Innledning

Fagutvalget har i 2017 videreført arbeidet med utvikling av det faglige tilbudet i Tekna og har bidratt i foreningens fellesaktiviteter og prosjekter. Fellesmøte for faglige grupper i regi av Fagutvalget har nå blitt en årlig tradisjon og en viktig faglig møteplass. Variasjoner over samarbeid på tvers er alltid hovedtema. Fagutvalgets prioriterte oppgaver som ble vedtatt på Faglig årsmøte i 2017 er fulgt opp og Fagutvalget har ved dette også bidratt til Tekna 2020 - Teknas handlingsplan 2017-2018 og Hovedstyrets prioriteringer.

Årsrapporten viser at Tekna har et faglig tilbud med stor faglig bredde og et omfattende nedslagsfelt både geografisk og organisatorisk. Mange av Teknas faglige grupper er aktive og bidrar med faglige høringsinnspill og deltar i med samfunnsdebatten på sine områder.

Det har vært et sterkt fokus på få det faglige fellesskapet til å synes og til å vokse videre i 2017, og på R-møtet i juni nådde vi målet på 14.000 medlemmer i Faglige nettverk. Det ble satt fokus på fakta. Fagsiden mobiliserte et sterkt engasjement for å møte den postfaktuelle trenden som fikk ekstra medvind i 2017. Tekna er helt avhengig av frivillig innsats. Det har vært jobbet med å belyse de nye utfordringene vi som forening står overfor når omgivelsene og menneskenes motivasjon endres. Det ble vedtatt på R-møtet at vi skal jobbe videre med frivillighet i hele foreningen. Innen karriere er det identifisert en potensiell stor verdi i organisert samspill mellom medlemmene og det skal det jobbes videre med fremover.

I løpet av året har det har vært samarbeid på tvers av faggrupper, Tekna kurs og tilknyttede foreninger, og ikke minst på lokalt plan med avdelingsfagrådene, som er det nye navnet på fagråd. Dette bildet reflekterer godt hvordan fagsiden jobber. Fag i Tekna er åpent tilbud til alle, og er ikke basert på formell utdanningsbakgrunn eller aktuell tilknytning til virksomhet, men på interesse for faget eller fagene. Til R-møtet 2017 ble det jobbet frem og vedtatt en sak i Teknas lover som gikk på navneendring fra faglig grupper til faglige nettverk for å bekrefte disse egenskapene.

Tekna kurs er økonomisk selvbærende og bidrar til det faglige tilbudet i Tekna med møteplasser som Kursdagene 2017 i Trondheim, Kundeservicedagene, Helseteknologikonferansen, Vannforsyningsdagene, North Sea Flow, VA Jus 2017, og i tillegg har det vært fulle hus på kurs som Tekna lederutvikling (GILA), Praktisk prosjektledelse, Vern og kontrollanlegg, MS Project for byggebransjen osv. Kurs hadde i 2017 en omsetning på 35,6 mill. kroner og ca. 5000 deltakere fordelt på 160 ulike kurs og konferanser. Gjennom markedsundersøkelser og nye arrangementer tar Tekna pulsen på markedet og identifiserer hva medlemmene etterspør og har behov for. Denne konseptutviklingen bidrar til å styrke Tekna som en relevant kompetansepartner for medlemmene.

Fagutvalget takker alle som har bidratt til faglig aktivitet i 2017! Frivillig innsats og faglig engasjement hos medlemmene er en grunnpilar i Tekna, særlig innen fag. Det gir oss fornøyde medlemmer som fortsetter i Tekna, og bidrar til at vi får nye.

Lykke til videre med satsingen på faglig kompetanse, karriere og nettverksbygging!

Fagutvalgets årsrapport

Innledning

Hensikten med denne årsrapporten er å fortelle om årets virksomhet og å synliggjøre en samlet oversikt over Teknas faglige aktiviteter. Årsrapporten er behandlet på Faglig årsmøte 9-10 februar 2018 og kan brukes for å vise omfanget av aktiviteten. Rapporten for året 2017 er inndelt i tre hovedbolker. Bolk 1 gir en orientering til Faglig årsmøte om arbeidet med de prioriterte oppgavene som ble vedtatt på årsmøtet i 2017, og som bygger på Tekna 2020 og Hovedstyrets prioriteringer for perioden 2017-18. Bolk 2 beskriver øvrige faglige aktiviteter, og bolk 3 er en samlet rapportering fra de faglige grupperingene. Rapporten ligger i sin helhet på Teknas lukkede nettsider hvor faglige grupperinger og andre kan henvise direkte til sitt arbeid og sin del av rapporten når det er ønskelig.

Faglig årsmøte 2017

Faglig årsmøte 2017 ble avholdt 10.-11. februar på Scandic Edderkoppen i Oslo med 36 stemmeberettigede deltakere. Første dag stod de formelle sakene på agendaen; faglig årsrapport for 2016, prioriterte oppgaver for 2017, foreningspolitiske saker, herunder saker til R-møtet, samt valg av Fagutvalg og valgkomité. Presidenten Lise Lyngsnes Randaberg innledet om Hovedstyrets forventninger til Fagsiden og Fagutvalgets leder innledet om årsrapport og prioriterte oppgaver.

  

President i Tekna Lise Lyngsnes Randaberg

Valgkomiteen redegjorde for sin innstilling.

Lørdagen ble innledet av Dr. Maria Grahn ved Chalmers University of Technology som snakket om Transportsektoren i et CO2 utslippsperspektiv og representantene jobbet med innspill til fremtiden frivillighet i Tekna igjennom gruppeoppgaver.

Dr. Maria Grahn ved Chalmers University of Technology

Fagutvalget og valgkomiteen

Fagutvalget har i denne periode bestått av:

 • Gerd Nilsen (Leder), Arcticzymes AS
 • Sigrid Rønneberg (Nestleder), NTNU
 • Olav Fjeld Kraugerud, NMBU
 • Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter
 • Kristine Hopland Sperre, Akvaplan-Niva AS
 • Pernille Dørstad, Statnett SF
 • Roger Susort, Trainee Sør AS
 • Siri Tømmerås, Skretting AS

Fagsidens valgkomite har i denne periode bestått av:

 • Ernst Kloosterman
 • Svein-Erik Svendsen
 • Sølve Marie Tegner Stenmark

Fagutvalgets arbeid

I 2017 har Fagutvalget hatt seks ordinære møter og en strategisamling på Kongsberg i
2.-3.mai med fokus på faglig samarbeid på tvers av Teknas organisasjon. I tillegg har vi deltatt på møte med Hovedstyret og dets øvrige utvalg og faglig fellesmøte. Det er behandlet 50 vedtakssaker og 39 orienteringssaker.

Prioriterte oppgaver 2017

Faglig årsmøte 2017 vedtok fem prioriterte oppgaver og 6 foreningspolitiske saker.  Fagutvalget drøftet status og mulige tiltak og laget «Fagutvalgets arbeidsdokument» som ble distribuert til alle faglige grupperinger. Her ble det også gitt noe bakgrunnsinformasjon og foreslått tiltak som grupperingene ble oppfordret til å bidra med.

Bygge en Tekna-identitet så tidlig som mulig, gjennom bl.a. å inkludere studenter i faglige nettverk.

Tekna-identitet bygges ved tilhørighet. Fagsiden gjør Tekna til en attraktiv fagforening som skiller seg ut fra våre konkurrenter. Faglig aktivitet er viktig for å inkludere også de som ikke har annen åpenbar tilknytning til foreningen. Teknas medlemmer spenner svært bredt i flere dimensjoner. Det er derfor være nødvendig med et variert «tilbud» for å gi alle et faglig hjem. Tekna er en forening og frivillig arbeid grunnleggende del av det medlemmene oppfatter som «tilbudet».  Det er samspillet mellom medlemmene i nettverket og på møtene som oppgis å gi mest verdi til medlemmene når vi spør. Fagutvalget har oppmuntret til og lagt til rette for økt samarbeid, og jobbet for bedre synlighet av faglig aktivitet i Tekna.

Det har vært et godt samarbeid mellom faggruppene og lokalavdelingene, studentene og det har vært skapt inkluderende møteplasser med god balanse mellom faglig og sosialt innhold. Studentutvalget har kartlagt hvordan samarbeidet er mellom studentene og fagsiden, og Fagutvalget mener at denne informasjonen bør brukes i det videre arbeidet. For å tiltrekke oss yngre medlemmer, må de faglige aktivitetene være synlige i nettbaserte medier.

Mobilisere medlemmene til å hjelpe hverandre med karriereutvikling

Tekna har alltid vært en «nettverksorganisasjon». Likevel er det ikke en selvfølge at medlemmene er bekvemme med å benytte hverandre i jobb- og karrieresammenheng. Det kan ofte oppleves som litt «unorsk». Det har vært jobbet med å gjøre nettverksbygging mer «norsk», ved å bruke andre ord og uttrykk der medlemmene vår kjenner seg bedre hjemme.

Det ble gjennomført flere runder med dybdeintervjuer av medlemmer basert på tjenestedesign som metode, både som grunnlag for videreutvikling av hvordan vi jobber med karriere, men også med nye møte- og nettverkskonsepter. Ved å i større grad å bli bevisst ønsker og behov hos ulike medlemsgrupper er det også enklere å legge til rette for faglig og personlig «koblingsvirksomhet» slik at medlemmene får enda større nytte av nettverket sitt i Tekna. Dette er et godt utgangspunkt for samarbeid på tvers av aldersgrupper og fagretninger og i arbeidet med å fornye kurs, konferanser og andre møteplasser slik at de fungerer bedre som gode sosiale møteplasser, i tillegg til å gi faglig påfyll.

Være pådriver for fremtidens frivillighet i Tekna

Alle deler av Tekna opplevde at det ble vanskeligere å finne styremedlemmer og andre frivillige. Vi konkurrerer om folks fritid og med økende mobilitet kan det være problematisk å binde seg til verv som binder opp tid i flere år. Det var derfor Fagutvalget ønsket å jobbe med å identifisere om det finnes alternative måter å engasjere medlemmer til frivillig arbeid.

For å få til en helhetlig satsning var er det viktig å engasjere hele foreningen. Faglig årsmøte vedtok også å fremme forslag på årets R-møte hvor forslaget godt mottatt og vedtatt. Utfordringen med frivillighet er nå en del av Teknas Handlingsplan og det vil bli utarbeidet et felles prosjekt for å adressere og jobbe hele bredden av foreningen. Fagutvalget vil jobbe konkret videre med å teste ut nye måter å drive frivillighet i foreningen på som engasjerer medlemmene og samarbeide med andre både internt og eksternt i dette arbeidet.

Fokus på fakta; tiltak mot misinformasjon, og for forskningsformidling som når frem

Teknas opprinnelse var en forening hvis første store merkesak var etablering av en teknisk høgskole i Norge. Det må antas at en av begrunnelsene var å spre faktabasert kunnskap.

I år har utfordringene hatt andre former. Det har vært viktig å ta til offentlig motmæle mot feilinformasjon og å legge til rette for at fageksperter blant medlemmene skal bli hørt i viktige saker. Alle Teknas nettverk, grupperinger og foreninger har bidratt godt til denne oppgaven, både enkeltvis og igjennom ulike arrangement.

Denne prioriterte oppgaven ble både foreslått av Fagutvalget og sendt inn som forslag av Tekna Klima under årsmøtet 2017 under navnet “Tekna som forkjemper av fakta”. Fagutvalget har gjennomført flere tiltak i denne prioriterte oppgaven gjennom året. I april ble March for Science arrangert, og Fagutvalget oppfordret til å opprette samlearrangementer for Tekna i både Trondheim og Oslo. March for Science var en protestmarsj mot den post-faktuelle trenden vi har sett i verden det siste året, og falt godt inn under målet om å fokusere på fakta. I Norge var det mange tusen som deltok i marsjer over hele landet, og Tekna var synlige på arrangementene.

Fagutvalget har hatt fire hovedsatsninger i denne prioriterte oppgaven det siste året. Det første var fokus på å rekruttere kandidater til PhD-stillinger for å øke fakta-bidraget i debatten og oppfordre til et høyere kunnskapsnivå. Det ble gjennomført et arrangement i Trondheim i samarbeid med avdelingsfagrådet i Trondheim avdeling og Tekna Forskerne. Og det oppfordres til å ta dette konseptet videre. Det andre var å utvikle en kurspakke i formidling og skriving for medlemmer i organisasjonen for å gi flere Tekna-medlemmer selvtillit til å delta i den offentlige debatten med fakta. Kurspakken er under utvikling i medlemsskolen i GS, og vil inkludere både formidling og populærvitenskapelig skriving. Det tredje var en kronikk i den offentlige debatten som forsvarer Teknas rolle som forkjemper av fakta. Og medlemmer av Teknas faglige nettverk og avdelingsfagråd ble oppfordret til å komme med innspill. Kronikken ble publisert i Adresseavisen i Trondheim den 4. Oktober 2017 som en kommentar til høstens valgkamp (https://www.tekna.no/aktuelt/fakta-ikke-folelser/)Linkes. Det fjerde var å hjelpe til med synlighet i relevante saker og arrangementer for Tekna. Det ble igangsatt et arbeid med en kokebok for medlemmer som vil være synlige på Teknas vegne. Kokeboken vil inneholde kontaktpersoner i GS, referanser til Teknas måldokumenter og tips til profilering og markedsføring. GS har fått ansvaret for å ferdigstille kokeboken så den kan gjøres tilgjengelig for medlemmene.

Tiltak for å få gjennomslag for faglig politikk

Tekna jobber kontinuerlig og på mange plan for å gjennomslag for Teknas politikk. Dette arbeidet drives i hovedsak av Hovedstyret ved hjelp av generalsekretariatet. Fagutvalget oppfattet at det ikke alltid var klart for de faglige grupperinger er hva som prioriteres og hvorfor. Det ble inkludert i en oversikt i «Fagutvalgets arbeidsdokument» som ble distribuert våret 2017.

Fagutvalget anser Tekna som godt organisert for å utøve mer politisk påvirkning, men ser at det er behov for bedre informasjon om de muligheter vi har og hvordan man best jobber med politikk på fagsiden. For å spre gode ideer til hvordan man kan jobbe politisk har Fagutvalget oppfordret grupperingene til å dele informasjon i egne kanaler, og i årsrapporten om hvordan de jobber. Det har vært jobbet med er Helsedatadirektivet, Jordskiftesaken, og mange flere.

Fagpolitiske saker fra Faglig årsmøte 2017

Navneendring fra faglige grupper til faglige nettverk i Teknas lover

«Fagutvalget får i oppdrag å følge opp lovforslaget frem til beslutning på R-møtet. Fagutvalget utformer den endelige teksten i forslaget basert på diskusjonen i årsmøtet.» og «Begrepet og det formelle rundt «samarbeidende foreninger» strykes i Teknas lover og i relevante underliggende dokumentasjon. De aktuelle foreningene får tilbud om å være tilknyttet forening.»

Forslaget ble utarbeidet og forankret bredt i Teknas organisasjon. Det ble vedtatt som endring til Teknas lover på R-møtet. Og følgende endringer er gjort:

 • Faglige grupper endres til faglige nettverk
 • Samarbeidende foreninger ble tatt ut av Tekna og Teknas lover, de organisasjonen som nå var samarbeidende foreninger fikk tilbud om å bli tilknyttet forening hvis de kan møte kravene til avtalen Tekna har for tilknyttede foreninger. To ble med, ITS Norge og Vannforeningen, og to gikk ut av Tekna
 • Fagråd døpes om til avdelingsfagråd

 Forslaget ble vedtatt på R-møtet.

 Fremtidens frivillighet i Tekna

«Faglig årsmøte ber Fagutvalget om å initiere et arbeid for å utvikle en frivillighetsstrategi for Tekna»

På R-møtet fikk Fagutvalget fremmet, og vedtatt, følgende: «Tekna ønsker en satsning på frivillighet. Det blir viktig å forstå hva som motiverer og gjør at Tekna-medlemmer også fremover velger å bruke sin tid og kompetanse på Tekna. Hovedstyret skal starte en satsning som kan inneholde kartlegging av dagens frivillighet, tanker om hvordan fremtidens frivillighet ser ut, samt å teste ut og sette i verk tiltak som legger til rette for frivillighet.»

Frivillighet innarbeidet som et punkt i Teknas Handlingsplan for 2018-19.

Samarbeid mellom fagnettverkene og faglig kompetansebruk i Tekna-organisasjonen

«Fagsiden må gis anledning til å delta i nasjonale referansegrupper, fora og møteplasser der Tekna deltar om disse fagtema (teknologiområder)»

Fagutvalget har jobbet med dette og opplevde at dette vedtaket var komplisert å forholde seg til, da det ikke har noen klar adresse for hvem som skal gi. Fagutvalget forutsatte at Teknas tilgjengelige fagkompetanse benyttes på best mulig måte i tråd med Teknas lover, måldokument og andre R-møtevedtak, uavhengig av hvilken gruppering i Tekna den representerer.

Tekna som «forsvarer» av fakta

Forslagstiller fant temaet dekket at fagsidens prioriterte oppgave «Fokus på fakta; tiltak mot misinformasjon, og for forskningsformidling som når frem», og trakk saken.

Kartlegging av Tekna medlemmenes holdninger og meninger rundt miljø og klima

«Faglig årsmøte ber om en kartlegging av medlemmenes meninger og holdninger rundt klima og miljø, omstilling, klimatiltak, og klimatilpasning.»

Vedtaket ble fulgt opp ved at det tidlig på sommeren ble utført en medlemsundersøkelse på forsommeren. Undersøkelsen ga ca. 10% respons og viser bl.a. at av de som svarte, har 78% gjort noe for å bli mer miljøvennlig. Teknamedlemmer er også mer opptatt av klimaendringene enn samfunnet for øvrig; og medlemmene våre er teknologioptimister.

Dette er et godt utgangspunkt for å jobbe for økt samarbeid på tvers av fagretninger, for å øke muligheten for at Teknas medlemmer bidrar til nye næringer i grønn retning, side om side med tiltak for å gjøre tradisjonelle næringer mer miljøvennlige.

Konkrete tiltak for grønn omstilling

 • «Tekna skal utarbeide og synliggjøre i større grad en visjon og strategi for å fremme løsninger og ideer som skaper arbeidsplasser basert på kunnskap, kutter utslipp, ruster samfunnet mot fremtidens uvær og er konkurransedyktig»

 • -«Faglig årsmøte ber Tekna utrede en prioritert og konkret tiltaksliste som innebærer et nasjonalt løft for nye, grønne, konkurransedyktige arbeidsplasser som i tillegg bidrar til kutt i klimagassutslipp og klimatilspasning.»

 • -«Tekna skal foreslå konkrete tiltak som de politiske partiene skal fremheve under høstens valgkamp»

Denne saken fikk god drahjelp av «Kartlegging av Tekna medlemmenes holdninger og meninger rundt miljø og klima».

Temaet ble bl.a. diskutert på politisk kafé før R17. Diskusjonsheftet som var distribuert i forkant kan brukes videre. Flere av R-møtesakene var innen grønne tema, men handlet ikke om omstilling.

Flere av nettverkene har temaet på sine agendaer. Og for å oppnå nye idéer som kan lede til nye næringer, må det jobbes på tvers av nettverkene. Det ble bedt om innspill fra alle nettverkene før faglig årsmøte november og temaet ble behandlet i gruppearbeid på møtet.

Fagutvalgets videre plan er å jobbe for å få til arrangement og evt. fremme saken for R19. For å gjøre et varig inntrykk trenger fagsiden i fellesskap å lage en visjon for å skape nye bærekraftige arbeidsplasser.

Saker på R-møte 2017

En stor del av Fagutvalgets arbeid i 2017 har dreid seg rundt Representantskapsmøtet som ble arrangert på Hamar i juni 2017. Her fikk Fagutvalget gjennomslag for flere viktige punkter.

Det ble arrangert forberedende møte hvor de fleste delegatene fra fagsiden deltok hvor man gjennomgikk og diskuterte innkomne saker og forberede fagsidens til R-møtet. Det var andre gang et slikt forberedende møte ble arrangert for fagsiden, og det ble godt mottatt av fagdelegatene. Dette møtet resulterte også i flere nye forslag til vedtak og henstillinger fra fagsiden til R-møtet. Fagsiden som helhet gjorde en svært god figur på R-møtet, er Fagutvalgets konklusjon.

Sakene fra Faglig årsmøte om frivillighet og om nettverk hadde det vært jobbet med og blitt forankret i organisasjonen før de ble fremmet som forslag fra Fagutvalget på R-møtet. Begge sakene bla vedtatt. Navnesaken ble innarbeidet i Teknas lover som foreslått og Frivillighetssaken er nå en del av Teknas handlingsplan 2018-19. Sakenes innhold er beskrevet i mer detalj under Faglig Årsmøte og det gjentas ikke her.

Etter R-møtet har Fagutvalget arbeidet med oppfølging av vedtak og henstillinger ble fremmet av fagsiden eller er relevante for den faglige virksomheten i Tekna. Dette gjelder blant annet, men ikke begrenset til, bruk av hele potten med tildelte Samfunnsmidler, Teknas kriterier for medlemskap, dagens og fremtidens utdanninger og en vurdering av opprettelse av studieretninger innen jernbanetekniske fag på universitetsnivå. Arbeidet med å videreføre vedtak og henstillinger fra R-møtet 2017 vil fortsette i 2018.

Andre saker Fagutvalget har behandlet i 2017

 • Fortsatt fokus på de faglige gruppene og på å øke medlemstallet i disse for å spre kjennskapen om det faglige arbeidet i Tekna. Vi nådde målet om 14 000 medlemmer i faglige grupper innen R17.
 • Forberedelse til R17, både ved å fremme saker fra fagutvalget og ved å arrangere forberedelsesmøter for fagsiden i forkant av R-møtet. Dette er en tradisjon som ble startet i forbindelse med R15, og er et av de tiltak som vil gi muligheter for at fagsidens medlemmer blir bedre kjent med hverandre og dermed lettere kunne samarbeide.
 • Navneendringen fra grupper til nettverk, som ledd i arbeidet med mer samarbeid på tvers av fagretninger.
 • Arbeidspolitisk dokument
 • Vedtak og henstillinger fra R17. Sakene behandles av Hovedstyret, men Fagutvalget har identifisert saker som relevante for fagsiden og er klar til å bidra hvis eller når hovedstyret finner det formålstjenlig.
 • Nye medlemmer i Opptaksrådet. I lys av vedtak 83 på R17 blir opptaksrådets arbeid i neste periode svært viktig. Oppnevnelsene ble behandlet i lys av dette, med økt bevissthet på faglig bredde i rådet.
 • Nye nettverk i Tekna. Fagutvalget finner det hensiktsmessig at Tekna gir foreninger og nettverk som ønsker det, tilbud om sekretariat og deltakelse som en del av Teknas faglige tilbud til Teknas medlemmer, forutsatt at de fyller kravene vi stiller til Tilknyttede foreninger.
 • Samfunnsmidler. Gitt diskusjonen på Faglig årsmøte, ble årets søknader behandlet med tanke på nyskaping. Det var imidlertid ikke et problem at mange gode søknader fikk avslag. Problemet er relativt få søknader. Fagutvalget har igangsatt arbeid for å forbedre markedsføringen av samfunnsmidlene før neste utlysning.

Faglig fellesmøte

For å øke mulighetene på tvers av faglig tilhørighet har Fagutvalget etablert en tradisjon om å holde et faglig fellesmøte siste torsdag i november. For å innarbeide konseptet har vi de første årene invitert representanter for Teknas faglige nettverk. Konseptet virker nå solid, og Fagutvalget vil for fremtiden vurdere om vi også skal invitere tilknyttede foreninger, og evt andre grupperinger som er relevant for faglig samarbeid.

Møtet har kun ett formål: gi tillitsvalgte fra ulike fag anledning til å diskutere muligheter for faglig samarbeid. For å oppnå det har møtet tre deler: en kort presentasjon fra hvert nettverk samt informasjon fra GS om annen faglig aktivitet, gruppearbeid i så små grupper at det gir rom for å bli bedre kjent, og til slutt samarbeider vi om å rigge rommet om fra møterom til langbord for uhøytidelig juletapas. I 2017 var det 32 deltakere på faglig fellesmøte.

