Fagutvalgets årsrapport

Hensikten med denne årsrapporten er å fortelle om årets virksomhet og å synliggjøre en samlet oversikt over Teknas faglige aktiviteter. Årsrapporten behandles på Faglig årsmøte 8.-9. februar 2019 og kan brukes for å vise omfanget av aktiviteten. Rapporten for året 2018 er inndelt i tre hovedbolker. Bolk 1 gir en orientering til Faglig årsmøte om arbeidet med de prioriterte oppgavene som ble vedtatt på årsmøtet i 2018, og som bygger på Tekna 2020 og Hovedstyrets prioriteringer for perioden 2018-19. Bolk 2 beskriver øvrige faglige aktiviteter, og bolk 3 er en samlet rapportering fra de faglige grupperingene. Rapporten ligger i sin helhet på Teknas lukkede nettsider hvor faglige grupperinger og andre kan henvise direkte til sitt arbeid og sin del av rapporten når det er ønskelig.

Gerd Nilsen

Fagutvalgets leder

Bente Brunsgård

Direktør Fag og Karriere

Innledning

FagutvalgeIt har i 2018 videreført arbeidet med utvikling av det faglige tilbudet i Tekna og har bidratt i foreningens fellesaktiviteter og prosjekter. Fellesmøte for faglige grupper i regi av Fagutvalget har nå blitt en årlig tradisjon og en viktig faglig møteplass. I år ble også avdelingsfagråd og utvalgte foreninger invitert. Variasjoner over samarbeid på tvers er alltid hovedtema, i år var det FNs bærekraftsmål og Tekna 2024 som stod i sentrum. Fagutvalgets prioriterte oppgaver som ble vedtatt på Faglig årsmøte i 2018 er fulgt opp og Fagutvalget har ved dette også bidratt til å følge opp Tekna 2020, Teknas handlingsplan 2017-2018 og Hovedstyrets prioriteringer. I tillegg har fagsiden vært aktiv i debatter som danner grunnlaget for Teknas neste strategiplan (Tekna 2024). Den nye strategien vil danne grunnlag for tettere samarbeid mellom de ulike deler av Tekna og bidra til at Tekna enda bedre kan jobbe for bærekraftige arbeidsplasser i en omskiftelig verden.

Årsrapporten viser at Tekna har et faglig tilbud med stor faglig bredde og et omfattende nedslagsfelt både geografisk og organisatorisk. Mange av Teknas faglige grupper er aktive og bidrar med faglige høringsinnspill og deltar i med samfunnsdebatten på sine områder. Nytt av året var et samarbeid med ITS Norge og Standard Norge under Arendalsuka.

Det har vært et sterkt fokus på få det faglige fellesskapet til å synes og til å vokse videre i 2018, og det ble etter oppfordring fra Presidenten på Faglig årsmøte satt et nytt mål for faglige nettverk frem mot R-møtet 2019 på 25.000 medlemmer.

Tekna Kurs utvikler kurs og konferanser og tilbyr behovsrettete kurs for Teknas medlemmer og arbeidslivet for øvrig. Kursvirksomheten er selvfinansierende og bidrar med et økonomisk overskudd til Tekna. Overskuddet går bl.a. til videreutvikling av Teknas faglige tilbud til medlemmene. Tekna Kurs hadde i 2018 en omsetning på cirka 35 mill. kroner og ca. 5000 deltakere fordelt på 165 ulike kurs og konferanser.

Fagutvalget takker alle som har bidratt til faglig aktivitet i 2018!

Frivillig innsats og faglig engasjement hos medlemmene er en grunnpilar i Tekna, særlig innen fag. Det gir oss fornøyde medlemmer som fortsetter i Tekna, og bidrar til at vi får nye.

Lykke til videre med satsingen på faglig kompetanse, karriere og nettverksbygging!

Faglig årsmøte 2018

Faglig årsmøte 2018 ble avholdt 9.-10. februar på Scandic Hotel, Lillestrøm med 32 stemmeberettigede deltakere. Første dag stod de formelle sakene på agendaen; faglig årsrapport for 2017, prioriterte oppgaver for 2018, foreningspolitiske saker, og valg av Fagutvalg og valgkomité. Teknas president, Lise Lyngsnes Randaberg, innledet om Hovedstyrets forventninger til Fagsiden og Fagutvalgets leder innledet om årsrapport og prioriterte oppgaver.

Representanter for faglige grupperinger viste stort engasjement og det ble en god debatt om både prioriterte oppgaver og foreningspolitiske saker. 11 foreningspolitiske saker ble behandlet, hvorav 8 ble vedtatt og 3 falt.

Lørdagen var i sin helhet viet Teknas nye strategi. Dette var det første i en rekke debattmøter som Hovedstyret holdt i løpet av første halvdel av 2018, for å få medlemmenes innspill til Teknas strategi. Fagsiden fikk dermed fordelen av å være først med sine innspill. Representanter fra InFuture forklarte sine metoder og presenterte fremtidsscenarier basert på trendanalyser. Deltakerne stemte så på hvilke trender som virker mest relevante før temaene ble diskutert i grupper. Gruppene fikk anledning til å presentere sine betraktninger eller konklusjoner. Representanter fra InFuture tilrettela arbeidet og samlet inn resultater fra avstemning og diskusjoner for videre bruk i strategiprosessen.

Fagutvalget og valgkomiteen

Fagutvalget har i denne periode bestått av:

 • Gerd Nilsen (Leder), Thermo Fisher Scientific. Bosted: Oslo/Tromsø.
 • Sigrid Rønneberg (Nestleder), NTNU. Bosted: Trondheim.
 • Olav Fjeld Kraugerud, EWOS Innovation AS. Bosted: Ås.
 • Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter. Bosted: Kristiansand.
 • Sigurd Sagen Vildåsen, SINTEF Manufacturing AS. Bosted: Trondheim fram til oktober, deretter Raufoss.
 • Pernille Dørstad, Statnett SF, gikk ut i perioden, ble ikke erstattet. Bosted: Oslo
 • Kristine Hopland Sperre, Akvaplan-Niva AS. Bosted: Tromsø.
 • Turid Helen Felli Lunde, Haukeland universitetssjukehus. Bosted:Bergen

Fagsidens valgkomite har i denne periode bestått av:

 • Ernst Kloosterman, Kloosterman BioConsult, Tromsø
 • Svein-Erik Svendsen, Sarpsborg kommune, gikk ut i perioden og ble erstattet av Päivi Teivainen-Lædre, Skretting Aquaculture Research Centre AS, Stavanger, etter vedtak i Hovedstyret 14.desember 2018.
 • Sølve Marie Tegnér Stenmark, Malakoff videregående skole, Moss

Fagutvalgets arbeid

I 2018 har Fagutvalget hatt syv ordinære møter og et strategimøte hvor man jobbet med Fagutvagets prioriterte oppgaver for 2018. Flere av de ordinære møtene hadde også mulighet for deltagelse på Skype. Representanter fra Fagutvalget har i tillegg deltatt på møter med Hovedstyret og dets øvrige utvalg, faglig fellesmøte, samt på Hovedstyrets dialogmøter. Det er behandlet 46 vedtakssaker og 55 orienteringssaker.

Fagutvalgets fem prioriterte oppgaver for 2018 var:

 1. Iverksette tiltak for å mobilisere for frivillighet i foreningen
 2. Etablere Tekna som en tydelig stemme innen ikt/digitalisering og helse/biotek
 3. Utvikle rollen som nettverksaktør og legge til rette for flere tverrfaglige møteplasser
 4. Engasjere barn og unge, også utenfor Teknas nettverk
 5. Være relevant for medlemsberettigede, uavhengig av hvilken tilknytning de har i arbeidslivet

I tillegg ble det besluttet i Fagutvalget at man ønsker å gå videre med en prioritert oppgave fra 2017, «Grønn omstilling».

Fagutvalget startet med å analysere status og mulige tiltak og laget «Fagutvalgets arbeidsdokument» som ble distribuert til alle faglige grupperinger i august. Her ble det også gitt noe bakgrunnsinformasjon og foreslått tiltak som grupperingene ble oppfordret til å bidra med. 

Iverksette tiltak for å mobilisere for frivillighet i foreningen

Teknas arbeid er avhengig av engasjerte og motiverte frivillige. På representantskapsmøtet i 2017 fikk fagsiden gjennomslag for en frivillighetssatsning i Tekna der motivasjon, utfordringer og potensialer innenfor frivilligheten skal kartlegges i hele Tekna. Dette er nå bl.a. blitt godt forankret i strategiprosessen til Tekna. I 2018 har generalsekretariatet og Hovedstyret videreført det praktiske arbeidet med frivillighetssatsingen og holdt Fagutvalget oppdatert på utviklingen. Ved opprettelsen av Tekna Space har vi valgt å teste en ny form for frivillighet der vi i stedet for å danne et nytt fagnettverk har laget et prosjekt der de som bidrar som frivillige er løsere tilknyttet enn de tillitsvalgte i et tradisjonelt nettverk.

Etablere Tekna som en tydelig stemme innen IKT/digitalisering og helse/biotek

For at Tekna skal etablere en tydelig stemme innen et fagområde er det viktig at samarbeidet og kommunikasjonen internt i fagforeningen er god. Vi må kunne spille på de gode tillitsvalgte vi har i alle delene av Tekna, dette krever blant annet godt samarbeid mellom fagsiden og lønns- og interessesiden, samt med gode bidrag fra Teknas ansatte.

Teknas president er en sterk og tydelig stemme innen IKT/digitalisering, som fronter utfordringer og løsninger på dette området på konferanser og i media. Innen helse/biotek har ikke foreningen én klar stemme, men de relevante faglige nettverkene har bidratt, sammen med lokale tillitsvalgte, til høringssvar og kronikker både lokalt og nasjonalt.

Fagutvalget ble i 2018 invitert inn med ett medlem i referansegruppen for Akademikernes representant i Kompetansebehovsutvalget (KBU) for helse. Dessverre er denne referansegruppen nå oppløst siden gruppens mandat opphørte fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Mer om arbeidet med å etablere Tekna som en tydelig stemme innen helse/biotek er beskrevet under foreningspolitiske saker fra årsmøte 2018, nummer 3d: “Flere ansatte med master innen teknisk-naturvitenskapelige fag inn på sykehusene”.  Det henvises også til årsrapporten fra Tekna Biotek, hvor høringer og debatter er omtalt.

Utvikle rollen som nettverksaktør og legge til rette for flere tverrfaglige møteplasser

Teknas rolle som nettverksaktør er noe av det som gjør at vi skiller oss fra andre fagforeninger. Fagutvalget har gjennom året diskutert ulike tiltak for å videreutvikle denne rollen. Samarbeid på tvers av Tekna er svært viktig for å løse denne oppgaven og vi har som en start satt i gang et tettere samarbeid med Tekna Ung og Tekna Student. Dette ble tatt opp på landssamlingen til Tekna Ung, og det er fulgt opp med samtaler mellom Tekna Ung og Generalsekretariatet om emnet som en naturlig del av deres arbeid. Faglig årsmøte 2019 arrangeres i sammenheng med studentenes årsmøte, tanken bak å samlokalisere årsmøtene er nettopp for å knytte sammen nettverkene på fag- og studentsiden i Tekna.

Arbeidet med å knytte sammen de ulike delene av Tekna bidrar til at vi kommer noen steg videre mot å nå FNs bærekraftsmål nummer 17 “Samarbeid for å nå målene”. Bredden i Tekna gjør at vi kan bidra til å sette søkelys på samarbeid på tvers av aktører og bransjer. Tematikken kan imidlertid videreutvikles, og det er et betydelig potensial å definere mer konkrete tiltak i lys av Teknas strategiske satsinger og bærekraftsmålene som overordnet rammeverk.

Engasjere barn og unge, også utenfor Teknas nettverk

Å engasjere barn og unge er en del av teknologi- og realfagssatsningen. Fagutvalget har i år valgt å sette fokus på barn og unge utenfor Teknas nettverk, da disse er vanskeligere å nå for Tekna. Vi har vurdert det slik at skolen er den bredeste inngangen til målgruppen. Gjennom Fagutvalgets arbeid i denne prioriterte oppgaven har vi invitert alle avdelinger, avdelingsfagråd og faglige nettverk til å fortelle hvordan de jobber med temaet, og flere har gitt innspill til et «inspirasjonsnotat» med konkrete eksempler, som er vedlagt årsmøtepapirene. Vi har også foreslått en pilot med mål i å «lære foreldrene å hjelpe ungene med lekser i realfag», og dette prosjektet har blitt tildelt samfunnsmidler. I fremtiden er det viktig å fortsette det gode arbeidet som gjøres lokalt innen temaet. I tillegg bør Tekna som organisasjon bl.a. samarbeide med skoler for å nå foreldre som ikke er Tekna-medlemmer, da foreldrene er viktige for barnas deltakelse.

Være relevant for medlemsberettigede, uavhengig av hvilken tilknytning de har i arbeidslivet

Teknas lover har som formål å samle alle som har, eller holder på med, en høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning. Dette fører til at vi har en bred medlemsmasse med mange individuelle medlemmer som opplever et bredt spekter av utfordringer. I et arbeidsliv i kontinuerlig endring mener Fagutvalget at det er viktig å opprettholde Teknas mål om å være en nyskapende organisasjon som tilbyr medlemmene et tilbud som er tilpasset deres arbeids- og livssituasjon i dag og i fremtiden. 

For å løse denne oppgaven må vi se på hele Tekna og hvordan vi kan samarbeide internt. Fagutvalget har derfor i 2018 løftet denne problemstillingen opp til Hovedstyret, som har igangsatt ulike tiltak for å gjøre Tekna mer tilpasset enkeltmedlemmer. På lønns- og interessesiden i Tekna drives i dag mye av arbeidet via bedrifts- og etatsgrupper. For medlemmer som ikke er tilknyttet en slik gruppe er tilbudet noe begrenset og det har vist seg utfordrende å finne optimalt tilbud til denne gruppen. Det jobbes med å forbedre våre selvhjelpsverktøy på nett, og det er satt av administrative ressurser til å håndtere henvendelser fra medlemmer. Mange problemstillinger er felles for mange uavhengig av arbeidssted. Fagsiden er i dag sammen med avdelingssiden en viktig møteplass for de av våre medlemmer som ikke er tilknyttet en bedriftsgruppe. Vi i Fagutvalget ønsker et tettere samarbeid med de andre delene av Tekna for å finne gode måter å formidle problemstillinger som ikke fanges opp via bedrifts- og etatsgrupper.

Teknas «Karriereprosjekt» inneholder flere elementer som svarer på noen av utfordringene i denne prioriterte oppgaven og det jobbes kontinuerlig med å utvikle egne tilbud til arbeidssøkere. Et eksempel er det jevnlige arbeidet med å gjøre våre websider bedre egnet som verktøy for våre medlemmer. Fagnettverket Tekna Egen bedrift bidrar til en møteplass og et tilknytningspunkt for en gruppe av medlemmene våre som ikke har den tradisjonelle tilknytningen til en bedriftsgruppe, og fagsiden jobber stadig med å utvikle kurs og konferansetilbudet for medlemmer uavhengig av jobb- og livssituasjon. Det jobbes for tiden bl.a. med å utbedre tilbudet til ledere. Enkelte avdelinger har også faggrupper med tilbud for medlemmer i ulik tilknytning til arbeidslivet.

Lenker til mer informasjon på Tekna.no:

Konkrete tiltak for grønn omstilling

Fagsiden satte på Faglig årsmøte i 2017 fokus på konkrete tiltak for grønn omstilling. Gjennom vedtaket i sak 3f på årsmøtet ble Fagutvalget bedt om å “utarbeide og synliggjøre en visjon og strategi for å fremme løsninger og ideer som skaper arbeidsplasser basert på kunnskap, kutter utslipp, ruster samfunnet mot fremtidens uvær og er konkurransedyktig”. Vi ble også bedt om å “utrede en prioritert og konkret tiltaksliste som innebærer et nasjonalt løft for nye, grønne, konkurransedyktige arbeidsplasser som i tillegg bidrar til kutt i klimagassutslipp og klimatilpasning”.

Betydning av vedtaket ble støttet av undersøkelsen «Kartlegging av Tekna medlemmenes holdninger og meninger rundt miljø og klima» som ble utført i 2017. Fagsiden arbeidet videre med oppgaven på faglig fellesmøte høsten 2017 og flere av nettverkene har temaet på agendaen.

Fagutvalget tok med seg innspillene inn i 2018 og valgte å beholde det som en prioritert oppgave. I andre halvår 2018 ble arbeidet med «konkrete tiltak for grønn omstilling» delt i to:

 1. Tekna som organisasjon og hvordan arbeidet med egne tiltak følges opp.
 2. Den samlede (faglig) aktivitet i Tekna i skal ses på i relasjon til bærekraftsmålene.

Punkt 1 angår hele Tekna og er derfor løftet til Hovedstyret, som 21.9 2018 vedtok at de «ønsker å følge opp oppfordringen med å ta inn det vi gjør på miljø i Teknas årsberetning. Administrasjonen får i oppdrag å forberede en sak i samarbeid med Fagutvalget om Teknas miljøpåvirkning.». Fagutvalget må også i fremtiden holder fokus på hvordan vi kan gjøre tiltak som oppfyller “konkrete tiltak for grønn omstilling” i arbeidet med Teknas overordnede strategi.

Fagsiden startet arbeidet med bærekraftsmålene, punkt 2, på Faglig fellesmøte høsten 2018. Videre fremmer fagutvalget en egen sak på faglig årsmøte 2019 der hele fagsiden utfordres til videre arbeid med bærekraftsmålene. Fagutvalgets rolle i denne saken fremover vil være å passe på at den overordnede tilretteleggingen vi stimulerer til blir konkret og brukervennlig nok til at fagsiden som helhet lykkes med å innarbeide bærekraftsmålene i sitt arbeid på en måte som er hensiktsmessig for den enkelte gruppering.

Innen andre halvår 2019 kan det være hensiktsmessig at fagutvalget ser om organiseringen av disse arbeidsoppgavene er formålstjenlig.

Foreningspolitiske saker fra Faglig årsmøte 2018

Det rapporteres på status i forhold til vedtak fattet på Faglig årsmøte 2018. De foreningspolitiske sakene er listet etter tema med aktuelt vedtak først og deretter hva som er gjort innen de enkelte sakene.

3a Fag og strategi

Vedtak: Fagsiden oppfordres til å mobilisere fagsidens engasjement i strategiprosessen som pågår og på denne måten påvirke strategiprosessen.

Innspill fra fagsiden over flere år har etterhvert slått rot i foreningen, frivillighet har blitt et eget prosjekt og bærekraft er nå en sentral del av strategien. Innspill innen kompetanse og karriere som sentralt for Tekna kommer også er et tydelig avtrykk i strategien. Fagutvalget har blitt orientert løpende om strategiarbeidet og benyttet anledningen til å gi fagsiden anledning til å være først ute innspill til Hovedstyrets strategiprosess gjennom Trendsamlingen på lørdagen etter Faglig årsmøte 2018. Fagutvalget har deretter benyttet enhver anledning til oppfordre fagsidens medlemmer til å stille på Trendsamlinger og Hovedstyrets dialogmøter i sitt område. Fagutvalgets medlemmer har vært representert på de aller fleste slike møter gjennom året.

3b. Frivillighet

Vedtak: Faglig årsmøte oppfordrer fagsiden til å teste ut, motivere for og organisere frivillig arbeid på nye måter. Og dele erfaringer med hverandre og Tekna for øvrig.

I 2018 ble frivillighetsprosjektet etablert og en systematisk gjennomgang av frivillighet og tillitsvalgte i hele Tekna adressert. Det danner nå grunnmuren i forslaget som Lønns og interesseutvalget kom med på årets «HS møte med utvalgene» om et 2019 som de tillitsvalgtes år. Det står mer mer om frivillighet under Fagutvalgets prioriterte oppgaver

3c. Endring av «Vedtekter Fagutvalget og Faglig årsmøte»

Vedtak: Faglig årsmøte godkjenner endringene i Vedtekter for Fagutvalget og Årsmøtet og sender de videre til Hovedstyret for godkjenning.

Vedtaket formaliserer vedtak fra R-møtet. Vedtektene er også godkjent av Hovedstyret og er nå gjeldende vedtekter for Fagutvalget og Faglig årsmøte.

3d. Sak: Flere ansatte med master innen teknisk-naturvitenskapelige fag inn på sykehusene

Vedtak: Faglig årsmøte støtter Tekna Biotek og Tekna Helse og teknologi sitt ønske om at det skal settes i verk konkrete tiltak for å jobbe med punktet «Helse- og omsorgsmyndighetene må verdsette og ansette flere fagpersoner med høy teknisk-naturvitenskapelig utdanning» i helsepolitisk dokument, og at saken inkluderes i fagutvalgets arbeid i 2018. Siden dette er en sak som favner bredt blant Teknas fagområder, er det hensiktsmessig at Teknas fagutvalg koordinerer saken.

Følgende tiltak er identifisert, noen er iverksatt og noen er planlagt

 • Etter Faglig årsmøte 2018 har det blitt avholdt ett telefonmøte i arbeidsgruppen som skulle jobbe med dette punktet. Der kom det fram at det er to adskilte problemstillinger.
  • 1: Det er generelt liten kunnskap blant sykehusledelsen om hvilken kompetanse Tekna-medlemmene besitter og hvordan de kan bidra til bedre og sikrere drift i et moderne sykehus. Her snakker vi om alt fra strålingsfysikere, matematikere, prosessingeniører, biokjemikere, IKT-personell, osv.
  • 2: Bioteknologenes stillingsforhold på sykehusene. Deres kompetanse blir lite verdsatt og dårlig lønnet, og faste stillinger er relativt sjeldne. Her er det stort behov for å vise fram hva bioteknologene kan bidra med av utvikling av nye og bedre metoder, faglig innsikt som gir flere forebyggende helsetiltak (ref. antibiotikaresistens), større og bedre evne til selvstendig arbeid, osv. Denne personalgruppen jobber innen livsvitenskap og gjerne i laboratoriene. Består ofte av molekylærbiologer, biokjemikere, biofysikere, bioteknologer, osv.
 • Det er viktig med samarbeid med lønn og interesse ved Lønns- og interesseutvalget. Tekna bør være representert i ansettelsesprosessene, men denne tilgangen er noe begrenset.
 • Store ulikheter finnes mellom sykehusene - også innad mellom klinikkene/divisjonene. Vi trenger å kartlegge status mht. ansettelsesprosesser og lønnsforhold.
 • Helse Sør-Øst har vært kontaktet, og de adresserte, i et eget ansvarsområde, dette med ansatte i foretaket som har en mastergrad uten profesjon.
 • Det utarbeides et skriv om problemstillingen som danner grunnlag for en liten spørreundersøkelse blant de relevante tillitsvalgte får å gi saken et bredere faktagrunnlag å jobbe videre med. Fagsiden ønsker større oppmerksomhet på Sykehussektoren rundt de problemstillingene som reises under dette punktet. Det jobbes videre med hvordan fagsiden kan bidra konstruktivt inn mot lønns- og interessesiden i et videre arbeidet med dette i 2019.
 • Kompetansebehovsutvalg (KBU) er en samling fagfolk og sentrale fagorganiserte, som bistår de ulike departementene med utredninger og anbefalinger. Sammen med Tannlegeforeningen, Legeforeningen og Psykologforeningen har også Tekna én representant (fra Fagutvalget) i en referansegruppe for Akademikernes deltaker i KBU for helsevesenet.

3e. Kontakt- og arbeidsgruppe for innovasjon, nyskaping og næringsutvikling

Vedtak: Tekna Egen bedrift og Tekna Biotek etablerer en kontaktgruppe for innovasjon, nyskaping og næringsutvikling der øvrige faglige grupper med interesse for dette saksfeltet inviteres til å delta. Mandat for gruppen fremgår av saksfremstillingen til årsmøtet.

Arbeidet er i gang og det er utarbeidet et notat for diskusjon og oppfølging i et møte som er planlagt på nyåret 2019.

3h. Administrative rutiner ved søknad om Samfunnsmidler

Vedtak: Fagutvalget skal jobbe med å forenkle og forbedre de administrative rutinene rundt samfunnsmiddelsøknader, inkludert gode rutiner for søknad og rapportering som gjør det enklest mulig for medlemmer å ta ansvar for prosjekter

Før invitasjon til å søke Samfunnsmidler for 2019 ble det gjort en del administrative endringer. For det første ble det gjort forenklinger i søknadsskjemaet. Flere felter ble slått sammen/fjernet. I tillegg ble færre felter satt som obligatoriske. Tilbakemeldingene er at skjemaet har blitt enklere å bruke.Etter innsendelsen av søknad får nå, fra høsten 2018, innsender en e-post som kvittering for innsendt søknad og som inneholder en kopi av selve søknaden. Når det gjelder utvikling av søknadsportalen slik at man kan mellomlagre søknader og få en oversikt over tidligere søknader er dette en utviklingsprosess som tar lengre tid. Dette kan tidligst være på plass høsten 2019.

Under «Minside» på tekna.no er det for de siste søknadsrundene også lagt ut en oversikt over alle innvilgede søknader for hver søkerunde. Dette bidrar til åpenhet,og oversikten kan være en inspirasjon til andre når søknader skal utarbeides. Før søkerunden høsten 2018 ble det også laget en oversikt med eksempler på prosjekter som har fått støtte gjennom Samfunnsmidler. Disse oversiktene har med lenker til arrangementene slik at det skal være enkelt å finne utfyllende informasjon om prosjektene/arrangementene.

3i. Tildelingskriterier for Samfunnsmidler

Vedtak: Faglig årsmøte oppfordrer Fagutvalget til å jobbe for å legge til rette for at samfunnsmiddelpotten i hovedsak brukes til relativt nye prosjekter.

Fagutvalget får i oppdrag å arbeide for en ny budsjettpost hvor tildelingen kan skje administrativt for faste realfagsprosjekt med etablerte samarbeidspartnere som FLL [First Lego League], Newtoncamp, Forskerfabrikken og Lær kidsa koding.

Fagutvalget oppfordres til å se på mulighet for mer fleksible tildelingsperioder.

En egen pott Teknologi og realfag ble fremmet i Fagutvalgets innspill til budsjett for 2019. Det ble ikke tatt til følge i Hovedstyrets behandling av budsjettet. En egen pott til teknologi- og realfagsprosjektene ved siden av budsjett for Samfunnsmidler, vil kunne redusere fleksibiliteten.

Hovedstyret har etter forslag fra Fagutvalget besluttet en prøveordning med to søknadstidspunkter, et som vanlig på høsten 2018 og et nytt på våren 2019. Ordningen evalueres etter mottak av søknader på våren.

