Grovt sett kan vi si at det er to markeder å forholde seg til som jobbsøker, det formelle og det uformelle. I det formelle markedet er stillingsannonsen ditt første møte med en stilling. I det uformelle markedet er nøkkelen nettverk og å være på rett sted til rett tid. 

Det å kun forholde seg til det annonserte markedet kan være en litt passiv strategi. Å jobbe aktivt mot det uformelle markedet er både mer utviklende, spennende og i mange tilfeller også mer effektivt.

Det formelle markedet

Annonsert rekruttering er prosessen hvor arbeidsgiver tiltrekker seg personer til å søke på en stilling, som regel etter en god vurdering av virksomhetens kompetansebehov. Stillings- og kravspesifikasjonen skal ideelt ligge til grunn for utformingen av utlysningen. Men det er langt fra alle virksomheter som følger en slik prosedyre. Det gjør at det i noen tilfeller er litt tilfeldig hva som står i annonsen.

Hvor finner jeg de utlyste stillingene?

Her følger en oversikt over steder du kan finne utlyste stillinger. Her kan du registrere deg og legge inn din CV og annen relevant informasjon. Det er stadig flere arbeidsgivere og rekrutterere som aktivt bruker LinkedIn når de leter etter kandidater.

 • LinkedIn
 • TU (Teknisk Ukeblad)
 • Finn
 • NAV
 • NAV EURES
 • Rekrutteringsbyråer

Vi anbefaler at du tar deg tid til å gjennomgå alle ledige stillinger, og ikke stoler på at bestemte søkeord skal fange opp alt som er av interesse for deg. Det er ikke alle arbeidsgivere som er like bevisste på å knytte stillingen opp mot riktige søkeord.

Det skjulte, eller uformelle jobbmarkedet

Mange synes det er vanskelig å forholde seg til det uformelle markedet, men mange jobber besettes nettopp gjennom nettverk og relasjoner. Det blir hevdet at av alle stillinger som er på markedet, er det kun 30-40 % av disse som lyses ut offentlig, mens de resterende 60-70% tilsettes uten noen form for offentlig stillingsutlysning. Selv om dette er svært usikre tall er det altså et betydelig antall stillinger som besettes gjennom andre kanaler enn det annonserte.

Det sentrale spørsmålet blir da: Hvordan skal du hekte deg på et slikt faglig, og eller bransjemessige nettverk? Hvordan skal du posisjonere deg for å komme i kontakt med arbeidsgivere du vil jobbe for? Hvordan skal du finne markedet som ikke er gjort offentlig tilgjengelig gjennom stillingsannonser? Det er lite som skjer av seg selv, også i det uformelle markedet. Det å jobbe seg inn i det uformelle markedet krever systematisk og hardt arbeid over tid.

Hva er dine mål og alternative karrierespor?

Før du kan angripe det uformelle markedet må du vite hva du ser etter. Hva er dine karrieremessige mål på kort og lengre sikt? Har du definert en type stilling, en virksomhet, en faglig- eller bransjemessig problemstilling som du er interessert i? Er du bevisst din egen kompetanse og motivasjon?

Kan du svare kort og presist på hva du ser etter når venner eller familie spør? Dine venner og ditt nettverk trenger «knagger» fra deg, før de eventuelt kan formidle relevante kontakter fra sitt eget nettverk.

Informasjonsinnhenting

Etter at du har definert noen alternative karrierespor, eller retninger for dine fremtidige karrierevalg, må du innhente og analysere informasjon om behov, trender, utfordringer, muligheter etc. Dette er i første omgang IKKE jobbsøking, men informasjonsinnhenting, både for å finne ut om dette karrieresporet er interessant for deg og om du har aktuell og relevant kompetanse å tilby.

Nettverk

En svært viktig kilde til informasjon er naturligvis nettet, hvor du kan finne mye relevant informasjon om virksomheter, bransjer og fagfelt osv. Deretter er det nettverk og relasjoner som gjelder. Lag deg gjerne en nettverksoversikt som starter med alle arenaene du har vært og er på, og før opp navn på alle kjente. Eksempler på personer kan være.

