Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Mats Peterson Rinde Warren
Tekna-jurist Mats Peterson Rinde Warren mener nybakte foreldre bør sette seg inn i reglene dersom de vurderer ulønnet permisjon.

Aktuelt

Hva skjer om jeg blir syk under permisjon?

Publisert: 5. des. 2023

Mange nybakte foreldre ønsker å forlenge foreldrepermisjonen med en periode med ulønnet permisjon. Man hva skjer dersom du blir syk i en slik periode?

Tiden som ferske foreldre bringer med seg stor glede, men det kan også medføre bekymringer rundt hvordan fravær fra arbeid kan påvirke ditt arbeidsforhold. Et økt fravær som foreldre kan skyldes flere forhold, som manglende barnehageplass eller sykdom hos foreldrene.

Det er flere ulike former for permisjon knyttet til en fødsel og den første tiden i din rolle som foreldre, alle med et formål om å gi begge foreldrene rett på fravær og lette på presset du kan oppleve overfor din arbeidsgiver. Vi spør Tekna-jurist Mats Peterson Rinde Warren om ulike sider av en ulønnet permisjon.

Får Tekna mange spørsmål om permisjon og sykdom?

– Ja, vi får en del henvendelser. Ikke minst er dette viktig for de som skulle være så uheldig å bli rammet av sykdom. Det er umulig å si når og i hvilket omfang sykdom inntreffer, men langvarig sykdom vil uansett kunne få store følger for din økonomi.

Det er umulig å si når og i hvilket omfang sykdom inntreffer

Hvilken dekning du har gjennom forsikringer hos arbeidsgiver og hvordan denne dekningen påvirkes ved ulønnet permisjon vil være viktig å sette seg inn i. Det samme vil gjelde hvilken opptjening du og din partner har for pensjon gjennom deres arbeidsgivere.

Har alle rett til ulønnet foreldrepermisjon?

– I tillegg til den lønnende permisjonen, har hver av foreldrene krav på inntil 12 måneder ulønnet permisjon, forutsatt at man ikke har tatt ut delvis foreldrepermisjon. Oppstykking av permisjonen i reduserte timer per dag eller timer per uke medfører at permisjonen blir delvis. Loven stiller krav om at den ulønnede foreldrepermisjon skal tas ut «umiddelbart» etter ordinær foreldrepermisjon, noe som stiller krav til foreldre om å planlegge perioden med foreldrepermisjon nøye.

Har du rett til sykepenger dersom du er ute i permisjon?

– For å ha sykepengerettigheter er det et vilkår i folketrygdloven at du må ha vært «i arbeid» i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør. Perioder med foreldrepenger er likestilt med arbeid. Dersom du er borte fra jobb i mer enn 14 dager i ulønnet permisjon, blir arbeidsforholdet sett på som midlertidig avbrutt, og retten til sykepenger bortfaller før nye fire uker arbeid er oppfylt. Fravær fra jobb med ferie eller avspasering medfører ikke et avbrudd av arbeidsforholdet.

Folketrygdloven gir enkelte unntak fra de strenge kravene som stilles for å ha rett på sykepenger. Unntakene er ment for situasjoner der tilknytningen til arbeidslivet gir grunnlag for sykepengerettigheter, for eksempel ved ulønnet foreldrepermisjon med avtale om å gjenoppta arbeidet etter permisjonen eller andre permisjoner i tilknytning til fødsel.

Hvem betaler sykepenger?

I en normalsituasjon vil arbeidsgiver betale sykepenger for de første 16 dagene av et sykefravær, kalt arbeidsgiverperioden, før NAV tar over ansvaret. Arbeidsgiver dekker likevel kun perioder det skulle vært utbetalt lønn for. Ved en permisjon vil du få foreldrepenger og ikke ordinær lønn. Dersom du har gått ut i en foreldrepermisjon vil NAV dekke tapt inntekt inntil 6 ganger grunnbeløpet G. Dekning av fullt inntektstap forutsetter at du har en avtale med arbeidsgiver enten i arbeidskontrakt, personalhåndbok eller tariffavtale.

Du bør sjekke hvilke rettigheter til forsikringer og sykepenger som følger av avtale med arbeidsgiver og om disse opphører ved en permisjon.

Ved en ulønnet foreldrepermisjon vil folketrygdloven kun delvis dekke inntektstapet ditt. Sykepengegrunnlaget er i seg selv begrenset oppover til seks ganger grunnbeløpet i folketrygden (6G). Ved en ulønnet foreldrepermisjon vil folketrygdloven kun gi dekning for 65 prosent av sykepengegrunnlaget, og først fra 15. sykedag.

Hva med permisjon og pensjon?

– Foreldrepermisjon med og uten foreldrepenger vil kunne påvirke din opptjening av pensjon og dekning av andre rettigheter og goder du har hos arbeidsgiver. Tekna anbefaler at du leser deg opp på aktuelle bestemmelser i arbeidskontrakt, tariffavtale og personalhåndbok og kontakter HR-avdeling hos arbeidsgiver for å få klarhet i hvordan en permisjon vil påvirke din situasjon. Dersom en av foreldrene ser det nødvendig med en ulønnet permisjon anbefales det å snakke åpent om hvordan dette tapet skal fordeles mellom partene. 

Kan man kombinere ferie, avspasering og ulønnet permisjon for å unngå tap av sykepengerettigheter?

– For å unngå tap av full sykepengedekning under foreldrepermisjon er det mulig å kombinere ferie, avspasering og ulønnet permisjon i inntil 14 dager. Dagens regelverk gjør at en detaljert planlegging og en slik kombinasjon er en løsning flere ønsker å anvende. Ettersom avspasering vil gi ordinær inntekt og dermed likestilles med å gå tilbake i arbeid, vil denne løsningen gjøre at du mister retten til en ytterligere ulønnet permisjon i 12 måneder.

Du bør likevel huske at denne løsningen vil medføre et merarbeid for arbeidsgiver og krever innsikt i gjeldende regelverk. Hvorvidt en delvis foreldrepermisjon eller en nevnt kombinasjon vil medføre en urimelig belastning for den enkelte arbeidsgiver må vurderes i hvert konkrete tilfelle. Du har ikke et lovfestet krav på en løsning med kombinasjon med flere korte ulønnede permisjoner, men en god dialog med arbeidsgiver der du forklarer din situasjon og dine behov vil som regel resultere i gode løsninger for begge parter.

Ved sykdom under foreldrepermisjon vil du kunne utsette permisjonen inntil barnet fyller 3 år, eller overføre dagene til den andre forelder. Uttak av ferie kan også gi grunnlag for å utsette permisjonen. Ferie kan også brukes for å bygge opp ny rett på sykepenger dersom det har vært et avbrudd med permisjon i over 14 dager, dersom du har vært tilbake i arbeid minst en dag.

Her finner du svar på flere spørsmål om ulønnet permisjon.
Vi kan også hjelpe deg med svar på en rekke spørsmål om foreldrepermisjon.

Fant du det du lette etter?

Les også