3j. Database over arrangementer

Vedtak: Fagutvalget skal jobbe for å opprette en database over de gode arrangementene som kan være til inspirasjon for andre arrangører i Tekna.

Det jobbes med verktøykasser for tillitsvalgte. Det er mulig å søke i arrangementer å DinSide.

Andre saker Fagutvalget har behandlet i 2018

 • Økt medlemstall i nettverkene. Fortsatt fokus på de faglige nettverkene og på å øke medlemstallet i disse for å spre kjennskapen om det faglige arbeidet i Tekna. Vi nådde målet om 14 000 medlemmer i faglige nettverkene innen R-17. Nå er målet for R-19 satt til 25.000.
 • Nettverk i Tekna. Fagutvalget har godkjent nye vedtekter for Tekna Olje og Gass og For Tekna Big Data. Fagutvalget har besluttet en lavterskelvariant for Space området, og fulgt opp intensjonen om å utforske nye måter å drive faglig aktivitet på. Energi er foreslått som et nytt fagområde man skal se på i nettverkssammenheng, og det er under utredning.
 • For første gang på lenge er antallet søknader og total søknadssum vesentlig større enn tilgjengelige midler. Det vitner om stort engasjement i organisasjonen og god markedsføring av tilbudet.
 • Fagutvalgets oppgaver og rolle. Fagutvalget setter fokus på egen rolle og vil utfordre organisasjonen til å utvikle seg i takt med Teknas strategi og de utfordringer vi opplever i samfunnet.
 • Fagutvalget og generalsekretariatet er i kontinuerlig dialog for å sikre et effektiv og hensiktsmessig samarbeid, både mht. praktisk tilrettelegging og tidsaktuelle samarbeidsformer.
 • Samarbeid med studentene for å knytte medlemmene tidligere og tettere til oss gjennom faglige nettverk. Samlokalisering av årsmøter skaper arena for nettverksbygging og felles faglig og politisk inspirasjon.
 • Høringssaker. Politikkdokumenter som er behandlet i Fagutvalget er Høyere utdanning og forskning, Skolepolitikk samt Klima, miljø og energi.
 • Bærekaftsmålene.

Faglig fellesmøte

Faglig fellesmøte siste torsdag i november er nå en etablert tradisjon, og inkluderer nå alle faglige grupperinger: Teknas fagnettverk, avdelingsfagråd og tilknyttede foreninger.

Temaet for Faglig fellesmøte 2018 var bærekraft.

Presidenten redegjorde for at det er god forankring for bærekraft i Teknas måldokumenter, og trakk frem flere paragrafer og paralleller i sin tale.

De faglige grupperinger var invitert til å fortelle hvordan 2-3 utvalgte bærekraftsmål er en integrert del av grupperingens arbeid. Av FNs 17 bærekraftsmål var 12 nevnt av en eller flere grupperinger, og fordelingen er vist i figuren under.

Faglig fellesmøte.jpg

Det var stor entusiasme i arbeidet og alle hadde gode poenger i sitt bidrag. Og det underbygger det faktum at Tekna har jobbet med bærekraft i mange år, det som er nytt nå er økt oppmerksomhet rundt målene og dermed grunnlag for bedre samarbeid på tvers og større innsats innen viktige områder.

Det var hentet inn profesjonell hjelp med å sette scenen, i form av et foredrag fra Pure v/Stine Lise Hattestad og bistand til å gjennomføre et godt gruppearbeid.

Gruppene fikk bla i oppdrag å komme med en pitch for å synliggjøre hvor Tekna kunne ta en rolle, og her er noen av forslagene. Tekna kan ta en rolle i å være en sterk stemme og pådriver for bærekraft gjennom å ha fokus på dette i sine arrangementer og engasjere medlemmene i å delta i debatten. Opplyste medlemmer gir mer opplyst fokus på bærekraft. CO2 reduksjon er en rolle vi kan være mye tydeligere på. Tekna sin sterkeste rolle er å kunne få fagmiljø til å samarbeide på tvers for å finne de nye løsningene. Mange Tekna-medlemmer er, eller kommer, i en posisjon der de påvirker beslutninger – som ledere, faglige nøkkelpersoner etc.

Evaluering fra deltakerne på møtet var gjennomgående positiv. Verktøykasse og en litt mer fyldig rapport distribueres til faglige grupperinger i en egen utsendelse.

Hovedstyrets møte med utvalgene

I forkant av møtet leverte utvalgene en rapport om de tre viktigste saker i 2018, og Fagutvalget valgte å fortelle om:

Samarbeid

Fagutvalget er opptatt av samarbeid på tvers i Tekna, og oppfordrer bl.a. avdelingene til å samarbeide med fagnettverkene for å oppnå bedre tilbud med mindre belastning på enkeltpersoner. Kompetanse er et tema som vil være velegnet for samarbeid mellom alle utvalgene, men særlig med lønns- og interessesiden.

Bærekraft

Fagutvalget har stor oppmerksomhet på grønn omstilling og bærekraft. Fagutvalget tror at FNs bærekraftsmål kan være et godt rammeverk for å jobbe sammen på tvers av fag og på tvers av organisasjonen på en mer kraftfull måte. Bærekraft er relevant for alle, men ikke alle har Teknas medlemmer som kan bidra med gode løsninger for et bærekraftig samfunn.

Rekruttere barn og unge, også utenfor Teknas nettverk

Fagutvalget har hatt som prioritert oppgave Engasjere barn og unge, også utenfor Teknas nettverk. Dette er et tema som krever innsikt og testing av nye måter å jobbe på. FU har samarbeidet GS prosjektleder og har også innhentet erfaringsnotater fra avdelingene. Det jobbes med å lage en erfaringsdatabase som kan lette avdelingenes arbeid med å nå ut til nye grupper.

I møtet presenterte utvalgenes sitt syn på Utfordringer 2019. Fagutvalget snakket om 3 særlig Tekna-relevante bærekraftsmål:

 • Samarbeid for å nå målene
 • God utdanning
 • Bærekraftige byer og samfunn

Faglig virksomhet i 2018

Seksjonen for fag og karriere

Seksjonen består av tre avdelinger og virksomheten er beskrevet under. I tillegg ligger oppfølging av flere sentrale prosjekter og koorindering av arbeidet med tjenestedesign i Tekna til seksjonen.

Avdeling Fag

Hvert av fagnettverkene har en ansvarlig rådgiver i Avdeling Fag. Fagnettverkene og avdelingen har et godt og nært samarbeid for å få flest mulig medlemmer skal få ta del i det viktige tilbudet som Teknas faglige nettverk er. Et viktig arbeid fagnettverkene har gjort i 2018 sammen med Avdeling Fag er å øke antall medlemmer i fagnettverkene. Målet er 25 000 medlemmer til R-møtet 2019. Totalt i de 12 fagnettverkene ved utgangen av året var 20 000 medlemmer. Dette gir fagnettverkene et større nedslagsfelt innen sine fagmiljø og når ut til flere som kan ha glede av alt de kan få være med på via nettverkene. Nettverkene vi har startet tidligere også har vokst seg store og bærekraftige, og vi ser på å utvide aktiviteten til flere nettverk på bakgrunn av medlemmers faglige interesser eller behov, eller ved alternative arbeidsformer for frivillighet i 2019.

Nettverkene arrangerte 77 faglige møter i 2018 med 4441 fysiske deltakere. Vi har også hatt en andel deltakere på streaming. 4441 deltakere er en økning på 20% siden 2017, og ekstra gledelig er at vi har hatt mange samarbeidsarenaer mellom nettverkene. Vi har en økning av streamede arrangementer og enda flere får ta del i viktig kompetanse og faglig utvikling digitalt.  Streaming opptakene er knyttet til fagbloggene våre og tilgjengelig på Tekna sine nettsider.

Fagnettverkene har også i 2018 deltatt i høringer og vært aktive på politisk front. Særlig aktivitet har det vært innenfor havbruk og fiskehelse, som har levert flere delmål og pamfletter i eget prosjekt, men også innen blant annet helsedata og andre tverrfaglige områder. Dette arbeidet krever både politisk innsikt og engasjement i fagnettverk og i avdelingen, i samspill med øvrig politisk arbeid, for Tekna sine medlemmer i foreningen.

Avdeling Fag har også ansvar for Teknas teknologi og realfagssatsning og karrieretjenester. Flere av nettverkene har hatt aktiviteter koblet opp mot disse områdene og i 2019 vil Tekna lansere digitale løsninger for medlemmene våre på karrieretjenesten, samt utvide aktiviteter rettet mot barn og unge.

Kurs

Tekna Kurs utvikler markedsorienterte kurs og konferanser for Teknas medlemmer og arbeidslivet generelt. Innholdet er basert på direkte research i aktuelle målgrupper, dialog med ressurspersoner og digitale undersøkelser. Kursavdelingen består av 8 prosjektledere, et markedsteam på tre personer og avdelingsleder. Tekna kurs har som mål å tilby behovsrettete kurs for Teknas medlemmer og arbeidslivet for øvrig. Kursvirksomheten er selvfinansierende og bidrar med et økonomisk overskudd til Tekna. Overskuddet går bl.a. til videreutvikling av Teknas faglige tilbud til medlemmene. Tekna kurs hadde i 2018 en omsetning på cirka 35 millioner kroner (MNOK) og ca. 5000 deltakere fordelt på 165 ulike kurs og konferanser. Tekna kurs har ambisjon om å være den faglige spydspissen i Tekna, og kan raskt kartlegge trender og gjøre research på disse for å teste ut nye fagområder og nisjer overfor Teknas medlemmer. Gjennom markedsundersøkelser og nye arrangementer tar Tekna pulsen på markedet og identifiserer hva medlemmene etterspør og har behov for. Denne konseptutviklingen bidrar til å styrke Tekna som en relevant kompetansepartner for medlemmene.

2018 har presentert en rekke større arrangementer, og etterspørselen etter kurs har vært jevn. Noen viktige høydepunkter er Kursdagene innen bygg, anlegg og eiendom 2018 i Trondheim, CO2 konferansen, Kundeservicedagene, Helseteknologikonferansen, Brannforum, Teknologiutvikling og drift av hurtigbåter, VA Jus 2018 mfl.

Det vært fulltegnet på kurs som Tekna lederutvikling (GILA), Praktisk prosjektledelse, Vern og kontrollanlegg, MS Project for byggebransjen mm. og det ble lansert et nytt lederutviklingsprogram Innovativt lederskap som har slått an. I tillegg har konsepter innen endringsledelse vært attraktive høsten 2018.

Flere produkter er relansert etter ny research og med ny design.

Teknas kurs og konferanser markedsføres hovedsakelig gjennom e-post, og i stadig større grad gjennom søkemotoroptimalisering og digitale flater. Det har satset videre på innholdsmarkedsføring, der det utvikles aktuelle artikler rundt aktuelle trender eller bransjer som brukes i markedsføring blant annet i sosiale medier. Google Adwords benyttes både i organisk og betalt form for å være synlige i et stadig mer digitalt samfunn. Facebook er også en svært viktig markedsføringskanal.

Tekna kurs overtok i 2018 Lerchendal konferansen, et samarbeid mellom Tekna, NTNU, Sintef og Forskningsrådet. Lerchendal konferansen var tidligere outsourcet til et event byrå. Konferansen ble vellykket både innholdsmessig og økonomisk under Teknas ledelse, og dette videreføres i 2019.

Tekna kurs jobber kontinuerlig med evalueringer og bruker disse til å forbedre og videreutvikle porteføljen for 2019.

Avdeling Foreninger

Tekna samarbeider med eksterne fagmiljøer – hovedsakelig fagspisse foreninger innenfor nær sagt alle bransjer. De er tilknyttet gjennom avtaler, og samarbeidet er først og fremst av faglig karakter. Av og til jobbes det også om felles politiske saker.

Målet med samarbeidet er å gi et gjensidig bredere faglig tilbud til hverandres medlemmer enn man kan gjøre hver for seg. Kort og godt – synergi i praksis!

Ved utgangen av 2018 var det 15 tilknyttede foreninger som har sitt sekretariat hos Tekna Foreninger. De fleste av dem har både personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer. Til sammen utgjør dette et usedvanlig stort nettverk. Hver av foreningene representerer faglig spisskompetanse både nasjonalt og internasjonalt. Flere av foreningene er involvert i FoU-prosjekter og er dermed viktige aktører i faglig utvikling.

Det praktiske samarbeidet gjøres av Teknas avdeling for tilknyttede foreninger. Avdelingen leverer administrative tjenester, og bistår foreningene i aktivitetene deres, bl.a. tilrettelegging av seminarer, workshops, kurs og konferanser. Den samlede aktiviteten ses ofte i sammenheng med nøytrale møteplasser for erfaringsutveksling og arenaer der man kan formidle resultater fra utviklingsarbeid.

De 15 foreningene har til sammen en omsetning i størrelsesorden 40 millioner. Av deres 7685 medlemmer (inkludert bedriftsmedlemskap) er 3072 Tekna-medlemmer. Foreningene gjennomfører ca 140 registrerte arrangementer (seminarer, fagmøter, kurs, konferanser) med totalt over 7000 deltakere/bidragsytere.

Samfunnsmidler

Hovedhensikten med Samfunnsmidlene er å skape aktivitet lokalt ute i organisasjonen og profilere Tekna som en relevant samfunnsaktør. Det er viktig at flest mulig prosjekter får midler, slik at prosjekter gjennom initiativ fra medlemmene blir gjennomført. Rammen for tildeling av Samfunnsmidler er satt til 2 MNOK. Men med vedtak om overbooking til 2,4 MNOK for å innfri prosjekter tilsvarende 2 MNOK.

Søkermassen består i all hovedsak av representanter fra avdelingene, Studentgrupper, Fagnettverk, Fagråd og Tekna Realistene Det ble for 2018 registrert 84 søknader om tildeling av Samfunnsmidler for til sammen 3,2 MNOK. Samlet omfang av alle prosjektene er anslått til 7,9 MNOK. I 2018 ble 79 av 84 prosjekter godkjent. Hoveddelen av prosjekter som fikk tildeling av midler innfrir på tildelingskriteriet teknologi og realfag, rettet mot barn og unge.

I 2018 videreførte vi ordningen med tildelingsrådet, bestående av representanter fra både Fagutvalget og Avdelingsutvalget, i tillegg til representanter fra GS. Representasjon fra AU i evalueringsrundene kvalitetssikrer at alle kriteriene til søknadene blir evaluert på en objektiv måte, i tillegg til at alle innspill fra relevante deler av grunn-organisasjonens tillitsvalgtapparat blir tatt med. Det har også i 2018 blitt arbeidet videre med en digitalisering av plattformen for både søknads- og rapporteringsskjema. Dette har forenklet og forbedret søknadsprosessen for samfunnsmidler. Tilbakemeldinger for den digitale utviklingen jobbes det videre med i 2018.

Rekruttering til teknologi og realfag

Evaluering av prosjekt og samarbeidspartnere

Rekruttering til teknologi og realfag er et strategisk viktig område for Tekna og organisasjonens medlemmer. I 2018 har det blitt gjort en større gjennomgang av Teknas teknologi- og realfagssatsning, med hensyn på evaluering og videreutvikling. Tekna jobber både praktisk og politisk for at flere barn skal velge teknologi- og realfagsutdannelser i fremtiden. Det gjør vi fordi Norge er helt avhengig av at flere av fremtidens voksne velger våre medlemmers utdannelser.

Samarbeidet med alle eksisterende partnere har blitt evaluert. I tillegg har det vært to innspillsrunder i organisasjonen, både blant relevante aktører i grunnorganisasjonen, og blant samtlige medlemmer gjennom medlemsbrevet i oktober 2018. Hovedstyret har kommet med innspill i to omganger, og det er gjort en omfattende gjennomgang av satsingen internt i generalsekretariatet.

Våre hovedsamarbeidspartnere i perioden 2015 – 2018 har vært Lær Kidsa Koding, Forskerfabrikken og First Scandinavia. Gjennom disse har vi bidratt til at:

 • 250 000 barn har fått en innføring i koding i skolen
 • 1400 barn har deltatt på Newton Camp
 • 72500 barn og unge har fått delta på Forskerkurs og sommerskole
 • 6000 elever i Osloskolen har lært seg koding på AKS/SFO
 • 40 000 elever har fått delta på FIRST Lego League
 • 92 436 elever (elevundervisningsdager) har hatt en dag på et Newtonrom
 • det finnes minst 100 aktive kodeklubber der det i 2017 var 621 frivillige og 4800 barn

For 2019 er det besluttet å videreføre samarbeidet med FIRST Scandinavia, Forskerfabrikken og Lær Kidsa Koding. I tillegg tas organisasjonen Passion for Ocean med som ny samarbeidspartner, og det tegnes avtaler med Nasjonalt senter for realfagsrekruttering og Vitensenterforeningen.

Fem temaer ligger til grunn for det videre arbeidet med Teknas teknologi- og realfagssatsning. Vi skal:

 • Arbeide for politisk påvirkning og gjennomslag innen aktuelle saker
 • Arbeide for økt synlighet av Teknas realfagssatsning
 • Engasjere medlemmene, og tilrettelegge for frivillighet
 • Være en nettverksbygger, og ha en ledende rolle i å samle ulike aktører som jobber med rekruttering til realfag
 • Videreutvikle strategiske samarbeid for å nå definerte målgrupper

Aktiviteter i 2018

I 2018 har Tekna og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering tatt initiativ til en nasjonal tenketank av rekrutteringsaktører. Arbeidet har fått navnet Teknologipakten, og er foreløpig i defineringsfasen. NITO, Fellesforbundet, LO, NHO og IKT-Norge er invitert med i styringsgruppen, og målet er at Teknologipakten skal være et initiativ som forener gode krefter innen rekrutteringsfeltet, og bidrar til at alle drar i samme retning.

I tillegg til samarbeid med FIRST Scandinavia, Forskerfabrikken og Lær Kidsa Koding, har vi samarbeidet med Norsk Teknisk Museum og Norway Makers om Oslo Skaperfestival, med ca 3000 deltakere. Vi har støttet Norges største hackaton for barn og unge, Hack4no. Vi har arrangert en rekke programmeringskurs, både for barn og unge, lærere og andre.

Tekna har også gjennomført en rekke interne arrangementer rettet mot barn og unge og deres realfagsinteresse. I Bergen og Agder har det blitt arrangert inspirasjonsdager for realfag med til sammen ca 750 deltakere. Videre har 18 avdelinger arrangert kjemiske juleverksted for barn og unge, og Oslo avdeling har blant annet arrangert to familiesøndager på Norsk Teknisk Museum samt tur til Solobservatoriet på Harestua.

Tekna har svart på høringer som direkte eller indirekte har betydning for teknologi- og realfagssatsningen:

 • Fagfornyelsen – siste innspillsrunde kjerneelementer
 • Høring om skisse til nye læreplaner
 • Innspill til Akademikernes kunnskapspolitiske dokument
 • Forslag om ny struktur i matematikk i videregående opplæring
 • Integrering av forskning tidlig
 • Videre har Teknas politikkdokument om skole blitt revidert.

Fagbloggene og videooverføring av arrangement

Tekna har også i 2018 tilbudt de faglige nettverkene videooverføring av arrangementer, mot gjenytelsen at sendingen sendes ut direkte og åpent og at vi kan benytte opptaket åpent i ettertid. Mens de faglige nettverkene får tilbudet for alle arrangementer, får de tilknyttede foreningene gratistilbudet for ett arrangement per halvår.

Alternativt har vi utført tjenesten for 6000,- for korte arrangementer.

Fagbloggene

Det gir en god forsterkning når vi legger videoavspilleren direkte i innlegg i fagbloggene. Fagbloggene promoterer sendingene, gir dem en kontekst og dermed en søkbar synlighet på nettet. Videoopptakene gir fagbloggene rikt innhold og lesere, og gjør oss dermed synlige.

Fagbloggene 2018:

ledelse.tekna.no

energi.tekna.no

bygg.tekna.no

ikt.tekna.no

biologi.tekna.no

forskning.tekna.no

infrastruktur.tekna.no

workinginnorway.tekna.no (på engelsk)

Fagbloggene har stor andel trafikk fra søk. Folk kan dermed finne Tekna via våre faglige begreper. Fagbloggene er det sosiale Tekna-mediet som vokste mest etter LinkedIn i 2017: 14% vekst i antall besøkende.

I 2018 fikk Tekna Bygg og anlegg et betalt oppdrag som besto i å ta over og forvalte et ferdig utviklet innhold: En stor del av «Lavenergiprogrammet» som ble 63 blogginnlegg på byggebloggen. Et verdifullt innhold som gir mye ny søketrafikk. 

Videooverføring gir følgende nytteeffekter

Den åpne distribusjonen på nettet medfører at Tekna og samarbeidspartnere får profilert seg som faglige aktører. Det er klimavennlig og vi yter god service til medlemmene når de slipper å reise. Vi mottar et økende antall henvendelser fra medlemmer som ønsker at arrangementer skal filmes, slik at de kan følge med hjemmefra. 

Tekna Studio

Tekna Studio har vært i drift siden 2016 og har gjort det enklere å streame arrangementer. Flere faglige nettverk og interne GS-miljøer bruker video-muligheten, som for eksempel Juridisk avdeling og tillitsvalgtopplæringen. 

Aktiviteten i 2018

Vi hadde 63 streamede arrangementer i 2018, hvorav 60 var åpne for alle.

ARRANGEMENT I REGI AV  BLOGG DIREKTESEERE
Kunstig intelligens i helsesektoren   THelseT og TBigD IKT  147
Oppdrett av hoppekreps som fôr FEIM (Oslo) Biologi 21
Et kritisk blikk på Parisavtalen FEIM (Oslo) Energi 38
Naturlige kuldemedier NKjøleteknF Energi 97
Miljøvennlig betong TByggA Bygg                               129
Seniortanker om energi FEIM (Oslo) Energi 32
Big data innen helsetjenester TBigD Ikt 83
Planlegge for klimaendringer TKlima Energi 47
Solceller som energikilde  TKlima Energi 65
Hydrogen som energikilde FEIM (Oslo) Energi 52
Roboter på byggeplass  TByggA Bygg 103
Seksjonering TSamfunns. Infrastruktur 302
Seminar om havvind TKlima Energi 65
Genteknologiloven   TBiotek Biologi 22
Energy Transition Outlook    FEIM (Oslo) Energi 53
Fremtidens energiindustri FEIM (Oslo) Energi 29
Hva vet internett om deg?  TBigD IKT 91
Samfunnsutviklingsdagen TSamfunns. Infrastruktur 99
Samferdsel – reloaded NveiTF Infrastruktur 34
Big data og industri 4.0 TBigD IKT 141
Hygieniske barrierer Vannforeningen Biologi 157
ITS World Congress  ITS Norge Infrastruktur 24
Ledelsesfilosofi FEL (Oslo) Ledelse 29
Blockchain i godstransport  ITS Infrastruktur 96
Å bo i solen er ingen … TByggA Bygg 141
Brannfarlige kuldemedier NkjøleF Energi 36
Oppgjør i staten Tekna(JurA)   32
Verdens raskeste bil Eli Forskning 19
Hvordan få oss til å gå mer TKlima Infrastruktur 4
Blockchain i utviklingsarbeid FTU Ledelse 126
Grønt og smart Norge 2030 Tekna(SP) Infrastruktur 63
AI i byggebransjen  TByggA Bygg 82
Patentering Gründerne(Oslo) 62
Python TBigD IKT 117
Kjøleanlegg og eco-design krav NKF Energi 45
Ny som tillitsvalgt Tekna   36
Oppdragsforskning TForskerne Forskning 67
Bo på Mars  FirstLegoLeague Infrastruktur 90
Robotisering av Stavanger   TBigD IKT 63
Norsk leverandørindustri FEIM (Oslo) Energi 14
Bilfrie byer TByggA Bygg 48
Fra avfall til ressurs TBiotek Biologi 29
Finsk kjernekraft  FEIM (Oslo) Energi 44
Maskinlæring av musikk TBigD IKT 46
Kraftlinjer og biologisk mangfold FEIM (Oslo)   25
Effektivisering innen BA TByggA Bygg 80
Edge vs Cloud computing TBigD IKT 112
E-postsikkerhet TBigD IKT 39
Climate Change Adaptation  TKlima Energi 23
Parisavtalen – igjen FEIM og TKlima Energi 32
Ny teknologi mot kriminalitet TBigD og TBiotek IKT 69
Energieffektivisering Vannforeningen  Biologi 128
Evnerike barn  TRealist Forskning 56
Hva må du vite om pensjon Tekna (Jur) Min side 17
Big data i finans TBigD IKT 93
Havvind FEIM (Oslo) Energi 14
Dagslys og utsyn TByggA Bygg 70
Norsk helseteknologi FTU Ledelse 21
Urban avrenning Vannforeningen Biologi 177
Klimagassberegninger NBetongF Bygg     89
Big data i havbruk  Havåker  Biologi 111
Ny amerikansk klimarapport TKlima Energi 27
Tunneler og smarte veier TByggA Infrastruktur 43

Årets mest sette direktesending var Tekna Samfunnsutviklernes dag om seksjonering.

Mest sette arkivklipp er «Evnerike barn» på forskningsbloggen, «Python» på IKT-bloggen og «Å bo på Mars» på infrastrukturbloggen. 

Årets utfordringer

Seerne blir mer kresne og vi strekker oss for at sendingene skal stadig skal oppnå høyere kvalitet. Dette gjør at operatørene fortsatt har en relativt kompleks jobb. På den annen side gjør et vanskelig arbeidsmarked for ungdom at det er lett å få tak i interesserte operatører. Vi forsøker å finne ungdom med dette som karrierevei, slik at vi kan hjelpe dem på veien. 

En annen utfordring er et ganske stramt regime innen e-postmarkedsføring for å sikre at Tekna ikke fremstår som «spammer». Vi markedsfører bare til de det er relevant for.

Prioriteringer og utfordringer i 2019

Siste halvår har sosial medieredaksjon hjulpet til med gjenbruk av innholdet, slik at vi har tilbudt «gull fra arkivet» og på flere måter gjenbrukt innhold. Dette bør videreutvikles! Mer arbeid bør legges inn i å finne hvem innholdet er relevant for. Data bør analyseres. 

Faglige grupperinger

Tekna Big data

Tekna Big Data tar for seg stordata, kunstig intelligens, tingenes internett, industri 4.0 og relaterte fagfelt. Det har på halvannet år blitt Teknas sjette største faglige nettverk, med rundt 1 600 medlemmer ved utgangen av 2018.

Nettverket ledes av et styre på åtte personer, og har hatt hjelp fra en lokal gruppe medlemmer i Stavanger.

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Aktiviteten i 2018 har vært høy, med 20 arrangementer. Det har vært god variasjon i møteformen, med foredragsmøter, debattmøter, praktiske workshoper og mer uformelle, lavterskel møteplasser.

