Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Foreningspolitiske mål: Høring

Foreningspolitiske mål viser Teknas langsiktige politiske målsettinger. Forslag til reviderte mål sendes nå på høring til grunnorganisasjonen.

Vi trenger dine innspill innen 1. mars

Foreningspolitiske mål er en del av Teknas måldokument, og viser Teknas langsiktige politiske målsettinger. Representantskapet (R-møtet) 2021 fattet vedtak om at Teknas foreningspolitiske mål skulle revideres.  Et utvalg har laget et forslag som Hovedstyret stiller seg bak.  Forslaget bygger på god dialog med grunnorganisasjonen, blant annet gjennom flere innspillsmøter i perioden mars - mai 2022 og på hovedstyrets dialogmøter høsten 2022.

Forslaget sendes nå grunnorganisasjonen for høring. Skriftlig innspill sendes til [email protected] innen 1. mars.

Innspill fra Teknas grunnorganisasjon er avgjørende og gir grunnlag for endelig revidert forslag følger saksdokumentene til Representantskapsmøtet 2023.

Høringsbrev

Høringsbrevet viser de viktigste punktene som Hovedstyret ber om at grunnorganisasjonen tar stilling til. Høringsbrevet beskriver også noen av vurderingene som er gjort etter innspillene fra dialogmøtene høsten 2022.

 

Øvrig informasjon

Vi anbefaler at du også leser utvalgets rapport. Den beskriver bakgrunn, prosess og vurderinger som er gjort av utvalget frem til august 2022.  Vi har også laget en liten film med Tove Ringerike, Hovedstyremedlem og leder av utvalget, som går gjennom utvalgets arbeid før dialogmøtene høsten 2022.

Under finner du også forslaget slik det forelå til hovedstyrets dialogmøter høst 2022. 

Høringsbrev

Høringsbrevet viser de viktigste punktene som Hovedstyret ber om at grunnorganisasjonen tar stilling til. Høringsbrevet beskriver også noen av vurderingene som er gjort etter innspillene fra dialogmøtene høsten 2022.

 

Øvrig informasjon

Vi anbefaler at du også leser utvalgets rapport. Den beskriver bakgrunn, prosess og vurderinger som er gjort av utvalget frem til august 2022.  Vi har også laget en liten film med Tove Ringerike, Hovedstyremedlem og leder av utvalget, som går gjennom utvalgets arbeid før dialogmøtene høsten 2022.

Under finner du også forslaget slik det forelå til hovedstyrets dialogmøter høst 2022. 

 Modell C – Utvalgets utkast til reviderte foreningspolitiske mål

Teknas foreningspolitiske mål springer ut av Teknas formål. Foreningspolitiske mål angir overordnet og langsiktig retning for Teknas arbeid. Underliggende styringsdokumenter gir utfyllende innhold og tiltak.

Gjennom målene viser Tekna hva som skal til for å være en attraktiv, inkluderende og relevant forening for alle medlemsberettigede. Åpenhet og troverdighet gjennom forankring og involvering er viktige premisser for måloppnåelsen. Tekna skal være aktive i samfunnsdebatten og søke samarbeid både nasjonalt og internasjonalt der det er formålstjenlig. Tekna jobber mot målene gjennom god kvalitet og høy etisk standard i alt vi gjør.

Foreningen

 1. Tekna skal tilby relevante faglige og sosiale nettverk og møteplasser.
 2. Tekna skal tilby medlemmene utvikling og opplæring gjennom et bredt faglig tilbud.
 3. Tekna skal sikre at våre tillitsvalgte og frivillige har god støtte og kompetanse til å utføre sine oppgaver.
 4. Tekna skal synliggjøre våre tillitsvalgte som foreningens viktigste ressurs og sikre at tillitsvalgte opplever vervet som verdifullt, attraktivt og utviklende.
 5. Tekna skal jobbe for engasjement og frivillighet i foreningen og skal aktivt benytte medlemmenes kompetanse i sitt påvirkningsarbeid.

Arbeidslivet

 1. Tekna skal styrke den norske modellen, arbeide for høy organisasjonsgrad og god tariffavtaledekning i arbeidslivet.
 2. Tekna skal styrke lønns- og arbeidsvilkår gjennom avtaler i arbeidslivet som sikrer Teknas selvstendighet, fri forhandlingsrett og lokale kollektive forhandlinger
 3. Tekna skal jobbe for at lønn brukes som et personalpolitisk virkemiddel hvor utdanning, kompetanse, ansvar og innsats belønnes.
 4. Tekna skal jobbe for jobbsikkerhet og for å sikre medlemmene relevant kompetanse i et arbeidsliv i endring ved at livslang læring er en naturlig del av arbeidsforholdet.
 5. Tekna skal jobbe for et inkluderende og helsefremmende arbeidsliv, og universelle velferdsordninger.

