Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Tema: Infrastruktur

Nasjonal transportplan på vei inn i sila?

Tekst av Øystein Olsen Publisert: 29. feb. 2012

Raskere planprosesser trengs. Erfaringsmessig skaller de store hårete målene av i beslutningsprosessen.

I dag ble det faglige forslaget fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor overlevert til Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.
De siste månedene er det også presentert andre store fagvurderinger av infrastruktur for transport. Høyhastighetsutredningen, Intercity-utredningen, konseptvalgutredning(KVU) for godsterminaler for å nevne de største. Byregionene har også sendt inn sine KVUer til Samferdselsdepartementet som har bestilt disse utredningene.
I dagens presentasjoner fra faglig hold ble det tydelig redegjort for hva som må til dersom Norge skal lykkes med å få en mer effektiv utvikling av infrastrukturen.
Transportetatene og Avinor mener at det vil kreve en mer effektiv og raskere planlegging, blant annet bør et nytt planregime vurderes. Det er også nødvendig å legge til rette for økt konkurranse og effektiv produksjon. Ikke minst er det avgjørende med en langsiktig og forutsigbar finansiering.

Illustrasjon av en trakt
Fra "store hårete mål" til "stykkevis og delt".

Fra tidligere vet vi at beslutningsprosessen i samferdselssektoren er sterkt influert av samfunnsøkonomisk teori. Her finnes det teorier som støtter en forestillingen om at offentlige investeringer over et gitt nivå vil skape press i økonomien, økte lønnskrav og inflasjon. Det er uønsket.
På den andre siden møter man kravet om at investeringer skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme slik lønnsomhet er definert i samfunnsøkonomiske virkningsberegninger. Dette er effektive silingsmekanismer i forhold til ambisiøse ideer og mål.

Tekna har tidligere uttrykt sin bekymring over planprosesser som tar for lang tid. Vi håper derfor de faglige vurderingene blir tatt på alvor og vektlagt når den politiske prosessen frem mot Stortingsmeldingen om nasjonal transportplan (NTP) starter.

Les også