Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Teknas rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Opplever du at andre eller deg selv blir utsatt for kritikkverdige forhold, kan du varsle i Tekna. Det gjelder for både deg som medlem, tillitsvalgt, frivillig i Tekna eller som deltaker på våre arrangementer, i både fysisk og digitale situasjoner.

Som medlem, tillitsvalgt, frivillig i Tekna eller deltaker på Teknas arrangementer kan du varsle om forhold du opplever som kritikkverdige eller som du ser at andre opplever som kritikkverdige i organisasjonen Tekna. Blir du kontaktet av et medlem eller noen som ønsker å varsle om en uønsket hendelse, skal du vite hvem du tar kontakt med og hva du kan gjøre.

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lover, regler, etiske retningslinjer eller hva som etter alminnelig oppfatning er forsvarlig/akseptabelt. Lovbrudd og straffbare forhold, herunder begrunnet mistanke om dette, er alltid regnet som kritikkverdige forhold.

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være, men er ikke avgrenset til:

 • Mobbing eller trakassering
 • Diskriminering
 • Uforsvarlig samarbeidsklima i organisasjonen
 • Korrupsjon eller andre økonomiske misligheter
 • Brudd på Teknas etiske retningslinjer
 • Kjennskap til forhold som medfører fare for liv og helse

Den som opplever forhold man ønsker å varsle om bør først ta dette direkte opp med vedkommende. Dersom man vurderer at slik påpekning ikke er mulig uten å risikere represalier eller interessetap, vil varsling være aktuelt og hensiktsmessig. Likeledes der slik påpekning er forsøkt og det ikke har ført til bedring/endring i det som er tatt opp. Det at man er uenig i beslutninger som er tatt/meningsutvekslinger vil ikke i seg selv være nok til at forholdene anses som kritikkverdige.

Særlig om trakassering

Trakassering, inkludert seksuell trakassering, kjennetegnes ofte ved at adferden er uønsket, uoppfordret eller fremsatt/gjennomført på en slik måte at den som blir trakassert har vanskelig for å forsvare seg. Adferden kan være både verbal og ikke-verbal. Det kan også defineres som når en eller flere personer gjentatte ganger over tid, eller ved en enkeltstående anledning, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Tekna har nulltoleranse overfor all form for trakassering og maktmisbruk. Tillitsvalgte, medlemmer og frivillige har selv et ansvar for at de ikke begår trakassering.

Er du tillitsvalgt, medlem, frivillig i Tekna eller har deltatt på et av Teknas arrangementer kan du varsle om kritikkverdige forhold i organisasjonen Tekna

Du kan også varsle anonymt, men dersom det anses nødvendig for sakens videre oppfølging, vil du kunne bli spurt om å oppheve anonymiteten.

Ved muntlig varsling har mottaker ansvar for å registrere/dokumentere varselet skriftlig.

Kontaktinformasjon:

 • Telefonnummer: 22 94 75 00
 • Adresse: Dronning Mauds gate 15

Den som fremsetter et varsel bør gjøre det på en forsvarlig måte og i henhold til Teknas rutine for varsling. Varslingen bør bygge på et forsvarlig grunnlag, noe som tilsier at man er i aktsom god tro. Varselet skal gis på en nøktern, saklig og balansert måte.

Varslingen bør inneholde relevant og konkret informasjon, inkludert hvilke personer som er involvert, eventuelle vitner og annen informasjon som muliggjør en forsvarlig saksbehandling av kritikkverdige forhold og mislighold. Sted for handling, tidsrom, dato og ca klokkeslett, og konkret hva man har observert bør være med.

Varslingsutvalget opprettes av Hovedstyret og består av tre Tekna-medlemmer og generalsekretær. I tillegg er det oppnevnt tre varamedlemmer samt en personlig vara for generalsekretær.

Varslingsutvalget oppnevnes for en periode på fire år med mulighet for én reoppnevning.

Varslingsutvalget skal gi tilbakemelding til varsler på at varslingen er mottatt. Det skal også gis tilbakemelding i de tilfeller der det bestemmes at saken ikke tas videre.

Den som mottar et varsel om kritikkverdige forhold har et ansvar for å bidra til at dette ikke får negative konsekvenser for varsler.

 • Alle henvendelser skal tas alvorlig
 • Alle henvendelser skal tas tak i uten unødig opphold
 • Alle varsler skal undersøkes på en forsvarlig måte
 • Begge parter i en varslingssak skal få anledning til å legge frem sitt syn på saken
 • Varslingssystemet skal kunne brukes uten frykt for konsekvenser
 • Varsler(e) skal få tilbakemelding på varselet innen rimelig tid
 • Behandlingen skal være konfidensiell
 • Saksbehandlingen skal dokumenteres

Vi ønsker å løse saken på lavest mulig nivå.

 1. Saken vil bli tatt opp i varslingsutvalget. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hvilke forhold varselet gjelder. Utvalgets medlemmer vil vurdere sin habilitet i hver enkelt sak.

 2. Varslingsutvalget vil kontakte partene og eventuelt andre etter behov. Dette i forhold til hvilken type sak og hvem varslingen er rettet mot for å få frem fakta i hendelsesforløpet og for å finne løsning på problemet. Varsler vil få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få. Partene i saken skal få uttale seg. Den det er blitt varslet om har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i anklagene og grunnlaget for disse, og til å gi sin egen uttalelse i saken. Begge parter er pliktige til å bidra med å opplyse saken.

 3. Generalsekretæren informerer presidenten om innkomne varsler. Presidenten er selv ikke involvert i behandling av sakene.

 4. Begge parter vil motta informasjon når saken er ferdig behandlet. Avhengig av utfallet vil varslingsutvalget vurdere om det skal iverksettes noen form for reaksjon.

Eventuelt kommunikasjon når saken er ferdig behandlet håndteres av president.