Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
FLOM: Det går an å planlegge for hvor vannet skal ta veien.

Kursinnsikt

– Overvann er det første vi må tenke på

Publisert: 10. nov. 2023

Overvannshåndtering blir stadig viktigere. Men gang på gang har fagekspert Steinar Myrabø sett hvor skeis det kan gå.

– Lovverket i dag er for dårlig. Nå er det helt opp til hver enkelt kommune å få på plass overvannsplaner og -bestemmelser. Men dette bør være likt for alle!, sier Steinar Myrabø.

Norconsults fagekspert innen naturfarer sitter i fagkomiteen til konferansen Bærekraft i vannbransjen – overvann. Der møtes bransjen for å se på de mest fremtidsrettede løsningene for å håndtere overvann og gjøre klimatilpasninger.

Og det er ingen tvil om at mye må gjøres. Ekstremvær som Hans viser hvor dramatisk det kan bli når vannmassene får herje fritt, og sannsynligvis er det flere slike tilfeller i vente.

Kjenner du på de samme utfordringene? Bli med på Bærekraft i vannbransjen – overvann!

Savner helhetsblikk

Myrabø er spesielt opptatt av å ta i bruk de eksisterende naturbaserte løsningene, som forsenkninger, flomveier, myrer og bekker, for overvannshåndtering. Men i et utbyggingsprosjekt er det går i glemmeboken, og at tomteeiere og utbyggerne bare tenker på seg selv.

Han savner et helhetsblikk og områdeplaner for å hindre at hver enkelt skogeier og utbygger får ture på.

– Landbruket er ikke underordnet teknisk regelverk eller plan- og bygningsloven i det hele tatt. Skogeiere får grave, kjøre og hugge som de vil, og tar sjelden hensyn til bekker, myrområder eller noe som helst.

HANS: Et eksempel på dårlig overvannshåndtering i veigrøft og vann på avveie, etter stormen Hans. Her har Steinar Myrabø tatt bilde av en fylkesvei som er helt dekket av skredmasser.

– Vi må hindre vassdragsnatur fra å bli ødelagt i byggeprosesser. Det hjelper ikke at det står at stedegen vegetasjon skal bevares mest mulig, eller at det skal være uberørte vegetasjonssoner rundt vassdrag i reguleringsplanen, hvis alt er rasert før det bygges. Ofte skjer hugsten før plansaken kommer opp til behandling, det har jeg sett i over 90 prosent av tilfellene. De hugger først, deretter blir hytte- eller boligtomter lagt ut for godkjennelse og deretter salg, uten å ta hensyn til stedegen vegetasjon, trær, bekker og annet som er utrolig viktig for naturbasert bærekraftig overvannshåndtering.

Faglig påfyll og tverrfaglig samarbeid

Bærekraft i vannbransjen – overvann skal Steinar Myrabø selv holde foredrag om bærekraftig overvannshåndtering på ulike plannivå.

Her er tre gode grunner til å bli med på konferansen:

1) Få mer kunnskap

Med alle utfordringene bransjen nå står overfor, er kunnskap nøkkelen. Lær mer om hvordan ulike selskaper og bransjer jobber for å håndtere forskjellige problemstillinger, og bli inspirert til å selv finne gode og bærekraftige løsninger.

Hør hvordan alle, også NVE, Statsforvalteren og kommuner, kan bidra til å sikre bærekraftig utbygging uten at det lokale naturgrunnlaget blir ødelagt.

2) Tverrfaglig samarbeid

Å jobbe på tvers er viktig i alle bransjer, og kanskje spesielt med tanke på overvann. På konferansen møter du ingeniører, landskapsarkitekter, utbyggere, kommuner, utførende entreprenører, landskapsgartnere og jurister, i tillegg til leverandører av løsninger for disponering av overvann og representanter for forskning, utvikling og undervisning.

PÅVIRKNINGSKRAFT: Ifølge Steinar Myrabø har VA-konsulenter og hydrologer stor påvirkningskraft og kan overbevise og endre utbyggere og entreprenører om å ta de riktige, bærekraftige valgene. – Da må vi som konsulenter tørre å si ifra. Vi må ha faglig integritet.

3) Stå stødigere sammen

Bli kjent med resten av bransjen, og møt fagfolk som jobber med forskjellige fagretninger innen overvannshåndtering.

Vil du ha flere gode tips? Bli med på fagkonferansen Bærekraft i vannbransjen – overvann! du også!

Les også