Fag står sterkere i 2021

Faglig årsrapport skal vise frem det faglige og kompetansefremmende  arbeidet som er gjort i 2021 i tråd med Teknas strategi «Teknologi  og  kompetanse for fremtidens arbeidsliv.» 

Årsrapporten behandles på faglig årsmøte, og vil i år kun være tilgjengelig i digitalt format på Teknas nettsider. Dette gir oss mulighet til å nå bredere ut med informasjon om det engasjementet og den kraften som ligger i fagsiden av Tekna.

Våre medlemmer brenner for kompetanse og faglig utvikling, og frivillig innsats og faglig engasjement er en del av Teknas DNA. Dette er nøkkelen til fornøyde og  engasjerte medlemmer som   påvirker samfunnet i en mer bærekraftig retning. 

Engasjerte og fornøyde medlemmer blir værende i foreningen, vi vokser stadig og blir sterkere.

Vi ønsker å takke alle som har bidratt til den faglige aktiviteten i 2021! Og ønsker våre fagtillitsvalgte, medlemmer og ansatte et riktig godt nytt år fylt med faglig aktivitet, kompetanseutvikling, karriere og nettverksbygging. 

Sammen skal vi fortsette å utvikle oss. Vi ser frem til ny aktivitet, engasjement og nye deltakere i den faglige og kompetanseutviklende delen av Tekna.

Rune Storvold

Fagutvalgets leder

Karin Herou

Direktør for fag og kompetanse

Fagutvalget og prioriterte oppgaver

Faglig årsmøte 2021 ble avholdt i februar, og ble for første gang i Teknas historie avholdt digitalt. Selv om gode konsepter og løsninger for et digitalt årsmøte var på plass, gikk vi glipp av mingling og nettverksbygging på samme måte som før. Men årsmøtet fungerte likevel godt, med gode faglige diskusjoner. 

Fagutvalget har bestått av følgende personer i 2021:

 • Leder
  Rune Storvold
 • Nestleder
  Yngvild Linnea Andalsvik
 • Styremedlem
  Parul Khandelwal
 • Styremedlem
  Halvor Lauvstad Holen
 • Styremedlem
  Ida Maria Evensen
 • Styremedlem
  Reza Sharkanloo
 • Styremedlem
  Pernille Dørstad

 

Fagutvalgets arbeid

Fagutvalget har hatt et produktivt arbeidsår med engasjerte styremedlemmer og vi har gjennomført et omfattende arbeid med god støtte av administrasjonen.

Midtveis i året skiftet fagutvalget leder da Sigurd Sagen Vildåsen, ble valgt inn i Hovedstyre på R-Møtet. Hovedstyret utnevnte nestleder Rune Storvold til ny leder og Yngvild Linnea Andalsvik til ny nestleder for fagutvalget på hovedstyremøtet 26. august 2021. Fagutvalgets leder møter fast på hovedstyrets møter. 

Saker og oppfølging 

Fagutvalget frontet på R-møtet to saker på Bærekraft. Begge sakene ble vedtatt og følges opp av Bærekraftsutvalget.  

Fagutvalget fordelte ansvaret for oppfølgingen av fagsiden og oppgaver i starten av året. Dette arbeidet har vi fulgt, evaluert og løpende korrigert. Vi ser at en slik ansvarsfordeling fungerer bra og skaper både eierskap, engasjement, fremdrift og resultat. 

Bærekraft i organisasjonen

Ida Maria Evensen og Parul Khandelwal, har fulgt opp oppgaven om å være pådriver for å bruke FNs bærekraftsmål i organisasjonen.  

Frivillighet og engasjerte medlemmer 

Halvor Lauvstad Holen og Yngvild Linnea Andalsvik har hatt ansvaret for å følge opp området for å utvikle og styrke fagfrivillighet og engasjere medlemmer gjennom å utvikle et enda mer faglig aktuelt og kompetansehevende tilbud. Herunder også de fordelingspolitiske vedtatte sakene.  

 

Fagutvalgets prioriterte oppgaver 

På faglig årsmøte velges hvert år noen prioriterte oppgaver som fagutvalget skal ha spesielt fokus på. Oppgavene velges på bakgrunn av Teknas strategi og fagsidens innsatsområder. 

Fagutvalgets prioriterte oppgaver - illustrasjon  Fagutvalgets prioriterte oppgaver for 2021 har vært:

 1. Utvikling og styrking av fagfrivilligheten i Tekna.  
 2. Engasjere medlemmer gjennom å utvikle et enda mer aktuelt faglig og kompetansehevende tilbud.  
 3. Være en pådriver for å bruke FNs bærekraftsmål i organisasjonen.  