 • Personer som selv har lignende arbeid som du ser etter
 • Personer som ansetter personer i tilsvarende roller og funksjoner
 • Personer som samarbeider med, selger til, utdanner, eller som av andre grunner har stor kunnskap om dette faget, denne bransjen, denne rollen/funksjonen eller virksomheten
 • Bransjeforeninger, medlemsvirksomheter, fagforeninger eller arbeidsgiverorganisasjoner.

Målet med nettverksarbeidet er at du får samlet informasjon om behovet for din kompetanse og kapasitet – både på kort og lang sikt – i det som du anser å være ditt potensielle arbeidsmarked. Dine nettverkspersoner er dine hjelpere. Hjelpere som kanskje kjenner til de virksomhetene du ser etter, aktuelle beslutningstakere, eller andre personer som kan gi deg nyttig informasjon.

Husk at alle mennesker i utgangspunktet liker å hjelpe andre, så lenge det ikke tar for mye tid, eller er for krevende. Be aldri om for mye. Du kan gjerne be om råd, informasjon og om å få hilse fra vedkommende. Spør eventuelt om å få ta kontakt på nytt om du har flere spørsmål, eller behov for ytterligere informasjon. Behold initiativet i alle relasjoner. Ikke vær passiv og sitt og vent på at de tar kontakt med deg, men følg selv opp et møte eller en samtale.

Bruk nettverket ditt til å finne ut hvem som kan gi informasjon som kan være viktig for deg når det gjelder ett eller flere av dine karrierespor.

Tips til konkret fremgangsmåte.

 • Ta kontakt med personer du mener kan ha informasjon om stillingen, bransjen, eller fagfeltet du ser etter. Fortell at du vurderer jobbskifte, eller er arbeidssøkende og at du nå utforsker flere muligheter. 
 • Trygg vedkommende på at det er informasjon og vedkommendes innsikt og betraktninger du er ute etter.
 • De fleste synes det er veldig ok å få snakke om seg selv og det man jobber med og kanskje brenner for.
 • Spør om det passer med en samtale nå eller senere.
 • Send alltid en e-post, eller ring for å takke for samtalen og for at de tok seg tid til deg.

Den konkrete jobbsøkingen i det uformelle markedet

Prosessen så langt har dreid seg om informasjonsinnhenting og vurdering av deg selv, din kompetanse og motivasjon i forhold til behov i markedet. Det som kan skje i løpet av denne prosessen er at du kan oppleve å være på rett sted, til rett tid. I mange tilfeller kan det løse en rekrutteringsutfordring for en arbeidsgiver. De møter en kandidat, som for det første åpenbart er interessert i bransjen, fagfeltet og virksomheten og, for det andre, har vurdert egen kompetanse, styrker og bidrag opp mot dette. De som har vært igjennom slike prosesser vet at dette også kan ta lang tid. Det er viktig å holde motet oppe og være forberedt på både oppturer og nedturer.

Noen generelle tips:

 • Skriv en åpen behovs- og bidragsorientert søknad og CV, tilpasset den enkelte virksomhet
 • Ta gjerne direkte kontakt med beslutningstaker og hør om det kan være mulig å få et møte, eller om du kan få sende en åpen søknad.

Når det formelle og det uformelle markedet møtes

Vi har nå gjort et skille mellom det uformelle og formelle markedet, det beste er å forhold seg aktivt til begge to.

Ved å være aktiv i det uformelle markedet tilegner du deg god kunnskap og forståelse om både fagfelt, bransjer og virksomheter, i tillegg til å utvide nettverket ditt. Dette vil gjøre det lettere å skrive en god behovs- og bidragsorientert søknad og CV, samt gjøre deg bedre forberedt til intervjuet.

Det gjør også navnet ditt kjent hos arbeidsgivere og rekrutterere. Har du gjort et godt inntrykk er sjansen større for å komme i «ja» -bunken neste gang de leter etter kandidater til en stilling. 

Sist oppdatert: 18. april 2018