De fleste arrangementene har vært holdt i Oslo, men det har også vært to i Trondheim, ett i Stavanger og ett i Kongsberg. 14 ble arrangert i samarbeid med andre.

Som digitalt tilbud til medlemmene har tolv av møtene blitt streamet. Tekna Big Data har publisert tre artikler og 32 videoer på Teknas IKT-blogg. Fire av årets arrangementer, inkludert en podkast-innspilling Tekna Big Data bidro til, har profilert Teknas president og/eller Teknas politikk.

Styret ønsker å forbedre tilbudet og tjenestene til medlemmene, og har blant annet – som første faglige nettverk – begynt å sende ut automatisk velkomst-e-post til alle nye medlemmer. E-posten forteller hva de kan forvente som medlemmer, avhengig av bosted. Nyinnmeldte bes samtidig oppgi hvorfor de har meldt seg inn, hvilken kompetanse de har etc., for å legge til rette for et best mulig tilbud. Det er opprettet en forslagskasse for å senke terskelen for å gi innspill om nye aktiviteter.

Styret har også deltatt på relevante møteplasser i foreningen, så som fellesmøter og dialogmøter.

Noen utvalgte aktiviteter

«Maskinlæringsworkshop – Python» som ble holdt i september, viste seg veldig populær og ble raskt fullbooket (55 påmeldte) – selv med ganske begrenset markedsføring. Også ventelisten (20 personer) måtte til slutt stenges. 117 fulgte møtet på streaming, noe som er blant årets høyeste streaming-tall. Evalueringene var veldig gode med 9,1 av 10. En ny utgave av workshopen er satt opp i januar 2019.

Frokostmøtet «Big data og finans» ble også svært vellykket, med 82 påmeldte og 93 på streaming. Dette møtet fikk årets beste evaluering i Tekna Big Data, med et helhetsinntrykk på hele 9,4 av 10. Styret var også godt fornøyd med å ha nådd ut til medlemmer i finansnæringen, en gruppe som ikke har fått veldig mange faglige Tekna-tilbud tidligere.

Høsten 2018 nådde Tekna Big Data dessuten en viktig milepæl ved å gjennomføre sitt første årsmøte. Med det ble nettverket og styret formelt etablert etter oppstartfasen. Årsmøtet ble arrangert sammen med et møte om maskinlæring og musikk, som fikk årets nest beste evaluering: 9,3 av 10.

Bilder fra året som har gått

Maskinlæringsworkshop – Python: Innleder Esten Leonardsen og deltakerne i diskusjon

Tekna Bid Data2.jpg

Big data og finans: Lokalet var overfylt, men deltakerne var storfornøyde og ga årets beste evaluering

Tekna Bid Data3.jpg

Big data og finans: Lokalet var overfylt, men deltakerne var storfornøyde og ga årets beste evaluering

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

De opprinnelige målsetningene for året var å «komme opp på et aktivitetsnivå som er bærekraftig og i tråd med medlemmenes forventninger». Med 20 arrangementer har aktiviteten overgått målsetningen.

 Årets arrangementer har vært populære, med totalt 1 369 påmeldte deltakere (ca. 1 174 personer, siden noen har deltatt på flere møter) og 1 126 som har sett på streaming. 13 av arrangementene har blitt evaluert, og deltakernes helhetsinntrykk har vært veldig bra, med et snitt på 8,8 av 10 mulige.

 Styret er dermed meget godt fornøyd med året.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2019

Styret har mål om å nå ut til, lytte til, være relevant for, og aktivisere nettverkets medlemmer. Styret ønsker videre å styrke og videreutvikle sitt digitale tilbud til medlemmene. 

Som konkrete målsetninger for 2019 ønsker styret å videreføre en aktivitet på minst fem arrangementer i Oslo og ett i Trondheim per semester. Styret vil dessuten ta initiativ for å øke medlemsaktiviteten andre steder i landet. For å lykkes med dette, er styret avhengig av at flere medlemmer utenfor Oslo-området engasjerer seg. 

Styret har videre et mål om å holde flere arrangementer som aktiviserer deltakerne og/eller bidrar til nettverksbygging, eksempelvis workshoper.

Tekna Biotek

Tekna Biotek jobber for faglig tilbud til alle Tekna-medlemmer innenfor bioteknologi, biologi, kjemi, farmasi, næringsmiddel, biokjemi og tilsvarende. Tekna Biotek jobber for kunnskapsformidling, nettverksbygging, å skape tverrfaglige møteplasser og synliggjøring av fagområdet. Gruppen mener det også er viktig å jobbe for gode vilkår for forskning, innovasjon og næringsliv.

Antall medlemmer ved utgangen av 2018: 1581

Styrets medlemmer: Styreleder + 8 medlemmer

 • Ernst Kloosterman, leder
 • Halvor Lauvstad Holen, nestleder
 • Veronica Hjellnes
 • Lina Cekaite
 • Harrieth Lundberg
 • Harald Meidell Knutsen
 • Turid Helen Felli Lunde
 • Eva Katrin Bjørkeng
 • Terje Hekkelstrand

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen:

Vi har utover styret hatt 32 tillitsvalgte fordelt på 5 fagkomiteer rundt om i landet i 2018:  

 • Fagkomite Oslo
 • Fagkomite Trondheim
 • Fagkomite Tromsø
 • Fagkomite Stavanger
 • Fagkomite Bergen

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Det ble gjennomført 18 arrangementer i ulike byer, mest kveldsseminarer, med i total 908 deltakere. Et nittende arrangement med ca 40 deltakere ble gjennomført i samarbeid med Bioteknologirådet: «Framtidens regulering av genmodifiserte organismer», i anledning av lanseringen og høringsmulighetene til den nye genteknologiloven. Den nye genteknologiloven var et viktig tema for Tekna Biotek i 2018, og flere av våre seminarer handler om dette.  Ny genredigeringsteknologi, med CRISPR som mest kjente eksempel, gir mange muligheter innenfor bioteknologi. Tekna Biotek vil bidra at ny genredigeringsteknologi finner innpass i vitenskap og samfunn, og ikke vil møte samme skjebne som GMO-teknologi generelt.

Vi har også, sammen med Tekna Helse og teknologi, støttet et tverrfaglig studentprosjektet på NTNU for deltagelse i konkurransen: IGem (International Genetically Engineered Machine Competition). Laget het Film Fighters og prosjektet gikk ut på å bruke biofilm som et alternativ til antibiotika.

Vi har svart på to høringer: Genredigering og stortingsmeldingen om folkehelse. Vi har også skrevet en artikkel med tittel "Antibiotikaresistens er et voksende problem" i Life Science innstikk i Aftenposten. Tekna Biotek har også skrevet en artikkel om genredigering som enda ikke er publisert.

Vi har videreført arbeidet med å få flere teknologer og bioteknologer inn i sykehusene og dette arbeidet vil videreføres i 2019.

 • Oslo Biocity
 • Den perfekte arten?
 • Fremtidens regulering av genmodifiserte organismer(GMO)
 • Epigenetikk og persontilpasset medisin
 • Hva skal Tekna mene om Genteknologiloven?
 • Biogass for en grønnere hverdag!
 • Samfunnstrender og fremtidens bioteknologi
 • Movie night with Tekna Biotek
 • Sommeravslutning med øl- og kombuchasmaking på Fermenten
 • Karrierekveld og sommeravslutning
 • Hvilken behandling passer for akkurat deg?
 • The Possibilities for Biotech in the Brewery Industry
 • Myter, sannheter, nyttårsforsetter og kreft – hva har de til felles?
 • Hvordan drive laben enda bedre?
 • Bioteknologi og medisin
 • Vet vi nå at fisk er sunt hode og kropp?
 • Fra graps til gourmet
 • Kriminalbekjempelse med Big data og Biotek
 • In Vitro Baby

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Vi har fulgt opp våre strategiske planer og hatt tilstrekkelig høy faglig aktivitet. Vi har fulgt opp på temaene genteknologi og bærekraftig utvikling/sirkulær økonomi og antibiotikaresistens.

Prioriteringer og utfordringer i 2019
Vi vil fortsette å skape tettere bånd mellom næringsliv og forskning, og fortsette å fremme gruppens interesser i den politiske arenaen og opp mot interesseorganisasjonene. Vi skal også fortsette å jobbe politisk og i samarbeid med andre relevante grupperinger i Tekna for å få flere stillinger for bioteknologer på sykehusene.

Videre i 2019 vil vi

 • fortsette vårt arbeid å få bedre aksept og bruk av genredigeringsteknologi
 • arbeide for økt forskning og utvikling på alternativer til antibiotika, annen antimikrobiell behandling og forebyggende tiltak til resistens.
 • være en aktiv aktør innen bioøkonomi og formidle hvordan bioteknologi kan være et viktig redskap for å skape nye bærekraftige produkter i den sirkulære økonomien.

Tekna Biotek.jpg

Vervearrangement «den perfekte arten?» i Bergen

Tekna Biotek2.jpg

Bioteknologi og medisin i Trondheim 25. oktober

Tekna Bygg og Anlegg

Tekna Bygg og anlegg er et fagmiljø for Tekna-medlemmer som jobber i bygge- og anleggsnæringen. Gruppen engasjerer seg i samfunnsspørsmål, høringer, og arrangerer faglige og sosiale møteplasser for medlemmer og øvrig nettverk.

Antall medlemmer: 2 631

Styrets medlemmer

 • Magnus Gåseby Gjerde, OPAK, styreleder
 • Madeleine Charlotte Storås, DIBK
 • Karin Synnøve Lund, Skanska
 • Terje Andersen, NCC
 • Britt Karin Moe, student NTNU (innvalgt vinter 2018)

Antall styremøter: 3

Administrasjon

 • Tor B Mosland, sekretær
 • Terje Olav Moen, ansvarlig for flere frokostmøter
 • Tove Rodahl, streaming

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Det er gjennomført 13 frokostmøter der 9 av disse er streamet.

 • Kan vi bruke trebaserte løsninger i fremtidens rehabiliteringsprosjekter
 • Miljøvennlige betongkonstruksjoner
 • Robotisering av byggeplasser
 • Hvordan redusere CO2 -utslipp i BA-bransjen?
 • Bygger vi oss bort fra bokvalitet?
 • Minglekveld for medlemmene
 • Kunstig intelligens og eksponensiell datakraft
 • Befaring Walle wood m/Peppes Pizza
 • Bilfri by - konsekvenser for Bygg og infrastruktur
 • Effektivisering av byggeprosjekter
 • 4,0 i BAE-næringen
 • Hvorfor er dagslys og utsyn i skoler og barnehager så viktig?
 • Nye metoder for tunnel- og veibygging

Antall deltakere møtt: 468

Antall seere streaming: 696

Frokostmøtene ble gjennomført i samarbeid med Norsk betongforening, Treteknisk AS, NAL, Tekna studenter – NTNU, Tekna Big data, Tekna X og Tekna klima.

Det er har vært relativt stor aktivitet på Teknas byggeblogg på bakgrunn av nevnte frokostmøter og at Tekna fra 1.6.18 tok over deler av lavenergiprogrammet.

Styret i TBA har også i 2018 vurdert flere høringsforslag.

Vi har gitt innspill til DIBK vedørende forslag til endinger i byggesaksforskriften (SAK 10).

«Tekna viser til e-post 21.11.18 fra RIF og Arkitektbedriftene vedørende ovennevnte sak. 

Tekna støtter nevnte forslag fra RIF og Arkitektbedriftene, spesielt innspill vedrørende § 11-2, utdanningsnivåer, og § 11-3, krav til utdanning og praksis. Når utdanningskravene er senket mener Tekna at en stor del av utdanningen må være faglig relevant for det fagområde den kvalifiserer til.

Tekna ber om at dette synspunktet ivaretas i den videre arbeidet med saken. «

Noen utvalgte aktiviteter

 4,0 i BAE-næringen - kveldsmøte

Arrangement på kulturhuset i samarbeid med kursavdelingen. Markedsført til unge rådgivere (under 35 år). Korte og fengende innlegg fra 1800-1900. Ikke streamet.

Ca.160 deltakere

 Bygger vi oss bort fra bokvalitet

Hver ekstra kvadratmeter tillatt fortetting gir ekstra fortjeneste. Derfor sier det seg selv at det bygges tett. I tillegg har man med TEK17 lempet på kravene til dagslys og utsyn. Ender vi til slutt opp med dårlige boforhold og forringet livskvalitet?

Ca. 20 deltakere, - 141 fulgte via streaming

Miljøvennlige betongkonstruksjoner - frokostmøte

Miljøvennlig betong gir miljøgevinst både fordi den fremstilles med mindre CO2-utslipp, lavere energiforbruk og fordi den gjerne inneholder restavfall fra andre typer industri, som flyveaske fra kullkraftverk eller slagg fra jernindustri.

Ca. 20 deltakere, - 130 fulgte via streaming

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Vi skal i henhold til våre vedtekter;

 • Bygge nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk
 • Drive fagpolitisk arbeid
 • Være synlige i samfunnsdebatten
 • Skape faglige, fysiske og digitale møteplasser

Jevnlige frokostmøtene vurderes også å ha bidratt positivt til faglig nettverksbygging for våre medlemmer. Det er bedrevet fagpolitisk arbeid gjennom bl.a. vurderinger av og innspill til aktuelle høringssaker.
Synlighet i aktuell samfunnsdebatt har blitt vurdert fortløpende. Tekna har overordnet uttalt seg i flere aktuelle saker gjennom året. Styret for Tekna Bygg & anlegg har for 2018 ikke vurdert det som hensiktsmessig å uttale oss aktivt i noen spesielle saker men har fulgt med på hva som rører seg i samfunnsdebatten innenfor grupperingens mange fagfelt.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2019

Utfordringer for 2019 inkluderer bl.a. hvordan synlighet i samfunnsdabatten kan gjøres mer hensiktsmessig samt hvordan gruppen på best mulig måte kan nå våre medlemmer med gode tilbud. Det blir også en utfordring å finne en god måte å bidra til å bygge faglige nettverk også internasjonalt for våre medlemmer.

Vi vil i 2019 fortsette å arrangere attraktive frokostmøter for våre medlemmer og øvrig nettverk. Disse vil også streames. 

Jevnlig aktivitet på gruppens blogg med aktuelt innhold videreføres. Vi vil opprettholde omtrent samme antall frokostmøter som i 2017, men samtidig vektlegge andre aktiviteter som økt synlighet i aktuell samfunnsdebatt og fagpolitisk arbeid.

Vi vil også søke å skape gode arrangementer i samarbeid med eksempelvis Teknas lokale avdelinger og Teknas mange studentgrupper i ulike deler av landet.

Tekna Egen bedrift

Nettverket Tekna Egen bedrift har som formål å ivareta medlemmenes interesser som selvstendig næringsdrivende. Dette skjer gjennom utvikling av lokale nettverk for kurs og erfaringsutveksling, gjennom rådgivning og mentorskap og ved politisk arbeid rettet mot rammebetingelsene for selvstendig næringsdrivende.

Nettverket har siden 25. april 2018 vært ledet av et styre bestående av: Sigurd Gossé, Trondheim, leder, Nils Henrik Eldrup, Telemark, Reinert Seland, Stavanger, Johannes Seljebotn, Bergen, Jan Skallist, Oslo, Håkon Skillinghaug, Oslo, Kari Thyholt, Trondheim, og Tone Aastad, Telemark. Sekretariats arbeidet utføres av John Mikal Raaheim, Arne Frønes og Ali Ahmed i Teknas sekretariat. Styret hadde i 2018 seks møter inkludert samlingen med mentorene. Ved årsskiftet 2018/19 var det registrert 2200 medlemmer. Det er opp 160 siden forrige årsskifte.

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av nettverket

Nettverket hadde ved årsskiftet 2017/2018 aktive lokale nettverk i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen. I alt ble det gjennomført 10 arrangementer med til sammen 250 deltakere. Det er innledet samarbeid med Tekna Biotek og med lokalavdelingene i Møre og Romsdal med tanke på felles aktiviteter i 2019.

Nettverket har en mentorordning der medlemmer med erfaring fra etablering og drift av egen virksomhet stiller opp som mentorer. I 2017 ble det formidlet 19 slike mentor/mentee-kontakter. Mentorene samles årlig for erfaringsutveksling. Sekretariatet gir dessuten råd til etablerere gjennom egen kontakttelefon. Her ble det i 2018 journalført rundt regnet 200 saker, en økning på vel 15 %..

Gjennom Tekna Egen bedrift har Tekna tilbudt banktjenester i samarbeid med DNB og Forsikringer i samarbeid med Gjensidige. Tekna Egen bedrift samarbeider med nettstedet Miniforetak.no. Tekna Egen bedrift er representert i Akademikerne-Næringsdrivende. Arbeid for å bedre rammebetingelser for selvstendig næringsdrivende gjøres i hovedsak gjennom dette nettverket. Tekna Egen bedrift har i 2018 levert bidrag til Teknas høringsuttalelse om långivers utlånsvirksomhet ved lånebasert folkefinansiering.

Noen utvalgte aktiviteter

Mentorsamlingen for mentorer er en årlig begivenhet i Tekna Egen bedrift.. Et hovedformål er utveksling av erfaringer mellom mentorene. Det er også et mål å identifisere nye utfordringer medlemmene utfordrer mentorene med.

Tekna Egen bedrift.jpg

På årets samling behandlet man temaer som «Hvordan ta vare på egne åndsverk», «Egenkapital og pensjon», «Digitalisering, kunstig intelligens og fremtidens arbeidsmarked for gründere og selvstendig næringsdrivende medlemmer. Etter årets mentorsamling har styret initiert intern kompetanseutvikling på områdene immaterielle rettigheter og finansiering.

Valg av nye medlemmer til styret skjer i tilknytning til denne samlingen.

Tekna Egen bedrift2.jpg

Situasjonsrapporter fra kursene i Ålesund, Stavanger og Kristiansand i 2018.

Lokal kursvirksomhet i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen er etablert gjennom egne selvstyrte grupper i disse byene. I Oslo arrangerte Gründergruppen møter om salg og patenter. I Stavanger ble det arrangert møter om GDPR og jus rundt bedriftsetablering. I Bergen arrangerte man «Starte og drive bedrifts-dagen».

I Trondheim har man hatt møter om salg og markedsføring og nettverk for medlemmer som ønsker å starte egen virksomhet. Ca. 200 medlemmer deltok på disse arrangementene.  

Tekna Egen bedrifts medlemskurs «Å etablere egen virksomhet med Tekna», et tilbud til Teknas avdelinger, ble i 2018 arrangert i Kristiansand og Ålesund. Nytt kurs «Aksjonæravtaler og andre tips» ble arrangert i Stavanger. 60 medlemmer deltok på disse arrangementene.  

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Styret er fornøyd med arbeidet og resultatene i 2018. Aktiviteter er gjennomført i henhold til planene for året og innenfor det budsjett som var avsatt til nettverket. Styret er fornøyd med at man i 2018 har holdt i gang aktiviteter i de to regionene rundt Bergen og Stavanger, men ser behov for å tiltak for å sikre den lokale møtevirksomheten og utvikle denne videre.

Prioriteringer og utfordringer i 2019

Styret vil i 2019 bruke ressurser på å følge opp aktiviteten i de fire områdene (Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim) der lokale nettverk er etablert. Styret vil først og fremst søke å sikre at den lokale organiseringen er slik at aktivitetene lever videre selv om nøkkelpersoner som er aktive nå trekker seg ut. Det er innledet samarbeid med Tekna Biotek og med lokalavdelingene i Møre og Romsdal med tanke på felles aktiviteter i 2019.

Mentorordningen vil bli ført videre med kompetanseutvikling og erfaringsutveksling som en løpende aktivitet utenom mentorsamlingen slik at mentorskapet kan omfatte nye aktuelle temaer. Mentor-samlingen og mentorordningen vil fortsatt være sentral i nettverkets arbeid som et supplement til rådgivning som gis av Teknas advokater og andre ansatte i sekretariatet.

Tekna Forskerne

Tekna Forskerne er et fagpolitisk nettverk for medlemmer med særlig interesse for forskning. Gruppen har som formål å ivareta medlemmenes faglige interesser innen forskning og utvikling, inkludert utdanning og rekruttering til slikt arbeid. Våre medlemmer omfatter ansatte i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektorene, offentlig og privat sektor. God forskning foregår ofte i samarbeid på tvers av sektorer. Tekna Forskerne ønsker å favne alle interesserte medlemmer gjennom relevante aktiviteter og arrangementer.

Tekna Forskerne skiller seg fra øvrige faglige nettverk i Tekna, ved at nettverket faglig strekker seg over alle Teknas fagområder. Det gir nettverket mange spennende muligheter til å ta opp aktuelle tema, gjerne i samarbeid med andre.

Antall medlemmer: 2583 (pr 31/12-2018)
Antall styremøter i 2018: 3 styremøter
Styrets medlemmer: Leder Borgar Aamaas (CICERO), øvrige styremedlemmer er Trude Sundtjønn (OsloMet), Christina Tolfsen (Miljødirektoratet), Mads Haugland Haugen (Oslo Universitetssykehus HF Radiumhospitalet), Kristian Etienne Einarsrud (NTNU avd Trondheim), Line Barkved (NIVA), Anne Kvitle (NTNU avd Gjøvik), Ole-Christian Skare (Intercept Pharmaceuticals Inc).

Disse styremedlemmene gav seg september 2018: Svein Johan Knapskog (NTNU). Trude Sundtjønn gav seg som leder ved forrige styrevalg. Vi takker dem for flott innsats.

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Tekna Forskerne har hatt en flott medlemsvekst i 2018, med 290 nye medlemmer. Vi har hatt noen færre arrangementer enn i 2017. Dette skyldes blant at enkelte arrangementer måtte utsettes. Men det er et godt driv i styret, flere initiativer på gang og mange interessante tema å løfte i året som kommer.

I år har vi hatt et arrangement i Stavanger «Pitching for forskere» med godt besøk. Dette er et arrangement som det frister å gjenta i flere byer. I tillegg har vi fortsatt å reise rundt med PhD-seminaret vårt – «PhD-career night», som denne gangen ble avholdt i Oslo, i samarbeid med Tekna Ung, Oslo.

Politisk har det vært et relativt aktivt år for styret. I tillegg til arbeidet med Teknas politikkdokument «Teknas politikkdokument for forsking og høyere utdanning», har styret blant annet jobbet med forskriftsendring om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger, og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler, begge fra Kunnskapsdepartementet. Vi har også svart på høring fra Forskningsrådets om anbefaling om endret instituttpolitikk. 

Noen utvalgte aktiviteter

Ett av årets høydepunkter var seminaret med påfølgende debatt «Kan vi stole på oppdragsforskning». Arrangementet som ble laget i samarbeid med Etisk råd og Tekna Havbruk og Fiskehelse, ble avholdt på Litteraturhuset med ca. 90 deltakere i salen, og 67 direkteseere på streaming. Det ble også laget et blogginnlegg i forbindelse med arrangementet, som har blitt lest eller i det minste åpnet 901 ganger.

Bilder fra året som har gåttTekna Forskerne.jpg

Debattdeltakere på «Oppdragsforskning» Fra venstre: Simen Sætre (Morgenbladet), Kjell Maroni (Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond), Monica Larsen (Legemiddelindustrien), Lars Sørum (Sintef), Ingeborg Palm Helland (Akademiet for yngre forskere/NINA), Per Botolf Maurseth (BI og Høgskolen Innlandet), Geir Ivar Soleng, møteleder (NTNU/ Tekna Etisk råd)

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Et av målene vi hadde satt oss for 2018 var å levere flere gode, faglige tilbud til medlemmene våre. Vi gjennomførte bare tre arrangementer, som er noe lavere enn i fjor. Men vi er godt fornøyde med arrangementene vi fikk til. bl.a. var det en god del arbeid bak vårt utvalgte høydepunkt. Vi har også flere konkrete arrangementer på planen, noe som lover godt for 2019.

Et annet mål for året var å jobbe med politiske saker. Vi har bidratt i flere høringer. Vi hadde også bestemt oss for to prioriterte politiske saker som vi ønsker å jobbe mer med: 1) Rammevilkår for forskning og 2) karrieremuligheter innen forskning. Dette følger vi opp ved å følge den politiske situasjonen og forsøke å lage arrangement som er knyttet til disse områdene.

Det siste målet var å bli enda mer synlig. Vi har fortsatt god medlemsvekst og er synlige ved arrangementene vi har, men har enda en jobb å gjøre for å nå ut til enda flere blant annet på sosiale medier.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2019:

Våre prioriterte politiske satsningsområder framover er 1) rammevilkår for forskning og 2) karrieremuligheter innen forskning. Vi ønsker også å fortsette med å lage flere gode faglige tilbud for medlemmene våre, gjerne i samarbeid med andre. Oslo er miljøhovedstad i 2019, og vi vil lage arrangement i tråd med dette. Dessuten ønsker vi å fortsette med å synliggjøre gruppen og dermed bidra til fortsatt god medlemsvekst.

Tekna Havbruk og fiskehelse

Tekna Havbruk og Fiskehelse jobber for en bærekraftig og lønnsom havbruksnæring som skaper trygge og gode arbeidsplasser. Styret består av ti personer, er spredt over hele landet og representerer ulike deler av næringen. Nettverket har i utgangen av 2018, 912 medlemmer. En økning på 31% fra året før.

Styret består av:

 • Kristoffer Berglund Andreassen (leder), Fishguard AS
 • Terje Utne, Cargill
 • Olav Kraugerud, Cargill
 • Guro Møen Tveit, SINTEF Ocean
 • Ragnhild Hanche Olsen, Salomon Breed AS
 • Karoline Amthor, Aqua Kompetanse AS
 • Miriam Hamadi, Previwo AS
 • Stein Johannessen, Salmobreed AS
 • Karoline Sjødal Olsen, Blue Lice AS
 • Sebastian Siiri, Student UiT

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Tekna Havbruk og Fiskehelse har i 2018 jobbet mye med noen store fagpolitiske saker for gruppen, som å få regjeringen med på å sikre fiskehelsebiologenes forskrivningsrett til antibiotika. Regjeringen bekrefter nå at de har ett mål; å opprettholde dagens regelverk. I denne forbindelse har vi både tatt initiativ til møter med departementene (HOD, FND, LMD), høringer og kronikker. Det har også blitt startet opp en undergruppe av Tekna Havbruk og Fiskehelse på NMBU, og vi har også holdt fem faglige møter, og ett sosialt møte for medlemmene.

Noen utvalgte aktiviteter

Tekna Havbruk og Fiskehelse har deltatt i planleggingen av Frisk Fisk konferansen i Tromsø 6.-7. februar 2019. Vi har i år avholdt faglige møter Tromsø, Ås, og Oslo. Vi opplever godt oppmøte på de faglige møtene våre, med rundt 240 påmeldte deltagere totalt.