De to første oppgavene blir rapportert samlet under fordi de har overlappende tiltak.

Frivillighet og utvikling av tilbudet 

En av de store verdiene som Tekna tilbyr sine medlemmer, er et faglig tilbud som gir mulighet til å utvikle egne faginteresser samt å  finne nye fagområder man ønsker å fordype seg i. Tekna tilbyr også kurs og andre arenaer som kan bidra til å bygge egen kompetanse. Dette viktige tilbudet skal være tidsriktig og tilpasset medlemmenes behov både i løpet av yrkeskarrieren og etter. 

De ulike delene av organisasjonen har mye erfaring med hva som er etterspurt av medlemmene og hva som fungerer. Disse erfaringene må deles mellom de ulike grupperingene, avdelingene og medlemmene. I tillegg ønsker vi å benytte ressursene i Teknas sekretariat til å prosjektere nye tilbud som kan fylle nye nisjer i tilbudet vårt. 

Allerede på faglig årsmøte i 2020 ble de ulike behovene som Teknas medlemmer opplever diskutert, da særlig viktigheten av livslang læring. Påfølgende årsmøte ble viktigheten av å ta vare på erfaringene fra den lange perioden, med liten grad av fysiske møteplasser løftet. Det ble også viktigheten av fagtilbudets evne til å tilpasse seg medlemmenes behov både i forhold til tema, format og plattform.  

Engasjere medlemmer gjennom å utvikle et enda mer aktuelt faglig og kompetansehevende tilbud.

Tekna er opptatt av livslang læring og leverer i dag etterutdanning til medlemmer og kurskunder. I samarbeid med foreninger leverer vi også enkelte aktiviteter som kan kategoriseres som videreutdanning.  

Sertifiseringskurs 

I samarbeid med Norsk Betongforening leverer Tekna sertifiseringskurs innen en rekke fagspissede tema i betongbransjen. Alle kursene sertifiseres etter gjeldene bransjestandarder gjennom Betongopplæringsrådet, et bransjeråd bestående av representanter fra alle bransjeaktørene innen betong. Alle foreningsmiljøene jobber også tett på utdanningsinstitusjonene med utvikling av kompetansebehovet på fagfeltet.  

Tekna er ikke en formell utdanningsinstitusjon, men vi kan søke samarbeid der høyskoler og universitet kan akkreditere kursdeltakere. Tekna ser kontinuerlig på å kunne tilby aktuelle faglige kurs til medlemmer og andre. I alle Teknas kurs blir det gitt kursbevis.  

Tiltak for å utvikle nye samarbeid og kurstilbud:  

 • Det er vurdert om Tekna i samarbeid med clustere kan tilby kurs i feks. GMP (Great Manufacturing Practice) og QR (Quality Reseach) m.fl. Dette er et omfattende arbeid som vil fortsette inn i 2022.  
 • Kurs har hatt dialog med Høyskolen Kristiania, hvor det ble diskutert samarbeid for å søke midler for utvikling av et studieprogram på 30 studiepoeng innenfor fagområdet IT-sikkerhet. Det ble ikke noe av dette samarbeidet denne gang, da det allerede var satt i gang et utviklingsløp mellom Tekna og NTNU.  

Utvikling av bransjeprogram   

Tekna har priortert å bidra faglig i bransjeprogrammene under. Disse programmene er et samarbeid mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Regjeringen tildeler årlige midler til kompetanseutvikling innen en rekke bransjeprogram og tilbudet er gratis for Teknas medlemmer. Som en del av dette arbeidet har Tekna sikret at det er tilbud til våre medlemmer i en rekke kortere og fleksible studiepoenggivende kurs på universitets- og høyskolenivå.  

 • Bransjeprogram for Maritim næring 
 • Bransjeprogram for Olje-, gass- og leverandørindustrien  
 • Bransjeprogram for elektro-, automasjon-, fornybar-, og kraftnæringen 

Tekna jobber systematisk for å påvirke utdanningspolitikken og har fått flere gjennomslag. For mer informasjon om Teknas utdanningspolitikk, se her   

Frivillighet i Tekna 

Fagutvalget har i året som har gått gjennomført erfaringsutvekslingsmøter med Teknas fagnettverk, tilknyttede foreninger og avdelingsfagråd. I disse dialogmøtene har frivillighet vært et viktig tema. Innspill og tilbakemeldinger på hvordan rekruttering og bevaring av frivillige kan styrkes, er blitt oppsummert og tatt med videre i prosessen. Det viser seg å være mange sammenfallende behov blant de ulike grupperingene, det bekrefter svarene vi har fått gjennom innsiktsarbeidet.

