Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Statutter og retningslinjer

Publisert: 18. aug. 2016

Teknas Gullmedalje for utvikling av det teknologiske miljø

Teknas Gullmedalje for utvikling av det teknologiske miljø er en erkjentlighet og oppmuntring til norske ledere eller bedrifter/etater for en spesiell og fremragende innsats som har skapt nye utfordringer og muligheter for norske teknologer. Gullmedaljen kan også tildeles politikere/embetsmenn og andre som gjennom sitt virke spesielt har fremmet forståelsen for teknologiens betydning i samfunnsmessig sammenheng.

Begrunnede forslag til kandidater til Teknas Gullmedalje kan fremmes overfor Hovedstyret av Teknas avdelinger, bedriftsgrupper og etatsgrupper eller av medlem av Hovedstyret, Fagutvalget og Lønns- og interesseutvalget.

Hovedstyrets vedtak må være enstemmig.

Hovedstyret fastsetter sted og tid for utdeling. Fortrinnsvis bør utdeling skje i forbindelse med Teknas representantskapsmøte.

Sammen med medaljen følger et diplom som beskriver de fortjenester for utvikling av det teknologiske miljø som er grunnlaget for utdelingen.

Vedtatt av NIFs hovedstyre 2.4.1986 og endret av Hovedstyret 2.2.1988. Justert for navneendring pr. 01.01.2004

Æresmedlemskap i Tekna

I Teknas lover §4, punkt 3, finner vi følgende om æresmedlemmer: "Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som har ytt foreningen ekstraordinære tjenester, og/eller som på en særlig fremragende måte har gjort seg fortjent gjennom sitt virke i teknisk vitenskap eller praksis. *).

Æresmedlemmer utnevnes av Representantskapet etter forslag av Hovedstyret. Beslutning krever ⅔ flertall i representantskapsmøte, hvor ¾ av representantene er til stede."*

Fotnote vedtatt tilføyet av Hovedstyret i møte 22.10.1987: Etter at vi fikk NIFs Gullmedalje for utvikling av det teknologiske miljø, har Hovedstyret etablert den praksis at æresmedlemskap normalt forbeholdes medlemmer av NIF, mens gullmedaljen blir vår utadrettede anerkjennelse.

Hovedstyret bruker følgende fremgangsmåte: Forslag til kandidater sendes avdelinger og ervervsgrupper som konfidensiell sak til forhåndsuttalelse. Hvis forslaget får god støtte ved denne forhåndsundersøkelse, fremmes saken på representantskapsmøtet. I saksdokumentene tas saken med uten at det oppgis navn på kandidaten.

Retningslinjer for hederstegn

§ 1 Etter begrunnet forslag fra grunnorganisasjonen kan Hovedstyret tildele medlemmer foreningens hederstegn. Hovedstyret kan også selv ta initiativet til utdeling og skal da innhente relevante referanser for sin kandidat.

§ 2 Begrunnelsen for tildelingen av hederstegnet skal være at et medlem har skjøttet tildelte verv på en fremragende måte og vist en bredde i sitt engasjement, eller på annet vis gjort en spesielt god innsats for foreningen. Foreningens æresmedlemmer er berettiget til å bære hederstegnet.

§ 3 Hederstegnet gis en utforming med foreningens merke og ledsages av et diplom.

§ 4 Hovedstyrebeslutninger om utdelinger av hederstegnet fattes ved alminnelig flertall.

Disse retningslinjene er vedtatt av Hovedstyret den 18. mars 2010. Retningslinjene avløser tidligere statutter vedtatt av Representantskapet 13. og 14. juni 2003.

Endringer av retningslinjene kan bare gjøres av Hovedstyret( jf. R-møtevedtak 6. juni 2009).

Praktiske forhold i forbindelse med utdelingen

Utdelingstidspunkt

Teknas Hederstegn deles normalt ut på representantskapsmøtet.

Omfang av tildelinger

Hvor mange som skal motta utmerkelsen kan variere over tid og avhenger av antall medlemmer som gjør seg fortjent til utmerkelsen. Normalt vil det være fra én til fem mottakere av hederstegnet ved utdelingen hvert annet år.

Invitasjon til forslag på kandidater

Invitasjon til å foreslå kandidater sendes grunnorganisasjonen senest seks måneder før utdelingen. Ved invitasjonen skal det orienteres om Retningslinjene for tildelingen av hederstegnet. Begrunnelse for forslaget Forslag til kandidater skal begrunnes og inneholde en beskrivelse av den innsatsen kandidaten har gjort for foreningen.

Behandling av innstillinger

Hovedstyret skal behandle innkomne forslag til kandidater i god tid, og senest én måned, før utdelingen. Informasjon om tildelingene skal behandles fortrolig, men mottakerne av utmerkelsen skal informeres om beslutningen og inviteres til det arrangementet der utdelingen finner sted.

Les også