- Sosial aften med Tekna Havbruk og Fiskehelse v UiT
- Vet vi nå at fisk er sunt for hode og kropp?
- Kan vi stole på oppdragsforskningen?
- Fremtidens havbruk – Oppstart av undergruppe på NMBU
- Big Data og digitaliseringen i havbruksbransjen.
- Havbruk – En bransje full av muligheter!

Tekna Havbruk og Fiskehelse.jpg

Prosjekt Havåker: Big Data og digitaliseringen i havbruksbransjen

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Styrets vurdering av årets faglige aktivitet er at 2018 har vært et år for stort fagpolitisk engasjement. Reseptsaken som det fremdeles jobbes med har blitt viet enormt mye tid og energi fra styrets side, noe som også legges merke til i media. Eksempler på dette kan ses under. Den fagsosiale delen av vårt arbeid har også fungert godt, samtidig som vi har fått jobbet videre med Prosjekt Havåker. Alt i alt har styret brukt mye tid på å sikre medlemmenes rettigheter samt gitt de muligheten til faglig og sosialt påfyll.

Tekna Havbruk og Fiskehelse2.jpgTekna Havbruk og Fiskehelse3.jpg

Tekna Havbruk og Fiskehelse4.jpgTekna Havbruk og Fiskehelse5.jpg

Tekna Havbruk og Fiskehelse6.jpgTekna Havbruk og Fiskehelse7.jpg

Tekna Havbruk og Fiskehelse9.jpgTekna Havbruk og Fiskehelse8.jpg

Prioriteringer og utfordringer i 2019

Også i 2019 vil reseptsaken få stor oppmerksomhet fra Tekna Havbruk og Fiskehelse. Dette er en svært viktig sak for våre medlemmer og disse vil kreve at vi står på barrikadene for deres rettigheter også det neste året. Utover dette vil Frisk Fisk bli årets store happening, ikke bare for Teknas medlemmer, men for hele fiskehelsebransjen. Denne konferansen er svært viktig for hele havbruksnæringen, også internasjonalt, og vi i Tekna Havbruk og Fiskehelse vil derfor bruke mye tid på å gjøre dette til en suksess.

Tekna Helse og teknologi

Tekna Helse og teknologi er et faglig nettverk for medlemmer med interesser for helse, teknologi og digitalisering.

Styret i Tekna Helse og teknologi har i 2018 bestått av:

 • Camilla Shalchian-Tabrizi, Sykehusapotekene
 • Oliver Geier, Oslo Universitetssykehus, Intervensjonssenteret
 • Vegard Eggereide, St. Olavs Hospital
 • Kjersti Mangseth Staby, Helse Bergen, Haukeland sykehus
 • Kjetil Helberg, Sykehuspartner
 • Tore Skjeggestad, Medistim
 • Anne Tronslin, Helse Stavanger
 • Peter Lindholm, Avaya
 • Morten Sæheim, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet   
 • Ole Christian Skare, Intercept Pharmaceuticals Inc.

Per 31.12.18 har nettverket 973 medlemmer. Dette har gitt oss en god medlemsvekst på hele 51 % i 2018.

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Nettverket hadde første halvdel av 2018 høy aktivitet, med flere store og godt besøkte arrangementer. I tillegg til de etterspurte Design thinking workshop’ene har vi gjennomført seminaret «Kunstig intelligens i helsetjenesten», «Big data – på vei til en mer presis og personlig helsetjeneste» og «Fremtidens bildediagnostikk», de to første i samarbeid med Big Data m.fl – begge med streaming, og det siste i samarbeid med etatsgruppen på OUS.

Totalt ble det planlagt og gjennomført 6 arrangementer for godt over 400 «helsetek»-interesserte tilstede, 230 direkteseere og neste 2700 lesere på bloggene vi laget i forbindelse med arrangementene.

Vi har også engasjert oss i flere politiske saker, deriblant latt oss høre i utarbeidelsen av utviklingsplanen til Oslo Universitetssykehus, der nettverket i samarbeid med etatsgruppen ved OUS, gav tydelig tilbakemelding på at vi, for å møte behovet i «fremtidens digitale sykehus» trenger kompetent personale innen særlig it, men også fysikere, analytikere, bioteknologer mfl. og argumenterte for at flere Tekna medlemmer må ansettes på sykehusene.

Siste halvdel av året gjenspeiler dessverre aktiviteten i nettverket, den tid ressurspersoner hadde til rådighet. Kun Design thinking workshop under Cutting Edge festival ble gjennomført i høst, denne gang på engelsk og med like engasjerte og kreative deltakere som alltid.

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Ett av årets klare høydepunkter var seminaret «Kunstig intelligens i helsetjenesten» som ble arrangert i januar. Målet med dagen var å belyse hvordan vi kan sikre rett kompetanse i fremtidens helsetjeneste. Programmet ble laget i samarbeid med Teknologirådet, og ble avholdt i nær fullsatt sal på Litteraturhuset, og med hele 147 direkteseere på streaming. Vår egen president Lise Lyngsnes Randeberg åpnet seminaret. Av andre talere kan nevnes Morten Irgens (OsloMet), Arvid Lundervold (UiB/Haukeland), Bjørn Hofmann (NTNU Gjøvik), og Loek Vredenberg (Microsoft Norge), i tillegg til Hilde Lovett og Tore Tennøe fra Teknologirådet. Det var en tydelig interesse fra salen rundt temaet, og vel så mye engasjement fra og blant innlederne underveis og etter seminaret. Representanten fra forskningsrådet, som denne gang kun hadde plass i salen var lettere indignert over at vedkommende ikke var invitert opp på scenen. Vi tar dette som et kompliment og tar det til etterretning, til neste gang.

Tekna Helse og teknologi.jpg

Forventningsfulle arrangører og deltakere før «Kunstig intelligens i helsetjenesten» (Fra venstre;  to deltakere, Arild Ulset (GS), Inge Harkestad (GS))

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Første halvdel av året hadde gruppen flere aktuelle seminarer og et godt og relevant tilbud til våre medlemmer. Siste halvdel av 2018 har dessverre båret preg av at våre dyktige ressurspersoner har vært opptatt med annet enn Tekna. I sekretariatet har det heller ikke vært ressurser inneværende år til å motvirke lavere arbeidskapasitet fra styret. Styreleder for gruppen fratrådte etter eget ønske sitt verv rundt sommeren og vi har ikke lyktes med å erstatte vedkommende, enda. 

Gruppens prioritering og utfordringer for 2019

Nettverkets stigende medlemstall, samt godt oppmøte på de aktivitetene som nettverket har lyktes med å sette opp, gir et tydelig signal om at det er interesse for gruppen.  Helseteknologi er også ubestridelig et høyaktuelt og relevant fagfelt for Teknas medlemmer med tanke på en mer er mer digital helsetjeneste. Nettverket bør være liv laga, men som vi har sett i andre «nyere» nettverk, det krever ressurser og ildsjeler for å få godt moment i en slik gruppe.

Målet for 2019 må være å få knyttet til seg entusiastiske medlemmer som brenner for helseteknologi og som har lyst til å skape noe sammen med andre dyktige medlemmer.

Tekna Jernbane

Tekna Jernbane er et landsomfattende faglig nettverk i Tekna for alle medlemmer med faglig interesse innen fagområder relatert til Jernbane, T-bane, trikk og annen skinnegående transport. Vi gjennomfører faglige arrangementer, hovedsakelig i form av fagmøter og ekskursjoner, og bidrar til Teknas faglige innspill knyttet til samferdselssektoren generelt og jernbane spesielt.

Fagnettverket har fortsatt den solide medlemsveksten fra 2016 og økt fra 366 til 624 medlemmer ved årsskiftet 2018.

 Styret i Tekna Jernbane:

 • Reza Sharkanloo, Bane NOR (styreleder)
 • Kristine Gjertsen, Multiconsult AS
 • Asgeir Lie, Norske Tog AS
 • Arent Heimsjø, O J Dahl AS
 • Øyvind Lavoll, Multiconsult AS
 • Kristoffer Bjornes, ECT AS
 • Silje Kufaas Tellefsen, Sporveien Trikken AS
 • Sigmund Sunde, pensjonist (tidl Mantena AS)

Nettverket/styret får støtte av sekretær fra Teknas generalsekretariat

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Nettverket har hatt ekskursjoner og fagmøter i formatet ”på-veien-hjem-møter.” Det legges også vekt på det sosiale i forbindelse med de faglige arrangementene.

Antall åpne arrangementer: 7

Antall deltakere: 110

 Noen utvalgte aktiviteter

 • Ekskursjon til Nyland verksted
 • Årsmøte Tekna Jernbane
 • Befaring Trafikkstyringssentralen i Oslo
 • Ekskursjon til Norsk jernbaneskole
 • Ekskursjon til Farriseidet – Porsgrunn
 • Signal for dummies
 • Førjulstreff med Tekna JernbaneTekna Jernbane.jpg

Ekskursjon til Nyland verksted

Tekna Jerrnbane2.jpg

Ekskursjon til Farriseidet – Porsgrunn

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Tekna Jernbane har hatt god deltakelse på fagmøter også i 2018. Nettverket har merket seg at det kommer mange nye ansikter på møtene. Jernbaneteknikk og prosjektorienteringer er fortsatt interessant for mange av medlemmene. Nettverket registrerer at det ofte er mer interessant med fagspisse temaer enn mer generelle orienteringer.

Fagmøter med teknisk vinkling trekker publikum

Prioritering og utfordringer for 2019

Fagnettverket er svært glad for medlemsøkningen og styret er bevisst på at dette forplikter mht å arrangere relevante aktiviteter. De store endringene i jernbanesektoren som har pågått gjennom 2018 gjør at fagnettverk blir enda viktigere enn før. Møteplasser for erfaringsutveksling og faglige diskusjoner vil ha stor betydning for å lykkes med den satsingen på jernbane som pågår nå. Her ønsker Tekna Jernbane å bidra.
Rekruttering: Vi må satse på å rekruttere styremedlemmer fra Sporveien og Direktoratet.
På den annen side hadde vi godt oppmøte på godsmøtet vårt. Viktig at vi balanserer mellom teknisk «tunge» møter med mer allment om jernbanen/skinnegående transport.

Tekna Klima

Tekna Klima er et av Teknas tolv faglige nettverk og skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2. Tekna Klima har et særlig ansvar for å ivareta og synliggjøre faglige interesser innen fagområder relatert til klima.

Antall medlemmer: 2040

Antall styremøter:  5

Styrets medlemmer: 9

 • Rasmus Benestad (leder)
 • Pernille Dørstad
 • Anders Bjerga
 • Maja Karoline Rynning (nestleder)
 • Kate Lee
 • Anne Elisabeth Thorstensen
 • Johan Hessedal
 • Åshild Lappegard Hauge
 • Elliott Lambert

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Tekna Klima har i 2018 holdt 19 faglige arrangementer med 895 deltakere. Det har vært en stor faglig bredde i disse, og tema som klimatjenester, mikroplast, solceller, havvind, dyrking av nytteplanter, smarte by-løsninger, klimatilpasning, Parisavtalen, formidling, og klima-positive bygg. Tekna Klima holdt også en presentasjon på Nordic Adaptation 2018 i Norrköping (NOCCA) om hvilken positiv rolle fagforeninger og Tekna har for en omstilling til det grønne skifte og klimatilpasninger. Tekna Klima ga også innspill til Teknas politikkdokument om klima, miljø og energi.

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

To av aktivitetene til Tekna Klima som kan nevnes spesielt, var Frokostseminar om gange, gangvennlighet og byutvikling (23. mai med 86 deltakere) og How science is (and isn't) being used in the U.S. (10. desember med 68 deltakere + streaming, begge i Oslo). Frokostseminaret utmerket seg fordi byrådet Lan Marie Berg kom og fortalte om hva Oslo tenker og gjør med hensyn til å gjøre byen smartere og bærekraftig, og på den måten krysset både fag og samfunn. Seminaret med Katharine Hayhoe var et friskt pust som ga mer innsikt i hva som skjer i Texas og USA når det gjelder klimautfordringene.

I tillegg til disse arrangementene, har Tekna Klima kommet med innspill til TEKNA politikkdokument om klima, energi og miljø, en prosess som vil fortsette.

Tekna klima 1 liten .jpg

Frokostseminar om gange, gangvennlighet og byutvikling i Oslo, 23. mai med Lan Marie Berg  (foto: Rasmus Benestad).

Tekna klima 2 liten.jpg

Kathrine Frey Frøslie fortalte om statistrikk under Innovativ klimaformidling og om smittetall. 1. november i Oslo. Kan konseptet smittetall også brukes når det gjelder å spre kunnskap og informasjon, slik at folk blir klokere?  (foto: Rasmus Benestad)

tekna klima3.jpg

Katharine Hayhoe kom på besøk og presenterte den nye amerikanske klimarapporten, før hun skulle på åpningsseremonien for årets Nobel fredspris.   (foto: Rasmus Benestad).

tekna klima4.jpg

Inntrykk fra Powerhouse-befaringen, 28. november, Trondheim (foto: Johan Hessedal).

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Tekna Klima organiserte 19 arrangementer med 895 deltagere, men 2018 var litt preget av at det hadde vært noen utskiftinger i styret, travle styremedlemmer og en tre rådgivere som i tur og orden var ute i permisjon. Tekna Klima hadde fem styremøter. En av svakhetene med aktivitetene i 2018 var at de var veldig fokusert på Oslo/Ås (14 av 19), og vi bør satse på bedre geografisk dekning i 2019. Det var også kommet inn flere nye i styret, og styreleder kunne kanskje gitt dem en litt bedre introduksjon til styrearbeidet og aktivitetene. Tekna Klima har også hatt fire satsningsområder i 2018: solceller, havvind, smarte byer og klimatilpasning, men har ikke kommet helt i mål med å gjøre slik at de blir mer nyttig for Tekna som forening. Vi brukte arrangementene aktivt for å få kunnskap og innspill på disse satsingsområdene, men fikk ikke satt dem i system.

Prioriteringer og utfordringer i 2019

Satsning i 2019 vil fortsette med politiske saker som havvind, karbonfangst, solceller, smarte byer og klimatilpasninger. Vi vil fortsette med å holde arrangementer som er relevante for disse. Vi vil knytte disse opp til FNs bærekraftsmål og Teknas strategi. En tanke er at slike satsinger kan være med å skape nye grønne jobber, og en satsing på havvind kan gi grobunn for en rekke tilgrensende aktiviteter som elektrifisering av skip og hydrogen for energilagring. Smarte byer inkluderer også bærekraftige transportløsninger samt både kutt av klimagasser og klimatilpasning. Karbonfangst kan kanskje være en mulig løsning for å redusere atmosfærens CO2-konsentrasjon. Tekna Klima engasjerer seg i saker til faglig årsmøte og R-møtet, og komme med innspill til politiske saker og høringer.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2019:

Utfordringen og prioriteringen for Tekna Klima er å engasjere flere medlemmer og øke medlemstallet. Vi jobber med dette gjennom å skape relevante og interessante arrangementer som tiltrekker folk. En annen utfordring er å få bedre geografisk fordeling av tilbud og aktiviteter, og en løsning er å forsøke å etablere flere lokale nettverk, bla i forbindelse med studenter. Tekna Klima forsøker også å fremme saker som har politisk betydning for klima, naturvitenskap i tillegg til omstille Norge for en trygg og bærekraftig fremtid som fremdeles er preget av velferd.

Tekna Olje og gass

Tekna Olje og gass er et faglig nettverk i Tekna og skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2.  Tekna Olje og gass har et særlig ansvar for å ivareta og synliggjøre faglige og samfunnsmessige interesser knyttet til petroleumsvirksomheten til havs og på land. Nettverket hadde sitt 7. virksomhets-år i 2018, etter starten høsten 2011.

Antall medlemmer: 2363 pr 31.12.18.  Antall styremøter: 7 

Stryret

 • Merete Kaik, Leder
 • Knut Aaneland, Nestleder
 • Christian Quale, Styremedlem
 • Ragnar Gjengedal, Styremedlem
 • Sigve Hovda, Styremedlem
 • Synnøve Iren Brynjulfsen, Styremedlem
 • Eyvind Todal Larsen, Styremedlem

Gikk ut av styret 2018

 • Runar Østebø ( 19.4.16-8.5.18)
 • Gudmund Syrtveit (19.4.16-8.5.18)

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Tekna Olje og gass har i 2018 hatt et aktivt år, internt i Tekna og på samfunnsmessig arena, f.eks.:

 • Arrangert åpent medlemsmøte i Tromsø, som nettverk for medlemmer og studenter.
 • Gitt innspill ift. Tekna politikk dokumenter
 • Gitt bidrag til Tekna sine offentlige høringsinnspill (TFO 2018)
 • Aktiv medlemsverving.
 • Fokus på rekruttering til bransjen og medlemsengasjement gjennom eksponering av studenters mastergrader.
 • Deltatt på konferanser og messer med stand og seminar. Deltatt på Tekna sitt Faglig Årsmøte og Faglig fellesmøte.

Noen utvalgte aktiviteter

19.1.18: Framtiden i Nord. Åpent medlemsmøte. Rundt 40 personer deltok. Vellykket møte i samarbeid mellom Tekna Olje og gass, Tekna Fagråd Nord-Norge og DK Tromsø.

23-25.4.18: Tekna Olje og gass deltok på Barentshavkonferansen i Hammerfest med stand.

28.8.18: ONS Young -  ONS sesjon side event: “Utdannelse og kompetansebygging» med paneldebatt. Ca. 30 personer deltok. Gode tilbakemeldinger.

Bestilt og mottatt ny rapport om Høyere teknisk utdannelse med relevans for petroleumsvirksomheten 2018. Rapporten er utarbeidet av IRIS og ble presentert på ONS Young side event den 28. august 2018 arrangementet.

Styreleder og styremedlem har deltatt aktivt i Tekna interne referansegruppe ifm. myndighetenes eksterne partssammensatte arbeidsgruppe som danner grunnlag for ny stortingsmelding om HMS.

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018 

Styret består av medlemmer spredt fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør; noe som er utfordrende for gjennomføring av styremøter og planlegging av medlemsmøter. Det er fortsatt styremedlemmer som ennå ikke har møtt hverandre fysisk og det er derfor ønskelig med flere møter hvor styrets medlemmer er fysisk til stede. (Man blir ikke kjent over Skype).

Styret har i 2018 iht. handlingsplan (som gjenspeiler Teknas mål forøvrig), gjennomført møter i flere deler av landet. Dette har også vært en viktig faktor for å verve medlemmer. Erfaringsutvekslingen av kunnskapen blant Teknas medlemmer og gjesteforedrag gir individuell kompetanseutvikling og skaper nye nettverk, og gir reell samfunnsmessig merverdi for næringens aktører. Styret har også vært opptatt av rekruttering til bransjen.

Styret har fokus på at Tekna må holde et høyt faglig nivå når Tekna uttaler seg om petroleumsnæringen, og sikre god samhandling mellom faglige nettverk i høringsprosesser.

Gjennomføring av styremøtene som telefon/videomøter har vært miljø og kostnads-effektive, men altså ikke særlig effektive for å utvikle styrekollegiet som sådan.

 Gruppens prioritering og utfordringer for 2019:

 • Ha tverrfaglige møter med medlemmer & bransjen, og i samhandling med andre faglige nettverk.
 • Bidra i Teknas politikkutvikling – vedrørende petroleumsnæringen og for ivareta medlemmenes interesser.
 • Gi Tekna petroleumsfaglige råd for bruk i Teknas offentlige høringsinnspill (prioriterte områder)
 • Stimulere til kvalitet og kvantitet i petroleumsrelatert utdanning og ha samarbeid med studenter
 • Medlemsverving

Tekna Olje og gass vil ha fokus på dagens og fremtidens bransjesituasjon. Samarbeid med interne og eksterne parter vil fortsatt være viktig. Det er ønskelig å arrangere flere møter sammen med Tekna Klima for å sammen stå bak teknologi og kompetanse som må bygges for å nå bærekraftige mål.

Tekna Olje og gass ønsker å «streame» møter for å nå flere av sine medlemmer.

Tekna Olje og gass vil fortsette med å fortelle de gode historiene; om «oljens» betydning for samfunnet og den «kompetansemotoren» bransjen representerer og dens betydning også for andre bransjer som «fornybar», infrastruktur, bygg- og anlegg, veg- og kystmiljø, fiskeoppdrett m.fl.

Tekna Realistene

Etter en gledelig milepæl i 2017 på 1000 medlemmer øker fortsatt interessen for Tekna Realistene. Vi fikk pris for Årets faglige gruppering i 2017. Dette var veldig hyggelig og inspirerende.

Tekna Realistene.jpg

Styret har bestått av

 • Sølve Tegner Stenmark, Malakoff vg skole. Leder
 • Ellen Hillesøy, Rosenvilde vg skole.
 • Fredrik Georg Alhaug Gade, Sandvika vg skole.
 • May Britt Stjerna, Nesbru vg skole.
 • Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter.

Sekretærfunksjonen for styret har vært dekket av Teknas generalsekretariat, ved Anne Julie Bolstad

Realistene har i 2018 arrangert følgende aktiviteter

Studieturer

3.-7.  januar. ASE-konferansen (ASE= Association for Science Education) i Liverpool, England. Ca. 100 realfagslærere fra hele landet deltok.

8.-11. mars. Studietur til NAROM på Andøya. Her fikk deltagerne forelesninger blant annet om «Vårt strålende univers», «Instrumentation in Astrophysics» og «Jordas polare atmosfære». Laboratorieaktivitetene besto av bruk av tåkekammer for påvisning av kosmisk stråling, om magnetfelt og om geo-caching.

Det ble også tid til omvisning på Hvalsenteret med foredrag om hvalenes biologi.

16- 17. mars: Årsmøte og seminar på Jeløy Radio, Moss. De faglige innslagene besto av interessante foredrag både på NMBU og Jeløy Radio samt, bedriftsbesøk på ISPAS i Moss. Det ble også mulighet for å diskutere Tekna og Tekna Realistene mot 2020 og 2025.

MNT-forum

Tekna Realistene har også samarbeidet innen MNT-forum om interessante fagforedrag og omvisninger: VI har MNT-forum to steder i landet.

 • MNT- forum Oslo Akershus: Her har det vært flere interessante besøk med foredrag og omvisninger til bedrifter og institusjoner i Oslo/Akershus-området.
 • MNT- forum Agder: I Agder har det vært arrrangert bedriftsbesøk til Hennig-Olsen-Is, Agder Energi, samt besøk på Vitensenteret og Uia. Alle stedermed interessante foredrag.

Science on Stage.

Tekna Realistene har invitert til konkurranse om undervisningsopplegg innen realfag der de fire beste bidragene ble premiert mer reise til Science-on Stage-Festivalen i Cascais, Portugal 30.10 – 2.11 2019. Vi fikk inn flere gode bidrag og har trukket fire vinnere som skal representere Norge. Her spenner oppleggene fra 3D-printing og programmering i IT-fag ved Ola Li fra Askim vgs, Crime investigation ved Cecilie Thorsen og Line Mari Flornes på Sandvika vg skole, og morsomme naturfagforsøk ved Marianne Fløttum på Sykkylven ungdomsskole.

Tekna Realistene vil stå for praktisk organisering av reisen når den tid kommer.

Vårt styremedlem, Ellen, er valgt til å sitte i den Europeiske juryen for Festivalen. Dette synes vi er hyggelig at vi kan markere oss på denne måten.

Sølve deltok på Europeisk konferanse for nasjonalkoordinatorene i Cacais i oktober 2018. Dette for å se på festival-fasilitetene og diskutere praktiske aktiviteter knyttet til den store festivalen som finner sted til høsten

Kurs i Programmering i skolen.

I november arrangerte Tekna Realistene et kurs i Oslo som gikk over to kvelder om «Programmering i skolen – et kræsjkurs i Python for realfagslærere» Dette kurset ble fulltegnet i løpet av noen få timer og var veldig populært. Vi kommer til å gjenta dette kurset i februar/mars 2019.

Programmering i skolen
Et kræsjkurs i Python for realfagslærere

Hva vil du gjøre for at programmering skal gi nytte og faglig utvikling i dine fag? Hvordan kan programmering bidra til mer kreativitet, utforsking, refleksjon og bedre forståelse i realfagene? Gjennom dette kurset over to kvelder kan du starte tankegangen ved å lære litt om og komme i gang med programmering. Du får et kræsjkurs i programmeringsspråket Python

Naturfagets helter

Tekna Realistene sendte ut en spørreundersøkelse blant medlemmene for å få synspunkter på noen av aktivitetene våre. Blant svarene trakk vi ut to vinnere som fikk gratis deltagelse på Andreas Wahls «Naturfagets helter», et motivasjonsseminar om naturfagundervisning over tre dager på høyfjellshotell i oktober. De to deltagerne rapporterte om et spennende og lærerikt seminar. Vi vurderer å gjenta dette.

Samarbeid med studentrepresentanter

To av styrets medlemmer, Fredrik og Ellen, jobber aktivt med studentrepresentanter for å gjøre Tekna mer synlig og mer attraktivt på studiestedene. Dette gjelder særlig de stedene som har lektorprogrammer i realfag, som NMBU og UiO.

Deltagelse i referansegruppen for Liedutvalget

Styrets leder, Sølve, sitter som Teknas representant i referansegruppen for Lied-utvalget. Utvalget leverte sin NOU (2018:15) 10.12.18 med tittelen Kvalifisert, forberedt og motivert. Dette er første delrapport som beskriver dagens videregående opplæring. I 2019 vil utvalget og dermed også referansegruppen ta stilling til hvordan videregående opplæring skal være i fremtiden. Dette vil bli et meget spennende arbeid.

Sosiale medier og Skole-Info

Vår facebookside, Tekna skole er godt besøkt. Vi sender også ut Skole-Info til alle medlemmer ca 8 ganger pr år med nyttig informasjon for realfagslektorer.

Annen deltagelse

Tekna Realistene var representert på Faglig Årsmøte med to styremedlemmer. May Britt Stjerna og Fredrik Gade er Tekna Realistenes representanter i hhv Kjemilærerforeningen og Fysikklærerforeningen.

Tekna Realistene har deltatt med to representanter på Fagutvalgets møte for å videreutvikle samarbeidet mellom faglige grupperinger i Tekna 29.11.18

Høringer

Vi har også kommet med innspill til høringene om nye læreplaner i naturfag og matematikkfagene

Noen utvalgte aktiviteter

Uten tvil er studieturene og seminarene som Tekna Realistene arrangerer de mest populære aktivitetene. Flere ganger har vi måttet opprette ventelister pga popularitet. Studieturene gir stort faglig utbytte ved at foredrag og omvisninger tilpasses læreplanmål innen realfaglige programfag. Lærere finner derfor tilbudet svært relevant for bruk i undervisningen seinere. Programmeringskurset i november viste seg å være meget populært. Derfor vil vi gjenta dette på nyåret 2019.