Vi har videre i samarbeid med administrasjonen, kartlagt hvordan gode digitale faglige arrangementer i Tekna blir skapt, promotert, gjennomført og mottatt. Vi har som en del av denne prosessen utviklet et dashbord for arrangører som gir oversikt over andre arrangementer planlagt i Tekna regi. Disse arbeidene er beskrevet mer utfyllende under foreningspolitiske saker.

Nettverkenes verdi 

For å kunne utvide tilbudet og teste ut nye modeller for frivillighet som dekker flere av medlemmenes interesseområder, har Fagutvalget også sett behovet for å forenkle driften av dagens faglige nettverk. Dette har blant annet resultert i et forslag om forenkling av vedtektene gjennom oppdaterte mønstervedtekter.

Det er viktig for Fagutvalget å få til en reell effekt av det å være medlem av et fagnettverk. Ulike vurderinger er gjort for å finne ut hvordan vi kan styrke dette. Som en del av dette arbeidet er det igangsatt en nullpunktsanalyse blant medlemmer i fagnettverkene og lokalavdelingenes fagråd, for å kartlegge opplevd verdi av gruppene og hvordan de fungerer som samhandlings- og nettverksbyggende arena. Dette er et arbeid som vil fortsette i tiden fremover og vil være et nyttig beslutningsgrunnlag for fremtidige forbedringer.

Gjennom innsiktsarbeid er det også avdekket at en viktig drivkraft  for medlemmene er å kunne tilegne seg kunnskap om et bestemt tema, i diskusjon med andre. Dette har resultert i en pilot på en metode for faglig dypdykk; kalt Dykkerklokka.

Flere av aktivitetene beskrevet ovenfor er igangsatt, men ikke sluttført, da dette er et arbeid som tar lengre tid. Det er naturlig at neste Fagutvalg viderefører dette arbeidet.

Pådriver for FNs bærekraftsmål 

Bærekraftsmål ikoner

Fagutvalget har også hatt en prioritert oppgave om å være en pådriver for å bruke FNs bærekraftsmål i organisasjonen.

De faglige grupperingene i Tekna bidrar til å skape faglige møteplasser der kompetanseheving og erfaringsutveksling står sentralt. Fagsiden har gjennom dette et potensiale for å kunne bidra til oppnåelse av bærekraftsmålene.

Hvordan vi jobber med bærekraftsmålene i de ulike grupperingene har derfor vært et viktig fokus på fellesmøtene vi har hatt gjennom året. Dette har vært tema både i forkant av R-møtet, på faglig fellesmøte og gjennom fagutvalgets oppfølging i møte med fagnettverkene, tilknyttede foreninger og avdelingsfagrådene.

På R-møtet satte Fagutvalget på vegne av fagsiden bærekraftsmålene på agendaen under tittelen "Tekna realiserer bærekraftsmålene". Vårt budskap var at dersom vi fortsatt skal være en pådriver for en bærekraftig samfunnsutvikling, må vi ta steget videre, og som organisasjon få et mer aktivt forhold til bærekraftsmålene. Satsninger på bærekraft må styrkes og tiltak må synliggjøres både innad i organisasjonen og ut mot samfunnet. Samtidig må engasjement for leveranser til bærekraftsmålene stimuleres og støttes opp om. Her fremmet fagutvalget to vedtaksforslag; om en tydeligere handlingsplan for bærekraft og at rapportering på bærekraftsmålene gjøres mer synlig. Begge forslagene ble vedtatt.

Som en oppfølging av vedtakene om bærekraft på R-møtet har hovedstyret vedtatt å nedsette et bærekraftsutvalg som skal jobbe for å oppfylle vedtakene. Fagutvalget skal bidra i utvalget med to medlemmer, og dette blir en viktig oppgave for fagutvalget i året som kommer.

Foreningspolitiske saker 

Foreningspolitiske saker er de sakene som vedtas på faglig årsmøte og det skal jobbes videre med. I 2021 ble følgende saker løftet frem:

Faglige arrangementer post korona og informasjonsflyt (sak A og C)

Fagutvalget har koordinert kartleggingsarbeidet for å identifisere hva som skaper gode arrangementer og laget en oversikt dagens praksis ved planlegging av faglig tilbud til medlemmer.  Her har vi  blant annet sett på kommunikasjonsløpet ved arrangementer, samarbeidet på tvers av avdelinger og gitt et beslutningsgrunnlag for utvikling av arrangementer.

