Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Vårens viktigste politiske saker for Tekna

Tekst av Monica Tjelmeland Oppdatert: 14. apr. 2021

Det er viktig for Tekna å gi innspill til regjeringen og Stortinget i saker som opptar våre medlemmer. Her finner du listen over politiske saker som Tekna planlegger å gi innspill til våren 2021.

Tekna bidrar både med skriftlige innspill til departementene og underliggende etater, og på muntlige høringer i Stortinget. Teknas vedtatte politikk ligger til grunn for arbeidet, vi  henter også innspill fra fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som blir berørt av de ulike sakene.

I saker med korte frister forsøker vi også å invitere til digitale innspillsmøter.

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

Arbeidsliv

 • Sysselsettingsutvalgets rapport

Rapporten fra fase to i Sysselsettingsutvalget legges frem 11. februar. I fase en var utvalget en ren ekspertgruppe, mens hovedorganisasjonene har vært inkludert i utvalget i fase to. Tekna har hatt tett dialog med Akademikerne i dette arbeidet, og Teknas president som også er nestleder i Akademikerne har vært vararepresentant til utvalget. Tekna vil også gi innspill til utvalgets rapport når den sendes på høring.

 • ABE-reformen – revidert nasjonalbudsjett

Tekna har over tid vært kritisk til det flate kuttet i offentlig sektor gjennom avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen). Den største utfordringen med reformen er at det ikke er målrettede men flate kutt.

Et viktig gjennomslag for Tekna var at regjeringen i høst sa de vil komme tilbake til Stortinget med en effektiviseringsstrategi for offentlig sektor i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai. Tekna vil gi innspill til regjeringens forslag til effektiviseringsstrategi.

 • Utredning om pensjon fra første krone

Finansdepartementet satte ned en arbeidsgruppe som skulle utrede spørsmålet om pensjonsopptjening fra første krone i private innskuddspensjonsordninger. Utredningen er på høring, og Tekna gir innspill.

 • Forskrift om dagpenger og studier

Tekna fikk våren 2020 gjennomslag for en midlertidig åpning for at ledige og permitterte kan studere mens de mottar dagpenger. Regjeringen har sendt et forslag til permanent ordning på høring, som vi mener ikke treffer våre medlemmer. Tekna har derfor gitt innspill til forslaget, og vil følge opp dette i det videre. 

 • Forskrift om hjemmekontor

Hjemmekontor er regulert gjennom en egen forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Denne forskriften gjelder imidlertid ikke for kortvarig eller tilfeldig hjemmekontor. Regjeringen har varslet at de vil legge frem et forslag til endring av hjemmekontorforskriften i vinter. Tekna har gitt noen foreløpige innspill via Akademikerne, men vil også gi innspill til regjeringens forslag i høringsrunden.

 • Endring i statsansatteloven – registreringsordning

Regjeringen har varslet at de i løpet av mars vil legge frem for Stortinget et forslag til lovhjemmel for etablering av en registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser mv.

Tekna var kritisk i sitt innspill i høringsrunden, og vil følge opp saken når den kommer til Stortinget.

 • Stortingsmelding om maritim sektor

Meldingen har til hensikt å peke ut en retning for den maritime politikken som bidrar til gode og fremtidsrettede rammebetingelser for norsk maritimt nærings- og arbeidsliv.

Teknas innspill til høringen på Stortinget ble utarbeidet i tett samarbeid med tillitsvalgte i næringen. Innspillet ble fulgt opp i felles brev til næringsministeren med andre fagorganisasjoner i næringen.

Kompetanse

 • Stortingsmelding om internasjonal mobilitet

Stortingsmeldingen har til hensikt å sikre internasjonal mobilitet blir en integrert del av alle studieprogrammer, og at det blir mulig å nå regjeringens mål om at halvparten av de som avlegger en grad i norsk høyere utdanning, skal ha hatt et studieopphold i utlandet.

Tekna og Tekna student deltok i høring på Stortinget med dette innspillet.

 • Ny universitets- og høyskolelov

Forslag til ny universitets- og høyskolelov legges frem for Stortinget i løpet av mars.  I loven tydeliggjøres ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og høyskolene og for studenter og ansatte.

Tekna ga innspill under utarbeidelsen av lovforslaget. Her er vårt innspill til Stortingets behandling av loven.

 • Strategi for digitalisering av UH-sektoren

Det er over tid jobbet med en strategi for digitalisering av UH-sektoren, som skal gi et helhetlig og oppdatert bilde av alle sider ved digitalisering i sektoren, og samle institusjonene i sektoren om felles mål og tiltak.

Tekna gav innspill våren 2020, og deretter supplerende innspill høsten 2020 med nye utfordringer som følge av erfaringer under pandemien. Tekna vurderer behovet for ytterligere innspill.

 • Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning

Regjeringen har varslet at de vil legge frem en strategi om desentralisert og fleksibel utdanning innen sommeren. Dette er en del av satsningen på etter- og videreutdanning. Strategien tar sikte på å legge til rette for tilbud som lar seg kombinere med jobb, boliglån og familie, og som er tilgjengelige over hele landet. Tekna vil gi innspill til strategien.

 • Bransjeprogram

Tekna deltar i utviklingen av flere bransjeprogram for kompetanseutvikling innenfor petroleumssektoren, elektro- og energisektoren og maritim sektor. Her utvikles bransjespesifikke kurs og utdanninger som finansieres av staten.