I tillegg til det faglige utbyttet er studieturer, seminarer og kurs sammen med kollegaer fra hele landet som underviser i de samme fagene veldig relevant og hyggelig. Nettverk dannes og vennskap utvikles. Flere lærere kommer fra små fagmiljøer og har gitt uttrykk for at det å treffe kollegaer slik er meget verdifullt.

Bilder fra året som har gått

Tekna Realistene2.jpg

Tekna Realistene3.jpg

Fra studieturen til NAROM på Andøya

Tekna Realistene4.jpg

Fra gruppearbeid på årsmøtet på Jeløy radio

Tekna Realistene5.jpg

Foredrag om Jeløy Radios historie før årsmøtemiddagen

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Vi har gjennomført de planlagte aktivitetene slik vi tenkte og i forhold til budsjettet. Ved alle studieturene våre får Teknamedlemmer rabatt. Vi bruker anledningene til å spre informasjon om Realistene og verve nye medlemmer til Tekna. Vi deler noen gange ut små «give-aways» med Tekna-logo.

I høst sendte vi også en pakke til alle skoletillitsvalgte. Den inneholdt informasjonsmateriell ment til utdeling til nytilsatte realister på skolene.

Vi mottar mange positive tilbakemeldinger på de studieturene vi arrangerer. Evalueringer etter turen til Andøya viste at lærerne var meget fornøyde både med det faglige innholdet, det sosiale miljøet, muligheter for å knytte nye kontakter og faglige diskusjoner. At 100 lærere og studenter melder seg på til realfagkonferansen i England (ASE) hvert år er også veldig positivt.

Det er spesielt hyggelig å være med i Science on Stage nettverket, og Realistenes bidrag på Science on Stage festivalen 2017 ble lagt merke til. Derfor skal vi jobbe med dette fram mot årets festival.

Studieturene vi arrangerer planlegges og gjennomføres på en meget profesjonell og god måte. Mye av arbeidet i styret gjøres via e-post, og styret fungerer bra.

Prioriteringer og utfordringer i 2019

Planer for 2019:

Tekna Realistene ønsker å arbeide i tråd med Teknas visjon, verdier, formål og foreningspolitiske mål. Vi har satt våre planer for 2019 inn i disse hovedelementene.

Og inspirasjonen fra fjorårets store pris er fortsatt med oss i styrearbeidet.

- som partner i arbeidslivet

Være mer synlig som fagforening for realfagslektorer.

Arbeid med rekruttering av medlemmer, f eks ved utsending av brosjyrer og materiell til tillitsvalgte

- som partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere

Fortsatt arbeid med studieturer og kurs for medlemmene som gir faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging

- i et internasjonalt arbeidsliv

Nasjonal Science on Stage-konkurranse med tanke på deltagelse i årets Science on Stage-Festival.

-ved å møte medlemmene der de er og å være tydelig, samlet og åpen

Arbeid med rekruttering av medlemmer.

Arbeid med å videreføre det gode MNT-arbeidet og utvide MNT-forum til også andre regioner. Fortsatt arbeid med studieturer og møter for medlemmene som gir faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging

- ved å synliggjøre betydningen av realfag og teknolog

Arbeid for å motivere elever til å velge realfaglige utdanningsprogram og videre studier innen realfag og teknologiske fag.

-ved å bidra til å løse samfunnets utfordringer

Komme med innspill til høringene om de endelige lærerplanene når de foreligger i mars og innspill til Lied-utvalgets arbeid.

Motivere lærere som underviser i realfag.

Tekna Samfunnsutviklerne

Tekna Samfunnsutviklerne er et faglig nettverk i Tekna for de som interessert i eller jobber med temaer innen arealplanlegging, eiendom eller geomatikk og ønsker å bruke kompetansen for å skape en god samfunnsutvikling. Tekna Samfunnsutviklerne har en lang historie med flere navneendringer. Den offisielle overgangen til Samfunnsutviklerne skjedde ved årsmøtet i 2015. Foreningen har sitt utspring i «Uskiftningskandidaternes Landsforening» som ble opprettet i 1907.

Antall medlemmer: 1366 hvorav 1168 ordinære, 128 pensjonist/seniormedlemmer, 70 studenter.

Antall styremøter i 2018 var 2 (telefonmøter).

Styrets medlemmer: 4 medlemmer, 1 studentrepresentant og 2 varamedlemmer. Sekretariatet består av fagsjef og 1 person ansatt i Tekna.

 • Arve Leiknes, HVL (styreleder)
 • Ingvild Masdal, Sunn- og Midhordland Jordskifterett (styremedlem)
  Kenneth Berstad, Rambøll Bergen (styremedlem)
  Lena Johansen, Statens vegvesen (kasserer)
  Håkon A. Heløe, NMBU (studentmedlem)
 • Per Ove Røkke, Kartverket (varamedlem)
  Nina Haugland, Statens vegvesen (varamedlem)
 • Leikny Gammelmo, Kartverket (fagsjef/leder av sekretariatet – fra oktober)

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Samfunnsutviklerne sin hovedaktivitet er gjennomføring av faglig gode kurs innen våre fagområder. Utover dette er deltagelse i samfunnsdebatten viktig. Det har i 2018 blitt jobbet videre med høringen knyttet til organisering av oppmåling av eiendomsgrenser. Tekna Samfunnsutviklerne deltok på høringen av lovforslaget i Stortinget. Lenke til høringen er her:

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2018/H264-full/Hoeringssal1/01/18/Hoeringssal1-20180118-145758.mp4&msid=122&dateid=10004125

Endelig lovvedtak om våren 2018, og Tekna Samfunnsutviklerne fikk gjennomslag for forslaget om å innføre et kompetansekrav og en autorisasjonsordning.  

Matrikkeldagene 2018 hadde derfor fokus på arbeid etter gjeldende lov og innspill fra departementet om endringene som vil komme. På Matrikkeldagene hadde vi denne gang et innlegg som var tatt opp i studio på forhånd og som ble sendt på fagdagene. Foredragsholderen var med via Skype for å svare på spørsmål. Dette var meget vellykket. Lenke til innlegget er her: https://www.youtube.com/watch?v=nXO-2wMQgZ4&feature=youtu.be

Fra 1. januar 2018 fikk vi ny eierseksjonslov og den ble utgangspunkt for seminar og workshop, hvor deler av arrangementet ble sendt live med tilknyttet blogg. Samfunnsutviklingsdagen 2018 ble også sendt live. Begge arrangementene hadde god oppslutning. Lenke til seminaret er her:

https://infrastruktur.tekna.no/seksjonering/

Grunnervervsdagene fant sted 21.-22. november og var et vellykket arrangement med engasjerte foredragsholdere og deltagere. Her ble fagforum grunnerverv lansert og dette er nå opprettet som en faggruppe på Facebook og på www.samfunnsutviklerne.no.

Totalt hadde Samfunnsutviklerne 6 arrangementer i 2018 med til sammen 305 deltagere inkl. forelesere/komité.

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Det største arrangementet i 2018 var gjennomføring av FIG Com7 møte i Bergen. Dette ble arrangert i samarbeid med GeoForum og Høgskulen på Vestlandet. Dette var en konferanse med internasjonal deltagelse og foredrag av høy kvalitet, sammen med besøk på ulike steder i Bergen gav en god konferanse.

Tekna Samfu.jpg

Den andre store aktiviteten i 2018 har vært ny organisering av det vitenskapelige tidsskriftet Kart og Plan. Vi har fått ny redaktør og et arbeidende redaksjonsråd med 14 medlemmer inkl. redaktør. Vi har som vanlig gitt ut 4 nummer av tidsskriftet. I 2018 er det publisert til sammen 28 artikler, hvor 19 er vitenskapelige og 9 populærvitenskapelige, og tre bokanmeldelser. Antall sider er totalt 396 og publisering i tidsskriftet gir publikasjonspoeng i høgskole og universitetssystemet.

Samarbeidet med Fagbokforlaget er avsluttet og Kart og Plan vil nå komme ut på Universitetsforlaget. Vi takker for et godt samarbeid med Fagbokforlaget i mange år og ser nå fram til godt samarbeid med Universitetsforlaget.

Bilder fra året som har gått

Tekna Samfu2.jpg

Sjur Dyrkolbotn, foredragsholder på Matrikkeldagene

Tekna Samfu3.jpg

Arve Leiknes på høring i Stortinget

Tekna Samfu4.jpg

Deltagere på åpningsarrangementet på Høgskulen på Vestlandet

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Aktiviteten siste året har til en viss grad vært annerledes enn foregående år.

Det har vært interessant og utfordrende å delta i en stortingshøring. Vi hadde meget god støtte fra Thor Egil Braadland i Tekna i arbeidet. Uten hans veiledning ville det ikke vært mulig å få fram budskapet på en så strukturert måte. Det er helt andre krav å snakke til politikere enn til fagfolk som vi vanligvis gjør.

Vi har også arbeidet med skifte av redaksjon og forlag for Kart og Plan. Vi visste at dette var krevende, men vi har klart å få på plass en god redaksjon i et vitenskapelig tidsskrift som er interessant å publisere i. Vi ser også at nå er det aktuelt med samarbeid med andre nordiske land om at forskere og andre skribenter kan publisere i Kart og Plan. Tidsskriftet kommer fra 2019 ut på Universitetsforlaget og det gjør at vi blir en del porteføljen og kommer til å nå ut til flere og nye lesere.

Kursaktiviteten har vært som før med god deltagelse og stort engasjement på arrangementene.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2019:

Samfunnsutviklerne ønsker å være en viktig premissgiver og bidragsyter i prosesser rundt lovendringer m.m. innenfor fagområdene vi representerer. Det er ingen grunn til å tro at det blir færre forslag om endringer fra politisk ledelse i årene fremover.  Det betyr endring for hvordan fagene våre utvikles og skal praktiseres. Tekna Samfunnsutviklerne skal være viktig bidragsyter for at utviklingen går i faglig riktig retning. Videre vil fokus på gode arrangementer være viktig og å sørge for fortsatt utveksling og samvirke med nordiske og internasjonale kolleger. Tidsskriftet vil bli ytterligere modernisert i 2019 og det er et spennende og krevende arbeid.

 • Følge opp og ha arrangementer knyttet til endringer i matrikkelloven
 • Følge opp og gjennomføre kurs i ny eierseksjonslov og fagforum i seksjonering
 • Følge opp fagnettverket rundt grunnerverv
 • Gjennomføre fagdager innen tema fortetting og utvikling av byer
 • Profilering av Samfunnsutviklerne
 • Arrangement innen andre aktuelle fagområder

Tilknyttede foreninger

Betongopplæringsrådet (BOR)

Betongopplæringsrådet (BOR) skal arbeide for et levende, dynamisk og kompetent betongmiljø med riktig kompetansenivå på alle plan. Rådet skal være et faglig samlende organ for betongteknisk grunn- og etterutdanning og arbeide for normering av opplærings- og kompetansedokumentasjon.
Betongopplæringsrådet utsteder kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser etter gitte krav basert på kompetansekravene i norske standarder.

Følgende bransjer/foreninger er representert i BOR:
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)
Norsk Fabrikkbetongforening (FABEKO)
Norsk Bergindustri (tidl. Pukk- og Grusleverandørenes Landssammenslutning (PGL))
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Betongelementforeningen (BEF)
Norsk Betongforeningen (NB)
Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB)
Statens vegvesen Vegdirektoratet (Byggherrerepresentant)

Styrets medlemmer i 2018:

 • Jan Lindland, Styreleder – RIF
 • Bård Pedersen, Nestleder – Statens vegvesen
 • Vetle Houg, Styremedlem - Norsk Bergindustri
 • Trond Helgedagsrud, Styremedlem – NFB
 • Jan Eldegard, Styremedlem – Fabeko
 • John-Erik Reiersen, Styremedlem – BEF
 • Thomas Nordland, Styremedlem – EBA
 • Eivind Heimdal, Styremedlem – Norsk Betongforening

Vararepresentanter for hver enkelt finnes på:

www.betongopplæring.no

BOR er inndelt i 6 kompetanseområder, med hvert sitt Fagutvalg:

Fagutvalg

A                                 Betongproduksjon og –transport

B                                 Betongelement

P                                 Tilslagskontroll

R                                 Betongrehabilitering

S                                 Sprøytebetong

U                                 Betongutførelse

BOR var tidligere en del av Norsk Betongforening, men ble i 2015 etablert som en egen forening, registrert i Brønnøysund.

BOR har utviklet seg fra 1995, og fram til i dag, og har den nødvendige formelle forankring i Standard Norge.

BOR godkjenner kurs og kursholdere, men arrangerer ingen kurs i egen regi.

BOR’s administrasjon ledes av Knut Bryne, Tekna.

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Hovedaktiviteten er, og har vært, utstedelse av kompetansebevis etter gjeldende retningslinjer.

Det er utstedt ca. 900 kompetansebevis innen alle kompetanseområder, hvorav ca. 680 er nyutstedte.

BOR’s kompetanseregister ble i 2016 lagt inn i en egen modul i Teknas nye CRM-system, Microsoft Dynamics CRM. Det har vært jobbet med nye saksbehandlingsrutiner knyttet til denne omleggingen, noe som ser ut til å gi en effekt i form av redusert ressursbruk pr. utstedt kort. Videre optimalisering av rutiner fortsetter i 2019.

I tillegg har det vært jobbet med en korrigert markedsplan, som skal gi økt markedsaktivitet/synlighet utover i 2018 og 2019. Det er meget viktig å jobbe for en økt tilslutning av ordningen innen bygg/anlegg.

Dialog med Svensk og Finsk Betongforening for å samkjøre nordiske kompetansekrav innen betong, har stoppet opp, og må tas opp i 2019, da dette arbeidet ikke er ferdig.

Antall styremøter: 3

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Følgende kan nevnes:

 • Produksjon av kompetansebevis er hovedaktivitet
 • Optimalisering av administrative rutiner
 • Deltakelse og foredrag diverse arrangement i betongbransjen

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Aktivitet i foreningen har i hovedsak vært i henhold til plan, men div. markedsaktiviteter er noe forsinket.

Styret fungerer godt, og dialog mellom administrativ leder og styreleder er god.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2019:

BOR vil fortsette å ha som hovedoppgave å utstede kompetansebevis innen betongbransjen.

Det vil bli jobbet videre med å synliggjøre BOR’s arbeid, både gjennom møte-/foredragsvirksomhet, og enkelt informasjonsmateriell. Det skal utarbeides og implementeres en ny designmal, som logo etc.

Samkjøring av kompetansekrav i Norden må videreføres/sluttføres

ESRA Norge (Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse)

ESRA Norge er norsk avdeling av European Safety and Reliability Association som er registrert i EU som en forening under belgisk lovgivning med et internasjonalt styre. ESRA Norge skal holde en klar og avgrenset faglig profil med hovedvekt på analytiske metoder, anvendelser, verktøy og data i tilknytning til risiko- og pålitelighetsanalyse.

Antall medlemmer: 320

Antall styremøter: 7

Antall styremedlemmer: 8

 • Terje Dammen (Safetec), Styreleder
 • Willy Røed (Proactima)
 • Olivier Baldan (DNV GL)
 • Ranveig Kviseth Tinmannsvik
 • Unni Nord Samdahl (Statoil ASA)
 • Bjørn Axel Gran (IFE)
 • Inge Alme (Vinci Energies)
 • Minoru Stende Jensen (Avinor)

Representant Tekna: Irene Haugli

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

ESRA Norge har også i år hatt et variert program. Hovedhensikten med seminarene er å samle fagmiljøet innen risiko- og pålitelighetsanalyse og å styrke samarbeidet mellom fagpersoner innenfor industri, myndigheter, forskere, konsulenter og rådgivere.

 Antall gjennomførte åpne arrangementer (Arrangement): 4

Antall deltakere: ca 90

 Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

ESRA Norges årsmøteseminar ble avholdt den 16 juni, og hadde temaet «Gransking og læring etter hendelser». På årsmøtet ble strategiplan for 2018-2025 presentert og vedtatt.

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

ESRA Norge la i 2018 opp til å gjennomføre 5 seminarer. Foreningen har fortsatt god nytte av rutinerte styremedlemmer som setter sammen faglig gode programmer til seminarene. Tilbakemeldingene fra seminarene har vært jevnt gode både på innhold og foredragsholdere og gjennomføring. Det er lagt en langsiktig plan for seminarene.

Prioriteringer og utfordringer i 2019

Styret har som mål å følge en strategiplan for ESRA Norge for perioden 2018-2025. ESRA Norge vil videre fortsatt prioritere arbeidet med å arrangere spennende seminarer innenfor foreningens fagområder.

Faggruppen for bygg og anlegg (FBA)

FBA er en faggruppe bestående av Tekna og NITO - medlemmer der formålet er å ivareta medlemmenes faglige interesser og profilere faggruppen som felles arena for Tekna - og NITO - medlemmer med bygg- og anleggsfag som arbeidsfelt.

Dette skal skje gjennom koordinering og gjennomføring av kurs og konferanser innen bygg- og anleggsfagene som fellesprosjekter for Tekna og NITO.  Se for øvrig egne vedtekter.

Antall medlemmer: 2 542

Styrets medlemmer

 • Freddy Thorsen, Multiconsult AS - NITO
 • Gro Ekholdt Nordland, Selvaag Prosjekt og Vedlikehold AS, Tekna
 • Terje Andersen, NCC Construction AS, Tekna
 • Synnøve Bjerkestrand Halle, Oslo vann og avløp, NITO - styreleder

Antall styremøter: 3

Administrasjon

 • Anne Dyve, NITO
 • Tor B Mosland, Tekna

FBA’s fagkomité assisterer FBAs administrasjon i å legge til rette for faglige og sosiale fellesskap som engasjerer medlemmene innenfor nevnte fagområde. Denne komiteen består av 14 medlemmer fra ulike miljøer i BA-bransjen.

Antall arbeidsmøter: 1

Endringer i organisering

NITO og Tekna ble høsten 2018 enige om at det ikke lenger skal være medlemskap i FBA, men at respektive medlemmer ivaretas i henholdsvis Tekna Bygg og anlegg og NITO Bygg og anlegg. Samarbeid om kommersielle kurs fortsetter som tidligere.

FBA s styre og fagkomite ble fra høsten 2018 sammenslått og består pr dato av 16 personer.

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

FBA har i 2018 videreutviklet og arrangert flere kurs primært rettet mot byggfaget.

Sentrale samarbeidspartnere

 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 • Norske arkitekters Landsforening (NAL)
 • Norges Bygg- og eiendomsforening (NBEF)

 Nye kurs igangsatt i 2018

 • Fremtidens kontorarbeidsplass
 • Prestasjonsorientert innkjøp – Best value tilpasset byggherrer, entreprenører og rådgivere.

 Aktiviteter

 • Kurs/konferanser/frokostmøter: 45 (inkludert aktiviteter som delarrangør)

Alle frokostmøter (6 møter) som samarbeidspartner, der Norske Arkitekters Landsforening er prosjektleder (Brød og miljø).

 • Antall deltakere totalt: 1 940 inklusive foredragsholdere
 • Antall solgte nettkurs: 13
 • Omsetning totalt: Ca. 7 mill.

FBA er medlem av Fagrådet for våtrom (FFV) der vi har vært delaktige i møter i opplæringsutvalget. http://www.ffv.no/

Noen utvalgte aktiviteter

Kursdagene 2018

FBA var ansvarlig for 5 av kursene og delaktig i 2 andre. Kursene samlet ca. 400 deltakere, inklusive foredragsholdere. Norges Bygg og eiendomsforening, Norsk forening for vedlikehold, Forum for trekonstruksjoner og Norske Arkitekters Landsforbund var medarrangører på flere av disse kursene.

Koordinatorskolen (fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) i samarbeid med NBEF, Statsbygg, Forsvarsbygg, m. fl. ble gjennomført månedlig (ikke Juli) med totalt ca. 300 deltakere.

Faggruppen for bygg og anlegg.jpg

I kjelleren på nytt nasjonalmuseum. Fra en av mange befaringer i forbindelse med koordinatorskolen.

Trekonstruksjonsdagene i Mai samlet totalt 150 deltakere nasjonalt og internasjonalt. Disse dagene ble gjennomført i samarbeid med Forum for trekonstruksjoner.

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

2018 har vært et aktivt år med mange arrangementer. Nettkurset «Uavhengig kontroll Bygningsfysikk» i samarbeid med EBA (Byggenæringens nettskole) har solgt relativt bra. Det har vært økende etterspørsel etter kurs/kompetansehevning vedrørende «prosjektering av trekonstruksjoner» og «prestasjonsorientert innkjøp».

Øvrige kurstilbud er tilsvarende fjoråret, der «koordinatorskolen» har vært det kurset med største deltakelse.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2019

Med ny organisering av FBA vil vi også dette året tilby medlemmer i Tekna/NITO og øvrig nettverk relevante kurs. Dette i samarbeid med Norges Bygg og eiendomsforening (NBEF), Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), og Rådgivende Ingeniørers forening (RIF). Vi vil spesielt ivareta vårt nære samarbeid med RIF og NBEF.

Vi har hatt lavere aktivitet enn tidligere år vedrørende streaming vurderer derfor å nedprioritere dette i 2019.

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU)

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) er en arena for debatt og informasjon. FTU skal arbeide for at bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner får en bedre innsikt i og forståelse av utviklingslandenes situasjon og norsk utviklingssamarbeid. FTU skal fokusere på faglige utfordringer og teknologitilpasninger. FTU skal også arbeide for å rekruttere nye ressurser til utviklingssamarbeid og arbeide for at de norske ressursene blir best mulig benyttet i de områder som omfattes av norsk utviklingssamarbeid.

Antall medlemmer: 205 (38 er studenter, 14 er institusjonelle og 163 er personlige)

Antall styremøter: 6

Styrets medlemmer

 • Hilde Gillebo, IFE (leder)
 • Georg Finsrud, A-Aqua AS
 • Line Amlund Hagen, ICH
 • Tone Øderud, Sintef
 • Susanne Lindtein, Framtech AS
 • Kari Moe Jacobsen, NORAD

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

I 2018 knyttet FTU sine arrangementer opp mot FNs bærekraftsmål med fokus på hvordan norsk teknologi kan bidra til å oppnå mål som God helse, God utdanning, Rent vann og gode sanitærforhold, Ren energi for alle og Innovasjon og infrastruktur. Det har vært god aktivitet i FTU i 2018, og forumet har totalt gjennomført 5 temamøter: (i) Verdens vanndag, (ii) Kan blockchain revolusjonere utviklingssamarbeid, (iii) Impact investing -kan sosiale investeringer redde verden? (iv) China- a cleantech superpower og (v) Norsk helseteknologi bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. Arrangement (i) og (iv) ble gjennomført i samarbeid med andre aktører. Flere av arrangementene ble «streamet», noe som gjorde at forumet nådde flere tilhørere, også utenfor Oslo. I tillegg til dette er det mulig å se på opptak som ligger tilgjengelig på hjemmesiden til forumet.

FTU hadde som mål å gjennomføre flere arrangementer i samarbeid med andre grupperinger/foreninger både innenfor og utenfor Tekna. Verdens vanndag ble gjennomført i samarbeid med andre aktører. Det samme ble China- a cleantech superpower som ble arranger i samarbeid med Norway China Chamber of Commerce og Wikborg Rein.

Styret noterte i 2017 en nedgang i antall medlemmer, en trend som har fortsatt inn i 2018. Målet til styret har dette året vært å gjennomføre gode arrangementer som igjen vil kunne brukes i aktiv markedsføring og verving av nye medlemmer. Å beholde eksisterende- og verve nye medlemmer vil være et fokusområde for 2019. FTU søkte i 2018 på Samfunnsmidler til nettverksaktiviteter for studenter, og fikk innvilget 20 000 NOK til dette formålet for bruk i 2019.

FTU har en begrenset administrasjon, og blir således drevet av styremedlemmene ved siden av deres daglige virke. Styremedlemmene i FTU har vært ansvarlige for å planlegge og gjennomføre ett eller flere temamøter hver.

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Impact investing -kan sosiale investeringer redde verden?

Arrangementet ble gjennomført på Klubben på Ingeniørenes hus og samlet om lag 40 deltager. Formålet med temamøtet var å samle ulike aktører i impact investing-økosystemet i Norge for å utforske denne fremvoksende industrien, samt se hvilken innvirkning slike investeringer vil ha i forhold til FN’s utviklingsmål. Spennende innlegg fra både Norad, investormiljøer og oppstartsbedrifter, med etterfølgende paneldebatt med tema: Hvordan kan man forbedre samarbeidet mellom offentlig kapital og private investorer for å få større ringvirkninger/bedre resultater? Susanne Lindtein var moderator. Salen deltok aktivt i debatten. I etterkant av møtet var det tapas-servering og mingling i klubben og på takterrassen. Deltakere og bidragsytere ga god tilbakemelding og det var flere som ønsket et oppfølgingsarrangement.

China- a cleantech superpower

Arrangert i samarbeid med Norwegian Chinese Chamber of Commerce og Wikborg Rein. Arrangementet samlet i overkant av 60 deltakere. Formålet var å få innblikk i miljø- og klimapolicy i verdens nest største økonomi, se på utviklingen innen miljøteknologi i Kina, samt hvilke muligheter det kinesiske markedet representerer for norske teknologibedrifter. Det var også et informativt innlegg med fokus på Joint Ventures og IPR-beskyttelse i Kina. Fritiof Nansen Institutt, Innovasjon Norge, Beijing og Wikborg Rein var bidragsytere. Arrangementet ble rundet av med servering og mingling i toppetasjen og i Wikborg Reins hovedkontor.  

Norsk helseteknologi bidrar til å nå FNs bærekraftsmål

I november inviterte FTU til ett spennende frokostmøte om hvordan norske bedrifter og organisasjoner utvikler og tar i bruk teknologi på innovative måter for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Lise Lyngsnes Randeberg fortalte hvordan Picterus AS har utviklet en nytt system med bruk av smart telefon til diagnostisering av gulsott hos nyfødte. Picterus gjennomfører testing i Tanzania og Nepal, sammen med lokale partnere og med støtte fra Innovasjon Norges program Visjon 2030.

Karoline Linde fra Lærdal Global Health beskrev Lærdal's målsetting om å bidra til å redusere tidlig nyfødt dødelighet med 50% og dødfødte med 25% i lavressursland ved bruk av spesialtilpassede opplæringsprogrammer, treningsdukker og utstyr for monitorering av hjerterate og fosterlydsmåler. Prosjektet er støtte fra Innovasjon Norge sitt Visjon 2030 program for å gjennomføre utprøving i Tanzania, Nepal og Kongo.