Målet er å engasjere flere medlemmer gjennom et faglig og kompetansehevende tilbud og samtidig utvikle og styrke fagfrivilligheten i Tekna. Faglig årsmøte ba også fagutvalget om å legge til rette for deling av gode ideer og støtte opp rundt en innsats for å beholde og rekruttere nye frivillige i faglige grupperinger.

Det praktiske arbeidet har bestått i å utføre en spørreundersøkelse blant rådgivere, styresekretærer og prosjektledere i seksjon Fag og Kompetanse, som har jobbet med arrangementene under pandemien. Målet var å samle erfaringer rundt digitale arrangementer både fra det tekniske og det praktiske perspektivet.

Som en aktivitet under mål «Samordning av fag og kompetanse tilbudet», ble det gjennomført spørreundersøkelser og intervjuer med de ansatte i seksjon for Fag og kompetanse. Dette for å kartlegge dagens situasjon rundt planlegging og gjennomføring av arrangementer. Alle innspill ble brukt i det videre arbeidet med sak A og C.

Resultat  

Et resultat av dette arbeidet er en detaljert A til Å-veiledning (dreiebok) for Tekna-ansatte og den frivillige fagsiden. Dreieboken skal lede til bedre datakvalitet, transparens og samordnet utvikling av faglige arrangementer, som kan resultere i et enda bedre tilbud for Teknas medlemmer.

Dreieboken beskriver prosesser og rutiner ved planlegging av arrangementer basert på beste praksis, og skal gi trygge rammer for samhandling, samarbeid og et beslutningsgrunnlag for alle som jobber med faglige arrangementer. Den skal også føre til mer autonomi for den frivillige fagsiden når det gjelder planlegging og registrering av arrangementer.

For å gi bedre oversikt og sørge for effektiv deling av informasjon ble det utviklet flere Dashbords i Power BI for Tekna ansatte, fagnettverker og fagkomiteer. Slike dashbords viser blant annet informasjon om avholdte og planlagte arrangementer, deltagerdata, evalueringer og forelesere. Enkelte av disse vil også etter hvert være tilgjengelig på teams for tillitsvalgte i fagnettverkene, i første omgang.

 

Rekruttere og beholde frivillige på fagsiden (sak B)

Både nyrekruttering og bevaring av styremedlemmer er kritisk for godt faglig arbeid i Tekna. Hvordan kan vi best mulig rekruttere og holde på de frivillige på fagsiden?

I samarbeid med Kommunikasjonsseksjonen, og med innsikt fra frivillighetsprosjektet i GS, skal det utarbeides en kommunikasjonsplan som skal resultere i et tydeligere budskap på nettsidene om muligheter for å bidra frivillig. Det vil også utarbeides et eget verdibudskap for det å være frivillig på fagsiden.

Arbeidet med å utarbeide alternative modeller for fagnettverk og roller i nettverkene gjøres i en arbeidsgruppe i FU bestående av Reza, Yngvild og Halvor.

Arbeidet med denne saken vil forutsette at fagnettverkene kan ta inn frivillige utover styreposisjoner, det vil si prosjektbasert og mer ad hoc frivillighet. I dette arbeidet skal det samles og deles gode eksempler på hvordan Tekna kan rekruttere frivillige og beholde interessen fra de ulike fagnettverkene.

Dette vil deles mellom fagnettverkene og fagrådene på best mulig måte.

 

Videre arbeid:  

 • Vi har funnet ut at det er ca. 30 fagtillitsvalgte som har tatt e-læringskurset for tillitsvalgte på fagsiden. Dette tilsvarer ca antall nye styremedlemmer i fagnettverkene samme periode. Vi ønsker at også nye tillitsvalgte i fagrådene og tilknyttede foreninger skal ta dette kurset. Dette må det informeres bedre om. Styresekretærene må få dette inn i sine rutiner etter årsmøtene.
 • Vi skal i samarbeid med HR fortsette å videreutvikle og oppdatere e-læringskurset for fagtillitsvalgte .   
 • Det skal jobbes videre med ulike typer frivillighet i fagnettverkene. Det planlegges en pilot i samarbeid med Bente Brunsgård.

Fag og kompetanse i Tekna

For et Tekna-år det har vært!

Tekna er i stadig vekst, og det er også den faglige aktiviteten. Det er med glede vi kan si at vi aldri før har hatt flere medlemmer i de faglige grupperingene eller større frivillighet i nettverkene, enn det vi har i dag. Vi har også levert faglig kompetanseheving på en fremtidsrettet måte til både medlemmer og ikke-medlemmer gjennom det betalte tilbudet.  Resultatet er rekordmange arrangementer og deltakere på våre faglige arenaer. 

