III Kartlegg din kompetanse

Det å være bevisst egen kompetanse er en forutsetning for å kunne presentere den på en god måte. Utfordringen er at mye av det vi kan er såkalt taus, gjerne erfaringsbasert kompetanse. 

I denne oppgaven skal du jobbe med dine kompetanseområder.

«Først var det viktig å være spesialist, så skulle alle være generalister, nå skal alle være de spesialiserte generalister»

Ukjent kilde

Hva mener vi med kompetanse?

Kompetanse er de kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som anvendes til å løse en oppgave.

Kompetanse består både av formell kompetanse (typisk utdanning) og uformell kompetanse (jobberfaring, annen erfaring inkludert livserfaring). Til sammen blir dette din realkompetanse.

I en studie er det definert seks typer kompetanse: (Löwendahl)

  • Oppgaverettet kompetanse: Omfatter fagkompetanse, tverrfaglig kompetanse, kompetanse i prosjektarbeid, kvalitet etc.
  • Jobbmestringskompetanse: Operativ kompetanse utover fag som innebærer evne til å sette mål, prioritere og beslutte. Mestre arbeidstempo og evnen til å ha mange baller i luften samtidig.
  • Organisasjonsmessig kompetanse: Kunnskap om interne maktforhold og relasjoner, personkunnskap, kompetanse i å få gjennomslag internt.
  • Omgivelsesrelatert kompetanse: Kunnskaper om bransjen, kunder og leverandører, andre viktige interessentgrupper og mediehåndtering.
  • Relasjonsmessig kompetanse: Kommunikasjonsevner, samarbeidsevner, evner til å skape tillit, kontaktskapende evner, evne til å motivere andre og pedagogisk kompetanse.
  • Metakompetanse: Systematikk, kreativitet, fleksibilitet, evne til å lære raskt, evne til å fatte beslutninger, analytiske og logiske evner.

Kartlegg dine kompetanseområder

Det kan være vanskelig å lese ut av en CV hva en person faktisk kan. Det står noe om utdanning, arbeidssteder, stillinger med titler, oppgaver, ansvar, rolle og tidsvis noe om resultater. Hva denne erfaringen har gitt av kompetanse eller hvilken kompetanse som har vært nødvendig for å utføre jobben, sier de fleste CV-er lite om. 

Mange Tekna-medlemmer tenker for snevert når det gjelder kompetanse, som regel begrenset til fag og spisskompetanse. Både som del av en personlig bevisstgjøringsprosess og som et virkemiddel til å formidle egen kompetanse på en konkret og presis måte, kan det være fornuftig å ha et bevisst forhold til egne kompetanseområder.

De aller fleste har både flere faglige spisskompetanseområder og en breddekompetanse eller generalistkompetanse på flere områder. Gjennom erfaring tilegner man seg også mye kompetanse knyttet til ulike arbeidsformer og arbeidsprosesser, samt organisasjonskompetanse.

Kartleggingsøvelse

Trinn 1. Skriv ned «alt du har gjort», med utgangspunkt i CV-en din

Tenk igjennom alt du har gjort og jobbet med fra studier, ulike stillinger og annen erfaring. Tenk både på faglige temaer du har jobbet med, oppgaver du har vært involvert i, problemstillinger du har jobbet med osv.

Trinn 2. Se om du kan finne noen fellesnevnere

Let etter fellesnevnere fra listen over områder du har jobbet med, gjerne 4 – 6 områder

Trinn 3. Oppsummer og konkretiser

Bruk skjemaet og lag overskrifter og konkretiser din erfaring, dine kunnskaper og ferdigheter på hvert område.

Skjema for kartlegging av egne kompetanseområder (eksempel på utfylling og tomt skjema)

Trinn 4. Tren på å kommunisere

Tren på å snakke høyt om dine kompetanseområder både for deg selv og gjerne foran en annen.

Sist oppdatert: 8. desember 2015