Kari Moe Jacobsen fra NORAD informerte om Visjon2030 programmet som er et samarbeid mellom Norad, Innovasjon Norge og Forskningsrådet for å bidra til å nå FNs bærekraftsmålene med særlig fokus på særlig fokus på SDG 3 og 4 (helse og utdanning).

Tone Øderud fra SINTEF fortalte om utvikling og bruk av spillteknologi og nettbrett for å screene barn for hørselsnedsettelser, tilpasset lokale forhold i Tanzania. Målsettingen er at flere barn med hørselsnedsettelser kan gå på skole. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets Visjon 2030 program.

Arrangementet ble gjennomført i Studio hos Tekna, og det var 35 deltakere inkludert de som deltok via "streaming".

Bilder fra året som har gått

Forum for teknologi og utvikling smal.jpg

Oppsummering av flotte foredragsholdere på arrangementet for Impact investing -kan sosiale investeringer redde verden?

Forum for teknologi og utvikling2 smal.jpg

Per Haagensen fra ResponsAbility Nordics under arrangementet for Impact investing -kan sosiale investeringer redde verden?

Forum for teknologi og utvikling3 smal.jpg

Susanne Lindtein fra FTU informerer om programmet for China- a cleantech superpower

Forum for teknologi og utvikl5.jpg

Lise Lyngsnes Randeberg, Picterus AS og Tekna presenterer system for screening av gulsott hos nyfødte

Forum for teknologi og utvikl6.jpg

Karoline Linde, Lærdal Global Health AS presenterer norsk teknologi som kan redusere barnedødeligheten i Nepal, Tanzania og DR Kongo

Forum for teknologi og utvikl7.jpg

Kari Moe Jacobsen, Norad presentere programmet Visjon2030 – som har som formål å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål.

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Aktivitetsnivået i 2018 har vært bra. Styret har en aktuell vinkling på temaene ved å sette de i sammenheng med hvordan norsk teknologi kan bidra til å oppfylle bærekraftsmålene. Det har vært god variasjon i temaene og flere av arrangementene har blitt gjennomført i samarbeid med andre aktører.

Forumet har hatt en nedgang i antall medlemmer og det har ikke vært arrangert egne aktiviteter for studenter.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2019:

FTUs gjennomgående tema for sine arrangementer med fokus på hvordan norsk teknologi kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål vil videreføres også i 2019.

I 2019 vil det innføres betaling på forumets temamøter for deltagere som ikke er medlem av FTU, og betalingsløsning vil settes opp for å støtte dette.

Forumet skal og må i 2019 fokusere på å beholde eksisterende- og verve nye medlemmer. FTU skal videre satse mer på studenter, og har fått innvilget en ramme på 20 000 NOK for dette formålet.

Også i 2019 er det viktig å involvere alle styremedlemmene aktivt, ved at hver og en får (del)ansvar for å arrangere minst ett temamøte hver. I tillegg må vi arbeide med å utvide det faglige nettverket som kan bidra inn i FTUs arrangementer.

Forum for Trekonstruksjoner

Selvstendig, ideell-faglig organisasjon som har som formål å arbeide for utviklingen av trekonstruksjonsteknikk, og for bruk av tre som konstruksjonsmateriale. Samt å fremme utveksling av forskningsresultater, fagkunnskap, og erfaring. Formålet kan fremmes gjennom kurs, konferanser, seminarer, skrifter, og initiering av forskning.

Antall medlemmer: 115

Antall styremøter:1

Styrets medlemmer:

 • Jørgen Tycho, Oslotre as
 • Trine Thån, L2 Arkitekter
 • Olav Kristoffersen, NTNU
 • Knut Brandsberg Dahl, Filter Arkitekter
 • Øystein Henriksen, Byggmester Henriksen

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Holdt kurs og seminarer om timberconcrete composite decks (TCC) 2.0
Trekonstruksjonsdagen i Oslo
Opprettet Facebook gruppe

Antall åpne arrangementer: 2

Antall deltakere inkl. forelesere etc.: ca. 200

Noen utvalgte aktiviteter

Trekonstruksjonsdagene 2018 i samarbeid med FBA:

Over 1 dag ble prosjekter fra hele verden presentert til 140 påmeldte deltakere.

I utstillingsområdet presenterte Norske og Europeiske trevareprodusenter sine produkter og løsninger, og det var en god mulighet til å knytte kontakter. 

I tillegg var det et kveldsprogram med fri adgang, samt en utflukt til Mjøstårnet og Valle Wood

TimberConcreteCompositDecks (TCC) 2.0:

Seminar gjennom Forum For Trekonstruksjoner, i samarbeid med Oslotre AS og Asplan Viak AS.

Beregninger og erfaringer fra samvirkedekker i massivtre/betong - Erfaringer fra case studies.

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Arrangementene ble holdt i henhold til planer, men forholdsvis få deltakere gjør det vanskelig å tjene penger på seminarene. Antall deltakere har steget på Trekonstruksjonsdagen. Kvaliteten på foredragsholderne har vært bra. Alle 3 arrangementene fikk gode tilbakemeldinger.

Arrangementsoversikt:

 • Trekonstruksjonsdagene 2018
 • TCC floors 2.0

Prioriteringer og utfordringer i 2019

Prioriteringene blir å få gjort flere bra arrangementer og utflukter for ingeniører, arkitekter, byggherrer og entreprenører. Trekonstruksjonsdagen vil være en av hovedbegivenhetene i løpet av sommeren. Samarbeidet med Trearkitekturdagen har heller ikke i år lykkes.

FFT er med å bidra til programmet for  ”tre som konstruksjonsmateriale” under kursdagene i Trondheim.
Vi forsøker i år å få til et samarbeid med Oslo Arkitektforening for promotering av arrangementer gjennom deres kanaler.

Faglig fokus vil fortsatt være å fremme bruken av rasjonelle og kostnadseffektive trekonstruksjoner i større byggeprosjekter. Vise eksempler på hvordan man i praksis løser hovedutfordringer med bruken av trekonstruksjoner. Trekonstruksjonsdagen har blitt nedjustert til en fagdag, en utflukt og et kveldsarrangement. Trekonstruksjonsdagen flyttes i 2019 til september.
Vi planlegger et oppfølgingsseminar 3.0 på TCC dekker ila. vår/sommer.
Vi er i gang med å etablere en Webside med video fra arrangementer, samt arbeide med å økt medlemsantall.

ITS Norge

ITS Norge (ITS: Intelligente Transport Systemer og tjenester) er en medlemsforening for alle aktører i transportbransjen. Foreningen har ca 70 bedriftsmedlemmer fra alle transportformer, og favner FoU-virksomhet, IKT-industri inkludert systemintegratorer og offentlige samferdselsetater. 

Foreningens visjon er: Smartere, sikrere og renere transport.

Medlemsbedriftene er blant de fremste selskapene i Norge innenfor transport, IKT, digitalt innhold og teknologi. ITS Norge tilbyr medlemmene nasjonale og internasjonale møteplasser og prosjektinitiativer som bidrar til utvikling av kompetanse, FoU-aktiviteter og forretningsutvikling.

Styrets medlemmer:

 • Ragnhild Wahl, Jernbanedirektoratet (leder)
 • Terje Reitaas, SINTEF (nestleder)
 • Sven Lunøe Pihl, Bouvet
 • Jacob Trondsen, Statens vegvesen
 • Silje Færestrand, Q-Free
 • Malin Dreijer, Kystverket
 • Rune Dragsnes, Triona
 • Kjetil Taraldlien, Sopra Steria
 • Geir Malmedal, NAF
 • Hanne Nettum Breivik, Entur

Daglig leder (heltidsansatt):
Trond Harald Hovland

Marked og kommunikasjon (heltidsansatt)
Jenny Simonsen

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

2018 har bekreftet at forkortelsen ITS for alvor er blitt dagligtale og knyttes til digitalisering. Dette er et resultat av stor oppmerksomhet fra politisk nivå og media. ITS Norge har vært involvert i alle de viktigste prosessene. Det gjelder for arbeidet med ITS på politisk nivå, overfor fagmyndighetene og gjennom innovasjonsprosjekter.

Foreningen arrangerer medlemsmøter, seminarer, kurs og konferanser som skal gi medlemmene faglig påfyll og være arena for nettverksbygging.  På flere av disse arrangementene legges grunnlag for samarbeid og nye prosjektideer. Medlemsmøter er gratis – mens det er deltakeravgift på de fleste seminarer, kurs og konferanser. Alle møteplassene er åpne for alle. 2018 har vært nok et aktivt år med innovasjonsprosjekter, konferanser og FoU-prosjekter. Svært mye oppmerksomhet er viet til autonome transportmidler og automatisering av transport trekkes fram i svært mange sammenhenger.

Det er et stort volum møte, seminarer og konferanser som foreningen på en eller annen måte er involvert i. Det dreier seg forsiktig anslått til ca 25 møteplasser med til sammen 7-800 deltakere.

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

ITS Norge deltok i Arendalsuka 2018. Det ble arrangert seminar i samarbeidet med Tekna og Standard Norge. Blant hovedtemaene var standardisering og dette er fulgt opp gjennom 2018. Ifm statsbudsjettet for 2019 ble det som del av Teknas høringssvar tatt inn utfordringer knyttet til manglende økonomiske virkemidler for internasjonalt standardiseringsarbeid. Dette har fått politisk oppmerksomhet og har lagt grunnlag for spennende samarbeid mellom Tekna og ITS Norge.

Videre vil vi trekke fram ITS World Congress 2018 i København som ble en stor suksess for foreningen. Det var 3-400 nordmenn som deltok og ITS Norge hadde nordisk stand i samarbeid med de andre ITS-foreningen i Norden. Foreningen var svært sentral i tilrettelegging for norsk politisk nivå, offentlig myndigheter og næringsliv.

Bilder fra året som har gått

ITS

ITS World Congress 2018: Stortingets transport- og kommunikasjonskomite fikk orientering om ITS på den nordiske stand. Foto; F Dahl, Samferdsel, TØI

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Det er voldsom oppmerksomhet rundt IKT og digitalisering som verktøy til å løse utfordringer knyttet til Smarte Byer, mobilitet som tjeneste og mer miljøvennlig transport. I dette bildet er foreningen en synlig og viktig aktør. Både i bransjen generelt og overfor medlemmene spesielt. Både nasjonalt og internasjonalt er ITS Norge engasjert i standardisering.

Foreningens prioritering og utfordringer for 2019:

Foreningen vedtok ny strategi ved utgangen av 2017 og administrasjonen er styrket med en heltidsansatt som har hovedoppgaver innenfor marked og kommunikasjon. Strategien og økt kapasitet legger til rette for tettere oppfølging av eksisterende medlemmer og rekruttering av nye.

Blant viktige målsettinger er opprettholdelse av posisjon som foretrukket aktør når det gjelder ITS-spørsmål i Norge. Det er mye oppmerksomhet rettet mot næringsutvikling knyttet til smarte byer og automatisering av mobilitet/transporttjenester. Mange aktører har interesser i dette bildet og ITS Norge vil fortsette arbeidet for bærekraftige mobilitetsløsninger.

Norsk Bergmekanikkgruppe (NBG)

NBGs formål er å samle alle norske bergmekaniske og ingeniørgeologiske interesser i felles arbeid for å lette utvekslingen av kunnskap og erfaringer om bergmekaniske og ingeniørgeologiske spørsmål, og representere landet internasjonalt. Foreningen er tilsluttet the International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering (ISRM).

Antall medlemmer: 316 (hvor av 16 er bedriftsmedlemmer)

Antall styremøter: 5

Styrets medlemmer: 6

Styreleder: Øyvind B. Dammyr (Norconsult AS)

Styremedlem: Are Håvard Høien (Statens vegvesen, Vegdirektoratet)

Styremedlem: Hanne E. Wiig (Bane NOR)

Styremedlem: Henki Ødegaard (NTNU)

Styremedlem (varamedlem): Javier Macias (JMConsulting - Rock Engineering AS)

Styremedlem (varamedlem): Jorge Terron (Sweco Norge AS)

Representant Tekna: Marthe Waage

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Gjennomføringen av årsmøteseminaret Vårsleppet og Fjellsprengningskonferansen/Bergmekanikkdagen ble i 2018 gjennomført på en god måte, selv om deltakerantallet på Vårsleppet i 2018 var relativt lavt. Kurset «Anvendt Bergmekanikk» under Kursdagene 2018 var vellykket både med hensyn til deltakere og gjennomføring. Gruppen har i tillegg lagt ned et stort arbeid i forbindelse med den regionale europeiske ISRM-konferansen «Eurock 2020» som vil avholdes i Trondheim i juni 2020. I oktober 2018 var representanter fra NBG styret i Singapore for å presentere NBGs søknad for ISRM styret om oppgradering av Eurock 2020 til internasjonal status. Internasjonal status betyr at ISRM styret vil avholde sitt årlige møte i forbindelse med konferansen og at antall deltakere normalt øker med flere hundre personer. ISRM styret besluttet å gi EUROCK 2020 internasjonal status og vi i NBG styret og øvrige medlemmer kan se frem til å være vertskap for en faglig tung og annerkjent konferanse innen vårt kjernefagfelt.

Antall åpne arrangementer: 3

Antall deltakere inkludert forelesere og komitéer: 

Anvendt bergmekanikk: 56 stk

Vårsleppet: 29 stk.

Bergmekanikkdagen: 220 stk.

Totalt: 305 stk.

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

NBG har i 2018 med suksess jobbet for å løfte Eurock 2020 konferansen fra å være en regional europeisk konferanse til å få status som den internasjonale ISRM-konferansen i 2020. Kurset Anvendt bergmekanikk, som også ble avholdt i 2015, er meget populært blant NBGs medlemmer. NBG styret har jobbet målrettet for å promotere NBGs stipendordning, noe som har resultert i en økning av antall søknader og tildelinger i 2018.

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

I henhold til planer og budsjett.

Prioriteringer og utfordringer i 2019

Gruppen ønsker å fortsette å introdusere og tilby spennende og aktuelle kurs og fagmateriale, med spesielt fokus på kjernefagområdene bergmekanikk og ingeniørgeologi. Det er ønskelig å prioritere gunstig/gratis deltakelse på enkelte relevante kurs for studenter ved tekniske geofag på NTNU. NBG vil legge ned et vesentlig arbeid i både 2019 og første halvdel av 2020 for å legge til rette for en vellykket og god organisering og gjennomføring av Eurock 2020 konferansen.

Norsk Betongforening

NB er betongbransjens forum for utvikling av faglig kompetanse og teknologi.  
Se vedtekter og strategi 2016-2019.
NB har 1173 medlemmer fordelt på:

 • 1025 personlige medlemmer inkluderer 175 studenter.
 • 148 er bedrifter Medlemsnedgang skyldes en gjennomgang av medlemsmassen.

Alle kan bli medlemmer som enten jobber med eller er interessert i betong som byggemateriale.

Styret har 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Det har vært 5 styremøter i 2018.

48 komiteer / arbeidsgrupper har jobbet med arrangementer, utvikling av publikasjoner og rapporter i løpet av 2018. Ca. 300 personer har vært involvert i dette dugnadsbaserte arbeidet.  

Organisasjonskart for 2018 med NB sine 5 strategiske fokusområder:

Norsk Betongfor.jpg

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Hovedaktivitetene er å arrangere faglige lokale medlemsmøter, åpne faglige kurs og å utgi publikasjoner som veiledning med beste praksis i planlegging, prosjektering, utførelse og vedlikehold av betong som byggemateriale med fokus på bærekraft og miljøegenskaper.

80 arrangementer er gjennomført med 2200 personer.

I Tromsø ble det etablert en lokal medlemsgruppe i 2018 slik at det nå er 9 lokal medlemsgrupper rundt i landet.

YBN har nå 8 ledere lokalt som samarbeider med 9 de lokale medlemsgruppene og betonglærernettverkene.

Faglig komiteen ble fra 2018 delt opp i

 • En kurskomite med ansvar for å kurs, workshop og seminarer som hever den faglige betongkompetansen i bransjen.
 • En publikasjonskomite med ansvar for alle publikasjoner, rapporter, brosjyrer og alt faglige stoff som utgis i regi av NB.

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Norsk Betongfor2.jpg

Norsk Betongfor3.jpg

Norsk Betongfor4.jpg

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

NB har i 2018 hatt en høyere aktivitet enn tidligere år med flere kurs og arrangementer.

Flere av arrangementene har vært innenfor bærekraft og miljø for å få ut kunnskap om hvordan planlegge, prosjektere og bygge betongkonstruksjoner med lavest mulig karbonavtrykk.

 Gruppens prioritering og utfordringer for 2019

 • Gjøre NB mer synlig i bransjen
 • Kompetanseheving innenfor bærekraft og miljø.
 • Øke kjennskapen til våre publikasjoner og arrangementer.
 • Gjøre Norsk Betongdag til bransjens møteplass med 250 deltakere.
 • Igangsette E-læringskurs med 12 moduler som 8 partnere i bransjen sammen har under utvikling.
 • Videreutvikle dagens kurs basert på de endringene som skjer i byggebransjen.
 • Etablering av en lokal faglig medlemsgruppe «Innlandet».

Norsk Elektroteknisk forening (NEF)

NEF er en forening for personer med tilknytning til det norske elkrafttekniske miljøet.

Virksomheten er organisert i 6 lokale grupper, hver med sitt styre. Gruppene arrangerer møter og ekskursjoner som kombinerer et faglig innhold med sosialt samvær. Gruppene kan også stå for den praktiske gjennomføringen av tekniske møter og seminarer for hele NEF-familien.

Hovedforeningen ledes av et Fellesstyre med president, visepresident og 4 medlemmer. Den daglige virksomheten ledes av en generalsekretær.

Antall medlemmer: 899 personlige medlemmer pluss 10 bedriftsmedlemmer

Antall styremøter:  4 (Fellesstyret)

Styrets medlemmer: Kjell Myrann, president, Halsten Aastebøl, visepresident, Ivar Døskeland Husevåg , Ole E. Holm, Ivar Lifjeld, Eirik Molund. Generalsekretær: Reinert H. Vassbø.

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

De regionale gruppene har hver avholdt ca. 4 medlemsmøter, dvs. til sammen ca. 24 medlemsmøter. 

Det ble ikke avholdt noen NEF-konferanse i 2018

Representantskapsmøtet 2018 ble avholdt i Stavanger 19. juni.

Antall åpne arrangementer: 0

Antall deltakere inkl. forelesere etc: 0       

Noen utvalgte aktiviteter

Et hovedtema for Fellesstyret har vært medlemsverving og aktivisering. Dette har resultert i 23  nye medlemmer fra hele landet. Dessverre har avgang/utmeldinger vært betydelig høyere, 82.

Foreningen markerte for øvrig 100-års jubileum i 2018 ved å få utarbeidet et eget «Jubileumsbilag» til fagtidsskriftet Energiteknikk.

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Fellesstyret er godt fornøyd med aktiviteten rundt om i gruppene.  De årlige NEF-konferansene har ikke blitt avholdt de senere årene.  Den siste planlagte konferansen i 2016 måtte avlyses på grunn av manglende påmeldinger.  Fellesstyret og Representantskapet har ved flere anledninger vurdert om og eventuelt i hvilken form man kan videreføre disse arrangementene.  I første omgang ønsker man å ta opp en dialog med TEKNA om et samarbeide om kurs og konferanser.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2019:

NEF’s fellesstyre prioriterer følgende:

 • Fortsatt medlemsverving
 • Redusere kostnader
 • Søke samarbeid mht. arrangering av kurs/konferanser med andre aktører, primært TEKNA.

Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB)

NFB har som mål å være til nytte for alle aktører innen fagområdet betongrehabilitering. Dette gjøres ved å formidle kunnskap og informasjon ut til aktørene samtidig som vi tilrettelegger for et aktivt faglig miljø for medlemmene. Vi ønsker å synliggjøre viktigheten av vedlikehold og reparasjon av betong i tillegg til å øke interessen for fagområdet. Vi påvirker bransjens tekniske rammebetingelser ved å bidra i standardiseringsarbeid og utgi publikasjoner og veiledninger.

Styret er sammensatt med personer fra leverandører, konsulenter, byggherrer og entreprenører for å reflektere bransjens sammensetning.

Antall medlemmer:        60 bedriftsmedlemmer, 156 personlige medlemmer

Antall styremøter:           6 møter er avholdt i 2018

 • Paul Stavem, leder                                    Mapei AS
 • Ingvar Røang, styremedlem                      Thorendahl AS
 • Erik Grønner, styremedlem                        Hesselberg Bygg AS
 • Hedda Vikan, styremedlem                        Statens vegvesen Vegdirektoratet
 • Ragnhild Solgård, styremedlem                 Multiconsult AS
 • Nina Plünneke Borvik, varamedlem          Skanska Norge AS
 • Trond Østmoen, varamedlem                    Aas-Jakobsen AS
 • Henny Cathrine Braarud, sekretær           Tekna

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen:

NFB har i løpet av 2018:

 • Holdt foredrag om betongrehabilitering for studenter på flere høyskoler, bla. i Oslo, Trondheim og Østfold – samt for lærernettverket for betong (fagskoler og høyskoler).
 • Deltatt med representanter i flere komiteer som arbeider med revisjon av standarder – både i Norge og på europeisk nivå.
 • Arrangert R-kurs ved to anledninger. Kursene har hatt mer enn 60 deltakere og fått svært positive tilbakemeldinger.
 • Arrangert kurs i «Elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk» på kursdagene i Trondheim i Januar 2018

Det har også vært aktivitet innen de forskjellige faggruppene hvor formålet er å spre informasjon og drive opplæring innenfor de forskjellige områdene:

EBAB – Elektrokjemisk behandling av armert betong: mye aktivitet

FKBB – Katodisk beskyttelse av betong: mye aktivitet

FHB – Herdeplast til betong: noe aktivitet

FAB – Antikvarisk betongrehabilitering FAB – lite aktivitet

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer):

 • Betongrehabiliteringsdagene 2018
 • Foredrag for studenter
 • Åpent faglig møte: Katodisk beskyttelse av bruer
 • Best Practice: utarbeidelse av maler for beskrivelse tekster etter NS 3420

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018:

NFB har hatt høy aktivitet i 2018, med gjennomføring av 2 kompetansekurs (R-kurs) samt stor aktivitet på åpne faglig møter i samarbeid med Norsk Betongforening. Det ble totalt arrangert 24 møter. Betongrehabiliteringsdagene i 2018 ble arrangert for 22 gang – og arrangementet befester posisjon faglig utvikling og møteplass for bransjen.

Budsjettet for 2018 er ikke brukt opp, og flere budsjetterte aktiviteter er overført til 2019. Det er generelt lave kostander ved gjennomføring av aktiviteter da det som regel er kun faktiske kostander som dekkes.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2019:

 • Kompetanseheving vil stå sentralt i arbeidet til NFB i tiden framover gjennom økt kursvirksomhet og kontakt med lærestedene.
 • Vi håper å øke aktiviteten i faggruppene blant annet ved å involvere de i komitéen i forbindelse med betongrehabiliteringsdagene.
 • Formalisere beste praksis innen betongrehabilitering gjennom økt info om kompetansekravene og gi ut tema-ark med eksempler på gode beskrivelser
 • Vi vil fortsatt ha fokus på rekruttering til bransjen og spesielt utdanningen innen betongrehabilitering. Vi satser på et nært samarbeid mellom skoler og NFB for å få flere studenter til å velge betongrehabiliteringsfag.
 • Kurs på Kursdagene i Trondheim innen «Forsterking av betong og andre konstruksjoner med karbonfiber»
 • Det er planlagt flere faglige møter i 2019 innen betongrehabilitering, tilstandskontroller, livsløpssyklus, reparasjon og forebyggende tiltak er første tema.

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk

Foreningens formål er å arbeide for bedre utnyttelse av berggrunnen, utvikling av bergteknologi og anvendte teknikker, forbedring av helse, sikkerhet og miljø, å hente impulser utenfra og samtidig gjøre norsk teknologi kjent internasjonalt. Foreningen skal arbeide for gode kollegiale forhold innen bransjen.

Motto for NFF er «Utfordringer i dagen – løsninger i grunnen»

Antall medlemmer: 1135 – hvorav 107 er bedriftsmedlemmer

Antall styremøter: 7 (pluss strategisamling og faglig styretur)

Styrets medlemmer: (fra årsmøtet i mai 2018)

 • Øyvind Engelstad (styreleder)
 • Amund Bruland
 • Kjersti Kvalheim Dunham
 • Anne Kathrine Kalager
 • Olaf Rømcke
 • Roar Sve

Varamedlemmer:

 • Stein H. Bjøru
 • Sindre Log

Leder av NFF Yngres nettverk:

 • Kristian K. Dahl

Den daglige driften av foreningen utføres av Tone Nakstad (generalsekretær) og Siri Engen, Tekna.

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

NFF har i løpet av 2018 gjennomført en rekke arrangement for sine medlemmer og andre.  Vi startet i januar med «Digitalisering i tunnelbransjen», arrangert i forbindelse med Kursdagene i Trondheim, med drøyt 100 deltakere.  «Sprengningsarbeider» på Gardermoen og «Tunneldagene» på Lillestrøm (inkl befaring til Follobanen) samlet hver mellom 110 og 140 deltakere.  Og i november ble Fjellsprengningsdagen gjennomført med ca 700 personer. I tillegg har det vært gjennomført en rekke temakvelder i regi av Internasjonal komite, Yngres nettverk og Bergsprengerkomiteen (sammen med Bransjerådet for Fjellsprengning)

 Hovedaktiviteter 2018:

 • Samkjøring og oppfølging av Norsk fjellsprengningsmuseum inkl. familiedag med 2000 besøkende.
 • Fotokonkurranse med tema tunnel og bergarbeider
 • Gjennomføring av tre temakvelder med gjenstående sprengstoff og hvordan man skal unngå forsagere i samarbeid med Bransjerådet for Fjellsprengning
 • Gjennomføring av tre temakvelder med ulike tema i regi av Yngres nettverk
 • Gjennomføring av fagsamling på Follobanen for Yngres nettverk, inkludert gjester fra Sverige
 • Gjennomføring av fire temakvelder om kontraktsrett i regi ab Internasjonal komite
 • Revidering av håndbøker for å tilpasse til ny Eksplosivforskrift igangsatt (Håndbok for bergsprengere og Håndbok for bestillere av bergsprengning)
 • Utarbeidelse og utgivelse av publikasjon nr 27 «Safety in tunnel and cavern construction work»
 • Gjennomføring av 2 bransjekvelder på NTNU
 • Arrangere Fjellsprengningsdagen 2018: i underkant av 700 deltakere (totalt drøyt 900 på hele konferansen, 2 dager)
 • Sprengningskurset: 142 deltakere
 • Digitalisering i tunnelbransjen: ca 100 deltakere
 • Tunneldagene 2018 (inkl besøk hos Follobanen på Åsland) – ca 110 deltakere
 • Temadagen, «Lean Involverende planlegging og digitalisering – hvordan få til en bedre samhandling og effektiv gjennomføring av prosjekter i underkant av 50 personer
 • Utarbeidelse og utgivelse av Teknisk rapport nr 18 Kort innføring i borparametertolkning for anleggsdrift 
 • Innføring av Årets bergsprengerdag 4. desember

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Totalt er mer enn 100 personer som er engasjert i frivillig og ulønnet innsats i foreningen. Arbeidet er organisert ved at styret har etablert forskjellige komiteer som arbeider med ulike områder og det er arrangert mer enn 60 møter og arrangement.  For hvert år utarbeides det en kalender som inkluderer alle disse.