Fagseksjonens mål - illustrasjon

I tråd med Teknas strategi, hovedstyrets handlingsplan og fagsidens prioriterte oppgaver har arbeidet i 2021 vært sentrert rundt tre mål:  

 • Levere relevante tilbud som bidrar til bevaring og rekruttering av medlemmer
 • Være en tydelig samfunnsaktør som gir Tekna kredibilitet gjennom faglig innflytelse og sikre bærekraftig omstilling
 • Vi skal styrke våre tillitsvalgte gjennom en fremtidsrettet og profesjonell sekretariatsfunksjon.

En ny hverdag  

I 2021 fortsatte vi å omstille oss til den nye og digitale hverdagen. Vi leverer i dag arrangementer over et bredt spekter av plattformer, både fysiske, digitale og hybride - alt etter hvilket tema og kvalitet målgruppen krever. 

Vi jobber kontinuerlig for å finne riktige metoder og tekniske plattformer, samtidig som vi tilpasser våre prosesser for både å opprettholde og forbedre medlemstilbudet. At vi utvikler oss er viktig for å sikre Teknas troverdighet som faglig stemme i politiske høringer og samfunnsdebatter. Gjennom dette ønsker vi å være en viktig bidragsyter i samfunnsutviklingen, og være en pådriver for kompetansehevende tiltak og fagenes utvikling.  

Ny kompetanse og utvikling 

Høsten 2021 har vi forsterket oss ytterligere digitalt, dels gjennom nye ressurser, men også gjennom å øke vår kompetanse på både eksisterende og nye digitale plattformer. Vi har som seksjon jobbet tettere enn tidligere, og samarbeidet mer på tvers av våre fagområder for å nå ut til våre målgrupper gjennom å levere et samlet tilbud og øke tilfredsheten blant frivillige for å gi de støtte til arbeid knyttet til utvikling av det faglige tilbudet.

En forbedring av vår digitalfaglige kompetanse, i kombinasjon med mer samarbeid på tvers av Tekna, er viktig for den videre utviklingen. Vi har klart å knytte til oss enda flere medlemmer til våre faglige nettverk, og vi har nådd  omsetningsmålet på kurs og konferanser. Parallelt har vi jobbet med å forbedre våre arbeidsmetoder, slik at vi til enhver tid er et godt og profesjonelt sekretariat. 

Antall arrangementer illiustrasjon
Total antall deltakere og arrangementer i regi av fagnettverk, fagråd, kurs og foreninger

 

Karriereutvikling

I 2021 har vi også hatt et fokus på faget karriereutvikling og vårt medlemstilbud innen karriere. Vi har fått et eget fagområde på nett som viser frem alle arrangementer innen jobbsøking og karriere. I 2021  har vi også videreutviklet våre digitale tjenester; “CV byggeren” og “Karrierekompasset”. Vi har også fått på plass flere kurs innenfor jobbsøking og karriereutvikling. 

Lokalavdelingene 

Vi har et tett samarbeid med lokalavdelingene for å levere gode lokale arrangementer. Samarbeidet har gitt resultater: 
Vi har gjennom året hatt en høy gjennomsnittsevaluering på all aktivitet. Aldri tidligere har antall deltagere på lokale arrangementer vært høyere. To eksempler fra året som gikk var Teknologidagen og Realfagsdagen, begge i samarbeid med Oslo avdeling.

Samarbeid med fagutvalget  

Fagutvalget har vært en god støtte og sparringspartner for sekretariatet, og bidrar til å at vi alle jobber i tråd med Teknas strategi. Sammen har vi hatt et godt og resultatrikt samarbeid rundt å utvikle kompetansetilbudet, frivilligheten og med en enda større satsning på bærekraft. 

Kurs- og konferanseavdelingen 

Tekna har en profesjonell kurs og konferanseavdeling som leverer betalbare kurs, konferanser og lederutvikling for både medlemmer og ikke-medlemmer. I samarbeid med ledende fageksperter utvikler vi høyaktuelle, faglige møteplasser og kompetansehevende tilbud. Teknas kurs- og konferanseavdeling skal være en faglig spydspiss og levere etterspurt kompetanse som bidrar til utvikling i arbeidslivet og samtidig gir økt synlighet for Tekna. 

Flere hundre kurs og konferanser i 2021 

Kurs- og konferanseavdelingen har i løpet av 2021 levert flere hundre kurs og konferanser. Første halvår i 2021 ble alle våre kurs og konferanser gjennomført digitalt på grunn av pandemien.  Da høsten 2021 gav oss mulighet til å gjennomføre fysiske arrangementer, har vi siste halvdel av 2021 gjennomført en miks av både fysiske og digitale arrangementer. 