Årets gruppearbeid hadde temaene:

 • Grønn omstilling
 • Tekna-identitet
 • Karriereutvikling

Hovestyrets møte med utvalgene

For dette møtet var utvalgene bedt om å presentere utvalgenes syn på Utfordringer 2018. Fagutvalget fokuserte på

 • Tekna-identitet (nye arbeidsliv, individualisme, fag som styrke for fagforening; frivillighet
 • Konkret tiltak for grønn omstilling

Relevans - synlighet; fremtidsoptimisme.

Faglig virksomhet i 2017

Om Seksjonen for fag og karriere

Avdeling Fag

Hvert av fagnettverkene har en ansvarlig rådgiver i Avdeling Fag. Fagnettverkene og avdelingen har et godt og nært samarbeid for å få flest mulig medlemmer skal få ta del i det viktige tilbudet som Teknas faglige nettverk er. Et viktig arbeid fagnettverkene har gjort i 2017 sammen med Avdeling Fag er å øke antall medlemmer i fagnettverkene. På ett år har vi økt antallet medlemmer i fagnettverkene med 5000 medlemmer. Totalt i de 12 fagnettverkene utgangen av året 16 610 medlemmer. Dette gir fagnettverkene et større nedslagsfelt innen sine fagmiljø og når ut til flere som kan ha glede av alt de kan få være med på via nettverkene. Særlig spennende i 2017 var jobben med å utvide tilbudet innenfor IKT, og da er det ekstra gledelig å se at Tekna Big data har fått over 900 medlemmer. Nettverkene vi har startet tidligere også har vokst seg store og bærekraftige.

En viktig milepæl i 2017 var at faggruppene fikk bytte navn til faglige nettverk. I den forbindelse har vi oppdatert en del materiell og i tillegg tilrettelagt for bedre nettverksbygging på arrangementene.

Nettverkene har laget 77 arrangement i 2017 med over 3700 deltagere. Dette er en stor økning siden 2016, og ekstra gledelig er at vi har hatt mange samarbeidsarrangement mellom nettverkene. I og med at vi har flere streamete arrangement betyr det også at enda flere får ta del i viktig kompetanseutvikling og erfaringsutdeling. 

Fagnettverkene har også i 2017 deltatt i høringer og vært aktive på politisk front. Særlig aktivitet har det vært innenfor havbruk og fiskehelse, men også innen blant annet helsedata og andre tverrfaglige områder. Dette arbeidet krever både politisk innsikt og engasjement i fagnettverk og i avdelingen i samspill med samfunnspolitisk arbeid i foreningen.

Avdeling Fag har også ansvar for Teknas teknologi og realfagssatsning og karrieretjenester. Flere av nettverkene har hatt aktiviteter koblet opp mot disse områdene, og bidrar til en ekstra dimensjon for medlemmene.

Kurs

Tekna Kurs arbeider med markedsorientert research og undersøkelser for å utvikle aktuelle kurs og konferanser både for Teknas medlemmer og for arbeidslivet generelt. Kursavdelingen består av 8 prosjektledere, et markedsteam på tre personer og avdelingsleder. Tekna kurs har som mål å tilby behovsrettete kurs for Teknas medlemmer og arbeidslivet for øvrig. Kursvirksomheten er selvfinansierende og bidrar med et økonomisk overskudd til foreningen. Overskuddet går bl.a. til videreutvikling av Teknas faglige tilbud til medlemmene. Tekna kurs hadde i 2017 en omsetning på 35,6 mill. kroner og ca. 5000 deltakere fordelt på 160ulike kurs og konferanser. Tekna kurs kan raskt kartlegge trender og gjøre research på disse, samtidig som kurs og konferanser er en unik mulighet til å teste ut nye fagområder og nisjer overfor Teknas medlemmer. Gjennom markedsundersøkelser og nye arrangementer tar Tekna pulsen på markedet og identifiserer hva medlemmene etterspør og har behov for. Denne konseptutviklingen bidrar til å styrke Tekna som en relevant kompetansepartner for medlemmene.

2017 har inneholdt en rekke større arrangementer, og etterspørselen etter kurs har vært jevn. Noen viktige høydepunkter er Kursdagene 2017 i Trondheim, Kundeservicedagene, Helseteknologikonferansen, Vannforsyningsdagene, North Sea Flow, VA Jus 2017, i tillegg har det vært fulle hus på kurs som Tekna lederutvikling (GILA), Praktisk prosjektledelse, Vern og kontrollanlegg, MS Project for byggebransjen mm. 

Flere produkter er relansert etter ny research og med ny design. Tekna Kurs fremstår som en foretrukken leverandør av bedriftinterne kurs innen prosjektledelse. Teknas lederutviklingsprogram GILA er videreutviklet og har vært fulltegnet de siste to og et halvt årene. Det er også stor pågang på IT-kurs innen Excel og MS Project.

Teknas kurs og konferanser markedsføres hovedsakelig gjennom e-post, og i stadig større grad gjennom søkemotoroptimalisering og digitale flater. Det har vært en ny satsing på innholdsmarkedsføring, der det utvikles aktuelle artikler rundt et fagområde som brukes i markedsføring blant annet i sosiale medier. Google Adwords benyttes både i organisk og betalt form for å være synlige i et stadig mer digitalt samfunn. Facebook er også en svært viktig markedsføringskanal.

Kursdagene 2017 ble gjennomført i januar med totalt 1300 deltakere. Dette var 59. gang Kursdagene ble arrangert, og ble nok en gang avholdt på Scandic Lerkendal. De årlige Kursdagene til Tekna og samarbeidspartnere leverer høy kvalitet og får gode evalueringer fra deltakere og samarbeidspartnere. Tilbakemeldingene brukes aktivt som grunnlag for å forbedre neste års arrangementer.

Samfunnsmidler

Hovedhensikten med Samfunnsmidlene er å skape aktivitet lokalt ute i organisasjonen og profilere Tekna som en relevant samfunnsaktør. Det er viktig at flest mulig prosjekter får midler, slik at prosjekter gjennom initiativ fra medlemmene blir gjennomført. Rammen for tildeling av Samfunnsmidler er satt til 2 mill. kroner.

Søkermassen består i all hovedsak av representanter fra avdelingene, Studentgrupper, Fagråd, Tekna Realistene og enkelte etats- og bedriftsgrupper. Det ble for 2017 registrert 113 søknader om tildeling av Samfunnsmidler for til sammen 4 mill. kroner. Samlet omfang av alle prosjektene er anslått til 11,9 mill. kroner. I 2017 ble 81 prosjekter godkjent. Vedlagt er eksempler på fordeling i prosjekter, hoveddelen av prosjekter ligger i kriteriet teknologi og realfag, rettet mot barn og unge:

 • Teknologi og realfag rettet mot barn og unge:
  Kodeklubber, Newton Camp, First Lego League, Vitensenter aktivitet.
 • Nettverksaktivitet som viser samfunnsbetydningen av teknologi og realfag:
  Teknologidag, Ingeniører uten grenser, Researchers night, Ent3r
 • Politiske arrangement, viser Tekna sin rolle som samfunnsaktør:
  Reint drivstoff, Klima og miljø seminar og konferanse.

I 2017 bestod tildelingsrådet, for første gang, av representanter fra både fagutvalget og avdelingsutvalget, i tillegg til representanter fra GS. Representasjon fra AU i evalueringsrundene kvalitetssikrer at alle kriteriene til søknadene blir evaluert på en objektiv måte, i tillegg til at alle innspill fra relevante deler av grunn-organisasjonens tillitsvalgtapparat blir tatt med. Det ble også arbeidet videre med en digitalisering av plattformen for både søknads- og rapporteringsskjema. Dette har forenklet og forbedret søknadsprosessen for samfunnsmidler. Tilbakemeldinger for den digitale utviklingen jobbes det videre med i 2018.

Rekruttering til teknologi og realfag

Rekruttering til teknologi og realfag

Rekruttering til teknologi og realfag er et strategisk viktig område for Tekna og organisasjonens medlemmer, og er et av fokusområdene frem mot 2020. Tekna har i 2017 jobbet både politisk og praktisk for å nå målgruppene og målene i Teknas teknologi- og realfagsstrategi (2015-2018).

Samarbeidspartnere, arrangementer og aktiviteter

I 2017 har vi støttet vår tre hovedsamarbeidspartnere First Scandinavia, Forskerfabrikken og Lær Kidsa Koding økonomisk slik at de kan tilby sine realfagsaktiviteter til flere barn enn de hadde kunnet uten vår støtte. For alle våre samarbeidspartnere har vi bidratt med spredning av informasjon om deres aktiviteter via sosiale medier og gjennom nyhetsbrev til medlemmer. Tekna har også oppnådd synlighet ved disse samarbeidene. I Teknas strategi står det at Tekna skal være kjent som den fremste forkjemperen for å styrke realfagene. Der spiller disse samarbeidene en viktig rolle. Avtalene med aktørene varer ut 2018, og arbeidet med evaluering er i gang. Alle avtaler skal evalueres grundig før det avgjøres om de skal videreføres fra 2019.

Gjennom samarbeidet med verdinettverket Lær Kidsa Koding har vi i 2017 arrangert flere gratis kodekurs for barn og ungdom.  Gjennom kodekurs for voksne som ønsker å bli kodeveiledere og oppstartsmøter for voksne som ønsker å starte kodeklubb har vi også engasjert medlemmer i teknologi- og realfagssatsingen.

Har nådd ulike målgrupper: I tråd med Teknas realfagstrategi har vi jobbet for å nå ulike målgrupper. I 2017 var Tekna samarbeidspartner på Skaperfestivalen på Deichmanske bibliotek. Der deltok ca 3000 barn fra barnehage til ungdomsskolealder. Tekna hadde stand sammen med Forskerfabrikken og Lær Kidsa Koding, og vi nådde barn og unge vi ikke når på rene Tekna-arrangement.

Tekna støttet i 2017 Hack4no, et arrangement på Hønefoss der både barn og voksne deltok. Vi var til stede med stand, laget reportasje til Tekna-magasinet, og delte ut 150 Micro:bits til barn i barneskolealder.

Tekna kjøpte i 2017 inn Micro:bits og fikk produsert en egen tøypose med Tekna-logo til å oppbevare den i. Micro:bitsene har blitt delt ut på ulike arrangement, prosjekter og til klasser og har blitt brukt som premie på konkurranser.

Tekna-medlemmers deltakelse

Gjennom Samfunnsmidler, Faglige aktivitetsmidler og aktivitet i avdelingene har Tekna-medlemmer blitt engasjert i ulike prosjekter for formidling av realfag. Mye av Teknas realfagsaktivitet drives lokalt av avdelinger. Her får vi engasjert tillitsvalgte og medlemmer, og vi vi når målgrupper i hele landet. Også dette året har det også dette året vært stor aktivitet. I Tekna Bergen avdeling ble det arrangert en inspirasjonsdag for elever på videregående skole, med 300 deltakere. Det har også blitt arrangert kjemiske juleverksted for barn av Tekna-medlemmer i 15 av landets avdelinger. Tilsvarende ble det gjennomført 20 FIRST Lego Leagueturneringer med støtte fra samfunnsmidlene, og med innsats fra Tekna-medlemmer i mange av landets avdelinger.  I mars leide Tekna Oslo avdeling Ingeniørenes hus og arrangerte familielørdag der alle Teknas samarbeidspartnere bidro med aktiviteter og kurs. Ca. 250 deltok.

Synlighet og samarbeid

Tekna har i 2017 hatt flere møter med Norsk senter for realfagsrekruttering. Sammen ønsker vi å skape en felles arena, en tenketank, der ulike aktører som alle jobber med rekruttering til teknologi og realfag kan møtes, dele kunnskap og erfaringer og sikre synergieffekter og samarbeid rundt de beste tiltakene. Første møte i tenketanken er i januar 2018. Tekna har oppnådd god synlighet i media gjennom bruk av sosiale medier. Vi ser at innlegg med tema knyttet til teknologi- og realfagsrekruttering når mange. Et filmprosjekt om koding i samarbeid med Spark ble startet i 2016. Det har vært på hold i 2017 og vil videreføres i 2018.

Politikk

I 2017 svarte vi på høringer som direkte eller indirekte kan få betydning for teknologi- og realfagssatsing:

 •  Høring om forslag om nye endringer i universitets- og høyskoleloven

 •  Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

 • Innspill til revidering av langtidsplan for forskning

I statsbudsjettet for 2018 har Venstre og KrF, etter innspill fra blant annet Tekna, plusset på budsjettet med 100 millioner til økt basisfinansiering universiteter og høyskoler, 100 millioner kroner økning til miljøteknologi og 25 millioner kroner til frie midler til forskningsinstituttene. I tillegg er det kommet 50 millioner ekstra til næringsrettet forskning og 50 millioner kroner til muliggjørende teknologier.

Koding i skolen

I august la regjeringen frem en ny digital lærestrategi. Mer opplæring i programmering og teknologi gjennom hele skolegangen, økt satsing på lærernes digitale kompetanse og bedre utstyr er blant tiltakene. Tekna har i flere år jobbet for at den digitale kompetansen både til lærere og elever bør økes, og at koding bør inn som et fag i skolen.

Diskusjonen om hvordan kodefaget skal implementeres i skolen diskuteres videre i 2018. I 2017 startet arbeid med fagfornyelse av læreplanene. Tekna ved Tekna Realistene har startet prosessen med å komme med innspill, og skal jobbe videre med dette i 2018. Her kan Tekna være med på å forme teknologiens, matematikkens og naturfagenes utforming og innhold i skolen.

 I 2017 inngikk Tekna et samarbeid med prosjektet Ingeniører i skolen. Dette er et prosjekt der arbeidsledige Tekna-medlemmer skoleres i koding og pedagogikk, og fungerer som kodelærere i ungdomskoler. Tekna har bidratt med penger og utstyr. Med dette prosjektet har vi nådd både lærere, arbeidssøkende Tekna-medlemmer og skoleelever. I tråd med hovedstyrets anbefalinger fortsetter samarbeidet med Ingeniører i skolen i 2018.

Fagbloggene og videooverføring av arrangement

Tekna har også i 2017 tilbudt de faglige nettverkene videooverføring av arrangementer, mot gjenytelsen at sendingen sendes ut direkte og åpent og at vi kan benytte opptaket åpent i ettertid. Mens de faglige nettverkene får tilbudet for alle arrangementer, får de tilknyttede foreningene tilbud om ett gratis streamet arrangement per halvår.

Alternativt har vi utført tjenesten for 6000,- for korte arrangementer.

Hva gir fagbloggene? 

Fagbloggene er en kanal for å dele faglig kunnskap og kan brukes av nettverkene. Det gir en sterk synergieffekt når vi legger videoavspilleren direkte i innlegg i fagbloggene. Fagbloggene promoterer sendingene, gir dem en kontekst og dermed en søkbar synlighet på nettet.
Videoopptakene gir fagbloggene rikt innhold og lesere og gjør oss dermed synlige.

Fagbloggene 2017:

ledelse.tekna.no

energi.tekna.no

bygg.tekna.no

ikt.tekna.no

biologi.tekna.no

forskning.tekna.no

infrastruktur.tekna.no

workinginnorway.tekna.no (på engelsk)

Fagbloggene har stor andel trafikk fra søk. Folk kan dermed finne Tekna via våre faglige begreper. 
Fagbloggene er det sosiale mediet som vokste mest i Tekna i 2017:
22% vekst i besøk.

Hva gir videooverføring?

Den åpne distribusjonen på nettet medfører at Tekna og samarbeidspartnere får profilert seg som faglige aktører.
Det er klimavennlig og vi yter god service til medlemmene når de slipper å reise. Vi mottar et økende antall henvendelser fra medlemmer som ønsker at arrangementer skal filmes, slik at de kan følge med hjemmefra. 

Tekna Studio
Tekna Studio har vært i drift i 2016 og 2017 og gjort det enklere å streame arrangementer. Flere faglige nettverk og interne GS-miljøer begynt å bruke video-muligheten, som for eksempel Juridisk avdeling og tillitsvalgtopplæringen.  

Aktiviteten i 2017

Vi hadde 60 streamede arrangementer i 2017 (allmøter er ikke medregnet). 52 av disse var åpne, opp fra 27 i 2015.

Aktiviteten har dermed hatt en sterk økning med Tekna Studio.

Fagbloggene og videooverføring av arrangementer1.pdf

 

Faglige grupper

Dette er en intro

Tekna Big data

Om grupperingen

Tekna Big Data ble startet mai 2017 etter initiativ fra en oppstartsgruppe på fire Tekna-medlemmer: tre fra Oslo og én fra Trondheim. Det er foreløpig ikke avholdt årsmøte, fastsatt vedtekter eller foretatt valg. Per 1.1.2018 var Tekna Big Data oppe i 908 medlemmer. 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

I nettverkets første halvår ble det satt opp tre arrangementer i Oslo og ett i Trondheim. Alle hadde god påmelding og fikk gode evalueringer. To av dem skjedde i samarbeid med andre Tekna-grupperinger. For øvrig deltok tre medlemmer på #hack4no og ble premiert med henholdsvis gull, sølv og «høyest X-faktor», og i Stavanger er tre medlemmer i gang med å planlegge lokal aktivitet i 2018. 

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Høsten startet med et fullbooket møte om «Big data og personvern», med 68 påmeldte pluss 54 direkteseere på nett. Opptak fra møtet ble sett 200 ganger i perioden frem mot årsskiftet (tre–fire måneder). Deltakernes helhetsinntrykk av møtet var ifølge evalueringene hele 8,9/10. 

Dette ble fulgt av «Big Data Bar» i Trondheim. I uformelle rammer fikk 33 påmeldte se eksempler på at stordata-analyser bl.a. kunnes brukes til å forutsi hovedtrekkene i Stortingsvalget bedre enn meningsmålingene. Deltakernes helhetsinntrykk var på 8,2/10.

Senere på høsten fulgte en interessant etikk- og teknologidebatt i samarbeid med Tekna Ung Oslo, «Kunstig intelligens – Overlater vi for mye til maskinene?» Det var 78 påmeldte, og deltakerne oppga et totalinntrykk på 7,5/10. 

Året ble avsluttet med bransje-casen «Betydningen av big data og IoT for samferdsel», i samarbeid med Tekna Jernbane, ITS Norge og NVTF. Det var 58 påmeldte pluss 50 direkteseere på nett. Den påfølgende måneden ble opptakene sett 52 ganger. Deltakernes helhetsinntrykk var 8,8/10.

«Big Data Bar» i Trondheim viste bruksområder for sentimentsanalyse / natural language processing. 

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Oppstartsgruppen er godt fornøyd med aktivitetsnivået og kvaliteten på det første «driftshalvåret». 

Gruppens prioritering og utfordringer for 2018:

Oppstartsgruppen vil jobbe for å få på plass de formelle rammene og avholde første årsmøte. 

Videre vil oppstartsgruppen jobbe med å komme opp på et aktivitetsnivå som er bærekraftig og i tråd med medlemmenes forventninger. Det er et mål at medlemmene skal oppleve kontinuitet og forutsigbarhet i tilbudet, samt at de selv skal bidra til å skape aktivitet landet rundt.

Tekna Biotek

 Om grupperingen

Tekna Biotek jobber for faglig tilbud til alle Tekna-medlemmer innenfor bioteknologi, biologi, kjemi, farmasi, næringsmiddel, biokjemi og tilsvarende. Tekna Biotek jobber for kunnskapsformidling, nettverksbygging, å skape tverrfaglige møteplasser og synliggjøring av fagområdet. Gruppen mener det også er viktig å jobbe for gode vilkår for forskning, innovasjon og næringsliv. 

Antall medlemmer ved utgangen av 2017: 1395

Styrets medlemmer: Styreleder + 8 medlemmer

 • Halvor Lauvstad Holen, leder
 • Ernst Kloosterman, nestleder
 • Veronica Hjellnes
 • Camilla Haglerød
 • Harrieth Lundberg
 • Eirik Garpestad Kommedal
 • Turid Helen Felli Lunde
 • Eva Katrin Bjørkeng
 • Marthe Jordbrekk Blikra 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Antall styremøter: 4, pluss strategisamling med fagkomiteer og årsmøte.

Vi ønsker å avholde minst to arrangementer hvert år i flere av de store byene i Norge (Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger) og avholder minst to arrangementer hvert halvår i Oslo. 

Vi har utover styret hatt 26 tillitsvalgte fordelt rundt om i landet i 2017:

 • Fagkomite Oslo
 • Fagkomite Bergen
 • Fagkomite Stavanger
 • Fagkomite Trondheim
 • Fagkomite Tromsø

Tekna Biotek har i år hatt høyt aktivitetsnivå. Vi har vært involvert i rekordmange arrangementer. Vi har hatt samarbeid med flere grupperinger deriblant Tekna Helse og Teknologi, Tekna Forskerne og Tekna Klima. 

Tekna Biotek har også i år vært tilstede på flere karrieredager, på Norsk biokjemisk vintermøte og Cutting Edge-festivalen i Oslo, hvor det ble vervet flere nye Tekna-medlemmer. Vi har avholdt flere populærvitenskapelige arrangementer som har vært et ledd i å nå vårt mål om å gjøre bioteknologi mer kjent for allmennheten.  

Årets strategisamling ble avholdt i Trondheim og vi hadde en spennende befaring på Papir- og fiber instituttet (PFI), hvor vi ble både inspirert og lærte mye. Hoveddiskusjonen i løpet av selve strategisamlingen gikk på å se på hvilke politiske saker vi skal fokusere på de neste to årene. Vi hadde også en diskusjon rundt rapporten fra Helsedatautvalget, hvor det viste seg at Tekna Biotek synes dette var en viktig sak og ønsker at Tekna skal sende inn et høringssvar. 

Tekna Biotek har i 2017 gjennomført 19 arrangementer der 4 av dem har vært i samarbeid med en eller flere andre arrangører. Vi har levert inn svar på to høringer og har vært tilstede på flere nysatsinger innen Life Science i Oslo. 

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Tekna Biotek har bidratt til en større debatt om vvordan vi skal få opp en næring innen livsvitenskap i Norge. Den ble arrangert på Cutting Edge-festivalen under Oslo Innovation Week i Forskningsparken i Oslo. Debatten var svært godt besøkt og aktørene kom opp med flere tiltak om hvordan dette burde gjøres. Dette ble gjort i samarbeid med politisk seksjon i Tekna.

Tekna Biotek representerte også i år Norge under European Biotech Week.  Den siste uken i September arrangere vi i denne forbindelse bioteknologi-arrangementer i Oslo, Stavanger og Trondheim.

 

Seminaret om Biodrivstoff, september 2017

Nanocellulose fra befaring på Papir og Fiberinstituttet 

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017 

Vi opplever at det er en voksende interesse for våre arrangementer og vi ser at vi har gode nettverksarenaer når vi legger opp til dette. Vi har hatt aktive og dyktige tillitsvalgte i alle regioner og flere av komiteene har blitt betydelig styrket det siste året. Vi mangler fortsatt rekruttering til et par av fagkomitéene og har lagt konkrete planer for hvordan vi skal få til dette.

Fagnettverket opprettholder den høye faglige kvaliteten med de midlene vi har til disposisjon. Det har vært fokus på å holde kostnadene på et lavt nivå, men med minst like høy faglig aktivitet. 

Et klart fokus på synlighet, verving og tilstedeværelse har resultert i en markant økning i antall medlemmer i faggruppen – en hyggelig tilbakemelding for de aktive. 

Prioriteringer og utfordringer i 2017 

Vi ønsker å fortsette å samarbeide med andre nettverksorganisasjoner innen bioteknologi og også fortsette det fine samarbeidet med de andre faggruppene.  Vi vil jobbe videre med å bygge nettverk og være synlige i samarbeidet med resten av Tekna som organisasjon.

Tekna Bygg og anlegg

Om grupperingen

Tekna Bygg og anlegg er et fagmiljø for Tekna-medlemmer som jobber i bygge- og anleggsnæringen. Gruppen engasjerer seg i samfunnsspørsmål, høringer, og arrangerer faglige og sosiale møteplasser i bransjen. 

