Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Løvestatue foran Stortinget
Foto: Anne Eklund Hiorth

Politisk

Budsjettenigheten: Her fikk Tekna gjennomslag

Publisert: 16. des. 2020

Etter lange forhandlinger ble det enighet mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet om Statsbudsjettet 2021. Her er Teknas 7 viktigste budsjettgjennomslag.

1. Karbonfangst og -lagring

Regjeringens forslag til karbonfangst- og lagring, det såkalte “Langskip-prosjektet”, ble ikke endret som følge av budsjettavtalen med FrP. Forslaget til investeringsbeslutning i statsbudsjettet for 2021 ble dermed vedtatt.

Dette er et gjennomslag for en sak Tekna har jobbet lenge med. Med en investeringsbeslutning vil anlegg for karbonfangst ved Norcems anlegg for sementproduksjonen i Brevik, og transport og lagring i regi av Northern Lights, utgjøre en såkalt fullskala verdikjede fra tredje kvartal 2024.  Avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo fikk også midler, men disse blir kun utløst hvis EU eller eierne Fortum og Oslo kommune legger til mer midler. 

2. Dagpenger og studier

Stortinget har vedtatt at midlertidig ordning om å kunne motta dagpenger under studier videreføres frem til 1. juli 2021. Stortinget stiller seg bak regjeringens ønske om å gjøre ordningen permanent.

- Dette er en viktig sak for Tekna, som gjør det mulig for at arbeidstakere som har mistet jobben  å fylle på kompetansen mens de er arbeidssøkende, sier Lyngsnes 

3. Bransjeprogram 

Tekna fikk gjennomslag for at bransjeprogrammene videreføres – Stortinget landet på regjeringens forslag. FrP hadde i sitt alternative budsjett lagt inn en økning i midlene til bransjeprogrammene for olje og gass og til det nye bransjeprogrammet for maritim sektor, men dette fikk de ikke med inn i budsjettavtalen med regjeringspartiene.  

- Vi mener dette er et viktig tiltak. Det er spesielt viktig med kompetanseheving i utvalgte bransjer, og at programmene også treffer gruppene med høy utdanning, sier Lyngsnes. 

 Les mer her 

4. Ekom - elektronisk kommunikasjon

Tekna jobbet for at vi nå skulle få tilstrekkelig midler til å sikre full bredbåndsdekning i hele landet. Dette kom ikke helt i mål i årets budsjett, men Tekna vil følge saken videre i neste års budsjett.  Selv om bevilgningen er økt, er det ikke gitt garantier for at full utrulling nå kan skje, men det er likevel en seier at det er økt bevilgning til utbygging også i områder det ikke er kommersielt lønnsomt.  

5. Samferdsel

Budsjettavtalen med FrP innebærer at riksveiinvesteringer økes med 357 millioner og at det bevilges ytterligere 75 millioner til tilskudd til fylkesveier. Investeringer i fylkesveiene øker fra 100 til 175 millioner og det legges inn om lag 600 millioner til asfalt, samt en del andre endringer i sektoren.

- Disse bevilgningene er svært bra for å øke aktiviteten i anleggssektoren, noe Tekna har jobbet for, sier Lyngsnes. 

6. Basisfinansiering forskningsinstituttene

Stortinget har vedtatt et løft i basisfinansieringen av de teknisk industrielle forskningsinstituttene. Dette er svært gledelig og i tråd med Teknas innspill til Stortinget.

- Beløpet er likevel ikke tilstrekkelig til å nå målet om 25 prosent finansiering, men et steg i retning mot å løfte bevilgningene opp på et konkurransedyktig nivå internasjonalt. Tekna vil følge saken også i neste års budsjett, sier Tekna presidenten. 

7. ABE-reformen  

Tekna spilte inn forslag om å avvikle ABE-reformen, og begrunnet dette med at reformen har rammet kjernevirksomheten i de offentlige institusjonene. Tekna mener det er særlig problematisk fant at UH-sektoren rammes hardt, men også at reformen har resultert i nedbemanninger. Teknas innspill ble ikke støttet av komiteens flertall, regjeringspartiene og FrP økte tvert imot prosentsatsen i avbyråkratiseringsreformen fra 0,5 prosent til 0,6 prosent.  

Til tross for at prosentsatsen ble økt, og kuttet ble større enn først foreslått, så kan Teknas arbeid likevel sees på som delvis vellykket. Både Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet har kommet med mindretallsmerknader hvor de tar til orde for å evaluere og / eller avvikle reformen.

8. Fokus på psykisk helse  blant studenter

I budsjettet ble velferdstjenestene til studentsamskipnadene styrket med 20 millioner kroner. Tekna etterspurte øremerket midler til samskipnadenes arbeid med psykisk helse, og fikk gjennomslag.    

 

Tekna studentene er svært fornøyd med at regjeringen fremmet en tilleggsbevilgning på ti millioner til studenters psykiske helse etter at budsjettet ble lagt frem og at Stortinget vedtok denne ekstrabevilgningen.  

https://www.tekna.no/aktuelt/-glad-for-ekstra-bevilgning-til-studenter-som-sliter/ 

 

Les også