Antall kursdeltakere illustrasjon
Figuren viser oversikt over total antall arrangementer, både fysiske og digitale. 

 

Vi har i løpet av høsten 2021 også testet hybride konferanser. Tallene våre viser at majoriteten av våre deltakere ønsker å delta fysisk på våre arrangementer.  Under 10 prosent meldte seg på digitalt når muligheten for fysisk oppmøte var til stede.  

Våre kurs er åpne for både Tekna-medlemmer og ikke-medlemmer. I fjor var 47 prosent av deltakerne medlemmer.  

Omsetningsmålet for 2021 var på hele 24,5 millioner kroner i toppomsetning. Selv om de endelige tallene ikke er helt klare, ser det ut til at vi når dette målet med god margin. Hele året har vi styrt for å holde oss til målet innenfor - 3,7 millioner i bunnlinje, også dette ser det ut til at vi klarer.   

Antall kurs - illustrasjon
Figuren viser total antall arrangementer både fysiske og digitale

 

Vi fortsetter å levere innen majoriteten av våre fagområder. Vi ser at Ledelse og utvikling, Energi, Bygg og anlegg, It og tele, Samferdsel og Olje og gass er blant de seks største fagområdene. 

Avdeling Fag og fagnettverkene

I Tekna er det 14 fagnettverk . Faglig dekker disse i stor grad bredden av Tekna-medlemmenes fagområder. Avdeling fag sørger for både drift og utvikling av fagnettverkene. Utvikling oppnår vi gjennom samhandling og samarbeid mellom fagnettverkene, innad i seksjon for Fag og kompetanse og på tvers i Tekna. Arbeidet har resultert i en tydelig fagstemme og en posisjon som en troverdig og kompetent fagforening både internt i Tekna og i den offentlige debatten.   

I 2021 har vi jobbet med å videreutvikle rammene for fagnettverkene, i tråd med Fagutvalgets prioriterte oppgaver og Teknas verdier. Dette har resultert i følgende arbeid.  

Oppdaterte nettsider for fagnettverkene, en fornyet faglig plattform, forslag til nye mønstervedtekter, Teams for tillitsvalgte for alle fagnettverkene, oppdatert fagnettverksmodell og videreutvikling av fagstyresekretærrollen. 

Medlemstall fagnettverkene 2021
Tekna har 14 ulike fagnettverk. Denne figuren viser total antall medlemmer i de ulike fagnettverkene i 2021. 

 

Rekordår

Så til tross for at nok et år med Covid-19 har lagt mange begrensninger på de faglige fagnettverkene, har vi gjort mye for at frivilligheten i Tekna nå blir ivaretatt på en enda bedre måte.  

Dette har medført en rekord i antall arrangementer og påmeldte deltakere på våre aktiviteter.  

Tilnærmet alle fagaktivitetene har vært gjennomført digitalt for å gi et faglig tilbud til Tekna-medlemmer i hele landet, noe som har ført til en rekord i antall påmeldte deltakere. Det er imponerende at vi med flere aktiviteter og flere påmeldte til våre arrangementer også har klart å ivareta kvaliteten på det faglige innholdet. Deltakerne har evaluert kvaliteten på aktivitetene til 5 (på en skala fra 1 til 6).  

 

Antall faglige arrangementer - illustrasjon
Figuren viser total antall arrangementer, både fysiske, digitale og de i samarbeid med andre aktører. 
Figuren viser antall medlemskap totalt

Stor økning i medlemmer

Gjennom 2021 har det vært et høyt fokus på rekruttering til fagnettverkene, blant annet gjennom kampanjer. Ved inngangen til 2021 hadde vi 32 000 medlemmer i fagnettverkene. Ved inngangen til 2022 er antall medlemmer økt til nærmere 41 000, en økning på 28 prosent fra 2021. Merk at ett medlem kan være med i flere nettverk. Dette tallet angir antall medlemmer i hvert nettverk, summert.

Tekna Fag og fagnettverkene bidro også som fagressurser til flere av de betalte tilbudene til medlemmer, samt i de lokalavdelingenes faglige aktiviteter.  Dette samarbeidet fortsetter også i 2022, og vil ytterligere profesjonaliseres. I tillegg var Fag og fagnettverkene aktive bidragsytere inn mot  mange høringer og leverandører på flere av både fagutvalgets- og representantskapets saker.

Avdelingsfagråd 

Flere av Teknas lokalavdelinger har avdelingsfagråd. Disse hører både til avdelingene og til fagsiden i Tekna. Fagrådene skal ivareta både lokal og faglig virksomhet innenfor en avdeling eller region. 