Antall medlemmer: 2 365 

Styrets medlemmer

 • Magnus Gåseby Gjerde, OPAK, styreleder
 • Madeleine Charlotte Storås, DIBK
 • Karin Synnøve Lund, Skanska
 • Terje Andersen, NCC 

Styret ble valg i årsmøte den 24.5.2017

Antall styremøter: 2 

Administrasjon

 • Tor B Mosland, sekretær
 • Terje Olav Moen, ansvarlig for 4 av frokostmøtene
 • Tove Rodahl, streaming 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Det er gjennomført 11 frokostmøter der 9 av disse er streamet. Følgende frokostmøter ble gjennomført i samarbeid med:

 • Grønn overvannshåndtering                                      Tekna Klima
 • Hvordan kan vi bygge bærekraftig med betong        Norsk Betongforening
 • Er store trekonstruksjoner brannsikre                        Forum for Trekonstruksjoner
 • Digitalisering av BA-bransjen                                   Direktoratet for Byggkvalitet 

Det er skrevet 9 innlegg på byggebloggen, alle i forbindelse med frokostmøtene.

Antall frokostmøter: 11

Antall deltakere totalt: 330 inklusive foredragsholdere

Antall seeredirekte: 405

Antall seere arkiv: Ca. 400 

Styret i TBA har også vurdert flere høringsforslag. Det er gitt tilbakemelding vedrørende «Endringer i byggesaksforskriften - Opprettelse av et seriøsitetsregister»

Representanter fra styret i Tekna Bygg og anlegg deltok på Teknas "faglig fellesmøte" 30.11.2017. Det ble i møte knyttet kontakt med bl.a. studentene og innledet et mulig tettere samarbeid med Teknas Fagutvalg v/Olav Kraugerud.

 

Noen utvalgte aktiviteter

«Hvordan redusere CO2 -utslipp i byggebransjen» var det møte med størst engasjement både «fysisk» og digitalt, se byggeblogg https://bygg.tekna.no/hvordan-redusere-co2-utslipp/ ; 

«Er store trekonstruksjoner brannsikre? (massivtre og brann)», hadde flest digitale seere (94); https://bygg.tekna.no/massivtre-og-brann/ 

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Vi skal i henhold til vedtekter;

 • Bygge nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk
 • Drive fagpolitisk arbeid
 • Være synlige i samfunnsdebatten
 • Skape faglige, fysiske og digitale møteplasser

Grupperingen har hatt et relativt aktivt år, både fysisk og digitalt, mht. å skape faglige møteplasser (11 frokostmøter).
Jevnlige frokostmøtene vurderes også å ha bidratt positivt til faglig nettverksbygging for våre medlemmer.
Det er bedrevet fagpolitisk arbeid gjennom bl.a. vurderinger av og innspill til aktuelle høringssaker.
Synlighet i aktuell samfunnsdebatt har blitt vurdert fortløpende. Tekna har overordnet uttalt seg i flere aktuelle saker gjennom året. Styret for Tekna Bygg & anlegg har for 2017 ikke vurdert det som hensiktsmessig å uttale oss aktivt i noen spesielle saker men har fulgt med på hva som rører seg i samfunnsdebatten innenfor grupperingens mange fagfelt. 

Gruppens prioritering og utfordringer for 2018

Utfordringer for 2018 inkluderer bl.a. hvordan synlighet i samfunnsdabatt kan gjøres mest hensiktsmessig samt hvordan gruppen på best mulig måte kan nå våre medlemmer med et godt tilbud. Det blir også en utfordring å finne en god måte å bidra til å bygge faglige nettverk også internasjonalt for våre medlemmer. 

Vi vil i 2018 fortsette å arrangere attraktive frokostmøter for våre medlemmer og øvrig nettverk. Disse vil også streames. 

Jevnlig aktivitet på gruppens egne blogg med aktuelt innhold videreføres. Antallet frokostmøter vil kunne reduseres noe sammenlignet med 2017 for å prioritere andre aktiviteter som økt synlighet i aktuell samfunnsdebatt og fagpolitisk arbeid. 

Vi vil også søke å skape gode arrangementer i samarbeid med eksempelvis Teknas lokale avdelinger og Teknas mange studentgrupper i ulike deler av landet.

Tekna Egen bedrift

Om nettverket

Nettverket Tekna Egen bedrift har som formål å ivareta medlemmenes interesser som selvstendig næringsdrivende. Dette skjer gjennom utvikling av lokale nettverk for kurs og erfaringsutveksling, gjennom rådgivning og mentorskap og ved politisk arbeid rettet mot rammebetingelsene for selvstendig næringsdrivende. 

Nettverket har siden 26. april 2017 vært ledet av et styre bestående av:

 • Sigurd Gossé, Trondheim, leder
 • Nils Henrik Eldrup, Telemark
 • Anne Lein Kristiansen, Nord-Trøndelag
 • Håkon Skillinghaug, Oslo
 • Reinert Seland, Stavanger
 • Johannes Seljebotn, Bergen
 • Jan Skallist, Oslo

Sekretariat har vært John Mikal Raaheim og Arne Frønes i Teknas generalsekretariat. Styret har hatt seks møter inkludert samlingen med mentorene. Ved årsskiftet 2017/18 var det registrert 2040 medlemmer. Det er opp 315 siden forrige årsskifte. 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av nettverket

Nettverket hadde ved årsskiftet 2016/2017 aktive lokale nettverk i Oslo og Trondheim og fikk i løpet av 2017 etablert slike i Stavanger og Bergen. I alt ble det gjennomført 16 arrangementer med til sammen drøyt 300 deltakere. 

Nettverket har en mentorordning der medlemmer med erfaring fra etablering og drift av egen virksomhet stiller opp som mentorer. I 2017 ble det formidlet 27 slike mentor/mentee-kontakter. Mentorene samles årlig for erfaringsutveksling. Sekretariatet gir dessuten råd til etablerere gjennom egen kontakttelefon. Her ble det i 2017 journalført rundt regnet 140 saker.

Gjennom Tekna Egen bedrift tilbyr Tekna banktjenester i samarbeid med DNB og Forsikringer i samarbeid med Gjensidige. Tekna Egen bedrift har 2017 også etablert et samarbeid mer nettstedet Miniforetak.no. Tekna Egen bedrift er representert i Akademikerne-Næringsdrivende. Arbeid for å bedre rammebetingelser for selvstendig næringsdrivende gjøres i hovedsak gjennom dette nettverket. Styret i Tekna Egen bedrift leverte bidrag til høringen på Delingsøkonomiutvalgets utredning. 

Nettverket sender ut to til fire medlemsbrev til medlemmene årlig som regel basert på blogger på Teknas lederblogg. Nettverket har også egen Facebookside. 

Noen utvalgte aktiviteter

Mentorsamlingen for mentorer er en årlig begivenhet i Tekna Egen bedrift.. Et hovedformål er utveksling av erfaringer mellom mentorene. Det er også et mål å identifisere nye utfordringer medlemmene utfordrer mentorene med. 

På årets samling diskuterte man også faggruppens engasjement i næringspolitiske spørsmål av betydning for medlemmer som driver egen virksomhet. Også mentorers eventuelle bidrag til Teknas karriereveiledning var tema. 

Etter årets mentorsamling har styret initiert intern kompetanseutvikling på områdene immaterielle rettigheter og finansiering. 

Valg av nye medlemmer til styret skjer i tilknytning til denne samlingen. 

Lokal kursvirksomhet i Oslo og Trondheim er fast etablert gjennom egne selvstyrte grupper i disse byene. I 2017 er tilsvarende aktivitet i Bergen og Stavanger kommet i stand. I Oslo arrangerte Gründergruppen fire arrangementer og dessuten to i samarbeid med den lokale faggruppen for Digital teknologi. Tema var blant flere «Slik bygger du din egen bedrift», «Algoritmebasert handel», «Gründeraften med salgskurs». Antall deltakere ca. 120. Trondheim hadde fire arrangementer med til sammen 75 deltakere. Temaer var «Kapital-makt», «Rules of engagement», «Forhandlings-teknikk» og «Blockchain». Bergen gjennomførte høsten 2017 «Starte og drive egen bedrift dagen» i samarbeid med Bergen Teknologioverføring med 75 deltakere. I Stavanger ble det gjennom-ført tre arrangementer som samlet 100 deltakere. Temaer var «Patentering», «Starte og drive egen virksomhet dagen» og «Fra olje til helse» om overføring av teknologi mellom bransjer. 

Tekna Egen bedrifts medlemskurs «Å etablere egen virksomhet med Tekna», som er et tilbud til Teknas avdelinger, ble i 2017 arrangert i Trondheim.

Situasjonsrapport fra mentorsamlingen i 2017 

Situasjonsrapport fra postersesjon for presentasjon av forretningsideer under medlemskurset i Trondheim

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Styret er stort sett fornøyd med arbeidet og resultatene i 2017. Aktiviteter er gjennomført i henhold til planene for året og godt innenfor det budsjett som var avsatt til nettverket. Styret er spesielt fornøyd med at man i 2017 har fått i gang aktiviteter i to nye viktige regioner rundt Bergen og Stavanger. 

Prioriteringer og utfordringer i 2018

Styret vil i 2018 bruke ressurser på å følge opp aktiviteten i de fire områdene (Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim) der lokale nettverk er etablert. Styret vil først og fremst søke å sikre at den lokale organiseringen er slik at aktivitetene lever videre selv om nøkkelpersoner som er aktive nå trekker seg ut. 

Styret har i 2017 diskutert muligheter for å etablere samarbeid med andre faglige nettverk og vil arbeide aktivt for å få på plass slikt samarbeid i 2018. Stavanger avdelingen har vært i kontakt med Tekna Olje og Gass i Stavanger med mål om å få i stand fellesaktiviteter. 

Mentorordningen vil bli ført videre med kompetanseutvikling og erfaringsutveksling som en løpende aktivitet utenom mentorsamlingen slik at mentorskapet kan omfatte nye aktuelle temaer. Mentorsamlingen og mentorordningen vil fortsatt være sentral i nettverkets arbeid som et supplement til rådgivning som gis av Teknas advokater og andre ansatte i sekretariatet. 

Styret har også ambisjon om å løfte aktiviteten når det gjelder arbeid med rammebetingelser for selvstendig næringsdrivende som driver for seg selv. I første omgang gjennom å øke innsatsen i forhold til Akademikerne-Næringsdrivende. Gjennom dette samarbeidet vil man også vurdere utvikling av bedre bank- og forsikringstilbud til medlemmene.

Tekna Forskerne

 

Om grupperingen

Tekna Forskerne er et fagpolitisk nettverk for medlemmer med særlig interesse for forskning. Gruppen har som formål å ivareta medlemmenes faglige interesser innen forskning og utvikling, inkludert utdanning og rekruttering til slikt arbeid. Våre medlemmer omfatter ansatte i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektorene og privat sektor. God forskning foregår ofte i samarbeid på tvers av sektorer. Tekna Forskerne ønsker å favne alle interesserte medlemmer gjennom relevante aktiviteter og arrangementer. 

Det som skiller Tekna Forskerne fra øvrige faglige nettverk i Tekna, er at nettverket faglig strekker seg over alle Teknas fagområder. Det gir nettverket mange spennende muligheter til å ta opp aktuelle tema, gjerne i samarbeid med andre.

Antall medlemmer: 2290 (pr 31/12-2017) Antall styremøter i 2017: 4 styremøter

Styrets medlemmer:

 • Leder Trude Sundtjønn (HiOA)
 • Christina Tolfsen (Miljødirektoratet)
 • Svein Johan Knapskog (tidl Prof. NTNU)
 • Borgar Aamås (Cicero)
 • Anne Kvitle (NTNU avd Gjøvik)
 • Ole-Christian Skare (Intercept Pharmaceuticals Inc)
 • Mads Haugland Haugen (Oslo Universitetssykehus HF Radiumhospitalet)
 • Kristian Etienne Einarsrud (NTNU avd Trondheim)

Disse styremedlemmene gav seg 9. mars 2017: Jon Yngve Hardeberg (NTNU avd Gjøvik), Morten Hovd (NTNU), Jørgen Høgberget (stipendiat UiO) og Erik Kyrkjebø (HVL). Vi takker dem for flott innsats den tiden de har vært med. 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Over en to års periode har det vært en utskifting av nær hele styret i Tekna Forskerne. Det har vært flott med nye tilskudd til styret, samtidig er det svært viktig at vi har noen styremedlemmer som også kjenner til historikken og gir oss kontinuitet. Særlig har vi sett nytten av dette i politiske saker. 

I 2017 har samarbeid stått i fokus. Vi har dette året hatt flere arrangementer i samarbeid med andre deler av Tekna, deriblant Fagutvalget, Tekna Klima og Tekna Biotek. March of Science ble også markert. Vi laget plakater med felles parole og deltok i marsjen i Oslo og Trondheim. Tekna Forskerne var blant initiativtakerne i Tekna. 

Som følge av nye vedtekter avholdt ikke Tekna Forskerne et formelt årsmøte. Valg ble annonsert og avholdt i forbindelse med arrangementet «Klimaforskning og verdiskapning» 9. mars i Forskningsparken, i samarbeid med Tekna Klima. 

Når det gjelder aktiviteter av fagpolitisk karakter, utover de temaene vi belyser på arrangementene våre, har det vært færre politiske utspill enn det foregående år. I 2017 har det vært færre høringsuttalelser som det har vært naturlig at Tekna Forskerne har vært engasjert i. Men styret har hatt gjennomgang av høring om innstegstillinger, samt uttalt seg i høring om rapport fra helsedatautvalget, i året som har gått. 

Noen utvalgte aktiviteter

Open Access møte ble arrangert i oktober i form av et frokostmøte i Forskningsparken under Open Access Week. Tematisk handlet arrangementet om viktigheten av at forskningsresultater ligger åpent og kan deles, for å gjøre kunnskap tilgjengelig for videre forskning, og for å forhindre falske nyheter. Vi hadde 54 påmeldte, og til tross for noe frafall som det pleier å bli på slike møter, var vi godt fornøyde med både tema og format. 

PhD Career Night ble avholdt på Litteraturhuset i Trondheim i november. Programmet ble laget i samarbeid med Fagutvalget der innlederne presenterte hvilke arbeidsmuligheter personer med en doktorgrad har, enten du ender opp i privatsektor, instituttsektor eller akademia. Arrangementet ble relativt raskt fylt opp, med over 100 påmeldte hvorav halvparten var studenter og resten stipendiater. 

Vitenskap – på grensen til politikk ble årets siste arrangement fra nettverket, denne gang et samarbeid med Tekna Klima. Vi hadde invitert tre innledere og dyktige formidlere; Ingrid Bay Larsen, Ellen Viste og Erlend Hermansen som skulle belyse hvordan vitenskapen blir brukt når viktige beslutninger skal tas.  Salen virket tilfreds med det nyanserte bildet som ble gitt fra de reflekterte innlederne.

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Styret hadde som mål å ha flere aktiviteter i 2017 enn foregående år. Totalt har Tekna Forskerne laget 5 arrangementer, hvorav ett ble arrangert i Trondheim. Totalt antall deltakere i 2017 var 330. Nettverket har med dette holdt et høyere utadrettet aktivitetsnivå enn på flere år. 

Prioriteringer og utfordringer i 2018

Styret ønsker å fortsette den gode trenden med flere faglige tilbud til medlemmene våre. Noen arrangementer har vært naturlig å arrangere alene, mens på andre ønsker og trenger vi samarbeidspartnere. Vi kommer til å fortsette med det også i 2018. Det er mange tema som ligger i skjæringspunktet mellom forskning og klima, bio- og helseteknologi, datasikkerhet, big data, etikk mm så det er nok av spennende prosjekter å ta tak i. 

Når det gjelder fagpolitikk ønsker styret å jobbe litt annerledes enn tidligere. Vi ønsker å skyve fokuset bort fra kun oppfølging av høringer, over mot et par-tre prioriterte politiske saker, som styret peker ut på et møte tidlig i 2018. Målet er å være en tydeligere meningsbærer internt i Tekna men også utad, samtidig er det et håp om å få mer tid til å gå noe mer i dybden, i prioriterte saker. 

Vi ønsker også å nå flere medlemmer som er opptatt av forskning. I 2018 skal vi gjøre mer av det vi har begynt på i 2017, nemlig å «selge inn» nettverkets aktiviteter på sosiale medier, nettsider, og ikke minst på arrangementene våre.

Tekna Havbruk og fiskehelse

Om grupperingen

Tekna Havbruk og Fiskehelse jobber for en bærekraftig og lønnsom havbruksnæring som skaper trygge og gode arbeidsplasser. Styret består av ni personer, er spredt over hele landet og representerer ulike deler av næringen. Nettverket har i utgangen av 2017, 694 medlemmer. 

Styret består av:

 • Kristoffer Berglund Andreassen (leder)
 • Mads Martinsen (nestleder)
 • Terje Utne
 • Stine Falk Petersen
 • Ragnhild Hanche Olsen
 • Karoline Amthor
 • Miriam Hamadi
 • Stein Johannessen
 • Håvard Hagen
 • Olav Kraugerud 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Tekna Havbruk og fiskehelse har i år jobbet mye med noen store fagpolitiske saker for gruppen. Mattilsynets legemiddelkampanje hadde flere uheldige utfall sett fra Tekna Havbruk og Fiskehelse og vi ar derfor jobbet mye med dette i samarbeid med Akvavetrinærforeningen, ut mot medlemmene og innad i Tekna for å finne den beste løsningen for medlemmene. En annen viktig sak for oss i år har vært arbeidet med PD-forskriften. I denne forbindelse har vi både skrevet høringer og kronikker. Vi har også holdt 4 faglige møter for medlemmene. 

Noen utvalgte aktiviteter

Tekna Havbruk og fiskehelse avholdt Frisk Fisk konferansen i Bergen 1.-2. februar 2017. Den ble en suksess, med rekordmange deltakere. Det var mye oppmerksomhet både fra fagpressen og fagfolk. Flere viktige problemstillinger ble belyst.

Tekna ble nevnt over 50 ganger i bransjemedia i året som har godt. Vi har fått mye oppmerksomhet rundt begge konferansene Frisk Fisk og Teknas Havbrukskonferanse, hvor Tekna Havbruk og fiskehelse stilte med et komitemedlem. Kronikkene vi har skrevet har ofte prioritert høyt og vi har fått mye plass i de politiske sakene vi har jobbet med dette året. 

Vi har i år avholdt faglige møter Tromsø, Ås, Oslo og en befaring i Trondheim. Vi opplever godt oppmøte på de faglige møtene våre.

Åpning av Frisk Fisk ved Terje Utne

 

Mye folk og stort oppmøte under Frisk Fisk konferansen

Ivar Horneland Kristiansen åpnet møte i på Ås, «Oppdrettsnæringen inntar Østlandet» 

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Styret ser at vi har fått gjort mye i 2017, vi er glad for at vi har fått til flere gode faglige medlemsmøter og ønske å gjøre enda mer av dette. Fagpolitisk har 2017 vært et krevende år med mange høringer og viktige saker som har krevd mye oppmerksomhet fra styret. Dette er arbeid som vi drar med oss inn i 2018, for å fortsette å sloss for en trygg havbruksnæring med frisk fisk. 

Prioriteringer og utfordringer i 2018 

Tekna Havbruk og fiskehelse ser frem til Teknas nye satsing Prosjekt Havåker og håper at dette kan gjøre at Tekna blir enda mer synlig i bransjen. Tekna Havbruk og Fiskehelse ønske å fortsette jobben med de politiske sakene på enda høyere nivå og fortsette å ha flere faglige arrangementer de forskjellige regionene, gjerne på tvers av faggruppene i Tekna. Dette er allerede under planlegging.

Tekna Helse og teknologi

Om grupperingen

Tekna Helse og teknologi er et faglig nettverk for medlemmer med interesse for helse. Nettverket og et interimstyre ble opprettet sent i 2016. 

Det første styret i Tekna Helse og teknologi har bestått av:

 • Camilla Shalchian-Tabrizi (leder), Sykehusapotekene
 • Oliver Geier, Oslo Universitetssykehus, Intervensjonssenteret
 • Vegard Eggereide, St. Olavs Hospital
 • Kjersti Mangseth Staby, Helse Bergen, Haukeland sykehus
 • Kjetil Helberg, Sykehuspartner
 • Tore Skjeggestad, Medistim
 • Anne Tronslin, Helse Stavanger
 • Peter Lindholm, Avaya
 • Morten Sæheim, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet   
 • Ole Christian Skare, Intercept Pharmaceuticals Inc. 

Arild Ulset i Teknas generalsekretariat var med på å etablere nettverket og var styresekretær frem til oktober 2017.  Mette Meinert overtok som styresekretær etter oktober. 

Per 31.12.17 har nettverket 645 medlemmer. 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Nettverket har som mål å skape et faglig tilbud, samt ivareta faglige- og yrkesrelaterte interesser for sine medlemmer, relatert til helse og teknologi. Nettverket skal også rette søkelys mot problemstillinger knyttet til bruk- og innføring av teknologi i helsesektoren, enten det er snakk om innovasjon, kompetanse, utdannelser, kostnader eller etikk. 

Året har i stor grad gått med på å etablere styret og teste ut ulike tilbud blant medlemmene.

Styret har delvis laget egne arrangementer for medlemmene men også vært sentrale ressurspersoner på flere arrangementer innenfor helse for Tekna kurs, deriblant årets signalarrangement på Kursdagene i Trondheim Homo perfectus, samt Teknas Helseteknologikonferanse. 

Det er viktig for nettverket i denne fasen å bygge et nettverk og være synlig i relevante fora. Tekna Helse og teknologi var derfor til stede med stand på Cutting Edge festival under Oslo Innovasjon Week. Der hadde vi invitert grundere i oppstartfasen til å stå på stand gratis sammen med oss. Vi hadde tre flotte representanter med oss på stand. 

Teknas første helsepolitikkdokument ble også ferdigstilt dette året, med hjelp fra styret Tekna Helse og teknologi. 

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) 

Homo Perfectus

Nettverkets aller første arrangement var Homo perfectus: Når klipp og lim i DNA blir dagligdags. Dette skulle omhandle CRISPR-metoden og var årets signalarrangement på Kursdagene i 2017. Arrangementet som var et samarbeid med NTNU og Bioteknologirådet, var av populærvitenskapelig karakter og avsluttet med en etisk debatt. Hele 250 deltakere møtte på dette arrangementet. Homo perfectus ble også satt opp i Oslo i samarbeid med Tekna Biotek litt senere på våren, da med 130 deltakere.  Innledere på denne var Ole Martin Moen, filosof, Universitetet i Oslo, Bjørn Hofmann, professor i medisinsk filosofi, NTNU, og Sigrid Bratlie fra Bioteknologirådet.Arrangementet ble avsluttet med årsmøte i Tekna Helse og teknologi. 

Design Thinking

Nettverket arrangerte i mai en Innovasjonscamp i helsetjenester i samarbeid med Oslo Medtech, DOGA, BTO og DesignArena. Formen var en todagers workshop i Design thinking med Kari Øritsland som fasilitator. Problemstillingen som skulle løses var «Hvordan kan teknologi bidra til et bedre og mer helhetlig behandlingstilbud for ungdom med spiseforstyrrelser?» 

Det viste seg at det var meget stor interesse for Design thinking for medlemmene i Tekna Helse og teknologi, så dette arrangementet resulterte i to kortere workshops, en i september og en i desember, i Oslo. Begge de to sistnevnte arrangementene ble fulltegnet og med venteliste. Deltakerne konkluderte med, at det er utrolig hvor mye man kan få gjort på to timer.

 

Gründere på stand på Cutting Edge

Bygging av prototyper på Design thinking work shop 

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017 

Tekna Helse og teknologi har fått en god oppstart, og begynner å sakte men sikkert å bli kjent i, og gjøre seg kjent med fagfeltet. Vi får forespørsler om å gjenta arrangementer i andre byer, og ser at interessen for de seminarene vi har hatt, har vært stor. 

Vi har i tillegg til arrangementene nevnt over flere arrangementer som har vært under planlegging denne høsten, men som vi av tidshensyn måtte flytte til nyåret. Et om kunstig intelligens og kompetanse i helsesektoren, som nå er fullt med 120 deltakere, og et om Helsedata som kommer i februar. Det er ikke mangel på ideer, så her er det mye å glede seg til fremover. 

