Hvorfor være fagorganisert i dag?

I Norge er 49% av arbeidstakerne medlem av en fagforening. - Mange er ikke klar over hvor mye av de norske velferdsgodene som er fremforhandlet av fagbevegelsen, sier Katrine Olsson i Tekna.

Organisasjonsgraden må styrkes 

- Nye måter å organisere arbeidslivet kan påvirke både muligheten og viljen arbeidstakere og arbeidsgivere har til å organisere seg. Det er viktig at den norske modellen er relevant og representativ også i fremtiden, sier Katrine Olsson, som er leder for arbeidslivsavdelingen i Tekna. 

Blant arbeidstakerne i offentlig sektor er rundt 80% av de ansatte medlem i en fagforening, mens i privat sektor er det kun 39% som er medlemmer. 

- Vi i Tekna mener at organisasjonsgraden bør bli høyere i hele samfunnet. At 39% av arbeidstakerne i privat sektor er organiserte, er for lavt, sier Katrine Olsson.  

Det norske trepartssamarbeidet er unikt 

Samarbeidet mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og politiske myndigheter, og det lokale partssamarbeidet i virksomhetene gir de ansatte innflytelse og medvirkning.

- Dette gjør at vi har et lavt konfliktnivå i Norge, og gjør oss godt rustet for omstillinger, fordi tiltak og endringer forankres i partssamarbeidet. Eksempler på dette er omleggingen av offentlig tjenestepensjon og prosesser knyttet til nedbemanninger og omstillinger i mange virksomheter. Det lave konfliktnivået, og muligheten for å finne frem til gode løsninger i felleskap, gir Norge store samfunnsøkonomiske gevinster, fortsetter Olsson. 

Velferdsgoder vi tar for gitt 

Fagbevegelsen har vært helt avgjørende i utviklingen av Norges gode velferdstilbud og trygge rammer i arbeidslivet.  Gjennom forhandlinger har partene sammen utviklet rettigheter som de fleste nordmenn i dag tar for gitt. 

-  Mange av rettighetene har senere blitt lovfestet, og gjelder nå hele befolkningen uavhengig av om man er organisert eller ikke. Lønnet foreldrepermisjon, arbeidsmiljølovens vernebestemmelser, sykelønn, inntektssikring ved arbeidsledighet og uførhet er blant godene som har blitt fremforhandlet takket være en sterk fagbevegelse.

Vi mener at en sterk fagbevegelse også i fremtiden er vårt beste kort for å verne om vilkår som i dag er under press. Ett eksempel på dette er sykelønnsordningen. Den har vært under angrep fra flere hold den siste tiden, men er nå sikret en stund til. Hovedorganisasjonene sto samlet om å verne sykelønn i forhandlingene om ny IA-avtale (inkluderende arbeidsliv) som ble inngått i fjor, sier hun.

Tariffestede rettigheter 

Mange rettigheter er tariffestet. Det betyr at tariffavtalene som fagforeningene forhandler frem på vegne av medlemmene gir bedre rettigheter enn det som står i loven.

- Mange tariffbestemmelser er så innarbeidet, at det er lett å glemme at det er fagbevegelsen som har fremforhandlet disse. Ett eksempel på dette er fem ukers ferie, som gir ansatte en ekstra ferieuke utover lovens bestemmelser. Andre eksempler er retten til full lønn under både sykdom og lovfestet permisjon, sier Olsson. 

Verdien av å være fagorganisert

- Vi i Tekna mener det er viktig å styrke denne kunnskapen, slik at alle arbeidstakere fullt ut kan forstå verdien av å være fagorganisert. Tekna er ikke hjemmet til alle uorganiserte, men vi ønsker å rekruttere de som kan være medlem hos oss. I tillegg vil vi oppfordre alle andre til å finne en organisasjon som passer for dem, avslutter Katrine Olsson. 

Her kan du lære mer om den norske modellen, og det som kalles trepartssamarbeidet

 

Publisert: 14. juni 2019