Medlemmer lokalavdelingene - illustrasjon
Figuren viser oversikt over de ulike avdelingsfagrådene i Tekna og antall medlemmer i den respektive avdeling.

 

I 2021 ble det gjennomført 12 arrangementer i regi av avdelingsfagrådene. Majoriteten av arrangementene var digitale, men til tross for pandemi og restriksjoner ble fire kurs gjennomført med deltakere til stede. I sum har det vært 593 deltakelser på kurs eller seminarer arrangert av fagrådene i lokalavdelingene. 

Antall arrangementer - illustrasjon
Antall arrangementer, deltagere og evalueringsscore for avdelingsfagrådene. 

Tilknyttede foreninger

Tekna samarbeider med eksterne fagmiljøer innenfor nær sagt alle bransjer og fungerer som sekretariat for 14 selvstendige foreninger

Foreningene er tilknyttet gjennom avtaler og samarbeidet er først og fremst av faglig karakter.  

Målet er å gi et gjensidig bredere faglig tilbud til hverandres medlemmer og bidra som Teknas forlengede arm mot samfunn og industri.

tilknyttede foreninger 2021 - illustrasjon
Figuren viser en oversikt over tilknyttede foreninger og total antall medlemmer i de ulike foreningene. 

 

Rekordomsetning

I 2021 har vi opplevd en generell vekst i både tilbud og etterspørsel sammenlignet med 2020. Året gav oss også tidenes høyeste deltagelse på kurs med 10 181 deltakere, fordelt på 134 kurs.  

Den faglige kvaliteten på arrangementene er også sterk, med en samlet gjennomsnittscore på 5,1 av totalt 6. Resultatet er en rekordomsetning på 17 millioner kroner.  

Den faglige tyngden til de 14 foreningene er sentrert innenfor fagområdene bygg, anlegg og eiendom og samferdsel areal og infrastruktur. De to største arrangementene i porteføljen; “Norsk betongdag” og “Fjellspregningskonferansen”, ble i år gjennomført som fysiske arrangementer med en rekorddeltagelse på henholdsvis 265 og med 1070 deltakere.  

Tilknyttede foreninger - antall arrangementer - illustrasjon

 

Videreutvikling og tilpassing

I tilknyttede foreninger jobber vi også videre med å teste ut og tilpasse konsepter for å møte fremtidens digitale behov på en best mulig måte.  

Aktivitetene som blir gjennomført i foreningene får god støtte av sekretariatet.  Gjennom året har det vært et spesielt fokus på oppgavefordelingen mellom støtteapparatet (GS) og frivilligheten i foreningene. For at foreningsstyrene skal fortsette å opprettholde den faglige leveransen og kvaliteten i tilbudene til medlemmer og kunder, er det behov for forutsigbarhet i leveranser, gode rammevilkår, i tillegg til gode rutiner og kompetanse i sekretariatet.  

Det er mye gull i den faglige kompetansen i foreningene både innen prosjektarbeid, standardisering og bærekraft, som er en god grobunn for videre samarbeid i 2022.  

 

Teknas karrieretilbud

For å kunne ha et godt karrieretilbud til våre medlemmer, satser Tekna på å skape gode og attraktive digitale karrieretjenester på tekna.no. De siste årene har vi lansert flere tjenester på feltet. 

 • CV-byggeren hjelper medlemmene lage en god CV og søknad. Gode hjelpetekster i løsningen samt muligheten til å sende inn CV/søknad til gjennomlesning hos en av våre erfarne veiledere, skal hjelpe våre medlemmer med CV- og søknadsprosessen.  
 • I 2020 ble første versjon av Karrierekompasset lansert. I 2021 har vi videreutviklet denne. Tjenesten skal hjelpe medlemmer til å lettere finne sine jobbmuligheter gjennom å utforske sine jobbmatcher i tjenesten.  
 • I 2021 har vi jobbet med nye nettsider på Tekna.no som vi kaller jobbsøk og karriere. Her kan medlemmene finne alt de lurer på om jobb og karriere på samme sted. Vi har tatt utgangspunkt i en karrierereise og samlet informasjonen i naturlige steg, slik at brukeren skal få rett informasjon til rett tid. Sidene har allerede en høy visningsrate og noen av informasjonssidene som “Hvordan skrive en god CV” ligger på topp på Google. Tekna er med dette arbeidet, ledene innen karriereinformasjon på norske nettsider per i dag. 
 • Vi tilbyr også karrierekvelder og karrierekurs digitalt. Disse er nå samlet under en egen kategori Jobbsøk og Karriere, slik at tilbudet er mer tilgjengelig for de som trenger det.  