Prioriteringer og utfordringer i 2018 

Det er mye engasjement i styret, og som tidligere nevnt mange ønsker og ideer. En utfordring er å finne tid slik at vi kan møtes et par ganger i året. Vi er derfor avhengig av å planlegge god tid i forveien. Koordinering og planlegging utover disse fysiske møtene tar vi på e-post eller på skype. 

For å få et bredere grunnlag i fagpolitiske saker ønsker styret å opprette en utvidet ressursgruppe som kan benyttes i saker der vi trenger sparringspartnere. 

Nettverket ønsker også å lage en overordnet strategi, eller toårs plan som beskriver de områdene som det skal jobbes ekstra med i neste periode. Men det viktigste også det neste året, vil fremdeles være å bygge og etablere nettverket. 

Tekna Jernbane

Om grupperingen

Tekna Jernbane er et landsomfattende faglig nettverk i Tekna for alle medlemmer med faglig interesse innen fagområder relatert til Jernbane, T-bane, trikk og annen skinnegående transport. Vi gjennomfører faglige arrangementer, hovedsakelig i form av fagmøter og ekskursjoner, og bidrar til Teknas faglige innspill knyttet til samferdselssektoren generelt og jernbane spesielt. 

Fagnettverket har fortsatt den solide medlemsveksten fra 2016 og økt fra 366 til 521 medlemmer ved utgangen av 2017. 

Styret i Tekna Jernbane:

 • Reza Sharkanloo, Bane NOR (styreleder)
 • Asgeir Lie, Norske Tog AS
 • Arent Heimsjø, O J Dahl AS
 • Henrik Eliasson, Sporveien AS
 • Sigmund Sunde, pensjonist (tidl Mantena AS)
 • Kristine Gjertsen, Multiconsult AS
 • Øyvind Lavoll, Multiconsult AS
 • Kristoffer Bjornes, ECT AS

Nettverket/styret får støtte av sekretær fra Teknas generalsekretariat. 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Nettverket har hatt ekskursjoner og fagmøter i formatet ”på-veien-hjem-møter.” Det legges også vekt på det sosiale i forbindelse med de faglige arrangementene. 

Antall åpne arrangementer: 7 (2016; 7 og 2015; 6)

Antall deltakere inkludert forelesere: 220 (2016; 198 og 2015; 153).
Visninger i streamede foredrag i januar (om digitalisering) og september (om jording) var henholdsvis:

Direkteseere; 47 og 8

Fagmøtet om jording (hadde Kobbertyveri som tittel) har hatt 62 arkivseere, og var høstens mest sette enkeltklipp blant alle Teknas foredrag som er tilgjengelig via arkiv (blogg). 

 

Noen utvalgte aktiviteter

Vi vil gjerne trekke fram fagmøtet i mars i tilknytning til årsmøtet. Tema var kapasitetsberegninger og et godt eksempel på at faglig spisse møter fortsatt er av stor interesse blant medlemmene. Dette er også bekreftet ved god deltakelse på andre møter gjennom året.

Videre benyttet fagnettverket streaming ved to møter i 2017, og får positiv respons på denne løsningen. 

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Tekna Jernbane har hatt god deltakelse på fagmøter også i 2017. Nettverket har merket seg at det kommer mange nye ansikter på møtene. Jernbaneteknikk og prosjektorienteringer er fortsatt interessant for mange av medlemmene. Nettverket registrerer at det ofte er mer interessant med fagspisse temaer enn mer generelle orienteringer. 

Nettverkets prioritering og utfordringer for 2018:

Fagnettverket er svært glad for medlemsøkningen og styret er bevisst på at dette forplikter mht å arrangere relevante aktiviteter. De store endringene i jernbanesektoren som har pågått gjennom 2017 gjør at fagnettverk blir enda viktigere enn før. Møteplasser for erfaringsutveksling og faglige diskusjoner vil ha stor betydning for å lykkes med den satsingen på jernbane som pågår nå. Her ønsker Tekna Jernbane å bidra.

Tekna Klima

Om grupperingen

Tekna Klima er et av Teknas tolv faglige nettverk og skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2. Tekna Klima har et særlig ansvar for å ivareta og synliggjøre faglige interesser innen fagområder relatert til klima.

Antall medlemmer: 1710
Antall styremøter: 5
Styrets medlemmer: 9

 • Rasmus Benestad (leder)
 • Pernille Dørstad (nestleder)
 • Anders Bjerga
 • Maja Karoline Rynning
 • Sindre Østby Stub
 • Kate Lee
 • Lars Løkeland Slåke
 • Anne Elisabeth Thorstensen
 • Kim Robert Lisø

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Tekna Klima har hatt 22 faglige arrangementer i 2017, avholdt i Trondheim, Bergen, Oslo, Ås og Vestfold. Mange av disse har vært i samarbeid med andre nettverk eller grupperinger i Tekna, blant annet Tekna Student, Fagrådet Bergen, Tekna Ung, Tekna Biotek, Tekna Forskerne, og Tekna Bygg & anlegg.

På faglig årsmøte i 2017 fremmet Tekna klima saker om at Tekna bør kjempe for fakta, og Tekna bør jobbe for mer grønne arbeidsplasser, samt to saker på R-17 (støtte jobb for PhDer ble vedtatt, om bruk av klimatjenester i ingeniørutdanning ble avvist). Tekna Klima ga også bidrag til Teknas innspill til Stortingets Energi og Miljøkomiteens høring om klimaloven.

Tekna klima har videreført samarbeidet med Norsk klimastiftelse i 2017 og bidratt med å lage en film og et lanseringsseminar. 

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Særlig høsten 2017 har Tekna Klima hatt et stort tilbud med arrangementer til medlemmene. De har vært godt besøkt. Særlig interessen for arrangementer som viser klimavennlige løsninger og teknologi har vært populære. Noen eksempler er biodrivstoff, solceller, klimatilpasset byutvikling, microplast, sirkulær økonomi og blockchain. Blockchain er et digitalt system og en ny måte å tenke på som brukes for den omtalte kryptovalutaen Bitcoin men som også har potensiale innen klimaløsninger (Nature 22. mai 2017). Anders Bjerga i Tekna Klima styret tok et initiativ i å få til et arrangement i Bergen sammen med fagrådet i Bergen om teknologien generelt og hvordan den kan brukes i klima og miljø. 

Frokostseminar om sirkulær økonomi ble holdt i Oslo i november. Dette ga en introduksjon i temaet og med eksempler fra Gruten og IKEA. Temaet vil bli nærmere fulgt opp i et Teknakurs i februar.

På arrangementet "Solceller som energikilde" i Sandefjord var Verdensteateret fullt av Vestfoldinger som ville høre om hvordan man kunne etablere solceller på eget tak. De fikk ført høre om teknologien bak solceller, og deretter hvordan det kan benyttes av forbrukere. Anders Skilbred fra Sunday Energy fortalte om tjenesten de utviklet for å gjøre det enklere å etablere solceller på eiendommer.

Balkonggartnerkurs har også vært veldig populært og ble våren 2017 arrangert fem ganger i Oslo og en gang i Vestfold for å imøtekomme interessen. I tillegg ble det i oktober holdt et innendørs plantekurs i Trondheim.

Seminar om blockchain sammen med Fagrådet i Bergen i november 2017

Fullt fokus under balkonggartnerkurs sammen med Tekna Ung Vestfold utenfor Tønsberg i april 2017.

 

Vi fikk se at det var mange solcelleinteresserte i Sandefjord under arrangementet "Solceller som energikilde" i november 2017.

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Tekna Klima har tilbudt 22 arrangementer i 2017, og de aller fleste var i samarbeid med andre faglige nettverk eller regionale fagråd. Det ble holdt arrangementer i Bergen, Trondheim, Oslo, Vestfold og Ås. De mest etterspurte arrangementene har handlet om klimatiltak og -løsninger. Dette gjenspeiler nok at arrangementer om forskning på klimaendringer har vært dekket tidligere år og når ut til en mindre målgruppe blant Teknas medlemmer enn mer teknologiske arrangementer. Tverrfaglige arrangementer sammen med andre faglige nettverk er mer effektivt for å nå flere og bredere, samt skaffe flere medlemmer i Tekna klima. Aktiviteten har vært noe ujevnt fordelt gjennom året og enkelte arrangementer har måttet avlyses. God planlegging og markedsføring i god tid er nødvendig for å få en ønsket oppslutning. 

Prioriteringer og utfordringer i 2018 

I 2018 vil Tekna klima fortsette aktiviteten og tilbudet til medlemmene. Hovedvekten av medlemmene er mellom 22 og 35 år og bor i de største byområdene. Dette bør tas hensyn til i planlegging av aktiviteter. Tekna klima ønsker i 2018 å ha et bedre samsvar mellom politiske saker og arrangementer. Temaer der dette kan være relevant er for eksempel satsning på havvind, solceller, CCS, samferdsel og klimavennlig byutvikling. 

Gruppens prioritering og utfordringer for 2018:

Tekna Klima vil satse på å støtte Tekna med klimarelaterte politiske saker i 2018 og vil arrangere faglige møter og arrangementer rundt disse. Vi vil i første omgang forsøke å holde disse der Tekna Klima har mange medlemmer for å skape bedre nettverk og tilbud til medlemmene. I tillegg vil vi forsøke å publisere kronikker om disse temaene i media for å fremme kunnskapen om relaterte naturvitenskapelige aspekter. Erfaring tyder på at de arrangementer som dreier seg om mer tekniske og praktiske temaer tiltrekker flere folk enn de som er mer akademiske, men for å fremme naturvitenskapelig kunnskap vil vi satse på politiske og praktiske spørsmål men kombinere dem med naturvitenskapelige foredrag.

Tekna klima vil fortsette å samarbeide med andre nettverk og deler av Tekna for å vise frem tverrfagligheten innenfor klima som fagfelt. Dette vil også være ressursbesparende, samt nå ut til en større andel av Teknas medlemmer. Aktivitetene bør fordeles bedre utover året og sørge for at planleggingen er godt forankret i GS og i styret i god tid i forveien.

Tekna Olje og gass

Om grupperingen

Tekna Olje og gass er et faglig nettverk i Tekna og skal bidra til å oppfylle Teknas formål, jf. Teknas lover § 2.  Tekna Olje og gass har et særlig ansvar for å ivareta og synliggjøre faglige og samfunnsmessige interesser knyttet til petroleumsvirksomheten til havs og på land. Nettverket hadde sitt 6. virksomhets år i 2017, etter starten høsten 2011.

Antall medlemmer: 1820 pr 31.12.17.  Antall styremøter: 5 (inkl. 1 strategisamling i Stavanger)

Styreleder Runar Østebø, Statoil
nestleder Merete Kaik, Statoil
styremedlemer:
Gudmund Syrtveit, Selvstendig næringsdrivende (Stavanger)
Christian Quale, IRIS
Knut Aaneland, Multiconsult
Synnøve Iren Brynjulfsen, ENI Norge
Eyvind Todal Larsen, Brukerinnovasjon

Sekretær Irene Haugli, Tekna GS (Oslo).

Styremedlemmene Siv Rørvik, Statoil (Bergen), Ann Eli Børnes, Høgskolen i Sørøst-Norge, avd Vestfold (Horten) og Tore Forthun, Statoil (Harstad) ble alle valgt for to år 28.4.15 og gikk ut av styret 26.4.17. 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen
Tekna Olje og gass har i 2017 hatt et aktivt år, internt i Tekna og på samfunnsmessig arena, f.eks.:

 • Arrangert medlemsmøter ulike steder i landet, som nettverk for arbeidsledige og studenter.
 • Gitt innspill ift Tekna politikk dokumenter (R-møtet vedtok henstillingen om HMS viktighet).
 • Gitt bidrag til Tekna sine offentlige høringsinnspill (TFO 2017).
 • Aktiv medlemsverving.  Oppnådd 42% ift ambisiøst mål om 50% vekst i 2017.
 • Fokus på rekruttering til bransjen og medlemsengasjement til studenters Mastergrader.
 • Styremedlemmer har vært representert på omstillingsmøter både i Bergen og Stavanger for å informere om aktivitet i Tekna Olje og gass som er relevant for arbeidsledige/nyutdannede.

Noen utvalgte aktiviteter

26.1.17: Bedriftsbesøk på nye GEs Technology Solutions Center, Stavanger. 31 personer deltok. Vellykket møte i samarbeid mellom Tekna Olje og gass, Tekna Fagråd og DK i Stavanger.

15.3.17: Medlemsmøte i Kristiansand om robotisering. 19 personer deltok.

24.8.17: Medlemsmøte hos VisioniO, Stavanger om «Kamerateknologi for visuell downhole-inspeksjon og logging». 30 personer deltok.

11.10.17: Medlemsmøte i Oslo med tema «Petroleumsindustrien: Verdiskaping, kompetanse og fremtid». Norsk Industri var vertskap for møtet. 43 personer deltok.

Ny Posisjonsanalyserapport om petroleumsrelatert utdanning ble presentert i eget møte 8.2.17 med utdanningsmiljøer, Norsk Olje og gass, og Rådgiverforum Norge. Rapporten er også formidlet til olje- og energiministeren.

Styreleder og styremedlem har deltatt aktivt i Tekna interne referansegruppe ifm myndighetenes eksterne partssammensatte arbeidsgruppe som danner grunnlag for ny stortingsmelding om HMS. Rapporten: «HMS i petroleumvirksomheten» ble presentert på medlemsmøte i Stavanger
(14 personer deltok). Tekna er som resultat av dette nå blitt med i bransjens Sikkerhetsforum.

Bedriftsbesøk på nye GEs Technology Solutions
Center, Stavanger

Medlemsmøte HMS i petroleumsvirksomheten, Stavanger

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017 

Styret har i 2017 iht. handlingsplan (som gjenspeiler Teknas mål forøvrig), gjennomført møter i flere deler av landet. Dette har også vært et virkemiddel til å verve medlemmer. Erfaringsutvekslingen av kunnskapen blant Teknas medlemmer og gjesteforedrag gir individuell kompetanseutvikling og skaper nye nettverk, og gir reell samfunnsmessig merverdi for næringens aktører. Styret har også vært opptatt av rekruttering til bransjen (også langsiktig) til tross for dagens bransjesituasjon. Nettverket har hatt fokus på kontinuitet og langsiktighet i petroleumsnæringen.  Styret har også vært opptatt av teknologioverføring til andre bransjer og har bidratt i Teknas omstillingsmøter. Styret har fokus på at Tekna må ha et høyt faglig nivå når Tekna uttaler seg om petroleumsnæringen, og sikre god samhandling mellom faglige nettverk i høringsprosesser. Styret har hatt stort fokus på medlems-verving til nettverket og svært fornøyd med at veksten i 2016 og 2017 har vært 107% (878 til 1820).

Gjennomføring av styremøtene som telefon/videomøter har vært miljø og kostnads-effektive.

Prioriteringer og utfordringer i 2018 

 • Ha tverrfaglige møter med medlemmer & bransjen, og i samhandling med andre faglige nettverk.
 • Bidra i Teknas politikkutvikling – vedrørende petroleumsnæring og for ivareta medlemmene.
 • Gi Tekna petroleumsfaglige råd for bruk i Teknas offentlige høringsinnspill (prioriterte områder)
 • Stimulere til kvalitet/kvantitet i petroleumsrelatert utdanning og ha samarbeid med studenter
 • Medlemsverving

Gruppens prioritering og utfordringer for 2018

Tekna Olje og gass vil ha fokus på dagens og fremtidens bransjesituasjon. Samarbeid med interne og eksterne parter vil fortsatt være viktig. Kostnadsfokus, verdiskapning og langsiktighet i nasjonalt og globalt perspektiv vil også måtte fokuseres i 2018. Det er et stort potensial til å verve enda flere medlemmer (og unngå medlemsfrafall), og styret har kontinuerlig fokus på dette. Dette kan gi nye Tekna medlemmer, styrke faglig engasjement blant Teknas ca. 17 000 medlemmer innenfor petroleumsnæringen og gi erfaringsoverføring til andre bransjer.

Tekna Realistene

Om grupperingen 

Tekna Realistene opplevde i 2017 en stor økning i medlemstall, fra 814 i 2016 til 1006 i november 2017. Dette ble feiret med marsipankake på årets siste styremøte.

 

Styret har bestått av

Sølve Tegner Stenmark, Malakoff vg skole. Leder
Kjetil Andre Jakobsen, Oslo Katedralskole
Fredrik Georg Alhaug Gade, Sandvika vg skole
May Britt Stjerna, Nesbru vg skole
Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter
Sekretærfunksjonen for styret har vært dekket av Teknas generalsekretariat, ved Ane Hagtvedt og Anne Julie Bolstad 

Om årets arbeid og aktivitet i regi av grupperingen.

4. – 8.  januar. ASE-konferansen (ASE= Association for Science Education) i Reading, England. Ca. 100 realfagslærere fra hele landet deltok.
17. mars: Årsmøte og seminar i Oslo, med faglige innlegg og omvisning på Det astronomiske observatorium.
30. mars – 02.april: Studietur til Island. Høydepunktet var besøk på deCode Genetics i Reykjavik med interessant foredrag og omvising. I tillegg var vi på Golden Circle, geotermisk energiverk og studerte geologi blant varme kilder og i forkastningssonen. 42 lærere deltok.
19 – 22 okt. Studietur til Sveits. I løpet av de fire dagene fikk 40 entusiastiske lærere være en hel dag på CERN i Genève og en lang formiddag på Technorama Science Center i Zurich. I tillegg hadde vi tur opp til Kleine Scheidegg i Alpene på lørdag med stopp i Lauterbrunnen. Høydepunktet var en hel dags besøk på CERN med foredrag og omvisninger på forskjellige steder innenfor det store området.

Reisestøtte

Tekna Realistene har delt ut nærmere 40.000 kr i reisestøtte til lærere som arrangerer studieturer og ekskursjoner for elever til høyskoler, universitet, vitensentre og bedrifter. Vi fikk ikke samfunnsmidler i år, så dette reisebidraget ble tatt av Realistenes eget budsjett.

Lærere som blir tildelt midler må sende inn rapport. VI tror dette er en fin måte å profilere Tekna og Tekna Realistene på.

MNT

Tekna Realistene har også samarbeidet innen MNT-forum om interessante fagforedrag og omvisninger:

 • MNT- forum Oslo Akershus: Fem arrangement i 2017 med til sammen ca. 200 deltakere. Tema: Brenselceller, Nordlysforskning, Elektromagnetisk stråling, Immunterapi, NASA- foredrag. To av disse arrangementene var vellykkede samarbeid med «KUR»
 • MNT- forum Agder: To arrangement i 2017.Tema: Grønt skifte på Sørlandet og bedriftsbesøk hos Nibio Landvik.

Science on stage.

Våren 2016 ble Tekna Realistene med i nettverket Science on Stage, Europe. Dette er nettverk for realfagslærere fra hele Europa. Tekna Realistene er nå nasjonal koordinator.

I løpet av høsten inviterte Realistene alle lærere i videregående skoler til å sende inn bidrag i en konkurranse om undervisningsopplegg innenfor 6 kategorier av realfagundervisning. Det ble kåret 4 vinnere og disse fikk gratis opphold og reise til Science on Stage festivalen i Debrecen, Ungarn 29.6 – 2.7 2017

Vinnerne er: 1. Bærekraftig utvikling og bioenergi. Naturfag og matematikk i skogen. Stefan Preisig og Gjertrud Jenssen, Skjetlein vg skole

 2. Kartlegging av biologisk mangfold med fokus på truede arter i nærmiljø. Hossein Rostamzadeh, Asker vg skole

 3. Planning for our future. Science and environment. Gerald L. Decelles, Skagerak International school

 4. Relativt moderne fysikkundervisning. Magdalena Kerstin, Fysisk inst, UiO og Henning Vinjusveen Myhrehagen, Asker vg skole

 Vår facebookside, Tekna skole er godt besøkt. Vi sender også ut Skole-Info til alle medlemmer ca 8 ganger pr år med nyttig informasjon for realfagslektorer.

Tekna Realistene var representert på Faglig Årsmøte med to styremedlemmer. May Britt Stjerna og Fredrik Gade er Tekna Realistenes representanter i hhv Kjemilærerforeningen og Fysikklærerforeningen.

 Tekna Realistene har deltatt på Fagutvalgets møte for å videreutvikle samarbeidet mellom faglige grupperinger i Tekna 30.11.17

 Noen utvalgte aktiviteter

Uten tvil er studieturene som Tekna Realistene arrangerer de mest populære aktivitetene. Flere ganger har vi måttet opprette ventelister på grunn av popularitet. Studieturene gir stort faglig utbytte ved at foredrag og omvisninger tilpasses læreplanmål innen realfaglige programfag. Lærere finner derfor tilbudet svært relevant for bruk i undervisningen seinere. For CERN’s vedkommende vet vi at en studietur dit har resultert i at lærere selv har organisert studietur til Sveits for sine fysikkelever. Dermed blir spredningseffekten av våre turer enda større.

I tillegg til det faglige utbyttet er 4 dagers studietur sammen med kollegaer fra hele landet som underviser i de samme fagene veldig relevant og hyggelig. Nettverk dannes og vennskap utvikles. Flere lærere kommer fra små fagmiljøer og har gitt uttrykk for at det å treffe kollegaer slik er meget verdifullt.

Reisestøtte.

Prosjektet vårt med å støtte lærere som vil ta med elever på studietur til vitensenter, universitet/høgskole eller bedrift er veldig populært. Ca. 50 søknader mottok vi høsten 2017. Vi besluttet å støtte 10 skoler med opptil 4000 kr hver. Disse midlene tok Realistene av eget budsjett. Vi ser at interessen blant lærere for å gjøre noe ekstra for elevene for å inspirere og motivere for realfag er stor, og Tekna Realistene ønsker å bidra her.

 Bilder fra året som har gått

 

Glade vinnere av tur til Science on Stage-Festivalen i Debrecen, Ungarn 2017.
Fr v: Gjertrud Jenssen, Stefan Preisig, Gerard Decelles, Hossein Rostamzadeh, Magdalena Kerstin

 

Foredrag i Botanisk hage i Reykjavik om Island flora på Tekna Realistenes studietur til Island.

Tekna Realistene på studietur til Island. Her venter omvisning og foredrag på deCode Genetics

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Vi har gjennomført de planlagte aktivitetene slik vi tenkte og i forhold til budsjettet. Ved alle studieturene våre får Teknamedlemmer rabatt. Vi bruker anledningene til å spre informasjon om Realistene og verve nye medlemmer til Tekna.

Vi mottar mange positive tilbakemeldinger på de studieturene vi arrangerer. Evalueringer etter turene til Sveits og Island viste at lærerne var meget fornøyde både med det faglige innholdet, det sosiale miljøet, muligheter for å knytte nye kontakter og faglige diskusjoner. At 100 lærere og studenter melder seg på til realfagkonferansen i England (ASE) hvert år er også veldig positivt.

Det var spesielt hyggelig å være med i Science on Stage nettverket, og Realistenes bidrag på Science on Stage festivalen ble lagt merke til.

Studieturene vi arrangerer planlegges og gjennomføres på en meget profesjonell og god måte. Mye av arbeidet i styret gjøres via e-post, og styret fungerer bra.

 

Deltagere på studieturen til Sveits samlet før inngang til Europas største vitensenter: Technorama utenfor Zürich 

Prioriteringer og utfordringer i 2018

Tekna Realistene ønsker å arbeide i tråd med Teknas visjon, verdier, formål og foreningspolitiske mål. Vi har satt våre planer for 2018 inn i disse hovedelementene

Som partner for kompetanseutvikling, nettverk og karriere: Fortsatt arbeid med studieturer og møter for medlemmene som gir faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging.

I et internasjonalt arbeidsliv:Nasjonal Science on Stage-konkurranse med tanke på deltagelse i neste års Science on Stage-Festival som finner sted i Portugal juli 2019. Ved å møte medlemmene der de er og å være tydelig, samlet og åpen: Arbeid med rekruttering av medlemmer. Arbeid med å videreføre det gode MNT-arbeidet og utvide MNT-forum til også andre regioner (Vestfold og Telemark) Ved å synliggjøre betydningen av realfag og teknologi:Arbeid for å motivere elever til å velge realfaglige utdanningsprogram og videre studier innen realfag og teknologiske fag.Fortsatt arbeid med studieturer og møter for medlemmene som gir faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging Ved å bidra til å løse samfunnets utfordringer:Komme med innspill til fagfornyelsen/kjernefagene og andre høringer. Motivere lærere som underviser i realfag. 

