Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Her viser vi noen av spørsmålene fra lønnsundersøkelsen

Vi starter med utsendelse av spørreskjemaet til lønnsundersøkelsen tirsdag 17. oktober. Publisering av resultater er foreløpig satt til første halvdel av januar 2024 – dette avhenger litt av svarprosenten.

Språk/language

 • Her kan man velge om man vil ha spørreskjemaet på norsk eller engelsk

Yrkesstatus 1. oktober 2023

Her spør vi om den yrkesstatusen man hadde pr 1. oktober i år, og som vi vil ha lønnsopplysninger fra. Om man hadde/har en annen jobb 1. september eller 1. november, er det yrkesstatus og lønn i jobb pr 1. oktober vi ønsker.

Alternativer:

 • Yrkesaktiv: ansatt
 • Yrkesaktiv: ansatt, men helt/delvis permittert per 10
 • Yrkesaktiv: ansatt, men i permisjon uten lønn
 • Yrkesaktiv: ansatt i stipendiatstilling/doktorgradsstudium
 • Yrkesaktiv: selvstendig næringsdrivende/eget firma

 

 • Arbeidsledig
 • Pensjonist
 • Student
 • Annen yrkesstatus (ikke ansatt)

Arbeidssted pr 1 oktober

 • Viser det arbeidstedet vi har registrert i dag. Man trykker på dette for å bekrefte, eller trykker på «Annet Arbeidssted», og vil i slutten av undersøkelsen få spørsmål om det nye
  • De som velger «Annet arbeidssted» vil få spørsmål om sektor. Vi spør ikke om sektor på arbeidssted som er Dette fordi vi har opplevd at medlemmer ikke vet hvilken sektor lønnsforhandlingene skjer i, men oppgir eier (for eksempel staten).

Har lønnen blitt regulert i år

 • Ja, lønnen min er endret
 • Nei, lønnen min er ikke endret

 

 • De som svarer ja, at lønnen er endret får disse spørsmålene:
  • Jeg fikk høyere lønn i samme stilling
  • Jeg fikk høyere lønn i ny stilling
  • Jeg har inngått avtale om lønnsnedgang i samme stilling
  • Jeg fikk lavere lønn i ny stilling
  • Annet
 • De som svarer nei, får følgende spørsmål
  • Det har vært nulloppgjør i år
  • Lønnsforhandlingene er utsatt
  • Lønnsforhandlingene er ferdige, men jeg har ikke fått opplyst ny lønn ennå
  • Jeg er nyansatt
  • Annet

 

 • Virkningsdato for siste lønnsregulering.

Er man nyansatt så svarer man når man startet i den nye stillingen

Fast avtalt årslønn

Avtalt årslønn pr 1. oktober (eventuelt månedslønn x 12) fra hovedarbeidsgiver dersom man har flere arbeidsgivere.

Skal være med:

 • Avtalt årslønn, eller månedslønn x 12
 • Faste tillegg
 • Fast overtidstillegg som er uavhengig av hvor mange timer overtid man arbeider (eller om man jobber overtid).
 • Kronetillegg i staten

Skal ikke være med:

 • Bonus, spørsmål om dette kommer senere
 • Uregelmessige tillegg (bl.a. Offshoretillegg), spørsmål om dette kommer senere
 • Variable tillegg
 • Variabel overtidsbetaling (betaling time for time)
 • Pensjonsinnskudd
 • Fri bil, aksjer, opsjoner og naturalytelser som fri mobil skal ikke være med. (Kommer under naturalytelser / andre goder mot slutten av undersøkelsen)

Bonus Provisjon etc.

Bonus/provisjon/resultatlønn og liknende som er utbetalt (brutto, dvs før skatt) i siste 12- månedersperiode, fra og med 1. oktober 2022 til og med 30. september 2023. Beløp som kommer til utbetaling etter 1. oktober, skal ikke være med.

3 ulike typer:

 • Bonus fra virksomhetsbaserte ordninger (alle får)
 • Bonus fra individuelle eller teambaserte ordninger
 • Provisjon

Uregelmessige variable tillegg

Dette gjelder tillegg som f.eks. offshoretillegg, skifttillegg, smusstillegg, beredskapstillegg, tokttillegg osv. som er utbetalt i siste 12-månedersperiode, fra og med 1. oktober 2022 til og med 30. september 2023

Bransje

Hovedbransjen til virksomheten man arbeider i, ikke arbeidsområde. Dvs at jobber man med IT innen Kraft- og vannforsyning, er det Kraft og vannforsyning man fører opp, ikke IT.

