Teknas rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Som medlem, tillitsvalgt, frivillig i Tekna eller deltaker på Teknas arrangementer kan du varsle om forhold du opplever som kritikkverdige eller som du ser at andre opplever som kritikkverdige i organisasjonen Tekna.

Formål med rutinen

Formålet med denne rutinen er å sikre at kritikkverdige forhold du opplever i organisasjonen Tekna kommer frem i lyset, slik at det kan iverksettes tiltak mot forholdet. For å oppnå dette ønsker Tekna å legge til rette for at du som medlem, tillitsvalgt, frivillig i Tekna eller som deltaker på Teknas arrangementer skal føle deg trygg på å varsle internt om forhold i Tekna, uten at dette får negative konsekvenser for deg.

Hvem kan varsle?

Som medlem, tillitsvalgt, frivillig i Tekna eller deltaker på Teknas arrangementer kan du varsle om forhold du opplever som kritikkverdige eller som du ser at andre opplever som kritikkverdige i organisasjonen Tekna. Blir du kontaktet av et medlem eller noen som ønsker å varsle om en uønsket hendelse skal du vite hvem du tar kontakt med og hva du kan gjøre.

Hva er varsling?

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler, etiske retningslinjer eller hva som etter alminnelig oppfatning er forsvarlig/akseptabelt, til noen som kan gjøre noe med det.

Hva det kan varsles om

Det gjelder saker som oppstår i organisasjonen Tekna som:

  • mobbing eller trakassering
  • diskriminering
  • økonomiske misligheter
  • brudd på Teknas etiske retningslinjer
  • fare for liv og helse

Dette er eksempler på hva det kan varsles om og er ikke ment som en fullstendig opplisting.

Trakassering defineres som når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det kan også være en enkeltstående handling.

Den som opplever forhold man ønsker å varsle om bør først ta dette direkte opp med vedkommende. Dersom man ser at slik påpekning ikke er mulig uten å risikere represalier eller interessetap vil varsling være aktuelt og hensiktsmessig. Likeledes der slik påpekning er forsøkt og det ikke har ført til bedring/endring i det det som er tatt opp. Det at man er uenig i beslutninger som er tatt vil ikke i seg selv være nok til at forholdene anses som kritikkverdige.

Til hvem og hvordan skal det varsles?  

Er du tillitsvalgt, medlem, frivillig i Tekna eller har deltatt på et av Teknas arrangementer kan du varsle om kritikkverdige forhold i organisasjonen Tekna både skriftlig via varslingstjenestens egen e-post eller muntlig ved for eksempel personlig oppmøte. 

Hvis du sender e-post brukes denne adressen: varslingstjeneste@tekna.no eller via skjema på Teknas nettsider.

Hvis du ønsker å varsle per telefon eller ved personlig oppmøte, bes du sende mail på forhånd for å avtale tid for et møte. Telefonnummer: 22 94 75 00. Adresse: Dronning Mauds gate 15.

Du kan varsle anonymt, men dersom det anses nødvendig for sakens videre oppfølging, vil du kunne bli spurt om å oppheve anonymiteten.

Hvis du varsler muntlig har mottaker ansvar for å få registrert varselet skriftlig.

Forsvarlig varsling

Den som fremsetter et varsel bør gjøre det på en forsvarlig måte og i henhold til Teknas varslingsrutiner. Varslingen bør bygge på et forsvarlig grunnlag, noe som tilsier at man er i aktsom god tro. Varselet skal gis på en nøktern, saklig og balansert måte.

Varslingens innhold

Varslingen bør inneholde relevant og konkret informasjon, inkludert hvilke personer som er involvert, eventuelle vitner og annen informasjon som muliggjør en forsvarlig saksbehandling av kritikkverdige forhold og mislighold. Sted for handling, tidsrom, dato og klokkeslett, og konkret hva man har observert bør være med.

Varslingsutvalget

Varslingsutvalget opprettes av Hovedstyret og består av tre Tekna-medlemmer og generalsekretær, og tre varamedlemmer samt en personlig vara for generalsekretær.

Varslingsutvalget oppnevnes for en periode på fire år med mulighet for en reoppnevning.

Ansvar for den som mottar varsel

Varslingsutvalget skal gi tilbakemelding til deg som har varslet på at varslingen er mottatt. Det skal også gis tilbakemelding i de tilfeller der det bestemmes at saken ikke tas videre.

Den som mottar et varsel om kritikkverdige forhold har et ansvar for å bidra til at dette ikke får negative konsekvenser for deg som har varslet.

Rutine for håndtering av saker

Vi ønsker å løse saken på lavest mulig nivå.

  1. Saken vil bli tatt opp i varslingsutvalget. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hvilke forhold varselet gjelder. Utvalgets medlemmer vil vurdere sin habilitet i hver enkelt sak.

  2. Varslingsutvalget vil kontakte partene og eventuelt andre etter behov, i forhold til hvilken type sak og hvem varslingen er rettet mot for å få frem fakta i hendelsesforløpet og for å finne løsning på problemet. Du vil få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få. Partene i saken skal få uttale seg. Den det er blitt varslet om har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i anklagene og grunnlaget for disse, og til å gi sin egen uttalelse i saken. Begge parter er pliktige til å bidra med å opplyse saken.

  3. Generalsekretæren informerer presidenten om de varslene som kommer inn, men presidenten er ikke involvert i behandling av sakene.

  4. Begge parter vil motta informasjon når saken er ferdig behandlet. Avhengig av utfallet vil varslingsutvalget vurdere om det skal iverksettes noen form for reaksjon.

Kommunikasjon

Eventuelt kommunikasjon når saken er ferdig behandlet håndteres av president.

Sist oppdatert: torsdag 9. september 2021