Tekna Samfunnsutviklerne

Om grupperingen

Tekna Samfunnsutviklerne er et faglig nettverk i Tekna for den som interessert i eller jobber med temaer innen arealplanlegging, eiendom eller geomatikk og ønsker å bruke kompetansen for å skape en god samfunnsutvikling. Tekna Samfunnsutviklerne het tidligere Norges Jordskiftekandidatforening (NJKF). På årsmøte 2014 ble det vedtatt å endre navn til Tekna Samfunnsutviklerne. Navnebytte måtte godkjennes i Teknas Fagutvalg og offisiell overgang skjedde ved årsmøtet i 2015. Foreningen har sitt utspring i «Uskiftningskandidaternes Landsforening» som ble opprettet i 1907.

Antall medlemmer: 1277 - 1072 ordinære, 115 pensjonist/seniormedlemmer, 90 studenter, en økning på 115 siden i fjor.

Antall styremøter: 5 styremøter og 7 saker via e-post

Styrets medlemmer: 4 medlemmer, 1 studentrepresentant og 2 varamedlemmer. Sekretariatet består av fagsjef og 1 person ansatt i Tekna.

 • Arve Leiknes, HVL (styreleder)
 • Per Ove Røkke, Kartverket (nestleder)
 • Kenneth Berstad, Rambøll Bergen (sekretær)
 • Lena Johansen, Statens vegvesen (kasserer)
 • Justin van der Pol, NMBU (studentmedlem)
 • Nina Haugland, Statens vegvesen (varamedlem)
 • Kirsten Lyseng, Borgarting lagmannsrett (varamedlem)
 • Leikny Gammelmo, NMBU, (fagsjef/leder av sekretariatet – i permisjon f.o.m. oktober)

Lilly Kristin Langnes, Tekna (sekretær for styret) 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Samfunnsutviklerne sin hovedaktivitet er gjennomføring av faglig gode kurs innen våre fagområder. Utover dette er deltagelse i samfunnsdebatten viktig. Det har i 2017 blitt jobbet videre med høringen knyttet til organisering av oppmåling av eiendomsgrenser. Tekna Samfunnsutviklerne fikk stort gjennomslag for sine innspill i høringen, takket være godt arbeid i styret, alle gode innspill fra fagpersoner og nært samarbeid med Teknas seksjon for samfunnspolitikk. Det andre bidraget er gjennomføring av Samfunnsutviklingsdagene som skal gi medlemmer og andre et bredere perspektiv på temaene som tas opp. På årets samfunnsutviklingsdag så vi bl.a. på nasjonal høydemodell, samfunnsutvikling i Europa og etiske problemstillinger ble reist. Dessverre har det vist seg vanskelig å gjennomføre arrangementer som har mer overordnede tema og foreningen valgte derfor i år å streame dette arrangementet slik at flere fikk følge dette live og i etterkant. 

Bøker er en kilde til kunnskap som foreningen har jobbet med å formidle de siste årene gjennom å bygge opp kurs rundt en fagbok. I 2017 ble det i forbindelse med utgivelsen av Hans Sevatdals bok «Eigedomshistorie – Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida» arrangert to seminarer på henholdsvis NMBU og HVL med meget stort oppmøte og gode tilbakemeldinger. 

Tekna Samfunnsutviklerne ble kåret til årets faglige gruppe under Teknas faglige årsmøte i 2017. Dette var en særdeles hyggelig utmerkelse og gav ny giv og positiv glød i arbeidet gjennom året. 

Tekna Samfunnsutviklerne hadde et konstruktivt møte med GeoForum i 2017 for å se på evt. videre og tettere samarbeid. 

Totalt har Samfunnsutviklerne har i løpet av året hatt 8 arrangementer totalt med rundt 520 deltakere inkl. forelesere/komité. 

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) 

Det har også i 2017 vært stort engasjement i forbindelse med lovendringer. Det ble vedtatt ny eierseksjonslov som skal tre i kraft fra 2018. Samfunnsutviklerne har i denne prosessen blant annet gjennomført Seksjoneringsdagene både på Gardermoen og Hell med god deltakelse og positive tilbakemeldinger. På kurset ble det opprettet et eget fagforum for seksjonering. Forumet har egen facebook gruppe og fagside på Samfunnsutviklerne sin nettside.

Foreslåtte endringer av matrikkelloven har vært gjenstand for debatt også i 2017. På Matrikkeldagene var temaet «Matrikkelen som et pålitelig register» med tilhørende workshop. Her ønsket vi å se på andre sider av forslaget enn kun en diskusjon om privat eller kommunal oppmåling av eiendom. Det var god deltakelse og positive tilbakemeldinger både under og etter kurset. Spesielt ble det påpekt kvaliteten på innleggene og nytten deltagerne hadde av å delta. Det blir viktig å fortsette å følge opp lovendringene i 2018. 

Grunnervervsdagene ble arrangert med god deltagelse. Det var lagt opp interessante foredrag og tid til diskusjon gjennom arrangementet. For dette arrangementet ble det skrevet referat fra innleggene og diskusjonen. 

  

Beste faglige gruppe 2016

 

Overrekkelse av fagprisen til Leiv Bjarte Mjøs

Seksjoneringsdagene på Gardermoen med foredrag, workshop og opprettelse av fagforum

 

 Matrikkeldagene med deltagere i diskusjon om matrikkel og føring av denne

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Samfunnsutviklerne har gjennomført arrangementer med god faglig kvalitet. Deltagelsen har variert og har gjennomgående hatt høy deltagelse. Det har vært høy aktivitet og stort engasjement, spesielt på grunn av høringsarbeidet rundt matrikkelloven og landmålervalg. Deltagerne er aktive under foredrag og debatter og gir gode tilbakemeldinger. Erfaringen med å streame arrangementer har vært god og må utnyttes også i større grad fremover.

Det har vært blogget om flere aktuelle fagtemaer i 2017 for å nå enda videre ut og for å engasjere til dialog med medlemmer og andre faglig interesserte. 

Samfunnsutviklerne er i ferd med å etablere samarbeid med andre fagnettverk i Tekna. For eksempel blir arrangement i regi Tekna Bygg og anlegg markedsført til våre medlemmer. 

Kart og Plan har fått ny redaktør på plass i 2017. Redaksjonsarbeidet i tidsskriftet blir endret fra 2018. Det vil bli et utvidet redaksjonsråd på 14 personer som får ansvar for faglig utvikling av tidsskriftet. Antallet fagfelle vurderte artikler øker fortsatt. Tidsskriftet er den viktigste publiseringskanalen innen våre fagområder. En av utfordringene videre er å sørge for større grad av dagsaktuelt stoff for medlemmene våre.  

Det nordiske samarbeidet i 2017 har vært meget godt. Finland arrangerte FIG Working Week med ca. 1500 deltagere fra hele verden. Deltagelse på faglige arrangement i nabolandene våre er viktig og vi har hatt flere gode innlegg på våre arrangement fra fagfolk i nabolandene våre.

Prioriteringer og utfordringer i 2018 

Samfunnsutviklerne ønsker å være en viktig premissgiver og bidragsyter i prosesser rundt lovendringer m.m. innenfor fagområdene vi representerer. Det er ingen grunn til å tro at det blir færre forslag om endringer fra politisk ledelse i årene fremover.  Det betyr endring for hvordan fagene våre utvikles og skal praktiseres. Tekna Samfunnsutviklerne skal være viktig bidragsyter for at utviklingen går i faglig riktig retning. Videre vil fokus på gode arrangementer være viktig og å sørge for fortsatt utveksling og samvirke med nordiske og internasjonale kolleger. Tidsskriftet vil bli ytterligere modernisert i det kommende året. Vi vil forhåpentligvis i løpet av året ha klar ny layout for Kart og Plan.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2018: 

Følge opp og ha arrangementer knyttet til endringer i matrikkelloven

 • Følge opp og gjennomføre kurs i ny eierseksjonslov og fagforum i seksjonering
 • Gjennomføre fagdager innen tema fortetting og utvikling av byer
 • Profilering av Samfunnsutviklerne
 • Arrangement innen andre aktuelle fagområder
 • Etablere Fagforum for faglige diskusjoner innen flere av fagområdene våre

Tilknyttede foreninger

Fagruppen for bygg og anlegg

Om grupperingen

FBA er en faggruppe bestående av Tekna og NITO - medlemmer der formålet er å ivareta medlemmenes faglige interesser og profilere faggruppen som felles arena for Tekna - og NITO - medlemmer med bygg- og anleggsfag som arbeidsfelt.

Dette skal skje gjennom koordinering og gjennomføring av kurs og konferanser innen bygg- og anleggsfagene som fellesprosjekter for Tekna og NITO.  Se for øvrig egne vedtekter.

Antall medlemmer: 2 542

Styrets medlemmer

 • Freddy Thorsen, Multiconsult AS - NITO
 • Gro Ekholdt Nordland, Selvaag Prosjekt og Vedlikehold AS, Tekna
 • Terje Andersen, NCC Construction AS, Tekna
 • Synnøve Bjerkestrand Halle, Oslo vann og avløp, NITO - styreleder

 

Antall styremøter: 3

Administrasjon

 • Anne Dyve, NITO

 • Tor B Mosland, Tekna

FBA’s fagkomité assisterer FBAs administrasjon i å legge til rette for faglige og sosiale fellesskap som engasjerer medlemmene innenfor nevnte fagområde. Det er pr. dato 14 medlemmer fra ulike miljøer i BA-bransjen. 

Antall arbeidsmøter: 1

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

FBA har i 2017 utviklet og arrangert flere kurs rettet mot byggfaget. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) , Norske arkitekters Landsforening (NAL) og Norges Bygg- og eiendomsforening (NBEF) er sentrale samarbeidspartnere.

 

Nye kurs igangsatt i 2017

 • Prosjektering Bygg 2020

 • Dimensjonering av bygninger utsatt for støt og vibrasjoner.

 • Hvordan sikre at planer gjennomføres - utbyggingsavtaler

Kurs/konferanser/frokostmøter: 62 (inkludert aktiviteter som samarbeidspartner)

Alle frokostmøter (månedlig) som samarbeidspartner, der Norske Arkitekters Landsforening er prosjektleder (Brød og miljø).

Antall deltakere totalt: 1 867 inklusive foredragsholdere

Antall seerestreaming: 425

Antall solgte nettkurs: 15 (4 ulike tema)

Omsetning totalt: Ca. 7 mill.

Medlem av Fagrådet for våtrom (FFV) der vi har vært delaktige i møter i opplæringsutvalget. http://www.ffv.no/

Noen utvalgte aktiviteter

Kursdagene 2017

FBA var ansvarlig for 7 av kursene og delaktig i 2 andre. Kursene samlet 410 deltakere, inklusive foredragsholdere. Norges Bygg og eiendomsforening, Norsk forening for vedlikehold, Lavenergiprogrammet, Forum for trekonstruksjoner og Norske Arkitekters Landsforbund var medarrangører på flere av disse kursene.

«Prosjektering av skolebygg i trekonstruksjoner» var kurset med størst deltakelse, totalt 80 inklusive forelesere og komite.

Koordinatorskolen (fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) i samarbeid med NBEF, Statsbygg, Forsvarsbygg, m. fl. ble gjennomført månedlig (ikke Juli) i løpet av 2017.

Trekonstruksjonsdagene i Juni samlet totalt 145 deltakere nasjonalt og internasjonalt, og ble arrangert på DogA. Disse dagene ble gjennomført i samarbeid med Forum for trekonstruksjoner.

Prestasjonsorientert innkjøp – best value metoden er gjennomført 4 ganger med totalt ca. 100 deltakere. Disse kursene gjennomføres i samarbeid med RIF, DIFI og Best Value Group (BVG) http://bestvalue-group.nl/

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

2017 har vært et aktivt år med mange arrangementer. Våre nettkurs har solgt dårligere enn i 2016, men det har vært økende etterspørsel etter kurs/kompetansehevning vedrørende «prosjektering av trekonstruksjoner» og «best value metoden».

Øvrige kurstilbud er tilsvarende fjoråret, men «koordinatorskolen» har hatt større deltakelse enn tidligere år. 

Gruppens prioritering og utfordringer for 2018

FBA vil også dette året tilby våre medlemmer og nettverk aktuelle kurs i samme omfang som tidligere år. Dette i samarbeid med NBEF, Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), SINTEF Byggforsk, og Rådgivende Ingeniørers forening (RIF). Vi vil spesielt ivareta vårt nære samarbeid med RIF og vurdere å utvide dette til også å gjelde andre kurs

Vi har hatt lavere aktivitet enn tidligere år vedrørende streaming og nettkurs og vurderer derfor å nedprioritere dette i 2018.

Foreningen for Betongopplæringsrådet

Om grupperingen

Betongopplæringsrådet (BOR) skal arbeide for et levende, dynamisk og kompetent betongmiljø med riktig kompetansenivå på alle plan. Rådet skal være et faglig samlende organ for betongteknisk grunn- og etterutdanning og arbeide for normering av opplærings- og kompetansedokumentasjon. Betongopplæringsrådet utsteder kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser etter gitte krav basert på kompetansekravene i norske standarder.

Følgende bransjer/foreninger er representert i BOR: Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Norsk Fabrikkbetongforening (FABEKO) Norsk Bergindustri (tidl. Pukk- og Grusleverandørenes Landssammenslutning (PGL)) Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) Betongelementforeningen (BEF) Norsk Betongforeningen (NB) Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) Statens vegvesen Vegdirektoratet (Byggherrerepresentant)

Styrets medlemmer i 2017:

 • Jan Lindland, Styreleder – RIF
 • Bård Pedersen, Nestleder – Statens vegvesen
 • Vetle Houg, Styremedlem - Norsk Bergindustri
 • Trond Helgedagsrud, Styremedlem – NFB
 • Tommy Cielicki, Styremedlem – Fabeko
 • John-Erik Reiersen, Styremedlem – BEF
 • Thomas Nordland, Styremedlem – EBA
 • Eivind Heimdal, Styremedlem – Norsk Betongforening

 Vararepresentanter for hver enkelt finnes på:

www.betongopplæring.no

BOR er inndelt i 6 kompetanseområder, med hvert sitt Fagutvalg:

Fagutvalg

A                                       Betongproduksjon og –transport

B                                       Betongelement

P                                       Tilslagskontroll

R                                       Betongrehabilitering

S                                       Sprøytebetong

U                                       Betongutførelse

BOR var tidligere en del av Norsk Betongforening, men ble i 2015 etablert som en egen forening, registrert i Brønnøysund.

BOR har utviklet seg fra 1995, og fram til i dag, og har den nødvendige formelle forankring i Standard Norge.

BOR godkjenner kurs og kursholdere, men arrangerer ingen kurs i egen regi.

BOR’s administrasjon ledes av Knut Bryne, Tekna.

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Hovedaktiviteten er, og har vært, utstedelse av kompetansebevis etter gjeldende retningslinjer.

Det er utstedt ca 800 kompetansebevis innen alle kompetanseområder.

BOR’s kompetanseregister ble i 2016 lagt inn i en egen modul i Teknas nye CRM-system, Microsoft Dynamics CRM. Det har vært jobbet med nye saksbehandlingsrutiner knyttet til denne omleggingen, noe som ser ut til å gi en effekt i form av redusert ressursbruk pr. utstedt kort.

I tillegg har det vært jobbet med en korrigert markedsplan, som skal gi økt markedsaktivitet/synlighet utover 2018. Det er meget viktig å jobbe for en økt tilslutning av ordningen innen bygg/anlegg.

Det har også være en dialog med Svensk og Finsk Betongforening for å samkjøre nordiske kompetansekrav innen betong. Dette arbeidet er ikke ferdig.

Det har vært tett kontakt og møtevirksomhet med betongnettverket i Narvik, noe som bl.a har medført at BOR nå godkjenner Universiteter/høgskoler/fagskoler som arrangører av BOR-godkjente kurs.

Antall styremøter: 3

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Følgende kan nevnes:

 • Optimalisering av administrative rutiner
 • Deltakelse og foredrag ved vinterfestuka i Narvik
 • Deltakelse og foredrag ved Arktisk betongnettverk, Svolvær

 Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Aktivitet i foreningen har vært i henhold til plan.

Styret fungerer godt, og dialog mellom administrativ leder og styreleder er god.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2018:

BOR vil fortsette å ha som hovedoppgave å utstede kompetansebevis innen betongbransjen.

Det vil bli jobbet videre med å synliggjøre BOR’s arbeid, både gjennom møte-/foredragsvirksomhet, og enkelt informasjonsmateriell.

Samkjøring av kompetansekrav i Norden må videreføres/sluttføres.

Forum for plan- og bygningsrett

Om grupperingen

Forumet er en uavhengig organisasjon. Forumets formål er å fremme interessen for og kjennskapet til norsk og internasjonal plan- og bygningsrett, samt dermed sammenhengende spørsmål. Dette gjøres bl.a. ved at forumet avholder møter med foredrag, diskusjoner og debatt, arrangerer seminarer, bidrar til utgivelse av faglitteratur på rettsområdet og samarbeider med andre organisasjoner med samme eller lignende formål, jf § 2 i forumets vedtekter.

Antall medlemmer: 94 personlige medlemmer og 47 bedriftsmedlemskap hvor det er 123 registrerte personer som er tilknyttet.

Antall styremøter: 4

Styreleder: Elisabeth Fredheim Faanes, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Styremedlemmer:

 • Anette Søby Bakker, Arkitektbedriftene i Norge
 • Marit Langen, Direktoratet for byggkvalitet
 • Therese Bruun, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
 • Thea Jåtog Trygstad, Sivilombudsmannen
 • Cecilie Gardan Sørum, Kommunal -og moderniseringsdepartementet
 • Marianne Lundegaard Bjørnsen, Kluge advokatfirma
 • Jannike Nilsen, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen
 • Kåre Klausen, advokatfirmaet Hammervoll Pind

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Forumet har gjennomført fire fagmøter og et større seminar på Vestlia på Geilo og i samsvar med forumets vedtekter. Ytterligere et fagmøte arrangeres nå i januar.

Antall åpne arrangementer: 5

Antall deltakere inkl. forelesere: ca. 300     

Noen utvalgte aktiviteter

Vestlia - seminaret var nok en gang vellykket

Det er utdelt to stipender, på kr. 10 000,- for studenter som skriver masteroppgave om plan- og bygningsrettslige temaer.

Fellesarrangement med Entrepriseforeningen

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Vestliakonferansen har blitt gjennomført på en tilfredsstillende måte med faglig dyktige foredragsholdere og interessante tema. Vestliakonferansen har etter hvert utviklet seg til å bli det sentrale møtestedet innen fagfeltet. Medlemsmassen har økt. Nytt av året er også at vi har hatt et fellesmøte med Entrepriseforeningen og at fagmøtene er å anse som etterutdanningstimer. 

Prioriteringer og utfordringer i 2018

Blant de prioriterte oppgavene i 2018 er videreføring av Vestliaseminaret på Geilo, og ytterligere fokus på økt deltakelse på fagmøtene.  Forumet vil arbeide for å markedsføre stipend for studenter som vil skrive masteroppgaver om plan- og bygningsrett, jobbe med prosjektet "Forum for plan- og bygningsrett – Bergen". Utfordring: Nye rutiner uten TEKNA som sekretariat.

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid

Om grupperingen

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) er en arena for debatt og informasjon. Forumet skal arbeide for at bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner får en økt interesse og bedre forståelse for utviklingslandenes situasjon og norsk utviklingssamarbeid. Forumet skal også arbeide for at norske ressurser blir best mulig benyttet i de områder som omfattes av norsk utviklingssamarbeid.

Antall medlemmer: 253 (36 er studenter, 15 er institusjonelle og 202 er personlige)

Antall styremøter: 6

Styrets medlemmer:

 • Hilde Gillebo, IFE (leder)
 • Georg Finsrud, A-Aqua AS
 • Line Amlund Hagen, ICH
 • Harald Birkeland, Norad
 • Grethe Bergsland, Innovasjon Norge
 • Tone Øderud, Sintef
 • Susanne Lindtein, Framtech AS
 • Solveig Lunde, student NTNU

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Gruppen har totalt hatt 3 temamøter, der det ene, Verdens vanndag, ble gjennomført i samarbeid med andre aktører. De to andre hadde tema «Importert biodiesel fra bærekraftig palmeolje» og «Tilapia-oppdrett i Afrika – en potensiell industri, eller bare en bistandsdrevet drøm?». Det nye styret har brukt tid på å diskutere prioriteringer og retning for arbeidet fremover. FTU har i 2017 belyst temaer fra ulike ståsteder samt tilrettelagt for gode debatter med stor takhøyde. Det har vært bra aktivitet i FTU i 2017 med rundt 50 inkludert forelesere på alle arrangementene. Det eneste unntaket var temamøtet om utfordringer i styring av prosjekter. Dette skulle arrangeres i samarbeid med Norsk forening for Prosjektledelse (NFP), men ble utsatt på grunn av få påmeldte.

Endringer i styresammensetning ble gjennomført i midten av 2017. Det nye styret har brukt tid på å diskutere prioriteringer og retning for arbeidet fremover.

FTU hadde som mål å gjennomføre flere arrangementer i samarbeid med andre grupperinger/foreninger både innenfor og utenfor Tekna. NFP, som er nevnt over, er en tilknyttet forening til Tekna. Det har også vært møter med Teknas representant for Tekna Helse og teknologi som det er ønskelig å kunne få til mer samarbeid med fremover.

FTU har en begrenset administrasjon, og blir således drevet av styremedlemmene ved siden av deres daglige virke. Styremedlemmene i FTU har vært ansvarlige for å planlegge og gjennomføre ett eller flere temamøter hver, men antall faktiske arrangementer har vært lavere enn ønsket.

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

FTU hadde et temamøte på Litteraturhuset 16. mars med tema «Importert biodiesel fra bærekraftig palmeolje» på bakgrunn av en aktuell problemstilling som også var godt dekket i mediene i forkant. Det var godt oppmøte og stor temperatur i debatten i etterkant. De kjente industribyggerne Kristian og Ole Martin Siem er sammen med andre investorer villig til å satse milliardbeløp for å produsere bærekraftig biodiesel fra utarmet savanne i Colombia for eksport til Europa og Norge. Circle K, en av verdens største drivstoffselskaper, realitetsorienterte forsamlingen om realismen i politikernes krav til biodrivstoff. Det var kommentarer ved Regnskogfondet og Zero.

Verdens vanndag er et årlig arrangement som FTU arrangerer i samarbeid med flere andre arrangører der temaet bestemmes av FN. Årets tema var «Avløpsvann – fra sykdomsfremkaller til ressurs».

I september inviterte FTU til en åpen debatt om oppdrett av fisk i Afrika, og spørsmålet om Norge kan bidra til økt matproduksjon i Afrika gjennom oppdrett av tilapia i kombinasjon med introduksjon av norsk teknologi og kompetanse ble stilt. Innlegg ble holdt av både akademia og industri. Møtet ble streamet og i kommentarfeltet hadde vi også en fra Afrika (!) med dårlig nett. Dette var vellykket og noe FTU vil videreføre på framtidige arrangement.

 Stort oppmøte og engasjement på møte om bærekraftig palmeolje på Litteraturhuset 16. mars

 Fra paneldebatten i etterkant

Paneldebatten under temamøtet om tilapia. 

 

Mange spørsmål og høy temperatur i salen under debatten

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Aktivitetsnivået i 2017 har vært lavere enn planlagt og budsjettert. Møtene som har vært gjennomført har fått gode tilbakemeldinger og hatt god oppslutning. Mange av styremedlemmene har meget stor reisevirksomhet, noe som har gjort det vanskelig å holde aktivitetsnivået på ønsket nivå. Videre ble endringer i styresammensetning gjennomført i midten av 2017 med blant annet innsettelse av ny styreleder.