Alternativer

 • Verkstedindustri
 • Annen industri (kjemi )
 • Forskning og utvikling
 • Petroleum/engineering
 • Elektronikk/telekommunikasjon
 • Rådgivning/konsulentvirksomhet
 • Kraft- og vannforsyning

 

 • Bygge- og anleggsvirksomhet
 • IKT (data/IT)
 • Helse- og sosialtjenester
 • Annet

Svarer man annet får man følgende alternativer:

 • Finans/bank/forsikring
 • Havbruk
 • Maritim
 • Samferdsel
 • Varehandel/engros
 • Annet (spesifiser)

Ditt hovedarbeidsområde

Arbeidsområde som best beskriver den enkeltes stilling. For noen av alternativene vil det komme opp undergrupper om man velger disse.

Alternativer:

 • Forskning og utvikling
 • Planlegging og prosjektering
 • IKT, system- og programutvikling
 • Konstruksjon og design
 • Produksjon, drift og service
 • Kontroll og analyse
 • Rådgivning
 • Administrasjon, ledelse og økonomi
 • Forvaltning (offentlig sektor)
 • HMS/kvalitetssikring
 • Undervisning
 • Markedsføring, salg og informasjon
 • Prosjektledelse
 • Annet (spesifiser)

Ansvarsnivå

Ansvarsnivået som best beskriver den enkeltes stilling. For noen av alternativene vil det komme opp tilleggsspørsmål om ledererfaring, Personalansvar og om man deltar i ledergruppen

Alternativer:

 • Toppleder
 • Mellomleder
 • Gruppeleder
 • Prosjektleder
 • Faglig leder
 • Selvstendig arbeid
 • Annet (spesifiser)

Avtalt arbeidstid

Avtalt normalarbeidstid per uke unntatt spisepause og overtid). Alternativer:

 • 35
 • 37,5
 • 40
 • Rotasjon/skift/turnusordning
 • Annet/vet ikke

Overtidsbetaling

Her spør vi om man har rett til overtidsbetaling, ikke om man faktisk arbeider og får ubetalt overtid

Alternativer:

 • Ja, overtidsbetaling skjer per dokumenterte overtidstime
 • Ja, overtidsbetaling er helt eller delvis inkludert i den faste lønnsutbetalingen min
 • Nei, jeg har ikke rett til overtidsbetaling35

 

 • De som svarer at overtidsbetaling er helt eller delvis inkludert i den faste lønnsutbetalingen får ett oppfølgingsspørsmål «Er det i din arbeidskontrakt spesifisert hva som er fast betaling for overtid og hva som er grunnlønn?»
  • Ja
  • Nei
  • Vet ikke

 

 • De som svarer ja på forrige spørsmål får et oppfølgingsspørsmål om «Hvor mye overtid er inkludert i den faste lønnsutbetalingen din?»

Alternativer:

 • Antall overtidstimer per år
 • Annet (vennligst oppgi)
 • Vet ikke

 

 • De som svarer Nei på spørsmål om de har rett til overtidsbetaling får et tilleggsspørsmål

Er du unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven? (§10-12 for ledende stilling/særlig uavhengig stilling)

Alternativer:

 • Ja
 • Nei
 • Vet ikke

Tilgjengelighet

Her spør vi om arbeidsgiver at man er tilgjengelig for arbeidsgiver utenfor ordinær arbeidstid?

(utenom eventuell vaktordning)

Alternativer

 • Ja, på telefon og e-post/chat
 • Ja, på telefon
 • Ja, på e-post/chat
 • Nei
 • Vet ikke

Pensjonsordning

Vi spør om hvilken type pensjonsordning den enkelte ansatte har

Alternativer:

 • Ytelsespensjon (definerer en pensjon i prosent av sluttlønn og pensjonen er vanligvis )
 • Innskuddspensjon (er en spareordning der arbeidsgiver foretar innskudd i prosent av lønn.)
 • Hybridpensjon (er en spareordning der arbeidsgiver foretar innskudd i prosent av lønn.)
 • Vet ikke

Naturalytelser og andre ytelser

Her spør vi bare om hvilke ytelser man har, ikke om beløp.

Først er det noen alternativer man krysser av Ja/Nei for:

 • Fri bil
 • Fri avis
 • Bredbånd
 • Mobiltelefon

Videre kommer det noen alternativer man krysser av for, og der man kan fylle ut flere

 • Ingen
 • Transportutgifter (bompenger, kollektivreiser)
 • Trening/treningsutstyr
 • Foreningskontingent
 • Lunsj/kantine
 • Klær
 • Rentefordel lån
 • Kredittkort/disposisjonskonto
 • Helse
 • Parkering
 • Reise
 • Ferie
 • Forsikring
 • Aksjer/opsjoner
 • Annet (spesifiser)