Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Anne Cathrine Hunstad

Råd og tips

Ny jobb – dette bør du vite om prøvetid

Tekst av Tom H. Dalbak Publisert: 11. okt. 2018

– Prøvetid er svært vanlig i norske arbeidskontrakter. Det er flere forhold du må være klar over i denne forbindelse, sier Anne Cathrine Hunstad, som er leder for Juridisk avdeling i Tekna.

I disse dager begynner mange unge Tekna-medlemmer i sin første faste jobb etter studier. I tiden rundt sommerferien er det også mange andre som skifter jobb.

– Formålet med prøvetid er at arbeidsgiver i en begrenset tidsperiode skal få anledning til å vurdere arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet. Prøvetid med kort oppsigelsesfrist kan også være en fordel for arbeidstaker, slik at man kan slutte raskt dersom man ikke trives i stillingen eller på arbeidsplassen, sier Anne Cathrine Hunstad, som er leder for Juridisk avdeling i Tekna.

Prøvetid må avtales skriftlig

– Prøvetid må avtales skriftlig ved inngåelsen av arbeidsavtalen. Skulle arbeidsgiver, etter at avtale er inngått, ønske å ta inn en klausul om prøvetid, blir det opp til arbeidstaker å etterkomme et slikt ønske, presiserer hun.

Lengden

Det er ikke adgang til å forhåndsavtale lengre prøvetid enn seks måneder. Prøvetiden på seks måneder begynner å løpe fra dato for tiltredelsen. Ved inngåelse av avtale om prøvetid, kan det avtales at prøvetiden kan forlenges ved fravær som ikke skyldes arbeidsgiver. Krav om forlengelse må meddeles skriftlig til arbeidstaker før utløpet av prøvetiden, og prøvetiden kan forlenges med en periode tilsvarende lengden av fraværet.

Det er ikke adgang til å forhåndsavtale lengre prøvetid enn seks måneder.

Krav til oppsigelsesgrunn

– Utgangspunktet for stillinger med prøvetid, er at man er fast ansatt fra første dag. Arbeidsforholdet fortsetter automatisk etter prøvetiden, med mindre arbeidsgiver overleverer skriftlig oppsigelse innen utløp av prøvetiden. Ideen om at partene i arbeidsforholdets prøvetid skal kunne bringe forholdet til opphør raskere enn normalt, gjenspeiles imidlertid i terskelen for oppsigelse i prøvetid, sier Hunstad.

Hun viser til arbeidsmiljøloven, hvor det heter at en oppsigelse fra arbeidsgiver må være begrunnet i arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Tilpasning til arbeidet kan eksempelvis være vurdering av i hvilken grad arbeidstaker innordner seg rutinene på arbeidsplassen, faglig dyktighet – har arbeidstaker tilstrekkelig faglige kvalifikasjoner, og klarer arbeidstaker å anvende kvalifikasjonene i stillingen? Pålitelighet kan omfatte vurdering av om arbeidstaker er til å stole på, leverer arbeidstaker til fastsatt frister, og møter arbeidstaker opp til fastsatte tider mm.
– Høyesterett har uttalt at terskelen for oppsigelse i prøvetiden er noe lavere enn det som ellers gjelder. Det saklige grunnlag for oppsigelse i prøvetiden må knyttes til lovens terskler, og arbeidsgiver må ved en domstolsbehandling godtgjøre hva oppsigelsen bygger på, slik at domstolene kan etterprøve arbeidsgiverens vurderinger, påpeker Hunstad.

Dersom oppsigelsen skyldes andre oppsigelsesgrunner (for eksempel nedbemanning), så kommer det alminnelige saklighetskravet i § 15-7 til anvendelse.

Arbeidsgivers plikt

– De fleste arbeidstakere trenger tid til å komme inn i en ny stilling, og har behov for opplæring og veiledning. Og selv om terskelen for oppsigelse i prøvetiden er noe lavere enn det som ellers gjelder, så er det krav om at arbeidsgiveren gir den ansatte i prøvetiden en reell mulighet til å tilegne den erfaringen som arbeidsgiver krever. En oppsigelse skal ikke komme som en overraskelse på arbeidstaker i prøvetiden. Og det kreves at arbeidstaker er vurdert, tilrettevist gjentatte ganger, og at hun /han ikke presterer på et akseptabelt nivå for at det skal være saklig grunn til oppsigelsen, sier hun.

Videre må arbeidstaker gis mulighet til å innrette seg og utføre arbeidet i samsvar med arbeidsgivers ønsker. Saklighetsvurderingen vil også avhenge av stillingsannonsen, arbeidets art, type stilling, arbeidstakers utdanning, erfaring og stillingsinstruksen. De nevnte forhold innebærer at partene har oppfordring til å vurdere situasjonen aktivt i prøvetiden.

Oppsigelsesfrist

Etter arbeidsmiljøloven gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager i prøvetiden, med mindre annet er avtalt i arbeidskontrakt eller tariffavtale. Oppsigelsen i prøvetid har virkning fra den dagen den gis, slik at oppsigelsestiden løper fra dato til dato. Oppsigelse i prøvetiden må gjøres skriftlig, og ha kommet frem til mottaker innen utløpet av prøvetiden for at dens korte oppsigelsestid skal gjelde.

Les også