Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Teknas måldokumenter og foreningspolitiske mål

Teknas måldokumenter

Vedtatt på Teknas Representantskapsmøte 8.-9. juni 2007. En helhetlig revisjon av Foreningspolitiske mål ble vedtatt på Representantskapsmøtet 10.-11. juni 2023.

Teknas verdigrunnlag

Tekna skal være:

 • Troverdig
 • Nyskapende
 • Modig

Teknas visjon

Tekna skaper fremtiden

Teknas formål

Tekna er en partipolitisk uavhengig forening som skal:

 • Samle alle som har, eller holder på med, en høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning
 • Ivareta medlemmenes rettigheter og økonomiske og sosiale interesser
 • Legge til rette for faglige og sosiale fellesskap som engasjerer medlemmene
 • Skape verdier for samfunnet gjennom teknisk-naturvitenskapelig innsats
 • Oppnå innflytelse i samfunnet gjennom et aktivt engasjement
 • Fremme rekruttering, utdanning, forskning og utvikling innen teknisk- naturvitenskapelige fagområder
 • Fremme utvikling og bruk av teknologi som sikrer liv, helse miljø og verdier
 • Bevisstgjøre til etisk refleksjon

«Teknas formål» inngår som § 2 i foreningens lover – Teknas formålsparagraf. 

 

 

Teknas foreningspolitiske mål

Teknas foreningspolitiske mål springer ut av Teknas formål. Foreningspolitiske mål angir overordnet og langsiktig retning for Teknas arbeid og vedtas av Representantskapet.

Underliggende styringsdokumenter gir utfyllende innhold og tiltak.

Gjennom målene viser Tekna hva som skal til for å være en attraktiv, inkluderende og relevant fagforening for alle medlemsberettigede. Tekna er partipolitisk uavhengig. Åpenhet og troverdighet gjennom forankring og involvering er viktige premisser for måloppnåelsen. Tekna jobber mot målene gjennom god kvalitet og høy etisk standard i alt vi gjør.

Foreningen

 1. Tekna skal tilby medlemmene utvikling og opplæring gjennom et bredt faglig tilbud, relevante faglige og sosiale nettverk og møteplasser, både nasjonalt og lokalt.
 2. Tekna skal sikre at våre tillitsvalgte og frivillige har god støtte og kompetanse til å utføre sine oppgaver.
 3. Teknas tillitsvalgte er foreningens viktigste ressurs, og Tekna skal legge til rette for at vervet oppleves som verdifullt, attraktivt og utviklende.
 4. Tekna skal jobbe for engasjement og frivillighet i foreningen og skal aktivt benytte medlemmenes kompetanse i sitt påvirkningsarbeid.
 5. Tekna skal ivareta og synliggjøre medlemmenes interesser gjennom å være aktiv i samfunnsdebatten og søke samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidslivet

 1. Tekna skal styrke den norske modellen, arbeide for høy organisasjonsgrad og god tariffavtaledekning i arbeidslivet.
 2. Tekna skal styrke lønns- og arbeidsvilkår gjennom avtaler i arbeidslivet som sikrer Teknas selvstendighet, fri forhandlingsrett og der lokale kollektive forhandlinger sikrer markedsmessig gode lønns- og arbeidsvilkår.
 3. Tekna skal jobbe for at lønn brukes som et personalpolitisk virkemiddel der utdanning, kompetanse, ansvar, dyktighet og innsats belønnes.
 4. Tekna skal jobbe for å sikre medlemmene relevant kompetanse ved at livslang læring blir en del av arbeidsforholdet.
 5. Tekna skal jobbe for et inkluderende, likestilt, helsefremmende og mangfoldig arbeidsliv, for jobbsikkerhet og universelle velferdsordninger.

Samfunnet

 1. Tekna skal jobbe for at samfunnsdebatten og politiske beslutninger bygger på kunnskap, kompetanse og et best mulig faktagrunnlag.
 2. Tekna skal jobbe for bærekraftig utvikling og formidle at teknisk-naturvitenskapelig kompetanse er nødvendig for å løse fremtidens utfordringer, og for å skape og bevare arbeidsplasser.
 3. Tekna skal jobbe for en utdannings- og forskningspolitikk som gir en realfagsundervisning av høy kvalitet på alle nivå, gir best mulige rammevilkår for norsk forskning og sikrer rekrutteringen til teknisk-naturvitenskapelig utdanning.
 4. Tekna skal jobbe for studentenes rettigheter og vilkår, herunder studiefinansiering som gjør det mulig å være heltidsstudent.
 5. Tekna skal verne om akademisk frihet og åpen forskning basert på etisk refleksjon og kritisk tanke.