Prioriteringer og utfordringer i 2019

Hovedfokus 2019:

 • Fortsatt være den viktigste kunnskapsarenaen for bruk av berggrunnen
 • Utvalgte satsingsområder for perioden 2019-2021
  • Styrke sikkerhet, helse og miljø
  • Fremme bærekraftig utnyttelse av berggrunnen
  • Bidra til innovasjon i bransjen
  • Rekruttere, utdanne og utvikle fagfolk
  • Styrke kunnskapsdeling og samarbeid nasjonalt og internasjonalt

Norsk Forening for Olje- og Gassmåling (NFOGM)

Norsk Forening for Olje- og Gassmåling er en Tekna assosiert forening for teknisk personell som arbeider med måling av olje og gass. Foreningens faglige virkeområde omfatter kvantumsmåling, prøvetaking og kontinuerlig kvalitetsmåling i behandlings- og transportsystemer.

Antall medlemmer: 300

Antall styremøter: 4

Styrets medlemmer:

Det er 7 medlemmer i styret.

 • Eivind Lyng Soldal (styreleder)
 • Morten Marstein
 • George McInally
 • Atle Gjengedal
 • Camilla Sætre
 • Bjarne Syre
 • Morten Mellemstrand. 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Årets viktigste aktiviteter:

 • Temadag og årsmøte som ble gjennomført i mars, Oslo

Antall åpne arrangementer: 2

Antall deltakere inkl. forelesere etc.: ca. 150

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Gjennomført Hydrocarbon Management Workshop, juni, Sola - Stavanger

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Foreningen har gjennomført den tredje Hydrocarbon Managment Workshop. Antallet deltakere var litt lavere enn ønsket, men godt innenfor minimum. Neste Hydrocarbon Managment Workshop er planlagt holdt i 2020. I løpet av sommeren har foreningen betalt for en sommerstudent til å rydde og indeksere i artikkelarkivet fra North Sea Flow Measurement Workshop. Det nye arkivet skal publiseres i forbindelse med en større oppgradering av fundamentet til hjemmesiden til foreningen. Aktiviteten på hjemmesiden har økt betraktelig etter at styret har startet med å jevnlig publisere artikler. Det er også startet en månedlig artikkelserie.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2019:  

Foreningen vil arbeide med en god gjennomføring av North Sea Flow Measurement Workshop i oktober 2019. Styret ønsker også å starte arbeidet med et nytt e-læringskurs og vurderer muligheten for industripartnere til å sponse utviklingen av kurset.

Norsk Kjøleteknisk Forening (NKF)

Norsk Kjøleteknisk Forening er en faglig ideell forening for personer med interesse for kuldeteknikk. NKF har som formål å virke for kulde- og varmepumpeteknikkens utvikling i Norge. Dette gjøres ved å arrangere faglige møter, seminarer, ekskursjoner og lignende. Hvert år arrangeres Norsk Kjøleteknisk Møte som går over 2 dager med et godt sammensatt faglig program. I tillegg utvikler og oppdaterer NKF faglig materiell som hele bransjen har behov for. NKF samler alle grupperinger som arbeider med kuldeteknikk innen undervisning, forskning, industri, rådgivende virksomhet, service, montasje og salg fra leverandør til bruker. Foreningen har både personlige- og bedriftsmedlemmer.

Antall personlige medlemmer: 408

Bedriftsmedlemskap: 56

Tilhørende navn bedriftsmedlemskap: 310

Bedrift gjestemedlemskap: 4

Totalt: 778

Antall styremøter: 5

Styreleder: Armin Hafner, NTNU (fra og med 12.04.18)

Styrets medlemmer:
Ulf Larsen (leder i teknisk råd), Eptec AS (fra og med 12.3.15),
Jan Hansks, Erik Hoksrød, Kelvin AS (fra og med 7.4.16),
Odd Harry Hansen Güntner (fra og med 7.4.16),
Vegard Klungtveit, ABK (fra og med 20.4.17),
Terje Nybø, Ullstrøm Fepo AS (fra og med  12.4.18)

Lisbeth Solgaard, Isovator og Knut Olav Brendøymoen, Schløsser Møller Kulde AS gikk ut av styret (12.4.18).

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

NKF arrangerte Norsk Kjøleteknisk Møte (NKM) 11-13 april på Gardermoen, som er det største arrangementet som foreningen arrangerer. Styret bruker mye tid og ressurser på dette arrangementet. Miniseminaret «Hydrokarboner og brannfarlige kuldemedier» ble arrangert 11. april i forbindelse med NKM. NKF har også arrangert 3 kveldsmøter med godt faglig innhold, Alle møtene ble streamet og dette er et populært tilbud til foreningens medlemmer. I tillegg har NKF arrangert 2 enkeltstående workshops med tema CO2 som kuldemedium.

Styret er opptatt av medlemsverving og rekruttering til bransjen.

CO2 kompendiet (R744 som kuldemedium) som ble ferdigstilt og trykket i 2016 har blitt solgt til mange medlemmer og ikke-medlemmer i 2017 og 2018. Kompendiet «Brannfarlige kuldemedier» ble ferdigstilt til seminaret som ble arrangert 11. april.

Ny oppdatert utgave av Norsk kulde- og varmepumpenorm 2018 ble ferdig utarbeidet og trykket til NKM og ble delt ut gratis til alle påmeldte deltakere og foredragsholdere.

NKF har hatt et aktivt år med stor aktivitet og høy deltakelse på sine arrangementer.

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Norsk Kjøleteknisk Møte 11-13 april ble arrangert på Gardermoen med deltakerrekord og 16 utstillere. «Hydrokarboner og brannfarlige kuldemedier» ble arrangert som tilleggsseminar første dag med ca. 100 deltakere.

Ny oppdatert utgave av Norsk kulde- og varmepumpenorm 2018 ble delt ut gratis til alle påmeldte på NKM og er for øvrig tilgjengelig for salg.

Norsk kjøleteknisk.jpg

Bilde fra NKM 2018, Gardermoen

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

NKM 2018 var et prioritert arrangement og ble gjennomført med god stemning og svært vellykket resultat. Det ble deltakerrekord i 2018 med 310 påmeldte.

Styret i NKF vil fortsette det gode samarbeidet med våre nordiske foreninger og andre samarbeidsparter.

Prioriteringer og utfordringer i 2019 

Prioriteringer i 2019 vil bl.a være å holde aktiv kontakt med skoler, fagskoler og høyskoler. Elever skal få gratis tilgang til en kuldenorm (bok og digitalt), dette koordineres med faglærerne.

NKM i april er som vanlig et arrangement som får høy prioritet.

NKF jobber med synliggjøring av faget og kuldebransjen. Det er viktig å markedsføre faget for å rekruttere ungdom til utdanning og jobb. Ved hjelp av en ny kategori i medlemskontingent reduserer vi terskelen for unge medlemmer å være med i foreningen.

Sammen med Tekna skal vi finne ut hvordan vi oppretter to nye kategorier for studenter:

Medlemskontingent: år 1-3: 100 kr; år 3-5: 300 kr; fra år 5: ordinær medlemskap

Norsk vannforening

Norsk vannforening ble etablert i 1964 og har siden starten hatt kontinuerlig aktivitet med en fast lønnet sekretærfunksjon (daglig leder), et styre på 9 personer og ulike aktivitetskomiteer. Styret og komiteer settes sammen av medlemmer som dekker bredt det vannfaglige miljøet i Norge.  Alt arbeid i styre og komiteer er på frivillig basis.

Antall medlemmer: 898 personlige, 89 studenter, 372 institusjonelle, 48 pensjonister og to æresmedlemmer = totalt 1409

Antall styremøter pr. år: 4

Styrets medlemmer: Lars Hem, (leder), Oslo kommune; Sindre Langaas, NIVA (nestleder); Vidar Lund, FHI; Elisabeth Elgsæter, Asplan Viak; Ranveig Haukeland Paus, Norconsult; Vegard Nilsen, NMBU; Marit Carlsen, Oslo kommune; Helga Gunnarsdóttir, Miljødirektoratet og Ragnhild Skogsrud, Fylkesmannen i Hedmark.

Administrasjon: Lilly Kristin Langnes/Tone Juel - Tekna

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Foreningens hovedaktiviteter er arrangementer av halvdags fagtreff, heldags seminarer og utgivelse av tidsskriftet VANN (4 utgaver pr år). Alle fagtreff er enten streamet eller det har vært mulig å følge de på Skype. Det gjør at fagtreffene når et mye større publikum i hele landet. Fagtreffene har også vært svært godt besøkt og interessen er stadig økende.

Antall åpne arrangementer: 1 fagtreff som er gratis for alle

5 seminarer (inkl. Verdens vanndag) med en moderat deltageravgift (rabattert for medlemmer)

Antall deltakere inkl. forelesere: 1518 + flere hundre via streaming og Skype.

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

 • Norsk vannforening har hatt mange spennende tema på fagtreffene og seminarene i 2018. Restaureringsseminaret, som i år ble holdt i Oslo, var i samarbeid med Miljødirektoratet.
 • Tildeling av Juniorvannprisen i samarbeid med Hydrologirådet gikk til Byåsen videregående skole med en prosjektoppgave om mikroplast langs kysten i Frøya kommune.
 • Norsk vannforening og Rådgivende Ingeniørers Forening tildelte Svein Erik Moen årets Vannpris. Faugli fikk prisen for sin innsats for VA-faget, herunder for FoU innen VA.. 
 • Tildeling av stipender til studenter innen vannrelaterte fag.
 • Medarrangør for markeringen av FNs Verdens vanndag. Årets tema var «nature for water».

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Foreningen har hatt et godt aktivitetsår. Streaming av fagtreffene er videreført, noe som har vært veldig populært og generert mange flere interesserte til fagtreffene.  Komiteene har gjort et veldig godt arbeid med arrangementer og fagstoff som dekker vannfaglige tema bredt. Vi er godt fornøyd med deltagelsen på våre arrangementer, men vi har som mål å få til flere arrangementer utenfor Oslo. Innsendte artikler til VANN holder en høy faglig standard.

Prioriteringer og utfordringer i 2019

 • Foreningens grunnaktivitet er faglige arrangementer og tidsskriftet VANN, hvor målet er forankret i handlingsplanen. En utfordring er å nå medlemmer i distriktene, noe imidlertid streaming bidrar til.
 • Vi ønsker fortsatt å benytte streaming på alle våre gratis fagtreff.
 • Et fortsatt godt og bredt vannfaglig tilbud til medlemmene.

Norsk Vannforening.jpg

Årets vannprisvinner var Svein Erik Moen fra Norsk vann

norsk vannforening.2.jpg

Stort oppmøte om spredte avløp på Ås, våren 2018

Norsk Veg- og Trafikkfaglig forening (NVTF)

Norsk veg- og trafikkfaglig forening (NVTF) er en selvstendig faglig forening etablert i 1987 som et resultat av en sammenslåing av Vegingeniørenes avdeling i NIF (nå Tekna) og trafikkingeniørenes forening. NVTF består av et styre og tre lokalavdelinger der den faglige aktiviteten foregår. De samarbeider med henholdsvis Tekna Oslo, Tekna Bergen og Tekna Trondheim om aktiviteter innen relevant tematikk rundt samferdsel.

Styrets medlemmer:

 • Helge Jensen, Bymiljøetaten Oslo kommune (styreleder)
 • Lars Ødegaard, Rambøll
 • Liv Nordbye, Statens vegvesen
 • Tanja Loftsgarden, Statens vegvesen
 • Thomas Potter, Norconsult Bergen

Styrets fast tildelte sekretær: Øystein Olsen, Tekna

Ledere i lokalavdelingene:

NVTF Østlandet: Chi Kwan Kwong, Transportøkonomisk Institutt

NVTF Midt-Norge: Katja Rekilä, Statens vegvesen

NVTF Hordaland: Thomas Potter, Norconsult

 Antall medlemmer: 525 personlige medlemmer og 13 bedriftsstøttemedlemmer (2017: 532 og 13).

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Aktiviteten i NVTF foregår i de lokale avdelingene. Hovedsakelig i form av fagmøter på 2-3 timer.

I summeringen nedenfor er det tatt med antall møter og deltakere for NVTF Østlandet, NVTF Midt-Norge og NVTF Hordaland. NVTF Østlandet samordner sine møter med Polyteknisk forening sin faggruppe for samferdsel. Invitasjoner til møter sendes ut til begge foreningenes relevante nettverk. Vi vil også nevne spesielt samarbeidet mellom NVTF og Tekna i Oslo og Bergen som bidrar til god markedsføring av fagmøtene.

Antall åpne arrangementer – fagmøter/ekskursjoner: 15 (2017: 23)

Antall deltakere inkl foredragsholdere: 414 (2017; 723)

Noen utvalgte aktiviteter

Generelt vil vi peke på at innholdet i aktiviteten er relevant med tidsaktuelt innhold i tråd med den satsingen som pågår i norsk infrastruktur. Løsningsorientering er naturlig for valg av temaer og dermed søkelys på hva som skal til for å lykkes med utfordringer innen miljø, kollektivtransport, byutfordringer og veg- og trafikkteknikk.

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

2018 har vært et år med litt mindre aktivitet. Vi konstaterer at foreningen treffer godt med temaer for fagmøter som er faglige og samfunnsaktuelle.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2019

Opprettholde den gode trenden med interessante og dermed godt besøkte fagmøter.

- Øke medlemstilgangen i foreningen.

- Videreutvikle samarbeid med andre faglige nettverk både i og utenfor Tekna.

Avdelingsfagrådene

Avdelingsfagrådet i Agder

Fagrådet i Agder har i 2018 bestått av seks medlemmer:

 • Eyvind Todal Larsen, Brukerinnovasjon AS, leder av fagrådet
 • Hege Indresand, Norce
 • Inge Olsen, Skatteetatens IT- og servicepartner
 • Hilde Aasheim, Arendal kommune
 • Hilde Hovland, Forbedringsconsult
 • Morten Hauge, student ved Universitetet i Agder (UiA)

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Fagrådet fikk bevilget samfunnsmidler til sitt prosjekt «Back to school». Her inviterte fagrådet medlemmene i Agder tilbake på skolebenken for en mini-etterutdanning og faglig påfyll. I tillegg ble det arrangert et klimamøte om carbonfangst og lagring. En kort beskrivelse av hvert arrangement følger under.

Fagrådet har gjennomført fem møter, og i 2018 ble en student fra UiA også innlemmet i Fagrådet.

Fagrådets aktiviteter

Back to school - 20. mars om kunstig intelligens. 70 deltakere: Første foredrag handlet om kunstig intelligens. Dr. Nabil Belbachir, ansatt hos Norce og UiA, fortalte oss om hva som skjer når kunstig intelligens blir satt sammen med kamerateknologi, og maskiner blir smarte. Tittelen på foredraget var «Machine Intelligence, - Connecting Artificial Intelligence and Vision», og foregikk på engelsk.

5.juni om mekatronikk. 26 deltakere: Professor Kjell Gunnar Robbersmyr introduserte oss for Mekatronikkfaget ved UiA i Grimstad. Presentasjonen fokuserte på UiA sine studier (B.Sc, M.Sc, Ph.D), aktuell forskning (Aktueringssystemer, Dynamikk og Robotikk og automasjon), aktuelle trender. I tillegg fikk deltakerne en omvisning i Mekatronikklabben.

10.oktober om eHelse. 20 deltakere: I den tredje forelesningen i "Back to School" i år, fikk vi innblikk i arbeidsmåten, samt aktuelle prosjekter og temaer innen velferdsteknologi og 
det som omforent kalles "eHelse". Foreleser var Andreas Prinz, professor og faglig leder av Senter for eHelse ved Universitetet i Agder.

6.desember om open source + eksamensfest. 26 deltakere: I dagens samfunn og på universitetene har ordet "open source" blitt et allment begrep, men har du egentlig et godt grep om dette konseptet? I den siste Back to School-forelesningen fikk vi høre og lære mer om dette fra Dr. Nadia Saad Noori. Forelesningen foregikk på engelsk.

Klimamøte - 21.november. Hvordan avfallsforbrenning kan løse to av nåtidens store hodepiner. 30 deltakere: Vi fikk høre hvordan CO2-fangst kan gjøres på et anlegg, og hva som er potensialet rundt om i verden. Deltakerne fikk også informasjon om alternative teknologier for fangst og lagring, og hvilke teknologier som kan være aktuelle i fremtiden. Foredraget ble holdt av Johnny Stuen, CCS-rådgiver i Oslo Fortum Varme.

Avdelingsfagråd Agder.jpg

Andreas Prinz foreleser om eHelseAvdelingsfagråd Agder2.jpg

Johnny Stuen (t.h) sammen med leder av fagrådet i Agder, Eyvind Todal Larsen.

Avdelingsfagråd Agder3.jpg

Nadia Saad Noori foreleser om open source. Kombinert forelesning og eksamensfest på Harveys i Kristiansand.

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Det har vært høy aktivitet fra fagrådet i Agder dette året. Det har ført til mange interessante forelesninger for medlemmene i Agder. Alle arrangementene har blitt gjennomført innenfor budsjett og har gitt mersmak. I tillegg har fagrådet blitt utvidet med to medlemmer, hvorav en studerer på UiA. Dette vil gi oss et ekstra godt innblikk i hverdagen på UiA og tips til ulike forelesere for Back to school 2019.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2019:

Fagrådet har søkt og fått innvilget samfunnsmidler for 2019 til to relativt store prosjekter. Back to school og lær voksne koding.

Back to school blir en videreføring av det vi startet i 2018 med nye tema. Vi legger opp til to forelesninger på våren og to på høsten. Vi kommer antakelig til å gjøre som i fjor at vi kombinerer den siste forelesningen med eksamensfest.

Lær voksne koding skal gjennomføres på samme lest som LKK. Fagrådet har registrert en økende lyst fra voksne medlemmer som enten ikke er så gode på koding eller som aldri har forsøkt det til å få noen introduksjonskurs. Her har vi lagt opp til tre kvelder i hvert av fylkene og er i dialog med kursholder for gjennomføring. Blir gjennomført vår/høst.

Avdelingsfagrådet i Bergen

Avdelingsfagrådet består av 10 medlemmer som har ulike faglige interesser og profesjonelle bakgrunner. Dette mener vi bidrar til et godt og variert faglig tilbud for våre medlemmer.

Leder: Marit Eggen

Nestleder: Anne Sofie Handal Bjelland

Styremedlem: Turid Helen Felli Lunde, Camilla Heggøy, Anders Bjerga, Johannes Vik Seljebotn, Gudmund Per Olsen, Petra Margareta Bäverbäck, Thomas Joseph Potter og Geir Omar Berland

Sekretær: Ellen Hauge (DK)

Om årets arbeid og aktivitet i regi av grupperingen

I 2018 hadde avdelingsfagrådet 21 arrangementer med 1163 påmeldte. Dette tilsvarer en økning på rundt 2% fra 2017. Tre av arrangementene var i samarbeid med NVTF (Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forening) og seks av arrangementene var i samarbeid med NTVA (Norges Tekniske Vitenskapsakademi). Vi anser NTVF og NTVA som gode samarbeidspartnere og vil videreføre dette til neste år.

Avdelingsfagrådet har i løpet av 2018 avholdt 5 styremøter hvor planlegging og idémyldring har vært i fokus. Ellers har gruppen hatt jevnlig kontakt via e-post. 

Noen utvalgte aktiviteter

Vi startet året med arrangementet «Skredkurs – teori og praksis» i samarbeid med Røde Kors den 15.januar med Kjetil Brattlien som foredragsholder. Brattlien, som er skredekspert, sivilingeniør (ansatt på NGI) og friluftsmann, er en svært inspirerende og god foredragsholder. Han holder den menneskelige faktoren i fokus når han snakker om skredfare og tvinger således tilhørerne til å vurdere personlig glede vs. risiko. Dette kurset har vi valgt å gjenta til neste år og det er allerede flere påmeldte. Vi har som i fjor hatt et fokus på å ha arrangement rundt temaområder det er oppmerksomhet rundt i lokal, nasjonal og internasjonal media. Nye bærekraftige energikilder er eksempler på dette. Innenfor dette temaet har vi avholdt arrangement som «Solceller- fremtidens teknologi?» med hele 82 påmeldte Tekna-medlemmer, samt to arrangement omhandlende hydrogen som energikilde. Gjennom arrangementet om solceller lærte vi blant annet om solcellens funksjonalitet og under hvilke betingelser disse fungerer optimalt, samt hvordan den teknologiske utviklingen har gjort solcelleteknologi til en svært tilgjengelig ressurs. I tillegg til dette har vi holdt ulike arrangement om byutvikling og infrastruktur samt videreført arrangementsserien «Boligtips med Tekna». Tabell 1 gir en fullstendig liste over avholdte arrangement i regi av avdelingsfagrådet i 2018.

Kurs og arrangement 2018

 • Skredkurs – teori og praksis
 • Utforming av bussholdeplasser
 • Hjernens vannveier
 • Den perfekte arten?
 • Omvisning på Biogassanlegget i Rådalen
 • Solceller - fremtidens teknologi?
 • Vei- og gatenettets rolle for byutvikling
 • Fagmøte - Bybanen gjennom Sandviken
 • Digitalisering og omstilling
 • Korrupsjon og etikk
 • Byvandring med Egil Ertresvaag
 • Familiedag hos Marineholmen Makerspace
 • Hydrogen og brenselceller i maritim virksomhet
 • Visualizing the Invisible
 • Starte og drive bedrift-dagen
 • Hvilke behandlinger funker for akkurat deg
 • Geologi møter nanoteknologi
 • Skyss 10 år
 • Hydrogen i maritim kollektivtransport
 • Vet vi nå at fisk er sunt for hode og kropp?
 • Boligtips med Tekna
 • Ny teknologi endrer media

 Bilder fra arrangement i 2018

Avdelingsfagråd Bergen.jpg

Fra arrangementet "Skredkurs - teori og praksis" - en fullsatt sal

Avdelingsfagråd Bergen2.jpg

Fra arrangementet «Når geologi møter nanoteknologi»

Avdelingsfagråd Bergen3.jpg

Kjetil Brattlien på arrangementet "Skredkurs- teori og praksis

Avdelingsfagråd Bergen4.jpg

Fra arrangementet «Hydrogen og brenselceller i maritim virksomhet»

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Avdelingsfagrådet i Bergen har hatt stor aktivitet i 2018 og variasjon i tilbudene. Andelen påmeldte på våre arrangement er jevnt over gode og vi mottar gode tilbakemeldinger fra medlemmene. Gruppen er godt i gang med å planlegge arrangement for 2019 og har allerede fastsatt dato for flere arrangementet for første halvår.

Prioriteringer og utfordringer i 2019

Avdelingsfagrådet jobber for å lage en arrangementsportefølje med faglig variasjon og innhold hvor avdelingens medlemmer kan bygge kompetanse, karriere og nettverk. I tillegg mener vi det er viktig å utvikle aktiviteter og arrangement som kan gi innsikt i lokale, nasjonale og internasjonale utfordringer, samtidig som en har fokus på det store mulighetsbildet ny teknologi og teknologisk utvikling gir oss. I 2019 ønsker vi også å ha et økt fokus på havbruks- og oppdrettsnæringen som utgjør en viktig ressurs på Vestlandet. Dette er en raskt voksende næring som vil se store teknologiske omveltninger i tiden som kommer og hvor behovet for ressurser med teknologisk kompetanse vil øke. Gruppen vil jobbe for å rekruttere lokale representanter for de ulike faglige gruppene slik at vi kan samhandle bedre på tvers og skape gode varierte arrangement.

Avdelingsfagrådet Innlandet

Avdelingsstyrene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer møtes til regionalt fagrådsmøte 2 x årlig,

Avdelingslederne fungerer som arbeidsutvalg og møtes 2 – 3 ganger årlig.

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Alle avdelingene arrangerer faglige kurs, alene eller i samarbeid.

Det er en egen kurskomité for årets største arrangement – VA-dagene for Innlandet.

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

 • VA-dagene for Innlandet – 2 dagers årlig konferanse med over 200 deltakere og utstillere
 • Temamøter om klima

Elbilrevolusjonen – klimaløsning eller miljøtrussel?

Tiltak og virkemidler for å redusere klimaendringer

 • Ekskursjon og møter om elkraft:

Ekskursjon til nytt kraftverk i Nord-Gudbrandsdal, samt kveldsmøter i Lillehammer i forbindelse med bygging av ny demning og besøk i kraftstasjonen

 • Realfagsatsing
  teknologi- og fysikkverksted for barn + foredrag parallelt for voksne under Forskningsdagene.
  bidratt til flere realfagskvelder på skoler rundt i Hedmark
  prosjektansvarlig for FLL turneringen i Innlandet

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Aktivitet på linje med tidligere år. Det skjer mye, spesielt på realfagsfronten som ikke vises i kursoversikt.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2019:

Avdelingsfagrådet ønsker fortsatt å ta for seg temaer innenfor klima og miljø og har søkt og fått midler fra Samfunnsmidler til dette. Realfag er alltid på dagsordenen – rekruttering til realfag er viktig.

VA-dagene for Innlandet vil etter planen arrangeres for 14. gang i 2019.

Avdelingsfagråd Møre og Romsdal

Gruppen er eit samarbeid mellom dei 4 avdelingene i Møre og Romsdal: Ålesund, Molde, Kristiansund og Sunndal. Avdeling Ålesunl hadde ansvar i 2018 for å finne tema og invitere medlemmene fra heile fylket til ei helg med faglig påfyll.

