Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Fjellklatrer henger under et overheng.
Nei, glidning og overheng i lønnsforhandlinger har ingenting med ski- eller ekstremsport å gjøre.

Råd og tips

Ord og utrykk i lønnsforhandlinger

Oppdatert: 28. mars 2023

Høres gresk ut når man snakker om lønnsforhandlinger og lønnsoppgjøret? Slapp av, du er ikke den eneste som er usikker på hva glidning og overheng egentlig betyr. Vi laget en oversikt over ord og uttrykk i lønnsforhandlinger.

Hva er ansiennitetstillegg?

Automatiske lønnsopprykk som følger av tjenestetid i stillingen. Ikke alle stillinger har ansiennitetstillegg.

Hva er avtalefestet pensjon (AFP)? 

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Hva er datotillegg?

Brukes for å markere at et lønnstillegg gis fra en bestemt dato. Datotillegg angir hvor mye den nominelle lønn øker i løpet av 12 måneder.

Hva er disponibel reallønnsvekst?

Lønnstillegg korrigert for prisstigning og skatt. 

Hva er disponibel økonomisk ramme?

Økonomisk ramme minus overheng og forventet lønnsglidning.

Hva er forbundsvise oppgjør?

Hvert enkelt forbund bestemmer hvilke krav som skal reises og gjennomfører selv tariffrevisjonen for den/de tariffavtalene forbundet er part i. 

Hva er fredsplikt?

Etter at tariffavtale er inngått inntrer fredsplikt for den perioden avtalen gjelder. Så lenge det er fredsplikt er det ikke lov å benytte streik/arbeidskamp for å løse tvister som oppstår. 

Hva er frontfag?

Doktrinen om at norsk økonomi på lang sikt er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor de rammene konkurranseutsatt industri kan tåle. Derfor bør denne industrien forhandle først og fastlegge rammene i tariffoppgjørene. Den eller de tariffavtalene som forhandles først i et tariffoppgjør. Den økonomiske rammen – og eventuelle sosiale reformer – fra frontfaget danner en norm for hva som legges til grunn i forhandlingene i de øvrige tariffoppgjørene. 

Hva er glidning/lønnsglidning?

Lønnsutvikling som skyldes andre tillegg enn de som blir avtalt/forhandlet frem som en del av et tariffoppgjør, f.eks. personlige tillegg, ansiennitetsopprykk og lønnsendringer som følge av nyansettelser/turn- over.

Ta din plass ved bordet – bli medlem i en fagforening

Når ledelsen skal diskutere neste års lønnsvekst, omorganiseringer eller kanskje permitteringer, lønner det seg å ha en tillitsvalgt i rommet. Er du Tekna-medlem, så snakker hun din sak. Les mer om hvorfor det lønner seg å være med i en fagforening.

Hva er grunnlønnsmasse/nettolønnsmasse?

All lønn eksklusiv faste, variable og overtidstillegg. 

Hva er kjøpekraft (Disponibel reallønn)?

Inntekt fratrukket skatt og prisstigning. 

Hva er konsumprisindeks (KPI)?

Statistisk sentralbyrås indeks for å måle prisutviklingen. I tariffsammenheng er det konsumprisindeksen som forteller hvor store lønnstilleggene må være for at lønnstakerne skal opprettholde reallønna. 

Hva er lock-out?

Arbeidsgiverne stenger arbeidstakerne ute fra arbeidsplassen.

Hva er mekling?

Når forhandlinger om revisjon av tariffavtaler ikke fører til enighet skal det gjennomføres mekling før en eventuelt kan iverksette en streik. Meklingen foretas av riksmekleren. 

Hva er minstelønnssystem?

Et lønnssystem hvor tariffavtalen kun angir minimumssatser. Slike minimumssatser kan være for den enkelte stilling/stillingskode/stillingsbetegnelse, eller samlet for flere grupper av stillinger. Det er ikke noe lønnstak i slike avtaler. 

Hva er nominelt tillegg?

Det lønnstillegg som gis ved et tariffoppgjør, målt i kroner eller prosent. 

Hva er normallønnssystem?

Et lønnssystem hvor lønnssatser fra bunn til topp for alle stillinger/stillingskoder/stillingsbetegnelser er fastsatt i tariffavtale, og hvor avvik ikke forekommer.

Hva er obligatorisk tjenestepensjon (OTP)?

Lov om obligatorisk tjenestepensjon forplikter alle arbeidsgivere til å etablere en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Minimumskravet er at arbeidsgiveren betaler for en innskuddsbasert pensjonsordning med et årlig innskudd på to prosent av lønna. Innskuddet kan være større. Pensjonsordningen kan også organiseres som et spleiselag mellom arbeidsgiveren og de ansatte, men forutsetningen er også da at arbeidsgiverens bidrag utgjør minst to prosent av lønna. Omfatter ikke offentlig ansatte. 

Hva er offentlig tjenestepensjon (OfTP)?

I statssektoren er tjenestepensjonen lovfestet og i kommunesektoren forplikter tariffavtalen arbeidsgiverne til å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. I begge sektorer samt i helseforetakene har de ansatte frem til i dag som hovedregel vært garantert en samlet pensjon på 66 prosent av pensjonsgivende inntekt (inntil 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden) på avgangstidspunktet. I 2018 ble det forhandlet frem en ny offentlig tjenestepensjon som er en påslagsordning.

Hva er overføringsavtalen?

Avtale mellom de offentlige tjenestepensjonskassene som sikrer at arbeidstaker som har vært medlem av flere offentlige pensjonskasser får utbetalt all tjenestepensjon fra den kassen vedkommende sist var medlem av. 

Hva er overheng?

Betegnelse på forskjellen mellom gjennomsnittslønn i et kalenderår og lønnsnivået ved utgangen av året. Det forteller dermed hvor stor årslønnsveksten fra ett år til det neste vil bli hvis det ikke gis lønnstillegg i det siste året. Ved lønnsoppgjørene er lønnsoverhenget en av komponentene som inngår i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. Hvis alle lønnstillegg ble gitt med virkning fra 1. januar, ville lønnsoverhenget per definisjon være null. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng enn tillegg som gis tidlig i året. Størrelsen på overhenget kan variere betydelig, både fra bransje til bransje og fra år til år. 

Hva er pensjonsgrunnlag?

Fast lønn og pensjonsgivende lønnstillegg (nattillegg, helligdagstillegg o.l.). Inntekt må være godtgjøring for arbeidsytelse for å være med i pensjonsgrunnlaget.

Hva er reallønn?

Den inntekt man har igjen når prisstigning er trukket fra. 

Hva er reallønnsvekst?

Lønnsøkning korrigert for prisstigning.

Hva er regulativlønn?

Lønnssatser som fastsatt i et regulativ/tabell. 

Hva er samordna oppgjør?

Forbundene forhandler samlet under sin hovedorganisasjon. Denne oppgjørsformen brukes vanligvis i mellomoppgjør. Begrepet relaterer seg som oftest til oppgjør i NHO-området. 

Hva er særaldersgrenser?

Lov- eller tariffestet rett for enkelte yrkesgrupper til å fratre med fulle pensjonsrettigheter før fylte 67 år. Særaldersgrensene varierer fra yrkesgruppe til yrkesgruppe. 

Hva er tillegg på årsbasis?

Den effekt et lønnstillegg har i kalenderåret/forhandlingsåret. Gis det for eksempel et datotillegg på 1 000 kroner måneden fra 1. april, vil det bare øke den gjennomsnittlige månedslønna det året med 750 kroner (1 000 x 9/12 = 750). 

Hva er tjenestepensjon?

Pensjonsordning som er knyttet til arbeidsplassen og som sikrer de ansatte en tilleggspensjon utover ytelsene fra folketrygden. Ordningen kan være fullt ut betalt av arbeidsgiveren eller være et spleiselag der også de ansatte betaler en del av premien. 

Hva er totallønnsmasse/bruttolønnsmasse?

All lønn inkludert faste og variable tillegg, men eksklusiv lønn for variabel overtid inngår i totallønnsmassen.

Hva er økonomisk ramme?

Summen av alle lønnstillegg, overheng, kostnader av forbedringer av satser i fellesbestemmelsene, ekstra feriedager, arbeidstidsforkortelser samt anslag for forventet lønnsglidning i forhandlingsåret. Angis som prosentisk vekst i forhold til totallønnsmassen. 

Hva er årslønnsvekst?

Angir endringen i gjennomsnittlig årslønn fra et kalenderår til det neste. Både lønnsoverheng, tariffbestemte lønnstillegg og faktisk lønnsglidning inngår i gjennomsnittslønnen. Beregning av årslønnsveksten er derfor en velegnet metode for å sammenlikne den samlede lønnsveksten i ulike bransjer.

Les også