom Akademikerne

Akademikerne er en hovedorganisasjon for personer med utdannelse på mastergradsnivå eller mer.