Høring: Politiregisterloven og PSTs etterretningsoppdrag og behandling av åpent tilgjengelig informasjon

Tekna anerkjenner PSTs behov for nye verktøy i møte med digitale utfordringer og et endret trusselbilde, men mener at forslagene til endringer i loven...