Politisk jobber vi for å få mer midler til programmene, og i styringsgruppene jobber vi for å sikre at kurstilbudet blir relevant for Teknas medlemmer.

 • Arbeidsrelevans i høyere utdanning

Regjeringen har varslet en melding til Stortinget i mars, der ambisjonen er å styrke kvaliteten og arbeidsrelevansen i utdanningene gjennom bedre og mer gjensidig samarbeid om samfunnets kunnskapsbehov og studentenes læring. Her er Teknas innspill til Stortingets behandling av meldingen.

 • Styringspolitikken for statlige universiteter og høyskoler

Regjeringen vil i løpet av mars legge frem en stortingsmelding med forslag til en helhetlig styringspolitikk som skal sette rammer for utviklingen av høyere utdanning og forskning de neste 20 årene.

Tekna har gitt innspill til arbeidet underveis, og vil følge opp med innspill ved Stortingets behandling av meldingen.

 • Videregående opplæring

I løpet av mars vil regjeringen også legge frem en stortingsmelding om videregående opplæring. Meldingen er en oppfølging av Liedutvalget, og Tekna vil gi innspill til Stortingets behandling av meldingen.

IKT/digitalisering

 • Stortingsmelding om samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhetsmeldingen ble lagt frem for Stortinget rett før jul og presenterte regjeringens politikk på samfunnssikkerhetsfeltet de neste fire årene.

Meldingen omfattet flere områder, men Tekna deltok på høring i Stortinget i januar, og gav høringsinnspill innenfor digital sikkerhet, som har vært et viktig tema for Tekna gjennom flere år.

 • Stortingsmelding om elektronisk kommunikasjon 

Blant viktige temaer som skal omtales i ny stortingsmelding er konkurransesituasjonen i sektoren, mobil- og bredbåndsdekning, neste generasjons mobilnett (5G), klima- og miljørelaterte spørsmål og sikkerhet og robusthet i nett og tjenester. Regjeringen har varslet at meldingen vil bli lagt frem for Stortinget i april, og Tekna tar sikte på å gi innspill til Stortingets behandling i ukene etter fremleggelsen.

 • Stortingsmelding om datadreven økonomi og innovasjon

Fremveksten av data representerer en viktig ressurs for Norges fremtidige konkurranseevne. De siste årene har oppmerksomheten rundt betydningen av data som kilde til innovasjon, nye forretningsmodeller og forbedring av eksisterende digitale tjenester, vært stor. Tekna har gitt noen overordnede innspill til meldingen, og la i fjor vår til rette for en høring med departementet. Vi vil også gi innspill til Stortinget når stortingsmeldingen legges frem.

 • Riksrevisjonens rapport om politiet innsats mot datakriminalitet

Riksrevisjonen har gjennomført en revisjon av politiets innsats mot IKT-kriminalitet, som viser at politiet mangler kompetanse på etterforskning av datakriminalitet. Rapporten behandles på Stortinget og Tekna vil gi innspill knyttet til behovet for mer spesialisert IKT-kompetanse.

Energi og miljø

 • Stortingsmelding om klimaplan

Stortingsmeldingen om klimaplan er regjeringens forslag til plan for å redusere klimagassutsleppa i perioden 2021-2030 i tråd med Noregs klimamål og i samarbeid med EU. Planen ble lagt frem for Stortinget i januar, og vil legge rammene for en rekke næringer fremover.

Teknas høringsinnspill bygget derfor på innspill fra både Tekna Klima, Tekna olje og gass, Tekna Bygg og anlegg, Tekna Jernbane Tekna forskerne, Tekna havbruk og Samfunnsutviklerne​.

 • Stortingsmelding om nasjonal plan for marine verneområde

Regjeringen har varslet at nasjonal plan for marine verneområde legges frem for Stortinget i april. Tekna har gitt innspill underveis i arbeidet, og tar sikte på å gi nye innspill til Stortingets behandling i ukene etter fremleggelsen.

 • Stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Regjeringen vil i mai legge frem en energimelding for Stortinget. Tema i meldingen vil være utvikling av norsk petroleumsnæring, klimamålet om femti prosent reduksjon av utslippene fra olje- og gassvirksomheten innen 2030, kraftsystemet på land og elektrifiseringen av samfunnet, vindkraft til havs og veikart for hydrogen. Tekna vil gi innspill til meldingen.

Andre tema

 • Handlingsplan for oppfølging av bærekraftsmålene og ny lov om bærekraft/åpenhet

Regjeringens forslag til handlingsplan for oppfølging av bærekraftsmålene vil legges frem for Stortinget i juni, sammen med et forslag til ny lov om bærekraft/åpenhet. Tekna har gitt innspill underveis i arbeidet med handlingsplan, og vil også gi innspill når Stortinget behandler planen.

 • NOU- Domstolene

Utredning om hvordan domstolene bør organiseres for å være best mulig rustet til å ivareta forventninger om effektivitet og kvalitet og sikre deres uavhengighet gjennom omskiftelige samfunnsforhold. Tekna gir innspill til utredningen på vegne av jordskiftedommerne våre.

 • Nasjonal transportplan 2022-2033

Regjeringen vil legge frem en ny nasjonal transportplan i løpet av mars, som deretter behandles i Stortinget. I planen presenteres regjeringens transportpolitikk for Stortinget. 

Les Tekna sitt innspill her

Profilbilde av Monica Tjelmeland, smilende.

Monica Tjelmeland

direktør for samfunnspolitikk

[email protected] Tel: +47 483 69 976

Les også