Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Margrethe Esaiassen,
Margrethe Esaiassen, medlem i Teknas hovedstyre, på Stortinget 5. januar. Foto: Birgitte Jordahl

Politisk

Krever økt satsing på teknologi og realfag

Publisert: 6. jan. 2023

Om myndighetene skal nå målene for forskning og høyere utdanning de neste ti årene, er det helt avgjørende med en kraftig satsing på teknologi og realfag i hele skoleløpet, sier Margrethe Esaiassen i Teknas Hovedstyre.

I fjor høst la regjeringen fram et forslag til en ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning som nå behandles på Stortinget. Planen skisserer hvilke mål og prioriteringer myndighetene mener forskningssektoren og høyere utdanning skal jobbe mot de neste ti årene.

Tekna mener det er særlig én ting som er helt avgjørende for at målene kan nås: teknologi og realfag. 

Om vi ser alle målene samlet er det ingen tvil om at teknologi og realfag er avgjørende. Dessverre velger få norske elever realfaglig eller teknologisk utdanning. Tekna mener det er nødvendig å sette i gang arbeidet med en teknologi- og realfagssatsning som er gjennomgående i hele skoleløpet. Og vi trenger kraftfulle tiltak for rekruttering til disse fagene, sier Margrethe Esaiassen i Teknas Hovedstyre.

I stedet går regjeringens politikk motsatt vei. Tekna er bekymret for at regjeringens avgjørelse om å innføre studieavgift for studenter fra land utenfor Europa, vil få store konsekvenser for studietilbudet innen teknologi og naturvitenskap og i verste fall kan føre til kutt og nedleggelser. Mange av disse studieretningene er i dag helt avhengig av utenlandske studenter for å opprettholde studietilbudet. 

Les mer her: Rektor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger advarer mot konsekvensene av skolepenger

Deltok på høring

Regjeringens forslag til langtidsplan for forskning og høyere utdanning, er nå til behandling i Stortingets utdannings- og forskningskomité. 5. januar la Margrethe Esaiassen fram Teknas syn og innspill under høringen i komiteen om den nye langtidsplanen.

Margrethe Esaiassen, lengst til venstre, under høringen i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget 5. januar. Foto: Birgitte Jordahl

Overordnede mål for forskning og utdanning:

 • Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne
 • Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft
 • Høy kvalitet og tilgjengelighet i forskning og høyere utdanning

+ seks tematiske prioriteringer: 

 • Hav og kyst
 • Helse
 • Klima, miljø og energi
 • Muliggjørende og industrielle teknologier
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Tillit og fellesskap

Mål og prioriteringer skal dekke de områdene regjeringen mener det er viktigst med kunnskapsutvikling i årene fremover.

I tillegg er det viktig at kunnskapen tas i bruk. For å oppnå dette har regjeringen foreslått to konkrete samfunnsoppdrag der målet er å finne konkrete løsninger:

 • Bærekraftig fôr
 • Inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv

Kilde: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

I tillegg til en tydelig satsing på teknologi og realfag, er det også nødvendig med tydeligere prioriteringer og rolleavklaringer mellom de ulike forskningsinstansene dersom målene i den foreslåtte langtidsplanen skal nås, i følge Tekna.

Uten mer penger til forskning må det komme klare signaler på hva som skal velges bort de neste ti årene.

Dersom vi ikke får friske midler til å følge opp de målrettede samfunnsoppdragene eller til å øke innsatsen innen de tematiske områdene, så vil aktivitet måtte tas ned på andre områder, sier Margrethe Esaiassen. 

Tekna er ikke alene om å kritisere regjeringen for at den mangler friske midler til å nå målene: Forskerforum har gått gjennom organisasjonenes høringssvar 

Les også: Slik har Tekna jobbet politisk for medlemmene i 2022

Savner mer om bærekraft

I forslaget har regjeringen pekt ut seks temaer der den mener det er viktigst med kunnskapsutvikling framover: 

 • Hav og kyst
 • Helse
 • Klima, miljø og energi
 • Muliggjørende og industrielle teknologier
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Tillit og fellesskap 

Tekna støtter de tematiske prioriteringene, men savner samtidig en tydelig definert satsing på fornybar energi. Det haster å få fart på utviklingen. 

NVE varsler knapphet på energi allerede i 2026. Samtidig skal vi nå våre vedtatte klimamål i 2030, sier Esaiassen.  

I det skriftlige innspillet til langtidsplanen skriver Tekna at langtidsplanens savner en overordnet visjon, og foreslår at det bør være «Bærekraft i alt vi gjør» 

Les hele Teknas innspill til langtidsplanen her

Les også: Norge er ikke rigget for de omfattende samfunnsendringene som trengs

Les også