Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Getty images

Politisk

Teknas innspill til partihøring om natur

Publisert: 31. jan. 2024

Tekna ble invitert til å gi innspill til Høyre som jobber med å utvikle sin politikk, med fokus på naturmangfold, sirkulær økonomi og naturvern. Tekna har besvart med både muntlig og skriftlig innspill.

Last ned Teknas høringsinnspill her:

​​Teknas innspill til partihøring om natur (pdf)
Sendt til Høyres Energi- og miljøfraksjon

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

Sirkulærøkonomi:

 • Rapporten understreker knappheten på ressurser og påpeker at unødvendig ressursbruk belaster klima og natur.
 • UFF-modellen (unngå, flytt, forbedre) er rapportens hovedgrep, med potensial for betydelig reduksjon i naturbelastning.
 • Norsk satsing på sirkulær økonomi har hatt begrensede resultater, med lav materialgjenvinning og fortsatt sløsing og overforbruk.
 • Regjeringen bør prioritere oppfølging av handlingsplanen for sirkulærøkonomi fra 2021.
 • Benchmarking av andre lands sirkulærøkonomiske tiltak og nøye oppfølging av EUs handlingsplan anbefales.
 • Stimulering av bransjer og aktører til å satse på sirkulærøkonomi er viktig.
 • Etablere nasjonalt program for bærekraftig forbruk og husholdninger.
 • Digitalisering er avgjørende for satsing på sirkulærøkonomi, spesielt for dokumentasjon av materialkvaliteter og produktets historikk.

Arealer og natur:

 • Leveområdenes reduksjon er hovedårsaken til utryddelse av arter, og rapporten understreker behovet for endret arealbruk.
 • Sterkere nasjonale rammer for kommunenes arealpolitikk er nødvendig for å nå klima- og naturmål.
 • Økt vern av økosystemer, spesielt hav, myr, og skog, er viktig.
 • Satsing på naturrestaurering, arealnøytralitet, og forsiktig tilnærming til aktiviteter som påvirker havets karbonlagre.

Oppfølging av naturavtalen:

 • Tydelig anerkjennelse av naturkrisen på linje med klimakrisen er nødvendig fra alle aktører.
 • Betydelige ressurser og en opptrappingsplan fra 2025-2030 for oppfølging av naturavtalen.
 • Aktiv deltakelse i internasjonale initiativer som regnskogssatsingen og det internasjonale havpanelet anbefales.

Forvaltning og vern:

 • Klare mål for 30% bevaring og vern av norske naturtyper, inkludert en nasjonal plan for restaurering av forringet natur.
 • Styrket innsats mot fremmede arter, restaurering av hverdagsnaturen, et fond for restaurering, og økte bevilgninger til marin verneplan.
 • Nasjonal plan for å styrke naturens evne til å begrense flom og skred.

Kunnskap og kompetanse:

 • Etablere et samlet kompetansemiljø for forskere, brukere, og forvaltningsmyndigheter.
 • Program for forskningssentre for naturvennlig samfunnsutvikling.
 • Forbedret dokumentasjon om naturtilstand gjennom økt overvåking.

Samfunnsstyring og samhandling:

 • Styrking av kommunene som naturforvaltere gjennom kunnskapsløft og nasjonale minimumskrav.
 • Etablere naturregnskap som styringsverktøy.
 • Styrke innsatsen for sirkulærøkonomi og utvikle bedre metodikker for verdsetting av natur.
 • Nasjonalt program for bærekraftig forbruk og husholdninger i sammenheng med sirkulærøkonomi.

 

Relaterte bærekraftsmål

Les også