 Gruppens prioritering og utfordringer for 2018:

 • FTU vil i 2018 ha FNs bærekraftsmål som et gjennomgående tema for sine arrangementer, og sette fokus på hvordan norsk teknologi kan bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål som «God helse», «Ren energi for alle» og «Rent vann og gode sanitærforhold».
 • FTU ønsker også i 2018 å legge til rette for temamøter med gode debatter og rom for gode meningsutvekslinger.
 • I 2018 vil det fortsatt prioriteres å ha flere arrangementer i samarbeid med andre grupperinger/foreninger både innenfor og utenfor Tekna. Det er også ønskelig å lage arrangementer som også appellerer til studenter, og å få til samarbeid med Ingeniører Uten Grenser (IUG).
 • Det vil være et mål også i 2018 å involvere alle styremedlemmene aktivt, ved at hver og en får (del)ansvar for å arrangere minst ett temamøte hver, samt se på muligheten for å utvide det faglige nettverket som kan bidra inn i FTUs arrangementer.

Forum for Trekonstruksjoner

Om grupperingen

Selvstendig, ideell-faglig organisasjon som har som formål å arbeide for utviklingen av trekonstruksjonsteknikk, og for bruk av tre som konstruksjonsmateriale. Samt å fremme utveksling av forskningsresultater, fagkunnskap, og erfaring. Formålet kan fremmes gjennom kurs, konferanser, seminarer, skrifter, og initiering av forskning.

Antall medlemmer: 115

Antall styremøter:0

Styrets medlemmer:

 • Jørgen Tycho, OsloTre as 
 • Trine Thån, L2 Arkitekter 
 • Olav Kristoffersen, NTNU 
 • Knut Brandsberg Dahl, Filter Arkitekter 
 • Øystein Henriksen, Byggmester Henriksen

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Holde kurs og seminarer om trebaserte løsninger i fremtidens rehab-prosjekter, timberconcrete composite decks (TCC), trekonstruksjonsdagene med fokus på boligprosjekter, kontorbygg, undervisningsbygg, kulturbygg, trebroer, fotballanlegg og kirkebygg fra hele verden.

Antall åpne arrangementer: 3

Antall deltakere inkl. forelesere etc.: ca. 243

Noen utvalgte aktiviteter

Trekonstruksjonsdagene 2017 i samarbeid med FBA:
Over 2 dager ble i alt 20 boligprosjekter, kontorbygg, undervisningsbygg, kulturbygg, trebroer, fotballanlegg og kirkebygg fra hele verden ble presentert av: 

Michael Green Architecture (CA), Gray Organschi Architecture (US), Lever Architecture (US), Kaden+Lager (Tyskland), X-TU (Frankrike), dRMM (UK), Zaha Hadid Architects (UK), Kengo Kuma and Associates (JP).

I tillegg kom White ArkitekterHaugen Zohar ArkitekterSAAHAReiulf Ramstad ArkitekterLund+Slaatto arkitekterSweco Norge, Dipl. -Ing. Florian KoscheDegree of FreedomOslotre ASStatens Vegvesen og Stantec (CA) for å presenterer høyhusprosjekter og broprosjekter sammen med Moelven Limtre og Nordic Structures (CA). 

I utstillingsområdet presenterte Norske og Europeiske trevareprodusenter sine produkter og løsninger, og det var en god mulighet til å knytte kontakter. 

I tillegg var det et kveldsprogram med fri adgang.

Vi startet kvelden med flere korte foredrag i Pecha Kutcha format, (20 bilder og 20 sekunder per bilde) 

Følgende studenter og avgangselever presenterte sine arbeider: 1. Eline Egeland - Små kunstnerkollektiver som infillprosjekter i Oslo/ AHO 2. Marte Guldvik - Ny, urban trebebyggelse på Grünerløkka og i Oslo Sentrum/ AHO 3. Ola Mo & Peder Strand - Våronnveien 17/ AHO 4. Synnøve Solberg - Kontor-påbygg i Maridalsveien 10, Bibliotek på Mysen, Landskapshotell på Island/ AHO 5. Tord R. Træen, Truls Slevigen - Raudmælen, Baly/ BAS 6. Helga Steen Johnsen - Takhagen på Landås/ BAS 7. Matyáš Cigler/ BAS 8. Karen Therese Lund og Silje Sandvin - Du må gjerne trø i graset. Tettere og bedre i et boligområde fra 1960-tallet/ NTNU 9. Erik Carlson og Erlend Høimyr - Tusen og ett hjem/ NTNU 10. Ina Samdal og Kristian Bjørnland - Grendeliv/ NTNU 11. Samuel J. B. Feragen - Wesselbygningen på Ringve/ NTNU 12.  Mads Øiern - S.P.A -AHO Avslutningsvis foreleste Michael Green fra MGA Architects (USA/Canada) om sine to siste byggeprosjekter: WIDC (Canada) and T3 (USA)

Michael Green er en av verdens fremste arkitekter innenfor store trekonstruksjoner og har jobbet mye for fleretasjes hus i Nord-Amerika.

Med sine høyhusprosjekter i Prince George og Minneapolis har han vært med å bane veien for bruk av trekonstruksjoner i moderne høyhus i USA og Canada.

Hans TED talk fra 2013 “Why we should build wooden skyscrapers” kan være en god inspirasjon til hvorfor man bør få med seg dette foredraget.  https://www.ted.com/talks/michael_green_why_we_should_build_wooden_skyscrapers

TimberConcreteCompositDecks (TCC):

Seminar gjennom Forum For Trekonstruksjoner, i samarbeid med Oslotre AS og Asplan Viak AS.

Beregninger og erfaringer fra samvirkedekker i massivtre/betong

Forelesningsrekke:

 • Roberto Crocetti (SE/IT) Generelt om metoder og forskning
 • Florian Schönborn (GE) Praktiske aspekter. Hvordan beregne
 • Kristine Nore (NO) Tre, fukt innvirkning, særnorske forhold. Uttørking
 • Kaden+Lager (DE) Potensiale og utføring

Målet for seminaret var å legge til rette for - og forsøke å løse problemene rundt hvordan vi kan utvikle clt + betong komposittdekker for fremtidig bruk i større trekonstruksjoner i Skandinavia, og med særlig fokus på "Notch" -løsningen.

Det ble bl.a belyst, muligheten for krymp i betongen over tid, og hvilken innvirkning dette eventuelt vil kunne får for samvirket. 

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2016

Arrangementene ble holdt i henhold til planer, men forholdsvis få deltakere gjør det vanskelig å tjene penger på seminarene. Antall deltakere har steget på Trekonstruksjonsdagen. Kvaliteten på foredragsholderne har vært bra. Alle 3 arrangementene fikk gode tilbakemeldinger.

Prioriteringer og utfordringer i 2018

Prioriteringene blir å få gjort flere bra arrangementer og utflukter for ingeniører, arkitekter, byggherrer og entreprenører. Trekonstruksjonsdagen vil være en av hovedbegivenhetene i løpet av sommeren. Samarbeidet med Trearkitekturdagen har heller ikke i år lykkes.

FFT er med å bidra til programmet for  ”tre som konstruksjonsmateriale” under kursdagene i Trondheim. Vi forsøker i år å få til et samarbeid med Oslo Arkitektforening for promotering av arrangementer gjennom deres kanaler.

Faglig fokus vil fortsatt være å fremme bruken av rasjonelle og kostnadseffektive trekonstruksjoner i større byggeprosjekter. Vise eksempler på hvordan man i praksis løser hovedutfordringer med bruken av trekonstruksjoner. Trekonstruksjonsdagen 2018 blir nedjustert til en fagdag, en utflukt og et kveldsarrangement. Vi planlegger og et oppfølgingsseminar på TCC dekker ila. vår/sommer.

ITS Norge – Norsk forening for intelligente transportsystemer og tjenester

Om grupperingen

ITS Norge (ITS: Intelligente Transport Systemer og tjenester) er en medlemsforening for alle aktører i transportbransjen. Foreningen har ca 65 bedriftsmedlemmer fra alle transportformer, og favner FoU-virksomhet, IKT-industri inkludert systemintegratorer og offentlige samferdselsetater.

Foreningens visjon er: Smartere, sikrere og renere transport. 

Medlemsbedriftene er blant de fremste selskapene i Norge innenfor transport, IKT, digitalt innhold og teknologi. ITS Norge tilbyr medlemmene nasjonale og internasjonale møteplasser og prosjektinitiativer som bidrar til utvikling av kompetanse, FoU-aktiviteter og forretningsutvikling.

Styrets medlemmer:

 • Ragnhild Wahl, Jernbanedirektoratet (leder)
 • Per Johan Lillestøl, SINTEF (nestleder)
 • Sven Lunøe Pihl, Bouvet
 • Anders Godal Holt, Statens vegvesen
 • Pål Johansen, Q-Free
 • Malin Dreijer, Kystverket
 • Rune Dragsnes, Triona
 • Kjetil Taraldlien, SopraSteria
 • Geir Malmedal, NAF
 • Kjersti Midttun, Ruter

Daglig leder (heltidsansatt)
Trond Harald Hovland

Marked og kommunikasjon (heltidsansatt)
Jenny Simonsen

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

2017 har bekreftet at forkortelsen ITS for alvor er blitt dagligtale og knyttes til digitalisering. Dette er et resultat av stor oppmerksomhet fra politisk nivå og media. ITS Norge har vært involvert i alle de viktigste prosessene. Det gjelder for arbeidet med ITS på politisk nivå, overfor fagmyndighetene og gjennom innovasjonsprosjekter.

Foreningen arrangerer medlemsmøter, seminarer, kurs og konferanser som skal gi medlemmene faglig påfyll og være arena for nettverksbygging.  På flere av disse arrangementene legges grunnlag for samarbeid og nye prosjektideer. Medlemsmøter er gratis – mens det er deltakeravgift på de fleste seminarer, kurs og konferanser. Alle møteplassene er åpne for alle. 2017 har vært nok et aktivt år med innovasjonsprosjekter, konferanser og FoU-prosjekter. Svært mye oppmerksomhet er viet til autonome transportmidler og automatisering av transport trekkes fram i svært mange sammenhenger.

Det er et stort volum møte, seminarer og konferanser som foreningen på en eller annen måte er involvert i. Det dreier seg forsiktig anslått til ca 25 møteplasser med til sammen 7-800 deltakere. 

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Foruten årets høydepunkt som var ITS World Congress – denne gangen i Montreal, er det oppmerksomheten rundt selvkjørende fartøy og biler som utmerker seg spesielt. ITS Norge har vært involvert i de aller fleste initiativene på dette området og bistått med alt fra myndighetskontakt til det å koble teknologileverandører med hverandre for å utvikle løsningene.

ITS Norge, Tekna, Acando arrangerte seminar der sentrale aktører som arbeider med innovasjon innen smart mobilitet og autonomi møttes, delte erfaringer og utviklet prosjektforslag.

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Det er voldsom oppmerksomhet rundt IKT og digitalisering som verktøy til å løse utfordringer knyttet til Smarte Byer, mobilitet som tjeneste og mer miljøvennlig transport. I dette bildet har foreningen lykkes godt med å være på banen som en synlig og viktig aktør. Både i bransjen generelt og overfor medlemmene spesielt. Både nasjonalt og internasjonalt er ITS Norge engasjert i standardisering.

Foreningens prioritering og utfordringer for 2018:

Foreningen vedtok ny strategi ved utgangen av 2017 og administrasjonen er styrket med en heltidsansatt som har hovedoppgaver innenfor marked og kommunikasjon. Strategien og økt kapasitet legger til rette for tettere oppfølging av eksisterende medlemmer og rekruttering av nye. Videre er det en målsetting å organisere faglige nettverk der de deltakende samtidig skal være personlige medlemmer i foreningen.

Økt aktivitet med innretning mot kompetanseutvikling er også blant satsingsområdene.

Norsk bergmekanikkgruppe

Om grupperingen

Norsk bergmekanikkgruppe (NBG) formål er å samle alle norske bergmekaniske og ingeniørgeologiske interesser i felles arbeid for å lette utvekslingen av kunnskaper og erfaringer om bergmekaniske og ingeniørgeologiske spørsmål, og representere landet internasjonalt. Foreningen er tilsluttet the International Society for Rock Mechanics (ISRM).

Antall medlemmer: 299 (hvor av 17 er bedriftsmedlemmer)

Antall styremøter: 5

Styrets medlemmer: 6

 • Styreleder: Øyvind B. Dammyr (Norconsult AS)
 • Styremedlem (sekretær): Are Håvard Høien (Statens vegvesen, Vegdirektoratet)
 • Styremedlem: Hanne E. Wiig Sagen (Bane NOR)
 • Styremedlem: Henki Ødegaard (Multiconsult AS)
 • Styremedlem (varamedlem): Mari Ervik Nilsen (Sweco)
 • Styremedlem (varamedlem): Javier Macias (JMConsulting - Rock Engineering AS)
 • Representant Tekna: Audun Larsen

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Gjennomføringen av årsmøteseminaret Vårsleppet og Fjellsprengningskonferansen/Bergmekanikkdagen ble i 2017 gjennomført på en god måte. Kurset «Bolting i berg» var vellykket både med hensyn til deltakere og gjennomføring. Gruppen har i tillegg lagt ned et stort arbeid for å få tildelt den regionale europeiske ISRM-konferansen «Eurock 2020». Dette arbeidet har vært vellykket, og konferansen vil i 2020 bli arrangert i Trondheim.

Antall åpne arrangementer: 3

Antall deltakere inkludert forelesere og komitéer: 

 • Vårsleppet: 54
 • Bolting i berg: 137
 • Bergmekanikkdagen: 255
 • Totalt: 446

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Det er spesielt arbeidet som er lagt ned for å få tildelt ISRM-konferansen Eurock 2020 som utmerker seg i 2017. NBG vil i 2018 i tillegg jobbe for å løfte konferansen fra å være en regional europeisk konferanse, til å få status som den internasjonale ISRM-konferansen i 2020. Dette innebærer blant annet at det internasjonale styret i ISRM avholder sitt årlige møte i forbindelse med konferansen.  

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

I henhold til planer og budsjett.

Prioriteringer og utfordringer i 2018

Gruppen ønsker å fortsette å introdusere og tilby spennende og aktuelle kurs og fagmateriale, med spesielt fokus på kjernefagområdene bergmekanikk og ingeniørgeologi. I tillegg vil NBG legge ned et vesentlig arbeid i både 2018 og 2019 for å legge til rette for en vellykket og god organisering og gjennomføring av Eurock 2020.

Norsk Betongforening

Om grupperingen

Norsk Betongforening (NB) er betongbransjens forum for utvikling av faglig kompetanse og teknologi. Se vedtekter og strategi 2016-2019. Alle som jobber med eller er interessert i betong som byggemateriale, kan bli medlemmer. NB har i dag 1234 medlemmer (1258) hvorav 144 er bedrifter (145) og 1091 er personlige medlemmer (1113) som inkluderer 143 studenter (203).

Styret har 6 medlemmer og 2 varamedlemmer som i 2017 har hatt 6 styremøter. Under styret har NB totalt 39 komiteer og arbeidsgrupper som har jobbet i 2017 (11 faste, 26 arrangementer/publikasjoner og 2 betonglærernettverk).

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Antall arrangementer: 62 (17 lokale medlemsmøter, 2 konferanser, 3 lærernettverksmøter, 4 bedriftspresentasjoner, 35 kurs og utdeling av Betongtavlen)

Antall deltakere: 2001. Hovedaktiviteten er å arrangere faglige lokale medlemsmøter, åpne faglige kurs og å utgi publikasjoner som veiledning med beste praksis i planlegging, prosjektering, utførelse og vedlikehold av betong som byggemateriale med fokus på bærekraft og miljøegenskaper. I 2017 ble publikasjon NB15 «Betonggulv-gulv på grunn og påstøp» og NB 25 «Veiledning for prosjektering og utførelse av konstruksjoner utført med glideforskaling» utgitt.

 Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Norsk Betongdag i Trondheim samlet 210 deltakere i Trondheim. Betongtavlen ble tildelt Holmestrand stasjonet arrangement med 80 arkitekter, ingeniører og studenter.

Yngres Betongnettverk (YBN) var med på å etablerer et internasjonalt betongnettverk.

Foreningens fond tildelte 2 prosjekter støtte på tilsammen kr. 100.000,-.

Betongtavlen 2017

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Foreningen har gjennomført noen færre arrangementer men med flere betalende deltakere enn budsjettert. Økningen i forhold til 2016 har vært 25% for betalende deltakere mens inntektene har økt 30%. Foreningen har markedsført mer via e-mail og Facebook enn tidligere. Tilbakemelding fra deltakerne er positive og de kommer med gode tips om forbedringstiltak og nye kursemner.

Prioriteringer og utfordringer i 2018

Gruppens prioritering og utfordringer for 2018:

Utvikle nye og bedre kurs innenfor bærekraft, miljø, karbonfotavtrykk da betong som produkt er bedre enn sitt rykte.

Sammen med de andre foreningene i bransjen (FABEKO, Betongelementforeningen, Byggutengrenser, NFB) jobbe med en felles markedsføring av produktet BETONG sine bærekraftegenskaper slik at bransjen bruker riktige miljøverdier og bygger med det betongvolumet som absolutt er nødvendig. Videreutvikle samarbeidet med Tekna Bygg og Anlegg om felles arrangementer. Jobbe målrettet med å tilby e-læringskurs som emnekurs og ny utgave av kurs som går over flere dager med e-læringsmoduler og felles samlinger med avsluttende individuelle eksamener.

Norsk Forening for Betongrehabilitering

Om grupperingen

Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) har som mål å være til nytte for alle aktører innen fagområdet betongrehabilitering. Dette gjøres ved å formidle kunnskap og informasjon ut til aktørene samtidig som vi tilrettelegger for et aktivt faglig miljø for medlemmene. Vi ønsker å synliggjøre viktigheten av vedlikehold og reparasjon av betong i tillegg til å øke interessen for fagområdet. Vi påvirker bransjens tekniske rammebetingelser ved å bidra i standardiseringsarbeid og utgi publikasjoner og veiledninger.

Styret er sammensatt med personer fra leverandører, konsulenter, byggherrer og entreprenører for å reflektere bransjens sammensetning.

Antall medlemmer:

60 bedriftsmedlemmer, 156 personlige medlemmer

Antall styremøter: 6 møter er avholdt i 2017

Styrets medlemmer:

 • Hilde Rannem Isaksen, leder, Norconsult AS
 • Berit G. Petersen, nestleder, Unicon AS
 • Stig Henning Helgestad, styremdl., Statens Vegvesen Vegdirektoratet
 • Paul Stavem, styremdl., Mapei Norway AS
 • Ingvar Røang, styremdl., Thorendal AS
 • Nina Plünneke Borvik, vara, Skanska Norge AS
 • Erik Grønner, vara, Hesselberg Bygg AS

Henny Cathrine Braarud, sekretær, Tekna

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen:

NFB har kjørt foredrag for studenter på flere høyskoler, bla. i Oslo, Ålesund, Telemark og Østfold.

NFB har representanter i en rekke utvalg for Standard Norge ved revisjon av standarder.

Etter omarbeiding av R-kursene og utarbeidelse av nytt kursmateriell, og at man har slått sammen R1- og R2-kursene til ett R-kurs har gjort at NFB i 2017 har kjørt 3 kurs, med over 130 deltakere til sammen og med stor suksess.

NFB var også representert på Kursdagene i Trondheim i Januar 2017, hvor kurset «Parkeringshus i Betong» ble avholdt, i samarbeid med Norsk Betongforening.

Det har også vært stor aktivitet innen de forskjellige faggruppene hvor målet er å spre informasjon og drive opplæring innenfor de forskjellige områdene EBAB – Elektrokjemisk behandling av armert betong, FKBB – Katodisk beskyttelse av betong, FHB – Herdeplast til betong og Antikvarisk betongrehabilitering FAB.

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer):

 • Betongrehabiliteringsdagene
 • Foredrag for studenter
 • Mini-seminar i samarbeid med Nordic Concrete Federation over 2 dager i mars 2017, med deltakere fra hele Skandinavia

 

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017:

NFB har hatt høy aktivitet i 2017, med mange kurs. Det har også vært stor aktivitet på Åpne faglig møter i samarbeid med Norsk Betongforening, det ble arrangert 20 møter totalt, og Betongrehabiliteringsdagene i 2017 ble arrangert for 21 gang.  Budsjettet for 2017 er ikke brukt opp, og kostnadene er forskjøvet til 2018.

Mye av aktiviteten skjer på dugnad og dermed lave kostnader.

Prioriteringer og utfordringer i 2018
 
Gruppens prioritering og utfordringer for 2018:

 • Kompetanseheving vil stå sentralt i arbeidet til NFB i tiden framover gjennom økt kursvirksomhet og kontakt med lærestedene.

 • Vi ønsker å øke aktiviteten i faggruppene blant annet ved å gi de egen tid på betongrehabiliteringsdagene.

 • Formalisere beste praksis innen betongrehabilitering gjennom økt info om kompetansekravene og gi ut tema-ark med eksempler på gode beskrivelser

 • Vi vil fortsatt ha fokus på rekruttering til bransjen og spesielt utdanningen innen betongrehabilitering. Vi satser på et nært samarbeid mellom skoler og NFB for å få flere studenter til å velge betongrehabiliteringsfag.

 • Kurs på Kursdagene i Trondheim innen «Elektrokjemisk realkalisering og kloriduttrekk»

 • Det er planlagt flere faglige møter i 2018 innen betongrehabilitering, tilstandskontroller, livsløpssyklus, reparasjon og forebyggende tiltak er første tema.

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk

Om grupperingen

Foreningens formål er å arbeide for bedre utnyttelse av berggrunnen, utvikling av bergteknologi og anvendte teknikker, forbedring av helse, sikkerhet og miljø, å hente impulser utenfra og samtidig gjøre norsk teknologi kjent internasjonalt. Foreningen skal arbeide for gode kollegiale forhold innen bransjen.

Motto for NFF er ”Utfordringer i dagen – løsninger i grunnen”

Antall medlemmer: 1132 – hvorav 100 er bedriftsmedlemmer

Antall styremøter: 8

Styrets medlemmer: (fra årsmøtet i mai 2017)

 • Øyvind Engelstad (styreleder)
 • Amund Bruland
 • Kjersti Kvalheim Dunham
 • Anne Kathrine Kalager
 • Olaf Rømcke
 • Roar Sve

Varamedlemmer:

 • Stein H. Bjøru
 • Sindre Log

Den daglige driften av foreningen utføres av Thor Skjeggedal (frem til 1. juli) og Tone Nakstad (fra 1. juli) og Siri Engen, Tekna.

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

NFFs største arrangement i 2017 var gjennomføringen av «World Tunnel Congress» som ble avholdt i Bergen i juni.  Ca 1.600 personer og ca 135 utstillere fylte Grieghallen i en uke, Kronprins Håkon stod for åpningen av kongressen. Et meget vellykket arrangement hvor veldig mange av NFFs medlemmer var engasjert.  Og i november ble Fjellsprengningsdagen gjennomført med ca 710 personer.

Hovedaktiviteter 2017:

 • Arrangerte ITA-AITES General Assembly and meetings + World Tunnel Congress 2017 med over 1600 deltakere i Grieghallen I Bergen.
 • Kulturutvalget har i 2017 hatt 7 møter, hvorav to møter har vært med besøk til Forsvarsmuseet og Bergverksmuseet på Kongsberg
 • Samkjøring og oppfølging av Norsk fjellsprengningsmuseum inkl. familiedag med 4000 besøkende.
 • Fotokonkurranse med tema tunnel og bergarbeider (2 kategorier: historisk og kunstnerisk).
 • Gjennomføring av tre temakvelder med ny eksplosjonsforskrift som hovedtema
 • Arbeidet med reviderte håndbøker for å tilpasse til ny Eksplosivforskrift igangsatt (Håndbok for bergsprengere og Håndbok for bestillere av bergsprengning)
 • Koordinering mot Bransjerådet for Fjellsprengning.
 • Utarbeidelse og utgivelse av Publikasjon 26 «The principles of Norwegian tunneling»
 • Utarbeidelse av notat angående reduksjon av gjenstående sprengstoff ble ferdigstilt
 • Bransjekveld for 1.– 3. klasse på NTNU med ca 60 deltakere
 • NFF Temakveld: Sprengningsteknikk – et lavterskel arrangement avholdt på NTNU for 4. og 5.klasse, samt yngre fra bransjen. Ca 35 deltakere
 • Utarbeider rekrutteringsbrosjyre rettet mot grunnskolen og videregående skole
 • Arrangere Fjellsprengningsdagen 2017: ca. 700 deltagere
 • Sprengningskurset: ca. 125 deltagere
 • Internasjonalt Forum: ca. 50 deltagere
 • Temamøte i regi av Yngres Nettverk – BIM i undergrunnen: ca. 50 deltagere
 • Fagsamling YN – Brann og sikkerhet i tunneler: ca. 30 deltagere
 • Temadagen, «Endrede kontraktsformer – hva betyr det for anleggsbransjen fremover»: ca. 65 deltagere
 • Utarbeidelse av diverse Teknisk rapport – f. eks. Bruk av MWD, Bergsikring ved bruk av åpen TBM, Boltehåndbok, Deponering av sprengstein, Elektroniske tennere, Digitalisering av byggeprosessen, etc.

