Teknas rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Er du medlem, tillitsvalgt eller driver annet frivillig arbeid i Tekna, eller hvis du er ansatt i Tekna kan du varsle om forhold du selv opplever som kritikkverdige, eller som du ser at andre opplever som kritikkverdige i Tekna-sammenheng.

Formål med rutinen

Formålet med denne rutinen er å sikre at eventuelle kritikkverdige forhold i Tekna kommer frem i lyset, slik at det kan iverksettes tiltak mot forholdet. For å oppnå dette ønsker Tekna å legge til rette for at du som medlem, medarbeider, tillitsvalgt og eller med andre frivillige verv skal kunne føle deg trygg på å varsle internt om forhold i Tekna, uten at dette får negative konsekvenser for deg.

Hvem kan varsle?

Er du ansatt i Tekna, medlem, tillitsvalgt eller med annet frivillig arbeid i Tekna kan du varsle om forhold du selv opplever som kritikkverdige eller som du ser at andre opplever som kritikkverdige i Tekna-sammenheng. Blir du kontaktet av en kollega, medlem eller noen som ønsker å varsle om en uønsket hendelse i Tekna skal du vite hvem du tar kontakt med og hva du kan gjøre.

Hva er varsling?

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler, etiske retningslinjer eller hva som etter alminnelig oppfatning er forsvarlig/akseptabelt, til noen som kan gjøre noe med det.

Det kan varsles om saker i Tekna som gjelder blant annet:

 • mobbing eller trakassering
 • diskriminering
 • økonomiske misligheter
 • brudd på Teknas etiske retningslinjer
 • fare for liv og helse

Dette er eksempler på hva det kan varsles om og er ikke ment som en fullstendig opplisting.

Trakassering defineres som når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det kan også være en enkeltstående handling. Det kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting.

Den som opplever forhold man ønsker å varsle om bør vurdere muligheten for å ta dette direkte opp med vedkommende. Dersom man ser at slik påpekning ikke er mulig uten å risikere represalier eller interessetap vil varsling være aktuelt og hensiktsmessig. Likeledes der slik påpekning er forsøkt og det ikke har ført til bedring/endring i det det varsles om.

Hvordan det skal varsles

Du som er tillitsvalgt, medlem eller har annet frivillig verv i Tekna kan varsle om kritikkverdige forhold i Tekna til varslingstjenesten på én av følgende måter:

 • Bruk Skjema for varsling
 • Eller ring oss på telefon 22947500, og be om å få snakke med et medlem i varslingstjenesten. Du kan også avtale møte i våre lokaler i Dronning Mauds gate 15 i Oslo.  Hvis du varsler muntlig har leder/verneombud ansvar for å få registrert varselet skriftlig.

Du har lov til å varsle anonymt. Varslingsutvalget vil likevel oppfordre deg til å oppgi navnet ditt til dem, for at de skal kunne følge opp saken på best mulig måte. Varslingsutvalget har taushetsplikt, og vil ivareta din anonymitet.

Ansvar for den som mottar varsel

Den som mottar varsel om kritikkverdige forhold skal gi tilbakemelding til deg som har varslet om hva som gjøres med forholdet. Det skal også gis tilbakemelding i de tilfeller det bestemmes at saken ikke tas videre.

Den som mottar et varsel om kritikkverdige forhold har et ansvar for å bidra til at dette ikke får negative konsekvenser for deg som har varslet.

Rutine for håndtering av saker

Når Tekna mottar et varsel blir det tatt alvorlig. Vi ønsker å løse saken på lavest mulig nivå.

 1. Saken vil bli tatt opp i varslingsutvalg som normalt består av verneombud, en ansatt valgt blant ansatte, HR og generalsekretær. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hvilke forhold varselet gjelder.  Utvalgets medlemmer vil vurdere sin habilitet i hver enkelt sak.Varslingsutvalget har taushetsplikt.

 2. Tjenesten vil snakke med partene og eventuelt andre som er involvert i varselet både for å få frem fakta i hendelsesforløpet og for å finne løsning på problemet. Du vil få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få.

 3. Verneombudet eller leder vil følge opp med en samtale med varsleren. Den som varsler må redegjøre for saken og hendelsesforløpet samt dokumentere det så langt som mulig.

 4. Ved behov for ekstern bistand kan helsepersonell, coach, meklingstjeneste eller advokat bli kontaktet.

 5. Begge parter i saken skal få uttale seg. Den det er blitt varslet om har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i anklagene og grunnlaget for disse, og til å gi sin egen uttalelse i saken. Begge parter er pliktige til å bidra med å opplyse saken.

 6. Begge parter vil motta informasjon når saken er ferdig behandlet. Avhengig av utfallet vil Tekna vurdere om det skal iverksettes noen form for reaksjon.

Kommunikasjon

Blir det nødvendig å kommunisere ytterligere rundt en sak skal dette håndteres av generalsekretær.

Sist oppdatert: 19. februar 2018