I løpet av 2021 har 792 medlemmer fått hjelp av Teknas veiledere til å gjennomgå sin CV eller jobbsøknad.

Teknas teknologi- og realfagsatsing  

For å sikre utviklingen av dagens og fremtidens samfunn, er vi helt avhengig av at flere mennesker tilegner seg teknologisk eller realfaglig kompetanse. En av Teknas viktigste oppgaver er derfor å bidra til at flere unge velger en teknologisk eller realfaglig utdanning.  

Aktivitetene Tekna bidrar til, både nasjonalt og lokalt skal treffe barn og unge, fra småbarnsalder til elever på videregående skole. I 2021 har vi også hatt et fokus på foreldre som målgruppe. 

Tekna jobber både praktisk og politisk for at flere barn skal velge teknologi- og realfagsutdannelser i fremtiden
Tekna jobber både praktisk og politisk for at flere barn skal velge teknologi- og realfagsutdannelser i fremtiden.

 

Realfag og bærekraft  

Teknas realfagssatsing er en del av Teknas bærekraftsarbeid. At bærekraft er en motivasjonsfaktor for barn og unges realfagsinteresse, er vel etablert. Gjennom realfagssatsningen ønsker vi å løfte frem konkrete eksempler på hvordan realister og teknologers arbeid er avgjørende for utviklingen av en bærekraftig fremtid, dette være seg moderne diagnostikk og medisinsk behandling, klimaforskning og miljøteknologi, arbeid for velferd og helse i utviklingsland, i å sikre en bærekraftig energiforsyning eller på veien mot økt likestilling. 

 

Våre hovedsamarbeidspartnere 

Tekna er en viktig støttespiller og proaktiv aktør innen rekruttering til realfag. Vi er synlige og er til stede på flere viktige arenaer for aldersgruppen 13-16 år.  

Vi får stadige forespørsler om støtte til ulike tiltak, og samarbeider godt med både store og små, nye og gamle aktører. Et overordnet mål er at vi hele tiden skal jobbe i tråd med gjeldende kunnskap på området, og være et konstruktivt, fleksibelt og positivt bidrag til feltet.  

Det er viktig for oss at store, solide aktører får støtte til å fortsette sitt gode påvirkningsarbeid, samtidig som vi skal bidra til at nye, gode initiativer får etablert seg. Det legges en handlingsplan i felleskap med hver enkelt samarbeidspartner, med hensyn på å nå bredt ut med tanke på alder og tema. 

 

 

Samfunnsmidler

Hvert år deler Tekna ut rundt 3 millioner kroner som grunnorganisasjonen i Tekna kan søke om. Pengene skal støtte medlemmenes engasjement i lokale saker og bidra til å synliggjøre Teknas samfunnsrolle. 

I 2021 delte Tekna ut 2 946 132 kroner fordelt på 67 søknader for å stimulere til lokal aktivitet i foreningen. Til sammen ble det registrert 68 søknader til en verdi av 3 462 132 kroner.  Et flertall av prosjektene tildeles til prosjekter innen teknologi og realfag, og er rettet mot barn og unge. 

 

Teknas samfunnsmidler illustrasjon
Tildelte midler i 2020 og 2021 fordelt på antall prosjekter

 

Bedre rutiner og oppfølging  

I 2021 har færre prosjekter blitt planlagt og gjennomført grunnet Covid-19. Samtidig har rutinen og systemet for oppfølging av prosjekter fra sekretariatet og dialog med prosjektleder, blitt ytterligere forbedret. 

Gjennom 2021 har administrasjonen også utviklet ny søknadsportal for samfunnsmidlene som en integrert del av Teams for tillitsvalgte. Denne løsningen benyttes for søknader og tildelinger i 2022.  I tillegg har vi utarbeidet tydeligere søknadskriterier og revidert retningslinjene for tildeling, for i større grad å engasjere en større del av Teknas grunnorganisasjon. Reviderte retningslinjer vil bli gjeldende for tildelinger i 2023. 

Tildeles to ganger i året  

Samfunnsmidlene forvaltes av sekretariatet, som legger frem beslutningsgrunnlag til en valgt komité bestående av to representanter fra Fagutvalget (FU) og to fra Avdelingsutvalget. FU behandler og godkjenner vedtak og oversender vedtak til Hovedstyret for endelig beslutning. 

Ordningen tildeler midler to ganger i året. Det er et prinsipp om å overbooke med 20 prosent i tildelingen, slik at man sikrer at alle midlene blir brukt. Prinsippene er vedtatt av Hovedstyret og R- møtet 2019. 

Oppsummerende video

Til toppen