World Tunnel Congress, juni 2017 i Bergen

 

Fra Welcome Reception

Kronprinsen åpner kongressen

 2 x trone-skifte ved Temadag / Årsmøte i juni 2017:

 Tone overtar etter Thor

  

Øyvind overtar etter Frode

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Totalt er mer enn 100 personer som er engasjert i frivillig og ulønnet innsats i foreningen. Arbeidet er organisert ved at styret har etablert forskjellige komiteer som arbeider med ulike områder og det er arrangert mer enn 60 møter og arrangement.  For hvert år utarbeides det en kalender som inkluderer alle disse.

 Prioriteringer og utfordringer i 2018

 • Fortsatt være et av de viktigste samlingspunkt i anleggsbransjen med fokus på tunneler og anlegg i berg
 • Faglig utvikling (kursvirksomhet og samhandling med akademia)
 • Utviklingsarbeid og innovasjon
 • Myndighetskontakt
 • Internasjonale relasjoner (ITA og kontakt mot søsterforeninger i andre land)
 • Utvalgte fokusområder i inneværende periode
  • Digitalisering av tunnelbransjen
  • Sikkerhet og miljø
  • Kostnadsutvikling – Årsak og tiltak
  • Internasjonalisering av det norske markedet
  • Konfliktnivået i bransjen
  • Gjennomføringsmodeller

Norsk Forening for Olje- og Gassmåling

Om grupperingen

Norsk Forening for Olje- og Gassmåling er en Tekna assosiert forening for teknisk personell som arbeider måling av olje og gass. Foreningens faglige virkeområde omfatter kvantumsmåling, prøvetaking og kontinuerlig kvalitetsmåling i behandlings- og transportsystemer.

Antall medlemmer: 307

Antall styremøter: 4

Styrets medlemmer:

 • Eivind Lyng Soldal (styreleder)
 • Morten Marstein
 • George McInally
 • Atle Gjengedal
 • Camilla Sætre
 • Bjarne Syre
 • Morten Mellemstrand

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Årets viktigste aktiviteter:

 • Temadag og årsmøte som ble gjennomført i mars i Bergen
 • North Sea Flow Measurement Workshop, oktober 2017, samarbeid med Tekna
 • Bestilt utvidelse av fiskalt olje usikkerhetsprogram

Antall åpne arrangementer: 2

Antall deltakere inkl. forelesere etc.: ca. 310

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Gjennomført North Sea Flow Measurement Workshop 2017 i Tønsberg

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

North Sea Flow Measurement ble gjennomført med større deltakelse enn forventet, og forenings styre er meget godt fornøyd med teknisk komité og Tekna for arbeidet som ble gjort. Utvidelsen av usikkerhetsverktøy ble bestilt og vil bli ferdigstilt før årsmøte 2018. Dette sikrer at foreningens verktøy vil fortsatt være relevante og bli tatt i bruk av industrien. Utvidelsen er gjort med økonomisk støtte fra Teknas aktivitetsmidler.

Prioriteringer og utfordringer i 2018

Gruppens prioritering og utfordringer for 2018:

Foreningen vil arbeide med en god gjennomføring av Hydrocarbon Managment Workshop i juni 2018. Styret ønsker også å øke antall artikler som legges ut på hjemmesiden.

Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse

Om grupperingen

ESRA Norge (Norsk forening for risiko- og pålitelighetsanalyse) er norsk avdeling av European Safety and Reliability Association som er registrert i EU som en forening under belgisk lovgivning med et internasjonalt styre. ESRA Norge skal holde en klar og avgrenset faglig profil med hovedvekt på analytiske metoder, anvendelser, verktøy og data i tilknytning til risiko- og pålitelighetsanalyse.

Antall medlemmer: 374 (hvorav 21 er bedriftsmedlemmer)

Antall styremøter: 8

Antall styremedlemmer: 8

Styreleder:

 • Terje Dammen (Safetec)

Styremedlemmer:

 • Willy Røed (Proactima)
 • Atle Stokke (DNV GL)
 • Ranveig Kviseth Tinmannsvik
 • Unni Nord Samdahl (Statoil ASA)
 • Rune Winther (Muliticonsult)
 • Inge Alme (Infratek AS)
 • Geir Havenstrøm (Avinor)

 Representant Tekna: Audun Larsen

 ESRA Skinnegående Sikkerhetsforum ble nedlagt etter vedtak på årsmøte 2017

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

ESRA Norge har også i år hatt et variert program. Hovedhensikten med seminarene er å samle fagmiljøet innen risiko- og pålitelighetsanalyse og å styrke samarbeidet mellom fagpersoner innenfor industri, myndigheter, forskere, konsulenter og rådgivere.

Antall gjennomførte åpne arrangementer: 4

Antall deltakere: 130 

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

ESRA Norges årsmøteseminar ble avholdt den 1. juni, og hadde temaet «Risikostyring i fremtidens avanserte samfunn».

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

ESRA Norge la i 2017 opp til å gjennomføre 6 seminarer i 2017. Ett seminar ble avlyst høsten 2017. Foreningen har fortsatt god nytte av rutinerte styremedlemmer som setter sammen faglig gode programmer til seminarene. Tilbakemeldingene fra seminarene har vært jevnt gode både på innhold og foredragsholdere og gjennomføring. Det har vært noe synkende deltagelse på seminarene i 2017 i forhold til tidligere år.

Prioriteringer og utfordringer i 2018

Styret har som mål å ferdigstille en strategiplan for ESRA Norge for perioden 2018-2025. ESRA Norge vil videre fortsatt prioritere arbeidet med å arrangere spennende seminarer innenfor foreningens fagområder. Styret tar sikte på å gjennomføre seminarer innen temaene samferdsel og granskning og læring første halvår 2018.

Norsk Forum for bedre innemiljø for barn

Om grupperingen

Ta initiativ og være pådriver for faglige begrunnede tiltak som fører til bedre helse, innemiljø og livskvalitet for barn.

Gi råd til myndigheter, organisasjoner og andre som ønsker faglig informasjon, råd og veiledning i arbeidet med å bedre innemiljøet for barn.

Utvikle og utveksle kunnskap, metoder, informasjon, ideer og erfaringer på et høyt faglig nivå.

Gjøre kunnskap tilgjengelig for brukerne om hvordan man kan oppnå et godt innemiljø.

Antall medlemmer: Ca. 60 medlemmer

Antall styremøter: 3 styremøter i 2017

Styrets medlemmer: Valgt i 2017

 • Tore Andersen, senioringeniør (styreleder)
 • Jan Vilhelm Bakke, overlege i Arbeidstilsynet
 • Jon T. Brevik, senioringeniør, Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS
 • Axel Wannag, spesialist i arbeidsmedisin, pensjonert overlege i Arbeidstilsynet.

Varamedlemmer:

 • Guro Birkeland, lege, avtroppende Generalsekretær i Norsk Pasientforening.
 • Tor Børre Mosland, fagsjef Tekna,
 • Marianne Aas, barnelege, Drammen Sykehus

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

I 2016 hadde NFBIB 20 års jubileum. I den forbindelse ble det arrangert to konferanser dette året: «Barns innemiljø», og «Fortetting og urbanisering – fremmer det miljø og folkehelse?».

I 2017 ble det ikke arrangert noen konferanser eller kurs. Hovedoppgavene i dette året har ellers vært konsentrert om samarbeidet med Helsedirektoratet, og gjennomføringen av pågående prosjekt.

NFBIB-prosjekt: «Anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i barnehager og skoler» ble publisert av Helsedirektoratet i 2017, bla på Inneklimadagen i Helsedirektoratets konferansesal.

Inneklimadagen ble også dette året arrangert i samarbeid med Helsedirektoratet, DIBK, Astma og allergiforbundet m.fl.

Endelig planlegging og gjennomføring av prosjekt. «Inneklimaundersøkelse av 20 barnehager i tre fylker». ble gjennomfør i Oslo, Møre- og Romsdal og Hedmark i 2017. Prosjektrapporten ble ferdig høsten 2017, og overlevert Helsedirektoratet.

Flere av NFBIB`s medlemmer deltar i Helsedirektoratets «Nasjonale strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer», og medvirker i flere spesialutvalg. Vår hjemmeside er godt besøkt, og er viktig for vår virksomhet.

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Den faglige aktiviteten for NFBIB har involvert flere av medlemmene og styremedlemmene i konkrete prosjekt og arbeidsoppgaver for helsemyndighetene. Det gjelder som nevnt utarbeiding av praktisk inneklimaveiledning, og sluttføring av prosjekt «Inneklimaundersøkelse av 20 barnehager i tre fylker».  De faglige aktivitetene har ellers blitt tonet ned, og arbeidet med videreføring av forumets økonomiske grunnlag ble prioritert.

 Prioriteringer og utfordringer i 2018

Prosjektoppgavene for Helsedirektoratet har høyeste prioritet. De viktigste oppgavene i 2017 har vært sluttføring av igangværende prosjekt. NFBIB vil fortsatt bidra aktivt i det tverrfaglige arbeidet med inneklima i regi av sentrale myndigheter.

Arbeidet for å få etablert en økonomisk grunnfinansiering, som kan gi et grunnlag for etablering av en nasjonal tverrfaglig uavhengig ekspertgruppe på inneklima som kan være et grunnlag for å utvikle dette arbeidet i årene som kommer, er en viktig oppgave. I løpet av dette året har styret utarbeide, og innlevere en konkret søknad til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om en begrenset økonomisk støtte som kan sikre en videre drift av NFBIB. I søknaden ble det fremsatt ønske om svar i løpet av oktober. Ved utgang av året er det imidlertid ikke mottatt noe skriftlig svar fra HOD.

I tillegg vil det være en prioritert oppgave å få etablert en «tettere» kontakt med de nye medlemmene, slik at forumet kan styrkes og utvikles i tråd med de utfordringer og målsetninger NFBIB har.  

Norsk Kjøleteknisk Forening

Om grupperingen

Norsk Kjøleteknisk Forening er en faglig ideell forening for personer med interesse for kuldeteknikk. NKF har som formål å virke for kulde- og varmepumpeteknikkens utvikling i Norge. Dette gjøres ved å arrangere faglige møter, seminarer, ekskursjoner og lignende. Hvert år arrangeres Norsk Kjøleteknisk Møte som går over 2 dager med et godt sammensatt faglig program. I tillegg utvikler og oppdaterer NKF faglig materiell som hele bransjen har behov for. NKF samler alle grupperinger som arbeider med kuldeteknikk innen undervisning, forskning, industri, rådgivende virksomhet, service, montasje og salg fra leverandør til bruker. Foreningen har både personlige- og bedriftsmedlemmer 

Antall personlige medlemmer: 398

Bedriftsmedlemskap: 59

Tilhørende navn bedriftsmedlemskap: 304

Antall styremøter: 4 

Styreleder:
Lisbeth Solgaard

Styrets medlemmer:
Knut Olav Brendøymoen
Ulf Larsen
Armin Hafner
Erik Hoksrød
Odd Harry Hansen Güntner

Daniel Kristensen, ABK gikk ut av styret (20.4.17). 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

NKF arrangerte Norsk Kjøleteknisk møte 19-21 april i Trondheim, som er det største arrangementet som foreningen arrangerer. Styret bruker mye tid og ressurser på dette arrangementet. NKF har også arrangert 3 kveldsmøter med godt faglig innhold, Alle møtene ble streamet og dette er et populært tilbud til foreningens medlemmer. I tillegg har NKF arrangert 5 enkeltstående workshops med tema CO2 som kuldemedium.

Styret er opptatt av medlemsverving og rekruttering til bransjen. Alle som meldte seg inn i 2017 fikk tilsendt «Norsk Kulde- og Varmepumpenorm 2015» gratis og dette medlemstilbudet ble også gjennomført i 2015 og 2016.

CO2 kompendiet (R744 som kuldemedium) som ble ferdigstilt og trykket i 2016 har blitt solgt til mange medlemmer og ikke-medlemmer i 2017.

NKF har hatt et meget aktivt år med stor aktivitet og høy deltakelse på sine arrangementer.

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Norsk Kjøleteknisk Møte 19-21 april ble arrangert i Trondheim. Første dagen stod SuperSmart Workshop på programmet og ble arrangert på NTNU med over 50 deltakere. De to neste dagene arrangerte vi selve «Kjølemøtet» hvor vi år fikk ny deltakerrekord med over 260 deltakere og 15 utstillere.

NKF har også arrangert 5 enkeltstående workshop’s med tema CO2 som kuldemedium i Oslo, Bergen, Trondheim.

NKF har også arrangert 3 vellykkede kveldsmøter med ca 40 deltakere på hvert møte.

Workshop: CO2 som kuldemedium, Oslo

NKM 2017, Trondheim, utstilling

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017 

NKM 2017 var et prioritert arrangement og ble gjennomført med god stemning og vellykket resultat. 

Styret i NKF vil fortsette det gode samarbeidet med våre nordiske foreninger og andre samarbeidsparter. Styreleder Lisbeth Solgaard og styremedlem Vegard Klungtveit, deltok på den Svenska Kyl & Värmepumpedagen i oktober i Stockholm.

Prioriteringer og utfordringer i 2018

Prioriteringer i 2018 vil bl.a være å få digitalisert Norsk Kulde- og varmepumpenorm som det nå tilrettelegges for. NKM i april er som vanlig et arrangement som får høy prioritet.

NKF jobber med synliggjøring av faget og kuldebransjen. Det er viktig å markedsføre faget for å rekruttere ungdom til utdanning og jobb. 

Norsk Vannforening

Om grupperingen

Norsk vannforening ble etablert i 1964 og har siden starten hatt kontinuerlig aktivitet med en fast lønnet sekretærfunksjon (daglig leder), et styre på 9 personer og ulike aktivitetskomiteer. Styret og komiteer settes sammen av medlemmer som dekker bredt det vannfaglige miljøet i Norge.  Alt arbeid i styre og komiteer er på frivillig basis.

Antall medlemmer: 899 personlige, 55 studenter og 384 institusjonelle, 41 pensjonister = totalt 1379

Antall styremøter pr. år: 4

Styrets medlemmer:

 • Lars Hem, (leder), Oslo kommune
 • Sindre Langaas, NIVA (nestleder)
 • Vidar Lund, FHI
 • Elisabeth Elgsæter, Asplan Viak
 • Ranveig Haukeland Paus, Norconsult
 • Arve Heistad, NMBU
 • Marit Carlsen, NVE
 • Helga Gunnarsdóttir, Miljødirektoratet
 • Ragnhild Skogsrud, Fylkesmannen i Hedmark.

Administrasjon: Lilly Kristin Langnes/Tone Juel - Tekna 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Foreningens hovedaktiviteter er arrangementer av halvdags fagtreff og heldags seminarer (se liste), og utgivelse av tidsskriftet VANN (4 utgaver pr år). Alle fagtreff er enten streamet eller det har vært mulig å følge de på Skype. Det gjør at fagtreffene når et mye større publikum i hele landet. Fagtreffene har også vært svært godt besøkt og interessen er stadig økende. Disse er tilgjengelige på fagbloggen biologi.tekna.no

Antall åpne arrangementer: 10 fagtreff som er gratis for alle

8 seminarer (inkl. Verdens vanndag) med en moderat deltageravgift (rabattert for medlemmer)

Antall deltakere inkl. forelesere: 1633 + ca. 400 via streaming og Skype. 

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer) 

 • Norsk vannforening har hatt mange spennende tema på fagtreffene og seminarene i 2017. Restaureringsseminaret som i år ble holdt i Bergen, samlet flest deltakere og fikk gode tilbakemeldinger på faglig innhold og tilhørende befaringer som var særdeles godt forberedt og tilrettelagt. Dette seminaret var i samarbeid med Miljødirektoratet.
 • Avtalen med Tekna og Norsk vannforening ble reforhandlet i år. Avtalen sikrer større forutsigbarhet og ryddighet både når det gjelder kostnader, samt rettigheter og plikter for begge parter.
 • Nye nettsider er ytterligere oppdatert, der vi bl.a. har mulighet til å søke opp alle artikler som er gitt ut i VANN og det er direkte link til streamede arrangementer fra forsiden, samt flere andre grep har blitt gjort for å bedre brukervennligheten generelt.
 • Tildeling av Juniorvannprisen i samarbeid med Hydrologirådet gikk til Kristian Hansen fra Bodø videregående skole med oppgaven: «Gjenbruk av kunstgjødsel».
 • Norsk vannforening og Rådgivende Ingeniørers Forening tildelte Per Einar Faugli årets Vannpris. Faugli fikk prisen for sin innsats for vann og vassdrag. 
 • Tildeling av stipender til studenter innen vannrelaterte fag.
 • Medarrangør for markeringen av FNs Verdens vanndag. Årets tema var avløpsvann og hvordan dette kan gå fra å være et problem til en ressurs.

Restaureringsseminaret i Bergen 27.-29. september

 

 

Seminar om «Hvordan står det til med våre innsjøer, elver og grunnvann» på Miljødirektoratet 13. desember

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Foreningen har hatt et godt aktivitetsår med flere deltakere totalt enn fjoråret. Nytt av året har vært at fagtreffene har blitt streamet, noe som har vært veldig populært og generert mange flere interesserte til fagtreffene.  Komiteene har gjort et veldig godt arbeid med arrangementer og fagstoff som dekker vannfaglige tema bredt. Vi er godt fornøyd med deltagelsen på våre arrangementer, men vi har som mål å få til flere arrangementer utenfor Oslo. Innsendte artikler til VANN holder en høy faglig standard og tidsskriftet har fått ny redaktør i løpet av året.

Prioriteringer og utfordringer i 2018

Gruppens prioritering og utfordringer for 2018:

 • Foreningens grunnaktivitet er faglige arrangementer og tidsskriftet VANN, hvor målet er forankret i handlingsplanen. En utfordring er å nå medlemmer i distriktene.
 • Vi ønsker fortsatt å benytte streaming på alle våre gratis fagtreff og undersøker også muligheten for dette på seminarer, da dette har vært etterspurt i økende grad.
 • Et fortsatt godt og bredt vannfaglig tilbud til medlemmene.

Norsk veg og traffikkfaglig forening

Om grupperingen

Norsk veg- og trafikkfaglig forening (NVTF) er en selvstendig faglig forening etablert i 1987 som et resultat av en sammenslåing av Vegingeniørenes avdeling i NIF (nå Tekna) og trafikkingeniørenes forening. NVTF består av et styre og tre lokalavdelinger der den faglige aktiviteten foregår. De samarbeider med henholdsvis Tekna Oslo, Tekna Bergen og Tekna Trondheim om aktiviteter innen relevant tematikk rundt samferdsel. 

Styrets medlemmer:

 • Helge Jensen, Bymiljøetaten Oslo kommune (styreleder)
 • Lars Ødegaard, Rambøll
 • Liv Nordbye, Statens vegvesen
 • Tanja Loftsgarden, Statens vegvesen
 • Thomas Potter, Norconsult

Styrets fast tildelte sekretær: Øystein Olsen, Tekna

Ledere i lokalavdelingene:

 • NVTF Østlandet: Chi Kwan Kwong, Transportøkonomisk Institutt
 • NVTF Midt-Norge: Elin Øvren, Trondheim kommune
 • NVTF Hordaland: Thomas Potter, Norconsult 

Antall medlemmer: 532 personlige medlemmer og 13 bedriftsstøttemedlemmer (2016: 520 og 13). 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Aktiviteten i NVTF foregår i de lokale avdelingene. Hovedsakelig i form av fagmøter på 2-3 timer.

I summeringen nedenfor er det tatt med antall møter og deltakere for NVTF Østlandet, NVTF Midt-Norge og NVTF Hordaland. NVTF Østlandet samordner sine møter med Polyteknisk forening sin faggruppe for samferdsel. Invitasjoner til møter sendes ut til begge foreningenes relevante nettverk. Vi vil også nevne spesielt samarbeidet mellom NVTF og Tekna i Oslo og Bergen som bidrar til god markedsføring av fagmøtene. 

Antall åpne arrangementer: 23 (2016; 25) (årsmøter er ikke tatt med da disse er for medlemmer)

Antall deltakere inkl forelesere: 758 (2016; 878)

Noen utvalgte aktiviteter

Generelt vil vi peke på at innholdet i aktiviteten er relevant med tidsaktuelt innhold i tråd med den satsingen som pågår i norsk infrastruktur. Løsningsorientering er naturlig for valg av temaer og dermed søkelys på hva som skal til for å lykkes med utfordringer innen miljø, kollektivtransport, byutfordringer og veg- og trafikkteknikk. Ett av årets absolutte høydepunkter var åpent fagmøte i Oslo om Bilfritt byliv. Det deltok over 80 personer fra mange forskjellige interessegrupper.

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

2017 har vært nok et aktivt år og vi konstaterer at foreningen treffer godt med temaer for fagmøter som er faglige og samfunnsaktuelle.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2018

Opprettholde den gode trenden med interessante og dermed godt besøkte fagmøter.

 • - Øke medlemstilgangen i foreningen.
 • - Videreutvikle samarbeid med andre faglige nettverk både i og utenfor Tekna.

Fagråd

Avdelingsfagrådet i Agder

Om grupperingen

Det er fire medlemmer:

 • Leder: Eyvind Todal Larsen/Brukerinnovasjon AS
 • Hege Indresand/Teknova AS
 • Inge Olsen/Skatteetaten
 • Hilde Aasheim/Arendal kommune 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen 

02. februar: «Hva skal vi leve av på Sørlandet?»
Vi inviterte til et åpent ettermiddagsseminar i Kristiansand for å gi en oppdatert status om arbeidsmarkedet og næringsutvikling på Agder. Gjennom diskusjon kom et innspill som kan brukes til å påvirke Teknas politikk videre. På programmet stod forskere og virkemiddelapparat, bedrifter og nettverk. 

23.mars: «Lær Kidsa Koding: Infomøte/kurs»
Vi støttet opp om LKK-bevegelsen rundt om i landet med å holde et infomøte/kveldskurs i Kristiansand for voksne frivillige, lærere og lærerstudenter som ville lære barn i Agder hvordan å programmere, enten i fritiden eller på skolen. Deltakerne fikk tips om bl.a. hvordan de kunne starte en kodeklubb, hvor de kunne arrangeres, hva slags aktiviteter du kunne kjøre, hvordan de kunne gå frem med LKK i undervisningen. Vi viste også frem tre forskjellige programmeringsspråk: Scratch, micro:bit og Python. 

03.-04. mai: «Hva blir fremtidens drivstoff?»
I samarbeid med Kristiansand og Arendal kommuner, inviterte vi til åpent foredrag om fremtidens drivstoff. Foredragsholder Andreas Brekke fra Østfoldforskning presenterte fordeler og ulemper ved de ulike alternativene i et livsløpsperspektiv samt fortalte om ny forskning innenfor dette området. Etter foredraget ble det lagt opp til diskusjon da deltakerne hadde forberedt korte innspill og spørsmål. Velferdsteknologi, Kunstig Intelligens, Mekatronikk, Big Data.

Prioriteringer og utfordringer i 2018 

Vi har fått Samfunnsmidler til å støtte følgende prosjekter:

«Back to School»: Denne seminarrekken på fire kvelder i 2018 blir en mini-etterutdanning og faglig påfyll for teknologi interesserte i Agder.

Medlemmer i begge avdelingene i Agder, Tekna Ung og Tekna student inviteres til en forelesningsserie på samfunnsaktuelle temaer som Universitetet i Agder allerede har et undervisningopplegg på.  Tema som ikke fantes for 5-10 års siden: velferdsteknologi, kunstig intelligens, mekatronikk og Big Data. 

