Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Teknas lønnsstatistikk 2020

Teknas lønnsstatistikk er ditt beste verktøy når du skal vurdere eller forhandle din egen lønn.

 

Statistikken blir utarbeidet årlig på bakgrunn av lønnsundersøkelsen blant Teknas 93 000 medlemmer som har master i teknisk-naturvitenskapelige fag.

Hva virker inn på ditt lønnsnivå?

Utover det året du tok eksamen, eller sagt på en annen måte, hvor lang ansiennitet du har i arbeidslivet, er det også andre faktorer som kan være med å avgjøre hva din lønn blir. Det kan være individuelle kvalifikasjoner, hvilket ansvar du har i jobben din, innsatsen din og resultatene du oppnår. Det kan også være lokale forhold som er med på å avgjøre lønnsnivået. Ta gjerne kontakt med den tillitsvalgte der du jobber for å få mer informasjon om hva som kan være med å avgjøre lønnsnivået på din arbeidsplass.

Lønnsutviklingen fordelt på sektor

Lønnsutviklingen din avhenger gjerne av hvilken sektor du jobber i. Privat sektor har et høyere lønnsnivå enn stat og kommune. I lønnsstatistikken kan du se lønnsutviklingen i de ulike sektorene. Grafen måler vekst i gjennomsnittslønnen fra år til år i privat, statlig og kommunal sektor.

Lønnsutvikling fordelt på bransje

I privat sektor har vi mange medlemmer innen enkelte bransjer som tradisjonelt er høyt lønnet. Derfor kan det være store variasjoner i lønnsnivået i privat sektor.

Det er også viktig å påpeke at noen bransjer er veldig konjunkturutsatte, og kan svinge mye fra år til år. For kommunal og statlig sektor er variasjonene ikke fullt så store, men hvor du bor kan også virke inn på lønnsnivået. Byer hvor kostnadsnivået og konkurransen om arbeidskraft er høyere kan ha et noe høyere lønnsnivå.

Dette måler vi i Teknas lønnsstatistikk

Hvert år spør vi våre medlemmer som er heltidsansatt om lønn. Det er kun medlemmer med utdanning tilsvarende minst masternivå med. Vi måler avtalt årslønn (månedslønn x 12) per 1. oktober, medregnet verdien av bonus, resultatlønn og provisjon og lignende som er utbetalt siste 12 måneder. I statlig sektor er også eventuelle kronetillegg tatt med. Variable tillegg som vakttillegg og verdi av naturalytelser er ikke med. Overtid regnes som et variabelt tillegg og er ikke med, med mindre det inngår som et fast, avtalt tillegg i årslønnen. Statistikken gir en oversikt over gjennomsnittlig lønnsnivå etter eksamensår.

Lønnsforhandlinger og lønnsstatistikken i 2020

Nesten alle Teknas medlemmer har lønn som forhandles lokalt på arbeidsplassen. I år ble fleste lokale forhandlingene utsatt i flere måneder i påvente av at sentrale forhandlinger skulle landes.

Frontfagsforhandlingene mellom Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) setter en viktig ramme for øvrige tariffoppgjør. De forhandler derfor alltid først. Koronapandemien og nedstengningen av samfunnet i mars gjorde det umulig for partene i frontfaget å gjennomføre forhandlinger i vår. Alle andre oppgjør har blitt utsatt som følge av det.

I offentlig sektor er det en forutsetning i avtalene at det må gjennomføres sentrale forhandlinger før det kan settes i gang lokale forhandlinger. I privat sektor er det ikke tilsvarende avtalefestede forutsetninger, men praksisen har likevel vist at virksomhetene må kjenne innholdet og forpliktelsene som følger av de sentrale forhandlingene før de har kunne gå i gang med de lokale.

Utsettelsene gjør at veldig mange Tekna-medlemmer ikke har fått vite ny lønn før i desember. Noen må til og med vente til neste år.

De kraftige forsinkelsene har hatt effekt på Teknas lønnsundersøkelse for 2020. Utsendelsen måtte forskyves og statistikken ble ferdigstilt i uke 52, med en svarprosent på 58 prosent. 

Måletidspunktet 1. oktober er uendret for å sikre sammenligningsgrunnlag med tidligere statistikk. Utsendelse og analysetidspunkt måtte skyves på for å forsøke å treffe tidspunkt der lønnsjustering var kjent for medlemmene.