Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Foto i svart hvit av H.K.H. kronprins Harald utnevnes til æresmedlem i foreningen av æresmedlem H.M. kong Olav i 1962. H.M. Kong Olav setter medaljen på H.K.M Harald

Utmerkelser

Dagens Tekna er et resultat av mange faktorer, ikke minst innsatsen til de kvinner og menn som opp gjennom tidene har gått foran, eller har gjort en særlig innsats for foreningen. Her finner du en oversikt over de som er tildelt æresmedlemskap, hederstegn og Teknas gullmedalje.

§ 1 Etter begrunnet forslag fra grunnorganisasjonen kan Hovedstyret tildele medlemmer foreningens hederstegn. Hovedstyret kan også selv ta initiativet til utdeling og skal da innhente relevante referanser for sin kandidat.

§ 2 Begrunnelsen for tildelingen av hederstegnet skal være at et medlem har skjøttet tildelte verv på en fremragende måte og vist en bredde i sitt engasjement, eller på annet vis gjort en spesielt god innsats for foreningen.

Lange perioder som tillitsvalgt i ett eller flere verv kan kompensere for eventuell manglende bredde på engasjementet. Medlemmer som ikke har hatt formelle verv kan også få hederstegn for god innsats for foreningen.

§ 3 Foreningens æresmedlemmer er berettiget til å bære hederstegnet.

§ 4 Et medlem kan foreslås igjen dersom vedkommende ikke oppnår hederstegn ved første gangs nominasjon.

§ 5 Hederstegnet gis en utforming med foreningens merke og ledsages av et diplom.

§ 6 Hovedstyrebeslutninger om utdelinger av hederstegnet fattes ved alminnelig flertall.

Disse retningslinjene er vedtatt av Hovedstyret den 18. mars 2010, og sist oppdatert av Hovedstyret 12. april 2023. Retningslinjene avløser tidligere statutter vedtatt av Representantskapet 13. og 14. juni 2003.

Endringer av retningslinjene kan bare gjøres av Hovedstyret (jf. R-møtevedtak 6. juni 2009).

Praktiske forhold i forbindelse med utdelingen

Utdelingstidspunkt

Teknas Hederstegn deles normalt ut på representantskapsmøtet.

Omfang av tildelinger

Hvor mange som skal motta utmerkelsen kan variere over tid og avhenger av antall medlemmer som gjør seg fortjent til utmerkelsen.

Invitasjon til forslag på kandidater

Invitasjon til å foreslå kandidater sendes grunnorganisasjonen senest seks måneder før utdelingen. Ved invitasjonen skal det orienteres om Retningslinjene for tildelingen av hederstegnet og vedlegges mal for nominasjon til hederstegn.

Begrunnelse for forslaget

Forslag til kandidater skal begrunnes og inneholde en beskrivelse av den innsatsen kandidaten har gjort for foreningen, inkludert hvilken avdeling hen er i, hvilke fagnettverk hen eventuelt er medlem i, og andre faktorer som viser engasjement. Hederstegn skal gi anerkjennelse for godt arbeid, og hederstegnet kan brukes både for å anerkjenne et arbeid som er blitt utført, men også som motivasjon til videre arbeid.

Hederstegn og æresmedlemskap

Dersom et medlem er nominert til både hederstegn og æresmedlemskap, skal Hovedstyret vurdere medlemmet iht. kriteriene for æresmedlemskap. Dersom Hovedstyret mener medlemmet tilfredsstiller kriteriene, så sendes forslaget først på intern, konfidensiell høring i foreningen, ref. statutter for æresmedlemskap i Tekna. Dersom Hovedstyret vedtar å fremme dette for R-møtet og forslaget skulle falle, skal medlemmet fortsatt tildeles hederstegn.

Behandling av innstillinger

Hovedstyret skal behandle innkomne forslag til kandidater i god tid, og senest én måned før utdelingen.

Habilitet

Hovedstyret ansees som habile så lenge kontakten har vært begrenset til vervet. Dersom noen av hovedstyremedlemmene har mer private, familiære eller nært vennskapelige relasjoner til enkelte kandidater, bør deres habilitet vurderes.

Offentliggjøring og tildeling

Informasjon om tildelingene skal behandles fortrolig, men mottakerne av utmerkelsen skal informeres om beslutningen og inviteres til det arrangementet der utdelingen finner sted.

Retningslinjer for hederstegn