«Klimamøte Agder»: Vi ønsker å arrangere et klimamøte for Tekna medlemmer i begge avdelingene i Agder, Tekna Ung og Tekna studenter samt medlemmer i Tekna Klima og Tekna Olje og Gass. Vi planlegger å få til et åpent arrangement med representanter fra Tekna Klima og Tekna Olje og Gass. Aktuelle temaer blir teknologioverføring, utdanning og kompetanse sammen med kobling til lokalt næringsliv.

Avdelingsfagråd for Møre og Romsdal

Om grupperingen

Avdelingene Molde, Kristiansund, Sunndal og Ålesund har i felleskap dannet et fagråd for å fremme faglig aktivitet i fylket. Fagrådet fungerer både som en arrangør av større arrangementer og en arena for erfaringsutveksling mellom avdelingsstyrene. Ansvaret for fagrådet ligger i avdelinsstyrene og går på rundgang mellom tilhørende avdelinger. 

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Fagrådsansvaret lå i 2017 hos Tekna Kristiansund avdeling, og en fagrådskomité bestående av fire deltagere samt to styremedlemmer ble nedsatt på årsmøtet. Fagrådskomiteen konstituerte seg selv, og hadde som sin hovedoppgave å arrangere en faglig samling for samtlige medlemmer i Møre og Romsdal høsten 2017. Denne samlingen ble gjennomført i september 2017 (se under). 

Det ble i tillegg gjennomført et koordineringsmøte mellom styrelederne i lokalavdelingen i Møre og Romsdal og fagrådskomiteen, samt et fellesmøte for avdelingsstyrene knyttet til samlingen. 

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Koordineringsmøtet mellom fagrådskomiteen og avdelingslederne ble gjennomført i juni 2017. Formålet med møtet var å enes om fagrådets ansvar, innhold og omfang av samlingen samt koordinere ambisjonsnivå for arbeidet. 

Det ble gjennomført en faglig fellessamling for samtlige lokalavdelinger i Møre og Romsdal siste helgen i september 2017 med totalt 18 påmeldte deltagere. Samlingen ble gjennomført i Kristiansund, og den faglige røde tråden for arrangementet var «Havrommet». Samlingen ble kickstartet med en utendørs bli kjent-aktivitet med fokus på kunnskap og kreativitet. Deretter gjennomførte man tre faglige foredrag knyttet til matfiskproduksjon, settefiskproduksjon og lakselus. Dagen ble avsluttet med en bedre fellesmiddag, flere gruppeoppgaver og premieutdeling. 

Dagen etter fellessamlingen ble styremedlemmene fra de ulike avdelingene igjen i Kristiansund, og man gjennomførte et felles styremøte med fokus på innholdet i fagrådet i Møre og Romsdal. Det ble her pekt på en rekke utfordringer og muligheter for fagrådet, og man har notert viktige diskusjonspunkter for de kommende møtene.

Gruppeoppgave - Ingemund Engøy, Hans Øyvind Bjørshol, Tore Kvande-Pettersen, Iris Jenssen

 

Rubiks kube

Vinnerne av gruppeoppgaven - Bjørge Stavik, André Keane, Bergitte Kipernes

 

 Vinnerne av kreativ tilleggsoppgave – Odd Arne Skjong, Iris Hestnes, Kjetil Rostad Steen 

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017 

Målet for fagrådet i Møre og Romsdal var å gjennomføre en fellessamling for medlemmene, og dette ble gjennomført. Finansielt ser man at bidraget fra lokalavdelingene er for lavt til å klare å gjennomføre slike samlinger, og man søkte ekstra støtte fra Tekna sentralt. Man ser behov for å diskutere finansieringen ytterligere i 2018.

Prioriteringer og utfordringer i 2018

Gruppens prioritering og utfordringer for 2018: 

Ansvaret for fagrådet i Møre og Romsdal vil i 2018 ligge hos Tekna Ålesund avdeling. Avdelingen har vedtatt å videreføre fagrådskomitékonseptet som Kristiansund etablerte i 2017, og målet er å gjennomføre en fellessamling med faglig og sosialt innhold.  Utover gjennomføringen av medlemsarrangementet vil man i 2018 ha økt fokus på samarbeid mellom avdelingsstyrene, med flere fellesmøter både via Skype og fysisk.

Avdelingsfagrådet i Nord-Norge

Om grupperingen

Tekna Fagråd Nord-Norge har et ansvar sammen med avdelingene for at foreningens aktiviteter opprettholdes og utvikles i Nord-Norge. Fagrådets formål er å styrke den faglige virksomheten i og på tvers av avdelingene gjennom å dele erfaringer, tilrettelegge for faglig aktivitet i avdelingene samt planlegge og gjennomføre felles prosjekter og aktiviteter. Fagrådet skal dessuten bidra til å styrke Teknas posisjon i Nord-Norge.

Fagrådet i Nord-Norge består i hovedsak av avdelingsledere eller representanter fra avdelingsstyrene, og har 2 hovedmøter i året i tillegg til et par skype/telefonmøter. 

Avdelingsstyrene består av 5-7 medlemmer og de har ca 8 -10 styremøter i året + årsmøter. 

Antall medlemmer i de nordnorske avdelingene inkl studentene: 3370

Antall styremøter: 1

Styrets medlemmer:

 • Rune Storvold, leder (Tromsø)
 • Bernt Nilsen, nestleder (Finnmark)
 • Magnus Storjord Simonsen (Harstad)
 • Johan Fröb/Per Strømhaug (Bodø)
 • Øystein Kleven (Narvik)
 • Florian Kindl (Helgeland)
 • Mari Melkevik (Glomfjord)

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Fagrådets aktiviteter baserer seg på Teknas overordnede strategi Tekna 2020, Teknas handlingsplan 2015–2017/2017-2019, Teknas foreningspolitiske mål og Teknas verdigrunnlag.

Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Antall åpne arrangementer:

Fra Finnmark rapporteres:

 • First Lego League i Kirkenes
 • Gjennomført tradisjonell Teknologi-mingling med julemat i Hammerfest, Alta og Kirkenes
 • Glitrende krystaller, skjelettforskning og ville eksplosjoner
 • Kjemisk juleverksted i Kirkenes 

Fra Narvik rapporteres:

 • Kjemisk juleverksted

Fra Tromsø:

 • AI - foredrag med 150-160 fremmøtte
 • FLL i Tromsø og Finnsnes
 • Solenergi i mørketida (kursholder: leder for Tekna Narvik )

Fra Harstad:

 • Lær Kidsa koding
 • 3D-printing hos Harstad Makers og festspillkonsert
 • FLL
 • Kjemisk juleverksted

 Fra Helgeland:

 • FLL
 • Kjemisk juleverksted
 • Grunnleggende kurs i førstehjelp

Fra Bodø:

 • FLL

FLL Harstad

First Lego League gikk av stabelen i Kirkenes for kort tid siden. Flere hundre barn fra hele Øst-Finnmark konkurrerte om å finne opp den beste måten å bruke vann på. Vadsø-laget Lego Klan tok seieren med en egen vannvogn.

Prioriteringer og utfordringer i 2018

Vi ønsker å gjennomføre fellesarrangement som er litt smalere enn det vi vanligvis gjør i avdelingene, vi ønsker også utvikle opplegg som kan brukes på flere steder og dermed gjøre det enklere for avdelingen å holde faglige arrangement lokalt.

Avdelingsfagråd Oslo og Akershus

Om Avdelingsfagrådet

Avdelingsfagråd Oslo og Akershus (FOA) består av leder, nestleder og fem medlemmer. Fagrådets ansvarsområder er; Oslo avdelings faglige grupper, Fellesmøter, kontakt med Teknas sentrale fagutvalg, representasjon på faglig årsmøte, samt behandling og gjennomgang av søknader om samfunnsprosjekter.  Det har vært seks møter i avdelingsfagrådet i 2017 i tillegg til to Fellesmøter, der representanter for alle grupperinger i Oslo avdeling var invitert.

På Fellesmøtet i mai var det valg av nytt Avdelingsfagråd. Etter behandling i styret fikk Avdelingsfagråd Oslo Akershus følgende sammensetning i 2017/2018:

 • Gøril Aasen Slindre (leder)
 • Arne Ellevog (nestleder)
 • Trude Sundtjønn (medlem)
 • Arne Sommerfelt (medlem)
 • Iselinn Vindstad (medlem)
 • Leif Runar Forsth (medlem)
 • Lina Cekaite (medlem)

 FOAs representant til Oslo avdelings valgkomite:

 • Peter Borg

 Et av fagrådets medlemmer er også styremedlem i Oslo avdeling, og har ansvar for kommunikasjonsflyten mellom styret i avdelingen og fagrådet.

Om årets arbeid og aktivitet i regi av grupperingen 

Oslo avdeling hardrøyt 23 200 medlemmer, og hadde 141 faglige arrangement i 2017, med totalt 4714 deltagere. Vi streamet 12 arrangementer, med totalt 336 direkteseereog 171 arkivseere.

De fleste av arrangementene fant sted i Ingeniørenes hus. Arrangementene markedsføres i en trykket halvårsplan som sendes ut til medlemmene, og legges ut på avdelingens nettside. Det sendes ut nyhetsbrev på epost, og vi bruker Facebook til å promotere arrangementer. Oslo avdelings faglige tilbud til medlemmer er organisert av våre faglige grupper, våre nettverk og under fanen karriere og utvikling. De fleste arrangementene i Oslo avdeling er gratis.

I 2017 hadde Oslo avdeling 14 ulike faglige grupper. Av disse er ni rene Oslo/Akershusgrupper, mens fem er lokalgrupper av nasjonale grupper i Tekna. De faglige gruppenes hovedformål er å samle medlemmer med felles faglige interesser til kurs, møter, konferanser, nettverksbygging, og i noen tilfeller politiske utspill.

Våre faglige grupper:

 • Faggruppe for Energi Industri og miljø
 • Faggruppe for Digital teknologi
 • Faggruppe for Etikk og lederskap
 • Gründergruppen
 • SeniorTeknologene
 • Havneteknisk gruppe
 • Marinteknisk Selskap
 • Teknologihistorisk gruppe
 • Rekruttering til teknologi og realfag
 • Tekna Havbruk (lokalgruppe Østlandet)
 • Tekna Biotek (lokalgruppe Østlandet)
 • Tekna Jernbane (lokalgruppe Østlandet)
 • Faggruppe for samferdsel (lokalgruppe Østlandet)
 • Tekna Bygg

Nettverk

Nettverkene har som sin primære hensikt å tilrettelegge for sosial aktivitet for medlemmene i målgruppen. Mye av denne aktiviteten tar utgangspunkt i faglige temaer. Vi hadde 70 sosiale arrangement i 2017, med totalt 4459 deltagere.

Våre nettverk:

 • Tekna Ung
 • Tekna Sosial
 • Seniorforum
 • Asker- og Bærumsgruppen
 • Romeriksgruppen
 • Klubben
 • Studentgrupper på UIO, Høyskolene og på NMBU

Karriere og utvikling

Under paraplyen karriere og utvikling driver Oslo avdeling følgende tilbud:

Akademiet: Kursene i Akademiet tilbys medlemmer som ønsker å utvikle sine personlige egenskaper innenfor temaer som selvledelse, kommunikasjon og samhandling

Medlemsskolen: Her gis medlemmene nyttig kompetanse innen områdene møteledelse, styrearbeid, prosjektledelse, forhandlingsteknikk, pensjon, økonomi og regnskapsanalyse.

Møteplassen, et tilbud til arbeidssøkende Tekna-medlemmer

Prosjektet «Tilbake i arbeid» startet høsten 2017, og er et tilbud til langtidsledige Tekna-medlemmer. Det er nøye utplukkede deltagere som får tett oppfølging av vår samarbeidspartner Karrierehuset, med felles samlinger og individuell oppfølging av den enkelte.

Samfunnsprosjekter:

Oslo avdeling ved Fagrådet sendte 12 søknader om samfunnsprosjekter for 2017. Av disse fikk 10 støtte av Tekna sentralt, og 9 fikk støtte av Oslo avdeling.

Noen utvalgte aktiviteter

Teknologidag 3. mai 2017.

Det ble arrangert en Teknologidag i Ingeniørens Hus, med 17 arrangementer, og totalt 450 deltagere. Det var jevnt over gode tilbakemeldinger fra deltagerne.

Fagrådet mener det er verdt å gjenta Teknologidag, men kanskje i en annen form, med ett stort tema og færre parallelle sesjoner. En ny Teknologidag planlegges høsten 2018.

Deler av Fagrådet i Oslo er klare for Teknologidag

Mange tilhørere i festsalen i Ingeniørenes Hus

Blide arrangører av Hypokonderlegen-arrangement!

Hypokonderlegen underholder i fullsatt sal

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Det gode samarbeidet mellom faggruppene, avdelingsfagrådet og avdelingsstyret under mottoet:
Vi gir Tekna-medlemmene i Oslo og Akershus et lokalt tilbud som fremmer kompetanseutvikling, nettverk og karriere, styrker tilhørigheten og gir glede.
Av medlemmer – for medlemmer!

Det har også i år vært et aktivt år i Oslo avdeling. Det har vært mange flotte arrangementer, med god oppslutning.
Vi har hatt spesielt fokus på arbeidssøkende Tekna-medlemmer med blant annet «Tilbake i arbeid» prosjektet for langtidsledige medlemmer. De fleste av Tekna Oslo avdelings grupper har i 2017 avholdt årsmøter, og rekruttering til styrene har vært god.

Prioriteringer og utfordringer i 2018

Utfordringene for Tekna Oslo avdeling i det faglige arbeidet er kontinuitet og nytenkning i skjønn forening. Samtidig skal alle våre nesten 100 innholdsleverandører i gruppene gis gode arbeidsvilkår, riktige budsjetter og profesjonell sekretariatstøtte.

Noen av våre prioriteringer er;

 • Videreføring av arbeidet rettet mot arbeidssøkende
 • Mer samarbeid på tvers av gruppene
 • Riktigere markedsføring for å fylle opp arrangementer.
 • Tid til nettverksbygging på arrangementene.

 Eksempler på gruppenes planer for 2018:

 • Hydrogenproduksjon på Notodden, Brenselceller vs batterier. (Faggruppe for Energi, Industri og Miljø)
 • Start-up weekend (Faggruppe for digital teknologi og Gründergruppen)
 • Byggeboomen i Oslo – bygget vi bedre for hundre år siden? (Teknologihistorisk gruppe)
 • Flytende konstruksjoner (Havneteknisk gruppe)
 • Brenselceller hydrogen (Marinteknisk Selskap).
 • Forhandlingsteknikk (Faggruppe for Etikk og Lederskap)
 • Helsedata kan bli det nye arvesølvet (Seniorteknologene)

Avdelingsfagråd Stavanger

Om grupperingen

Teknas fagråd, Stavanger avdeling skal ivareta Teknas faglige virksomhet i lokalavdelingen og stimulere utdannings- og teknologimiljøenei Stavanger-regionen. Styret består av 6 personer. Eivind Sandsmark – Statoil er leder. Fagrådet dekker ca. 6000 ordinære medlemmer av Stavanger avdeling og ca. 500 studentmedlemmer ved UiS.

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Det ble avholdt 1 styremøte. Samarbeidet med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) fungerte utmerket i 2017. Det ble holdt 6 åpne felles seminarer. Fagrådet arrangerte selv 2 bedriftsbesøk og sto for koordinering av juryarbeidet og utdeling av Tekna Stavanger avdelings Utdanningspris, som blir gitt for gode masteroppgaver og fremragende oppfølging av masterstudenter. 

Noen utvalgte aktiviteter

Utdeling av Stavanger avdelings Utdanningspris til Avito LOOPS, som fant sted på UiS, med ca. 400 personer til stede. Interessant besøk ved Lysebotnen2, Lyses nye kraftstasjon, og fellesmøtet med NTVA under Forskningsdagene. Tema var «Kunstig intelligens» og det var 110 deltakere. De to foredragene til professor Krisztian Balog og professor emeritus Ragnar Fjelland ble filmet.

Besøk hos Lyses nye kraftstasjon som er under bygging  i Lysebotnen. Foto: Johnny redvik

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Ikke alle planlagte arrangementer ble gjennomført på grunn av  fagrådsmedlemmenes kapasitet. De gjennomførte arrangementene holdt imidlertid et høyt nivå og vi har fått positive tilbakemeldinger fra medlemmene. 

Prioriteringer og utfordringer i 2018

Gruppens prioritering og utfordringer for 2018:

Tekna Fagråd Stavanger vil fortsette det gode samarbeidet med NTVA og arrangere interessante og relevante medlemsarrangementer. Fagrådet har selv diskutert tema som DNA/gener og en fortsettelse av seminarserien om simulatorbruk som relevant å jobbe videre med.

Den største utfordringen er å få nok tid til fagrådsarbeid, men ved å begrense møtefrekvensen og ha et realistisk ambisjonsnivå er fagrådet likevel sikker på at det vil bli arrangert flere relevante og interessante medlemsarrangementer i 2018. 

Avdelingsfagråd for Innlandet

Om grupperingen

Avdelingstyrene i Gjøvik, Hedmark, og Lillehammer avdelinger utgjør avdelingsfagrådet for Innlandet. De tre avdelingslederne Anne Kristin Kvitle(Gjøvik), Magne Johansen(Hedmark) og Jan Riddervold (Lillehammer) er arbeidsutvalg og forbereder sakene.

Om årets arbeid og aktivitet i og i regi av grupperingen

Det har vært lav aktivitet i 2017, med kun ett utvidet ledergruppemøte bestående av ledere + nestledere.

 Noen utvalgte aktiviteter (artikler, høringer, arrangementer)

Artikler:
Sikkerhet og sårbarhet ved digitalisering. Avisinnlegg i Hedmark-aviser.
Realfag er viktig. Avisinnlegg i Hedmark-aviser.

Høringer:
Ingen høringsuttalelser i 2017.

Arrangement:
VA-dagene for Innlandet – den årlige konferansen innenfor vann og avløp gjennomføres årlig av en kurskomité sammen med distriktskontorleder. I år var 208 personer med på denne 2-dagers konferansen med foredrag og utstillermesse.

Andre faglige arrangement i de tre avdelingene:

 • Kunstig intelligens - foredrag
 • Matproduksjon under klimaendring – flere innledere og paneldebatt
 • Lillehammer 10-minutters byen – flere innledere og paneldebatt
 • Teknologikveld på NTNU i Gjøvik under Forskningsdagene, foredrag for voksne + Kodeklubb
 • Hamar – spillteknologiens Sillicon Valley – flere foredrag
 • Norwegian Wood – fagmøte om bruk av massitre/heltre med foredrag og paneldebatt.
 • Planlagt møte om ny NTP (Norsk Transportplan) ble avlyst i siste liten da samferdselsministeren Solvik Olsen meldte avbud på kort varsel.
 • Ekskursjon Befaring ny E6 og nytt vannverk i Fron.

Dessverre ble den planlagte faglige ekskursjonen til Sunndal avlyst.

Alle avdelingene har gjennomført flere lokale bedriftsbesøk med gode faglige orienteringer.

 

Eli Kari Gjengedal holdt åpningsforedraget «Vått og
vilt» på VA-dagene for Innlandet

 

Fra Forskningsdagene på NTNU i Gjøvik: Ingrid Grimsmo Jørgensen holdt foredrag om barn og sosiale medier parallelt med Teknologikveld for barn

 

Egen vurdering av faglig aktivitet i 2017

Aktivitet på det jevne, men mer drevet av de respektive avdelingsstyrene enn av fagrådet sammen.

Prioriteringer og utfordringer i 2018

Det er gjensidig vilje til å gjenoppta de halvårlige felles samlingene for felles planlegging av aktiviteter, første samling er satt til 8. januar. 2018.

Gruppens prioritering og utfordringer for 2018:

Det er alltid en utfordring å finne temaer for møter og ekskursjoner som appellerer til medlemmene, og kanskje spesielt de yngre medlemmene. Vi vil skape aktiviteter som gjør det attraktivt å forbli medlem og som kan tiltrekke nye. Vi oppfordrer alltid til å be med en kollega eller venn som kan være interessert i å bli kjent med Tekna. Det er dette som står på agendaen i januar.   

Avdelingsfagråd Trondhheim

Om gruppen

Avdelingsfagrådet er en del av Trondheim avdeling og skal koordinere faglig virksomhet og samarbeid mellom faglige nettverk og grupperinger. Vi skal fungere som en faglig møteplass for Tekna Trondheim avdeling, samt gjerne sette fokus på spørsmål i krysningspunktet teknologi og samfunn.

Avdelingsfagrådet Trondheim ble gjenoppstartet høsten 2017, og har i denne perioden bestått av engasjerte medlemmer av styret og Tekna i Trondheim.

De engasjerte har vært:

 • Johanne Arff
 • Gnanavalluvan Vettivel
 • Vegar Eggereide
 • Olav Egil Hoem (leder Trondheim avdeling)
 • Sigrid Rønneberg
 • Kate Lee 

Om årets arbeid og aktivitet i regi av grupperingen

Det har blitt arrangert flere kurs og aktiviteter i løpet av høsten.

Det var mål om 5-6 mindre arrangementer i løpet 2. halvår 2017, for eksempel bedriftsbesøk, besøk hos forskningsinstitutter og foredrag om aktuelle temaer innen teknologi og naturvitenskap. Vi ville også arrangere 1-2 litt større arrangementer hvor flere enn bare Tekna-medlemmer involveres, for eksempel workshops, samfunns- og debattmøter, etc.

På grunn av begrenset kapasitet hos de involverte ble dessverre flere ideer flyttet til neste år.

Noen utvalgte aktiviteter

Bedriftsbesøk på Høvringen renseanlegg

Besøk hos settefiskanlegg for rognkjeks
27. oktober arrangerte fagrådet i samarbeid med Tekna Havbruk og fiskehelse et besøk hos settefiskanlegget på Langstein på Stjørdal. Problemer med resistente lakselus har gjort at den lille fisken rognkjeks (bildet) har blitt viktig for oppdrettsnæringen. På befaring hos Langstein fisk AS, like utenfor Stjørdal kommune, ble vi kjent med produksjonen – fra styrking av stamfisk til vaksinering og utsett.

Frokostseminar om klimatilpasning i fremtidens Trondheim
10. November ble det arrangert frokostseminar i samarbeid med Tekna Klima om fremtidens klimatilpasning i Trondheim kommune. Arrangementet ble fulltegnet med venteliste, og tilbakemeldingene var veldig gode. Det var fire innledere, fra blant annet Trondheim kommune, NGI og Enova.

PhD Career Night
Sammen med Tekna Forskerne og Fagutvalget ble det arrangert karrierekveld for stipendiater. Arrangementet ble fullt flere uker før, og har gitt gode tilbakemeldinger.

 

Publikum på frokostseminar i November

Egen vurdering faglig aktivitet i 2017

Det var store ambisjoner på starten av høsten, som til en viss grad har blitt oppfylt. Det har blitt færre møter enn planlagt, og det kan vi lære av til 2018.

Prioriteringer 2018

Å få en mer stabil struktur på plass, med jevnlige møter og flere arrangementer. 5-6 mindre arrangementer i halvåret er et mål for det kommende året, med 1-2 større arrangementer i løpet av året. Det ønsker å prioritere samarbeid med både andre faglige grupperinger og Tekna Student NTNU for å gi medlemmene et så godt tilbud som mulig.

Faglige aktiviteter i 2017:

18.01.2017 - Kunstig intelligens

09.02.2017 - Forhandlingsteknikk

21.03.2017 - Kompetansebevisstgjøring

29.03.2017 - Bedrift à la carte

05.04.2017 - Hvorfor er det viktig å skrive godt?

22.04.2017 - March for Science

26.04.2017 - Klimavennlig mat

08.06.2017 - Å etablere egen bedrift

14.06.2017 - Business e-mails in English

18.09.2017 - Hvordan vinne oppdragene?

17.10.2017 - Befaring: Høvringen renseanlegg

10.11.2017 - Klima-frokost

16.11.2017 - MoZEES

16.11.2017 - Hydrogen – klimaløsningen for transportsektoren?

27.11.2017 - Sirkulær økonomi

Til toppen