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Bærekraftige, industrielle droner: Droner med høy løftekapasitet åpner for helt nye muligheter i en rekke bransjer
Svein Even Blanstad, production manager/VP R&D Griffa aviation

Ny teknologi for å redde liv
Svein Borge Hofseth, rådgiver i Hjelpekorps, koordinator nasjonalt dronearbeid, Røde kors

Neste generasjons drone og sensorteknologi for nye, sikrere og mer effektive tjenester. Eksempler fra dagens forskningsfront
Runar Storvold, forskingssjef Norut – Northern Research Institute

I tillegg til seminaret, inviterte vi til middag og byvandring for å legge til rette for at medlemmer kunne bli kjent på tvers av avdelingene

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Vi fekk gjennomført årets arrangement, men skulle gjerne sett at vi nådde flere medlemmer. 20 medlemmer deltok på seminaret, og 14 ble med på middagen. Vi var uheldige med valg av helg, da det ble avholdt helgen etter flere arrangement i regi av NTNU i Ålesund.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2019:

I 2019 tar avdeling Sunndalen over stafettpinnen og ønsker å kombinere faghelgen med eit familiearrangement.

Avdelingsfagrådet i Nord-Norge

Tekna Fagråd Nord-Norge har et ansvar sammen med avdelingene for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Nord-Norge. Fagrådets formål er å styrke den faglige

virksomheten i og på tvers av avdelingene gjennom å dele erfaringer, tilrettelegge for faglig aktivitet i avdelingene samt planlegge og gjennomføre felles prosjekter og aktiviteter. Fagrådet skal dessuten bidra til å styrke Teknas posisjon i Nord-Norge.

Fagrådet i Nord-Norge består i hovedsak av avdelingsledere eller representanter fra avdelingsstyrene, og har 2 hovedmøter i året i tillegg til et par skype/telefonmøter

Avdelingsstyrene består av 5-7 medlemmer og de har ca 8 -10 styremøter i året + årsmøter

Antall medlemmer i de nordnorske avdelingene inkl studentene: 3605

Antall styremøter: 2

Styrets medlemmer: Rune Storvold, leder (Tromsø), Bernt Nilsen, nestleder (Finnmark), Magnus Storjord Simonsen (Harstad), Per Strømhaug (Bodø), Øystein Kleven (Narvik), Florian Kindl (Helgeland) og Mari Melkevik (Glomfjord)

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Fagrådets aktiviteter baserer seg på Teknas overordnede strategi Tekna 2020, Teknas handlingsplan 2017-2019, Teknas foreningspolitiske mål og Teknas verdigrunnlag.

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Fra Finnmark rapporteres:

 • First Lego League i Kirkenes og Alta
 • 1 medlemskurs
 • Gjennomført tradisjonell Teknologi-mingling med julemat i Hammerfest, Alta, Vadsø og Kirkenes
 • Kjemisk juleverksted i Kirkenes, Hammerfest og Vadsø
 • Bistått i organisering av Sommerskoler i regi av Forskerfabrikken i Kirkenes, Vadsø, Hammerfest og Alta. Fin omtale i Altaposten og Sør-Varanger avis.
 • Oppstart Tekna Ung Alta og Kirkenes
 • Det er ble satt opp en Tekna Bauta i Kirkenes i 2018. Dette ble organisert av en egen nasjonal Bauta-komite som har valgt ut mineralleting/gruvesamfunn som tema. Det ble likevel mye arbeid lokalt med organisering av både oppsett og avduking. Det ble et meget vellykket arrangement med god omtale i aviser og TV

Fra Narvik rapporteres:

 • Kjemisk juleverksted for barn
 • Temakveld om 3D-printing
 • Temakveld: Hva er sammenhengen mellom nordlys og livet på jorda?
 • 2 Medlemskurs

Fra Tromsø:

 • Digital 21: Innspillmøte om digitalisering av norsk næringsliv
 • FLL i Tromsø og Finnsnes
 • Kjemisk juleverksted for barn
 • Grunnleggende kurs i Python
 • Omvisning på nye Otium: helseteknologi på eldresenter
 • Omvisning på Tromsøbadet og teknologien som ligger bak et moderne flerbruksbadesenter
 • Frokostmøte: Himmel og Hav
 • Kurs i hage- og balkongdyrking av urter og grønnsaker (Tekna Ung)
 • Soppkurs (Tekna Ung)
 • Barnas Innovasjonsdag
 • 3 medlemskurs
 • Masterkveld: Klar for arbeidslivet? (Tekna Ung og studentene)
 • Båtførerprøven
 • Kurs i ny offentlig tjenestepensjon

Fra Harstad:

 • Energi i fokus – åpent kveldsforedrag
 • 2 medlemskurs
 • FLL Harstad
 • Kjemisk juleverksted for barn

Fra Helgeland:

 • FLL
 • Kjemisk juleverksted
 • 2 medlemskurs
 • Bedriftsbesøk i Rana Gruber
 • Industribesøk hos MIP Bærekraft

Fra Bodø:

 • Temakveld: Ny by – ny flyplass
 • Temakveld: Samferdsel og utvikling i Nordland
 • Teknologifestivalen 2018
 • Bedriftsbesøk hos Elkem Salten Verk
 • FLL Bodø

Bilder fra året som har gått

Avdelingsfagråd Nord-Norge.jpg

Barnas innovasjondag Tromsø

Avdelingsfagråd Nord-Norge2.jpg

Teknologifestivalen Bodø

Avdelingsfagråd Nord-Norge3.jpg

Bedriftsbesøk i Rana Gruber

Prioriteringer og utfordringer i 2019

Lokalavdelingene i Nord-Norge ønsker å tilby en faglig ekskursjon til Kiruna, og har søkt om midler til dette.

Kiruna gjennomgår for tiden en unik utviklingsprosess der nær halve byen flyttes på grunn av utvidet gruvedrift. Ekskursjonen omfatter presentasjoner av ulike faglige områder: jernbane/transport Kiruna/Narvik, gruvedrift samt besøk av verdens største underjordiske malmgruve, og ikke minst byplanlegging og kommunal infrastruktur.

Avdelingsfagråd i Oslo og Akershus

Avdelingsfagråd Oslo og Akershus (AFOA) består av leder, nestleder og fem medlemmer. Fagrådets ansvarsområder er; Oslo avdelings faglige grupper, Fellesmøter, kontakt med Teknas sentrale fagutvalg, representasjon på faglig årsmøte, samt behandling og gjennomgang av søknader om samfunnsprosjekter. Det har vært seks møter i avdelingsfagrådet i 2018, i tillegg til to Fellesmøter, der representanter for alle grupperinger i Oslo avdeling var invitert.

På Fellesmøtet i mai var det valg av nytt Avdelingsfagråd. Etter behandling i styret fikk Avdelingsfagråd Oslo Akershus følgende sammensetning i 2018/2019:

 • Gøril Aasen Slindre (leder)
 • Trude Sundtjønn (nestleder)
 • Arne Ellevog (medlem)
 • Arne Sommerfelt (medlem)
 • Yngvild Andalsvik (medlem)
 • Leif Runar Forsth (medlem)
 • Lina Cekaite (medlem)

AFOAs representant til Oslo avdelings valgkomite: Peter Borg

Et av fagrådets medlemmer er også styremedlem i Oslo avdeling, og har ansvar for kommunikasjonsflyten mellom styret i avdelingen og fagrådet.

Om årets arbeid og aktivitet i regi av grupperingen

Tekna Oslo avdeling har drøyt 24 400 medlemmer, og hadde 127 faglige arrangement i 2018, med totalt 5630 deltagere. Vi streamet 15 arrangementer, med totalt 587 direkteseere og 4566 besøk på blogginnlegget før/under.

De fleste av arrangementene fant sted i Ingeniørenes hus. Arrangementene markedsføres i en trykket halvårsplan som sendes ut til medlemmene, og legges ut på avdelingens nettside. Det sendes ut nyhetsbrev på epost, og vi bruker Facebook til å promotere arrangement. Oslo avdelings faglige tilbud til medlemmer er organisert av våre faglige grupper, våre nettverk og under fanen Karriere og utvikling. De fleste arrangementene i Oslo avdeling er gratis.

I 2018 hadde Oslo avdeling 14 ulike faglige grupper. Av disse er ni rene Oslo/Akershusgrupper, mens fem er lokalgrupper av nasjonale grupper i Tekna. De faglige gruppenes hovedformål er å samle medlemmer med felles faglige interesser til kurs, møter, konferanser, nettverksbygging, og i noen tilfeller politiske utspill.

Våre faglige grupper:

 • Faggruppe for Energi Industri og miljø
 • Faggruppe for Digital teknologi
 • Faggruppe for Etikk og lederskap
 • Gründergruppen
 • SeniorTeknologene
 • Havneteknisk gruppe
 • Marinteknisk Selskap
 • Teknologihistorisk gruppe
 • Rekruttering til teknologi og realfag
 • Tekna Havbruk (lokalgruppe Østlandet)
 • Tekna Biotek (lokalgruppe Østlandet)
 • Tekna Jernbane (lokalgruppe Østlandet)
 • Faggruppe for samferdsel (lokalgruppe Østlandet)
 • Tekna Bygg og anlegg

Nettverk

Nettverkene har som sin primære hensikt å tilrettelegge for sosial aktivitet for medlemmene i målgruppen. Mye av denne aktiviteten tar utgangspunkt i faglige temaer. Vi hadde 66 sosiale arrangementer i 2018, med totalt 2028 deltakere.

Våre nettverk:

 • Tekna Ung
 • Tekna Sosial
 • Seniorforum
 • Romeriksgruppen
 • Klubben
 • Studentgrupper på Universitetet i Oslo, OsloMet og på NMBU

Karriere og utvikling

Under paraplyen Karriere og utvikling driver Oslo avdeling følgende tilbud:

 • Akademiet: Et tilbud til medlemmer som ønsker å utvikle sine personlige egenskaper innenfor temaer som selvledelse, kommunikasjon og samhandling
 • Medlemsskolen: Her gis medlemmene nyttig kompetanse innen områdene møteledelse, styrearbeid, prosjektledelse, forhandlingsteknikk, pensjon, økonomi og regnskapsanalyse.
 • Møteplassen: Teknas tilbud til arbeidssøkende medlemmer. Også et tilbud til medlemmer som ønsker å være forberedt på et arbeidsliv i endring.
 • Prosjektet «Tilbake i arbeid», er et tilbud til langtidsledige Tekna-medlemmer. Det er nøye utplukkede deltagere som får tett oppfølging av vår samarbeidspartner Karrierehuset, med felles samlinger og individuell oppfølging av den enkelte. Første runde startet høsten 2017 og ble avsluttet våren 2018 med gode resultater. Av 16 deltakere fikk 8 jobb i løpet av prosjektet. Runde to av prosjektet startet våren 2018.

Samfunnsprosjekter:

Oslo avdeling ved Fagrådet sendte 8 søknader om samfunnsprosjekter for 2018. Av disse fikk 6 støtte av Tekna sentralt, og 3 fikk støtte av Oslo avdeling.

Noen utvalgte aktiviteter

Teknologidag 21. november

Dagen var delt i 4 bolker. Den ble startet med et frokostseminar om fremtidens bærekraftige bygg og byer. Deretter ble det holdt et seminar for gründere med fokus på teknologien bak den smarte byen. Hovedbolken omhandlet fremtidens samfunn og hvordan teknologien vil påvirke oss. Her med navn som Silvija Seres, Eirik Solheim og Roar Thon. Vi avsluttet det hele med fokus på Norge som romnasjon.Avdelingsfagråd Oslo.jpg

«Hersketeknikker – nyttige og nådeløse». Foredrag ved Sigrid Sollund

Tekna Ung og Tekna Student har samarbeidet ved flere anledninger, og den 8. november 2018 inviterte de Sigrid Sollund til å snakke om hersketeknikker. Hun holdt foredraget foran en fullsatt sal på OsloMet, og det var ca. 320 deltakere denne kvelden. Det ble servert pizza til deltakerne, og både studentkontakter og tillitsvalgte fra Tekna Ung stod på stand denne kvelden.

Ledelse til frokost

I høst har vi avholdt tre frokostseminarer for unge ledere. Intensjonen har vært at deltakerne skal sitte igjen med konkrete tips de kan ta med seg tilbake på sin arbeidsplass. Temaene har vært Ny som leder, Innovasjonsledelse og Endringsledelse. Arrangementene har blitt godt mottatt og vi ønsker å videreføre konseptet i 2019.

Avdelingsfagråd Oslo2.jpg

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Det gode samarbeidet mellom faggruppene, avdelingsfagrådet og avdelingsstyret under mottoet:

Vi gir Tekna-medlemmene i Oslo og Akershus et lokalt tilbud som fremmer kompetanseutvikling, nettverk og karriere, styrker tilhørigheten og gir glede.

Av medlemmer – for medlemmer! 

Det har også i år vært et aktivt år i Oslo avdeling. Det har vært mange flotte arrangementer, med god oppslutning. Vi har hatt spesielt fokus på arbeidssøkende Tekna-medlemmer med blant annet prosjektet «Tilbake i arbeid», et tilbud til langtidsledige medlemmer. De fleste av Tekna Oslo avdelings grupper har i 2018 avholdt årsmøter, og rekruttering til styrene har vært god.

Prioriteringer og utfordringer i 2019

Utfordringene for Tekna Oslo avdeling i det faglige arbeidet er kontinuitet og nytenkning i skjønn forening. Samtidig skal alle våre nesten 100 innholdsleverandører i gruppene gis gode arbeidsvilkår, riktige budsjetter og profesjonell sekretariatstøtte.

Noen av våre prioriteringer er:

 • Arrangementer knyttet til Oslo som Europeisk Miljøhovedstad 2019
 • Mer samarbeid på tvers av gruppene
 • Riktigere markedsføring for å fylle opp arrangementer.
 • Tid til nettverksbygging på arrangementene.

Eksempler på gruppenes planer for 2019:

Autonome fartøyer (Seniorteknologene)

 • Fiksearrangement/reparasjonskveld (Rekruttering til teknologi og realfag)
 • Nydalens industrihistorie (Teknologihistorisk gruppe)
 • Elbiler i Oslo. Status for Oslo kommunes klimaplan (Faggruppe for Energi Industri og miljø)
 • Hvordan lede i et teknologisk samfunn (Tekna Ung)

Avdelingsfagrådet i Stavanger

Teknas avdelingsfagråd, Stavanger avdeling skal ivareta Teknas faglige virksomhet i lokalavdelingen og stimulere utdannings- og teknologimiljøene i Stavanger-regionen. Styret består av 8 personer. Ståle Pedersen – Aker Solutions er leder. Fagrådet dekker ca. 6000 ordinære medlemmer av Stavanger avdeling og ca. 500 studentmedlemmer ved UiS.

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Det ble avholdt 2 styremøter. Samarbeidet med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) fungerte utmerket i 2018. Det ble holdt 6 åpne felles seminarer. Fagrådet arrangerte selv et radioamatørkurs og sto for koordinering av juryarbeidet og utdeling av Tekna Stavanger avdelings Utdanningspris, som blir gitt for gode masteroppgaver og fremragende oppfølging av masterstudenter.

Noen utvalgte aktiviteter

Utdeling av Stavanger avdelings Utdanningspris til HydraWell Intervention, som fant sted på UiS, med ca. 400 personer til stede. Fellesmøtet med NTVA i november. Tema var «Thorium-basert kjernekraft – en del av framtidens energiløsning?». Det var 96 deltakere, og på grunn av veldig mange spørsmål til foredragsholderne professor Egil Lillestøl og sivilingeniør Kjell Traa gikk seminaret langt over tiden.

Avdelingsfagråd Stavanger.jpg

Seminar om Thorium-basert kjernekraft

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Ikke alle planlagte arrangementer ble gjennomført p.g.a. fagrådsmedlemmenes kapasitet. De gjennomførte arrangementene holdt imidlertid et høyt nivå og vi har fått positive tilbakemeldinger fra medlemmene.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2019:

Tekna Fagråd Stavanger vil fortsette det gode samarbeidet med NTVA. I forbindelse med Oljemuseet sin klimautstilling i 2019, er planen at Fagrådet samarbeider med Tekna Olje og gass og Tekna Klima rundt noen aktiviteter/arrangementer. Videreføre diskusjoner i Fagrådet rundt tema som DNA/gener, teknologkvalifisering, og havbruk.I tillegg vil fagrådet vurdere å engsjerne seg litt mer direkte mot barn og unge, ref realfagsdag som arrangeres av Bergen avdelingen.

Den største utfordringen er å få satt av nok tid til fagrådsarbeid. Det er vanskelig å finne møtedatoer som passer, selv med begrenset møtefrekvens. Tekna Fagråd Stavanger bør se til andre avdelinger for å få tanker og ideer.

Avdelingsfagrådet i Østfold

Avdelingsfagrådet består av ett medlem fra hver av de tre avdelingsstyrene i Østfold, Tekna Halden, Moss og Nedre Glomma avdelinger. DK-leder er sekretær for gruppen og innkaller til møter, refererer og bistår gruppen. Møtene holdes i Teknas lokaler på Inspiria. Fagrådet rapporterer til felles styresamling for avdelingene, som avholdes årlig.

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Gruppen har hatt to møter i løpet av året.  Foruten møter, benyttes e-post i planlegging og rapportering. Det ble søkt om faglige aktivitetsmidler til 4 prosjekter, og samtlige er gjennomført.

Avdelingsfagrådet har vært involvert i utviklingen av kodeklubber og veiledere, arrangert seminarer om aktuelle temaer og besøkt nyskapende bedrifter. 

Utvikling av kodeklubber i Østfold

Kodeklubben Sarpsborg: Klubben ble startet opp i 2016 av Tekna-medlemmer, og er en kodeklubb for barn og unge i Nedre Glomma regionen. Klubben har de siste årene holdt til på Kruseløkka skole hvor de har lånt utstyr og lokaler. Kodeklubben har hatt stor aktivitet og kjørt programmeringkurs i Scratch,  Python og Micro:bit. Det har vært gjennomført 14 kode-klubbsamlinger i løpet av året, og kodeklubben har fire erfarne veiledere.

Kodeklubben Sarpsborg arrangere i samarbeid med Tekna Østfold en større samling for veiledere, Tekna- medlemmer og andre interesserte.

Kodeklubben Askim: Total 35 barn har deltatt på kursene våre. Tema på kurset på våren var micro:bit for nybegynnere og viderekomne og på høsten var temaet for kurset scratch for nybegynnere og viderekomne. Dette har vært et samarbeid mellom Askim VGS( IKT), Askim bibliotek, Lær Kidsa koding og TEKNA. Ettersom vi samarbeider med videregående skole (IKT linje) blir TEKNA synliggjort ovenfor mulige fremtidige medlemmer.

Kodeklubben Kråkerøy, Fredrikstad: I 2018 har vi blant annet gjennomført kurs med 3D-printing ved hjelp av en samarbeidspartner som har et firma som tar oppdrag for private og bedrifter når det gjelder 3D-printing. I tillegg har vi gjennomført Scratch-kurs for nybegynner og viderekomne, og kurs i micro:bit.

Aktuelle temaer og foredrag

Kunstig intelligens 13. september –Quality Hotel Sarpsborg
Axel Tidemann fra Telenor Research holdt et interessant og tidsaktuelt foredrag om kunstig intelligens. Foredraget ga en oversikt over hvor langt en har kommet innenfor forskning og bruk av kunstig intelligens, hvilke muligheter som finnes og etiske konsekvenser. Seminaret var også åpent for andre og rundt 70 deltok.

Microplast i havområdene 24. september – Frokostmøte Høgskolen i Østfold
Forskere fra Østfoldforskning holdt noen interessante og tankevekkende foredrag om plast på avdelingsfagrådets arrangement under forskningsdagene. Arrangementet var åpent for alle fagmiljøer samt lærere, elever og studenter.  Det var rundt 75 deltakere på arrangementet.

Båtrace i Moss
Tiltaket har vært å bygge radiostyrte båter slik at flere barn og unge i Mosseskolen får anledning til å bygge og bruke radiostyrte båter i sin undervisning og lære seg teknologi. Dette har også vært et samarbeid med NTNU, som har støttet med noe utstyr. 

Det ble avholdt kurs for lærerne i både barnetrinnet og ungdomstrinnet i bygging av radiostyrte båter. Resultatene ble testet under en båtkonkurranse i Mossehallen den 15. juni 2018. Over 400 elever deltok ifra 7 barneskoler og 3 ungdomskoler i regionen. Det var totalt 65 fjernstyrte båter som deltok og det var premier til raskeste båt, beste design og uheldighetsprisen.

Dette er et ledd i Tekna Moss sin innsats for å realfagsinteressen blant unge i regionen. Prosjektet er avhengig av lærerne i de valgte klassetrinnene setter av litt ekstra tid til å sette seg inn i byggingen og kontrol/styring av båter. Tekna støtter med en del midler til utstyr og kommunen gir oss tilgang til å bruke Mossehallen.

Bedriftsbesøk

Prediktor-gruppen Fredrikstad 3. mai.
Prediktor-gruppen presenterte flere interessante og spennende prosjekter, som er under utvikling. Bedriften jobber med programvareutvikling og måleapparater til maritime næringer, offshore, næringsmidler, fôr, bilindustri og medisinsk teknologi. Av særlig interesse var utviklingen av verdens første kontinuerlige glukosemåler, som kan registrere blodverdien uten å stikke. Prediktor-gruppen består av tre operative selskaper, og hovedkontoret ligger i Fredrikstad. 20 Tekna-medlemmer deltok på arrangementet. De var imponerte.

Teknotherm Marin AS, Halden 4. desember
20 fra Tekna fikk en interessant orientering og omvisning på Teknotherm. Bedriften har mange spennende prosjekter på gang innen VVS- og kjølesystemer for skip, fiskeri og offshore. Teknotherm har en verdensomspennende virksomhet, og hovedkontoret ligger i Halden. Bedriften har de siste årene flyttet produksjon fra Kina til Norge og sikret norske arbeidsplasser.

Noen utvalgte aktiviteter

Kunstig intelligens 13. september
Rundt 70 møtte opp på Quality Hotel Sarpsborg for å høre på Axel Tidemann, seniorforsker i Telenor Research, og tilknyttet Norges nye kraftsenter for kunstig intelligens i Trondheim.

Avdelingsfagråd Østfold.jpgAvdelingsfagråd Østfold2.jpg

Vi fikk en oversikt over hvor langt en har kommet innenfor forskning og bruk av kunstig intelligens og hvilke muligheter som finnes. Deltakerne fra Tekna, Econa Østfold og Sarpsborg Tekniske forening var svært aktive og stilte mange relevante spørsmål om etiske konsekvenser og konsekvensene for samfunnet.

Frykten for at robotene kommer til å ta over jobbene våre er ikke berettiget, mente Axel Tidemann. Et interessant og svært engasjerende foredrag.

Frokostseminaret  Microplast i havområdene 24.oktober

Avdelingsfagråd Østfold arrangerte et frokostseminar om forurensing av plast og microplast i havområdene. Frokostseminaret var ett av flere arrangementer under Forskningsdagene i Østfold. Seminaret ble gjennomført i samarbeid med Høgskolen i Østfold, koordinator for forskningsdagene i Østfold og Østfoldforskning. 

Østfoldforskning har flere forskere som ligger langt framme innenfor plastforurensning, herunder; belastning på miljø, nedbrytning av ulike plasttyper, emballasjereduserende tiltak, gjenvinning og livsløpsanalyser. Gjennom seminaret delte de sin kunnskap og forskningsresultater med deltakerne.

Det ble servert en enkel frokost før den faglige delen startet opp. Østfoldforskning ved forskningsleder Hanne Lerche Raadal og forsker Aina Elstad Stensgård holdt to interessante og tankevekkende foredrag før det ble åpnet for spørsmål fra salen.

Avdelingsfagråd Østfold3.jpg

Aina E. Stensgård og Hanne Lerche Raadal,  Østfoldforskning 24. september  2018

Foredrag 1: Hva er forskjellen på fossil plast, bioplast og nedbrytbar plast? Hvordan kan livsløpsmetodikk (LCA) benyttes til å miljøvurdere plastens verdikjeder og hvorfor er det bra å gjenvinne plast?

Foredrag 2: Hvordan er sammenhengen mellom emballasje og matsvinn? Hva er det viktig å legge vekt på ved valg av emballasjeløsninger og hvordan jobber industrien med dette?

Hvem deltok Arrangementet var åpent for alle fagmiljøer, lærere og elever i videregående skole og studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. De videregående skolene i Fredrikstad, Frederik II og Glemmen var godt representert, totalt var det rundt 75 deltakere på arrangementet.

Avdelingsfagråd Østfold4.jpg

Frokostseminar om Microplast i havområdene 24. september 2018

LKK Østfold 25. oktober Quality Hotel Sarpsborg
Kodeklubben Sarpsborg arrangere i samarbeid med Tekna Østfold en samling for veiledere, Tekna- medlemmer og andre, som er opptatte av koding for barn på skolen og i fritiden. Det var orienteringer, erfaringsutveksling og faglig påfyll.  Joachim H. Skeie fra Kodegenet AS holdt kurs i BBC micro:bit. Det var stor interesse for temaet, og 32 deltakere. Disse nettverkssamlingene gjennomføres 1-2 ganger i året, og går under betegnelsen Lær Kidsa Koding Østfold (LKK Østfold).

Avdelingsfagråd Østfold5.jpg

LKK Østfold: Seminar og kurs for veiledere og Tekna-medlemmer 25. oktober 2018

Avdelingsfagråd Østfold6.jpg

Prosjektleder Hernan Serrano, veileder Fred Leidland og Joachim H. Skeie, Kodegenet AS 25. oktober 2018

Avdelingsfagråd Østfold7.jpg

DK-leder Torhild Kongsness takker av konsernsjef Jon Aksel Brynildsen i Teknotherm 4. des. 2018

Avdelingsfagråd Østfold9.jpg

Omvisning på Teknotherm Marin 4. desember 2018

Avdelingsfagråd Østfold10.jpg

Kodeklubben Sarpsborg, samling 4/H 10.oktober 2018

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2018

Det har vært et år med stor faglig aktivitet. Betydelig økning i antall arrangementer siden avdelingsfagrådets oppstart i 2016. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra medlemmene på valg av tema og aktiviteter.

Regnskapsmessig har de ulike prosjektene gått stort sett i balanse. Tekna Nedre Glomma, Moss og Halden avdelinger har bidratt med midler slik at disse kunne gjennomføres som planlagt.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2019

Prioritering

 • Utvikling av kodeklubber i Østfold
 • Bedriftsbesøk
 • Forskningsdagene 2019
 • Seminar om teknologi, utvikling og personvern

Utfordringer

 • Stor usikkerhet knyttet til finansieringen av prosjekter som tildeles faglige aktivitetsmidler. Hvilke kostnader dekkes i et arrangement?
 • Avdelingsfagrådets rolle kontra avdelingenes faglige arrangementer, dette har ikke vært tydelig nok klarlagt.
 • Skal fagrådet ha egne vedtekter eller holder det med et mandat?
Til toppen