Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Vann som renner ut av et betongrør i naturen

Tema: Bio- og klima

Tiltak og virkemidler for å redusere forurensningen fra spredt avløp

Oppdatert: 14. nov. 2022 Streaming

Hvilke tiltak og virkemidler kan sikre bedre myndighetsutøvelse og mer effektiv samhandling mellom aktører innen spredt avløp? Dette kan bidra til at vi får vannforekomster med gode vilkår for fortsatt biologisk mangfold.

Norge er tilsluttet EUs vannrammedirektiv gjennom EØS-avtalen, og er forpliktet til å nå miljømål om god kjemisk og økologisk tilstand i vannforekomstene våre senest innen 2033.

Mer enn 7000 norske vannforekomster (25%) har for dårlig miljøtilstand, og avrenning fra spredt avløp er en av de viktigste årsakene til at miljømålene ikke nås. Flere kommuner har kommet langt med oppryddingsarbeidet, men arbeidet er utfordrende: kommunene mangler effektive forvaltningsverktøy for samhandling og informasjonsflyt mellom driftsaktører og forurensningsmyndighet, og et lovverk på overordnet nivå gjør det er krevende for saksbehandlere å stille nødvendige vilkår i utslippstillatelse for å sikre at renseløsningene fungerer som tiltenkt.

Innleggene omfatter tekniske løsninger for minirenseanlegg og forvaltning av spredt avløp generelt.

Programmet

 • Eutrofi i ferskvann
  Eutrofi i ferskvann – tilstand, påvirkning og hvorfor er tiltak innen spredte avløp helt avgjørende for måloppnåelse?
  Maria Hedenstad, Miljødirektoratet
 • Status og utfordringer innen spredt avløpssektor
  Anette Thyve, Melhus kommune, og Bente Solem, Skaun kommune
 • Lokale forskrifter og utslippstillatelser for bedre drift og forvaltning av spredte avløpsanlegg
  Carina Isdal, Vannområdeleder Morsa
 • Nye krav i teknisk godkjenning (TG) til dokumentasjon av servicesystem
  Nye krav i teknisk godkjenning (TG) til dokumentasjon av servicesystem – nytteverdi for saksbehandler
  Nina Alstad Rukke, Tilsynet for Drammensregionen
 • Kurs og veiledningsmateriell for drift og forvaltning av spredt avløp
  Gjertrud Eid Norsk Vann
 • Nivåmåling i spredte avløpsanlegg
  Lars Martin Fugledal, ÅRIM
 • Digital rapporteringsløsning for effektiv forvaltning av spredt avløp
  Kristian Moseby, Øyeren Vannområde

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening.
Se opptak fra flere fagtreff i regi av Norsk Vannforening.

Relaterte bærekraftsmål

Les også