Samfunnet 

 1. Tekna skal være partipolitisk uavhengig og jobbe for at samfunnsdebatten og politiske beslutninger bygger på kunnskap, kompetanse og et best mulig faktagrunnlag.
 2. Tekna skal jobbe for bærekraftig utvikling og sikring av fremtidige arbeidsplasser, samt formidle at teknisk-naturvitenskapelig kompetanse er nødvendig for å utvikle løsninger på nåtidens og fremtidens utfordringer.
 3. Tekna skal jobbe for en utdanningspolitikk som gir en realfagsundervisning av høy kvalitet på alle nivå, og som sikrer rekrutteringen til teknisk-naturvitenskapelig utdanning.
 4. Tekna skal jobbe for studentenes rettigheter og vilkår, herunder studiefinansiering som gjør det mulig å være heltidsstudent.
 5. Tekna skal jobbe for at Norge som kunnskapsnasjonverner om akademisk frihet og åpen forskning basert på etisk refleksjon og kritisk tanke.

MEDLEMMENE

Tekna vil ha avtaleforhold i arbeidslivet …

1.1.1 som er basert på fri forhandlingsrett og sikrer lokale kollektive forhandlinger

1.1.2 som sikrer Teknas selvstendighet

1.1.3 som sikrer samarbeid og medbestemmelse for tillitsvalgte i virksomheten

Tekna vil ha en lønns- og inntektspolitikk …

1.2.1 der lønn er et viktig personalpolitisk virkemiddel og hvor utdanning, kompetanse, ansvar og innsats belønnes

1.2.2 som gir markedsrelaterte forskjeller i lønns- og arbeidsvilkårene mellom bransjer, virksomheter, grupper og individer

Tekna vil ha pensjons- og forsikringsvilkår …

1.3.1 avtalefestet, og slik at medlemmenes rettigheter sikres ved skifte av jobb

1.3.2 som opprettholder kjøpekraften for pensjonister Tekna vil ha et arbeidsliv …

1.4.1 som er tilpasset ulike livsfaser

1.4.2 som sikrer medlemmene økonomisk ved midlertidig fravær fra eller varig uttreden av yrkeslivet

1.4.3 som prioriterer faglig og administrativ karriereutvikling likt

1.4.4 der egen virksomhet også er en god karrierevei

1.4.5 som bidrar til kompetanseutvikling for medlemmene

1.4.6 som sikrer likestilling, mangfold og likeverd

1.4.7 hvor fjernarbeid skal være frivillig og alle har rett til en fysisk arbeidsplass

Tekna vil bistå …

1.5.1 medlemmene med rådgivning og prosessbistand i juridiske spørsmål knyttet til arbeidsforhold og rettigheter opptjent i arbeidsforhold

1.5.2 medlemmene med juridisk rådgivning om oppstart og drift av egen virksomhet.

1.5.3 arbeidssøkende medlemmer med informasjon, rådgivning og opplæring

Tekna vil tilby …

1.6.1 medlemmene faglig utvikling gjennom et bredt faglig tilbud innen sentrale fagområder

1.6.2 en opplæring for medlemmene som dyktiggjør dem for faglig og administrativt arbeid

1.6.3 relevante faglige og sosiale nettverk og møteplasser for medlemmene

1.6.4 medlemmene relevant informasjon om foreningens virksomhet

2. SAMFUNNET

Tekna vil ha en utdanningspolitikk …

2.1.1 som gir en realfagsundervisning av høy kvalitet på alle undervisningsnivåer og som sikrer rekrutteringen til teknisknaturvitenskapelig utdanning

2.1.2 med god studiefinansiering og attraktive studievilkår

2.1.3 som gir en norsk teknisk-naturvitenskapelig utdanning på et høyt internasjonalt nivå

2.1.4 som sikrer rett til etter- og videreutdanning for høyutdanningsgrupper

2.1.5 som fremmer samarbeid mellom læresteder og næringsliv

2.1.6 hvor utdanning på universitet og høgskoler er forskningsbasert og stimulerer til etisk refleksjon

2.1.7 som fremmer evner til refleksjon og kritisk vurdering rundt miljø og bærekraftig utvikling, samt grunnleggende kunnskaper om problemstillingene

2.1.8 som gir like muligheter for opptak til høyere utdanning uavhengig av kjønn

Tekna vil ha en forskningspolitikk …

2.2.1 som sikrer at den norske forskningsinnsatsen ligger på et høyt internasjonalt nivå

2.2.2 med gode rammevilkår og tilstrekkelige bevilgninger til grunnforskning og anvendt forskning innen teknisk-naturvitenskapelige fagområder

2.2.3 som legger grunnlag for fremtidig utvikling, innovasjon og entreprenørskap innen næringsliv og offentlig sektor

2.2.4 som fremmer samarbeid mellom utdanningssteder, forskningsinstitutter og næringsliv, både nasjonalt og internasjonalt

2.2.5 som sikrer rekruttering og videreutvikling av vitenskapelig personell på et høyt faglig internasjonalt nivå

2.2.6 der formidlingen av resultater skal være korrekt og øke den allmenne forståelsen for naturvitenskap og teknologi

Tekna vil ha en næringspolitikk …

2.3.1 som sikrer konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår for næringslivet

2.3.2 hvor teknisk-naturvitenskapelig kompetanse er sentral i næringsutviklingen

2.3.3 hvor næringslivet understøttes av effektive offentlige tjenester

2.3.4 som fremmer utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi

2.3.5 som fremmer at virksomheter tar samfunnsansvar

2.3.6 som er næringsspesifikk og bygger på landets konkurransefortrinn

2.3.7 som sikrer fremtidige arbeidsplasser i Norge

2.3.8 som utnytter mulighetene i et globalisert næringsliv

Tekna vil ha en offentlig sektor …

2.4.1 preget av kvalitet, effektivitet og rettssikkerhet

2.4.2 med strategisk satsing på kunnskap og kompetanse

2.4.3 preget av gode fagmiljøer

Tekna vil ha en samfunnspolitikk …

2.5.1 som fremmer teknisknaturvitenskapelig kunnskap og kompetanse

2.5.2 som legger til rette for å benytte teknisk-naturvitenskapelig kunnskap og kompetanse

2.5.3 hvor teknisk-naturvitenskapelig kompetanse utgjør et viktig bidrag til å løse samfunnets utfordringer

2.5.4 hvor teknologi, kunnskap og innovasjon er viktig for en bærekraftig samfunnsutvikling

2.5.5 som verner om velferdsstaten og universelle velferdsordninger

3. ORGANISASJONEN

Tekna skal være en sterk og innflytelsesrik forening ved å …

3.1.1 øke organisasjonsprosenten gjennom å trekke til seg medlemsberettigede og beholde medlemmer

3.1.2 utvikle samarbeidet mellom de ulike deler av foreningen

3.1.3 ha dyktige tillitsvalgte som engasjerer seg over tid

3.1.4 bruke allianser og samarbeidspartnere som er hensiktsmessige for foreningen

3.1.5 arrangere kurs og konferanser

3.1.6 synliggjøre foreningens politikk og samfunnsansvar

3.1.7 ha tilstrekkelig økonomisk styrke

Tekna vil øke medlemmenes delaktighet i foreningen …

3.2.1 ved å bruke grunnorganisasjonen aktivt som en ressurs

3.2.2 ved å legge til rette for engasjement og frivillighet

3.2.3 ved å inspirere dem til å påta seg tillitsverv

3.2.4 ved å motivere dem til å ta aktiv del i samfunnsdebatten

3.2.5 ved bruk av IKT og digitale tjenester

Tekna vil ha tillitsvalgte og frivillige som …

3.3.1 er engasjerte og skolerte for å utføre sine oppgaver på en best mulig måte overfor medlemmene

3.3.2 oppfatter sitt verv som attraktivt, verdifullt og utviklende

3.3.3 bidrar til å synliggjøre foreningens politikk og samfunnsansvar

Tekna skal være en effektiv organisasjon …

3.4.1 der politisk vedtatte mål, planer og prioriterte oppgaver styrer virksomheten

3.4.2 som samordner foreningens virksomhet

3.4.3 som til enhver tid er i stand til å møte nye utfordringer fra medlemmer og samfunn

3.4.4 som forvalter foreningens økonomi på en sunn måte

4. INTERNASJONALISERING/ GLOBALISERING

Tekna skal ha et engasjement for internasjonalisering og globalisering som …

4.1.1 sikrer deltakelse i internasjonale faglige nettverk

4.1.2 sikrer deltakelse i internasjonale arbeidstakerorganisasjoner

4.1.3 ivaretar den norske samarbeidsmodellen

4.1.4 ivaretar arbeidstakeres rettigheter ved internasjonalisering av arbeidslivet

4.1.5 gjør Tekna attraktiv som fagforening for arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn